Yıl: 2009 Cilt: 7 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 9 - 24 Metin Dili: Türkçe

Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerin öz-anlayışları ile değer tercihleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve üniversite öğrencilerin öz-anlayışları ve değer tercihlerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nin çeşitli anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 398 kız, 145’i de erkek olmak üzere toplam 543 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Neff (2003b) tarafından geliştirilen Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması Deniz, Kesici ve Sümer (2008) tarafından yapılan Öz-Anlayış Ölçeği ile Schwartz (1992) tarafından geliştirilen Schwartz Değerler Listesi kullanılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agle, B. R., & Caldwell, C. B. (1999). Understanding research on values in business. Business & Society, 38(3), 326-387.
 • Aydın, M. (2003). Gençliği değer algısı: Konya örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 121-144.
 • Bacanlı, H. (1999). Duyuşsal davranış eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bacanlı, H. (2002). Psikolojik kavram analizleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bloom, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (çev. D. A. Özçelik). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Bozkurt, N. (2004). Bir grup üniversite öğrencisinin depresyon ve kaygı düzeyleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 29(133), 52-59.
 • Çileli, M., & Tezer, E. (1998). Life and value orientations of Turkish university students. Adolescence, 33(129), 219–224.
 • Çuhadaroğlu, F. (1986) Üniversite öğrencilerinde psikiyatrik semptom dağılımı. XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 29 Ekim-1 Kasım, Marmaris.
 • Deniz, M. E., Kesici Ş., & Sümer, A. S. (2008). The validity and reliability study of the Turkish version of self-compassion scale. Social Behavior and Personality, 36(9), 1151-1160.
 • Dilmaç, B., & Ekşi, H. (2007). Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 14, 21-29.
 • Dilmaç, B., Bozgeyikli, H., & Çıkılı, Y. (2008). Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 65-92.
 • Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi “yapılandırmacı bir yaklaşım (Ed. C. Öztürk). Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Dunlop, F. (1996). Democratic values and the foundations of political education. values in education and education in values (Ed. J.M. Halstead ve M.J. Taylor). London: Falmer Pres.
 • Durmuş. Ç. (1996). Değerlerin meslek grupları açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