Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi

Yıl: 2011 Cilt: 36 Sayı: 160 Sayfa Aralığı: 236 - 249 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi

Öz:
Bu araştırma, üst düzey soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının soru sorma becerilerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Tek grup öntest-sontest kontrol grupsuz desenin kullanıldığı çalışmada veriler; ders konuları, şiir ve öykü olmak üzere üç ayrı araçtan toplanmış, Wilcoxon işaretli sıralar testi ile çözümlenmiştir. Sonuçlar, adayların her üç ölçme aracından aldıkları öntest-sontest puanları arasında anlamlı farkın olduğunu, öğretimin öğrenci erişisini yükselttiğini göstermiştir. Hangi basamaklar altında toplandığını belirlemek amacıyla sorulara ayrıca içerik çözümlemesi yapılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının uygulama öncesinde büyük oranda düşük düzeyli sorulara yer verdiklerini göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akyol, H. (2001). İlköğretim Okulları 5. Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Okuma Metinleriyle İlgili Soruların Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 26, 169-178.
 • Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
 • Aslan, C. ve Polat, D. (2008). Content analysis on primary education Turkish course books from the point of acquiring critical thinking skills, G. T. Papanikos (Ed.) Issues on Education and Research, (pp. 147-160). Atina: ATINER.
 • Aslan, C. ve Güneyli, A. (2008). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretim Ortamlarında Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Doğu Akdeniz üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 85-109.
 • Aslan, C. (2007). Research on self-perceptions of pre-service Turkish language teachers in Turkey with regard to problem solving skills. International Journal of Social Sciences, 2(4), 250-256.
 • Aslan, C. (2-4 Temmuz 2009). Anadili Öğretmenlerinin Sınavlarda Sordukları Soruların “Yüksek Düzeyli Düşünme Becerileri”ni Geliştirmesi Bakımından İncelenmesi. II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı’nda sunulmuş bildiri, Ürgüp.
 • Aydemir, Y. ve Çiftçi, Ö. (2008). Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Soru Sorma Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, V(II), 103-115.
 • Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baysen, E. (2006). Öğretmenlerin Sınıfta Sordukları Sorular ile Öğrencilerin Bu Sorulara Verdikleri Cevapların Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 21-28.
 • Bloom, B., T. J. Hastings & G. F. Madaus. (1971). Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw-Hill.
 • Boostrom, R. (1992). Developing creative and critical thinking. Chicago, Illinois: National Textbook Company.
 • Büyükalan, S. (2007). Soru Sorma Sanatı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Carleen, R. (1990). Successful Instructional Practices for Small Schools. (ERIC Identifier: ED326352) http://www.ericdigests.org/pre-9218/small.htm.
 • Carol, T. M. (1989). Critical thinking: Promoting it in the classroom. (ERIC Identifier: ED306554) httD://www.eric.ed.lzov.
 • Caulfield-Sloan M. B. & Ruzicka M. F. (2005). The effect of teachers’ staff development in the use of higher-order questioning strategies on third grade students’ rubric science assessment performance. Planning and Changing, 36(3-4), 157–175.
 • Cavkaytar, S. (2010). Dengeli Okuma-Yazma Yaklaşımının Türkçe Öğretiminde Uygulanması: İlköğretim 5. Sınıfta Bir Eylem Araştırması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 2019.
 • Cole, P. G. & Chan, L. K. S. (1994). Teaching principles and practice. (2th Ed.). Prentice Hall of Australia.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Doğanay, A. ve Ünal, F. (2006). Eleştirel Düşünmenin Öğretimi. İçerik Türlerine Dayalı Öğretim. (Editör: A. Şimşek) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Durukan, E. (2009). 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinleri Anlamaya Yönelik Sorular Üzerine Taksonomik Bir İnceleme. Milli Eğitim Dergisi, 37(81), 84-93.
 • Elder, L. & Paul, R. (2003). Critical thinking: Teaching students how to study and learn. Journal of Developmental Education, 27(1), 36-37.
 • Facione, P. A. (1998). Critical thinking: What it is and what it counts? California: California Academic Press.
 • Glassner, A. & Schwarz, B. B. (2007). What stands and develops between creative and critical thinking? Argumentation? Thinking Skills and Creativity ,2, 10–18.
 • Goatly, A. (2000). Critical reading and writing. An introductory coursebook. New York: Routledge.
 • Gözütok, D. (2006). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
 • Güftâ, H. ve Zorbaz, K. Z. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularının Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 205-218.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. London: Allyn&Bacon.
 • Henderson, J. G. (Ed.) (2001). Reflective teaching–professional artistry through inquiry. (3th Ed.). Ohio: Merrill Prentice Hall.
 • Hirose, S. (1992). Critical thinking in community colleges. (ERIC Identifier: ED348128) httD:// www.ericdilZests.orıı.htm.
 • Jones, J. M. (1992). Teaching clientele what or how to think: Strategies to foster critical thinking in clientele. Journal of Extension, 30(1). http://www.joe.org/joe/1992spring/a2.php.
 • Kalaycı, N. (2001). Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218.
 • Kutlu, Ö. (1999). İlköğretim Okullarındaki Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Parçalarına Dayalı Olarak Hazırlanmış Sorular Üzerine Bir İnceleme. Eğitim ve Bilim, 23(111), 14-20.
 • Küçük, S. (2002). Örgün Eğitim İkinci Kademe Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler. Milli Eğitim Dergisi, 153-154.
 • Lipman, M. (1994). Thinking in education. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nuhoğlu, M. M., Başoğlu, N. ve Kayganacıoğlu, S. (2008). Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M. (2010). Türkçe Öğretimi Yazıları. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özden, Y. (1998). Öğrenme ve Öğretme. İkinci Baskı. Ankara: Pegem Özel Eğitim ve Hizmetleri.
 • Özgür, N. (2007). “Öğretmen Soruları: Eleştirel Düşünmeye Teşvik Ediyorlar mı?” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Paul, R. (1995) Critical Thinking: Basic Questions and Answers. In J. Wilsen ve A.J. A. Binker (Eds.) Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Chancing World (pp. 489-500). Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.
 • Paul, R. (1988). Critical thinking skills and teacher education. ERIC Digest 3-88, (ERIC Identifier: ED297003). http://www.ed.gov/databases/ERIC.
 • Potts, B. (1994). Strategies for Teaching Critical Thinking. Practical Assessment, Research&Evaluation, 4(3).
 • Sever, S. (2002). Öğretim Dili Olarak Türkçenin Sorunları ve Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Etkili Yaklaşımlar. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(1-2), 11-22.
 • Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahinel, S. (2002). Eleştirel Düşünme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E., ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Tsui, L. (1999). Courses and instruction affecting critical thinking. Research in Higher Education, 40(2), 185-200.
 • Türkyılmaz, M. (2008). Dil ve Anlatım Dersinde Bir Ölçme Aracı Olarak Yazılı Sınavların Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 1-14.
 • Ülger, Ü. (2003). “İlköğretim 6, 7, 8. Sınıflarda Türkçe Dersi Yazılı Sınav Soruları Üzerine Bir Değerlendirme.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Wong, B. Y. (1985). Self-questioning instructional research: A review. Review of Educational Research, 55(2), 227-268.
 • Yıldız, C. (Ed.) (2008). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2007). Bilişsel Alanın Sınıflamasında (Taksonomi) Yeni Gelişmeler ve Sınıflamalar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 479-509.
APA Aslan C (2011). Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. , 236 - 249.
Chicago Aslan Canan Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. (2011): 236 - 249.
MLA Aslan Canan Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. , 2011, ss.236 - 249.
AMA Aslan C Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. . 2011; 236 - 249.
Vancouver Aslan C Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. . 2011; 236 - 249.
IEEE Aslan C "Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi." , ss.236 - 249, 2011.
ISNAD Aslan, Canan. "Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi". (2011), 236-249.
APA Aslan C (2011). Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 236 - 249.
Chicago Aslan Canan Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim 36, no.160 (2011): 236 - 249.
MLA Aslan Canan Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, vol.36, no.160, 2011, ss.236 - 249.
AMA Aslan C Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(160): 236 - 249.
Vancouver Aslan C Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim. 2011; 36(160): 236 - 249.
IEEE Aslan C "Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi." Eğitim ve Bilim, 36, ss.236 - 249, 2011.
ISNAD Aslan, Canan. "Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi". Eğitim ve Bilim 36/160 (2011), 236-249.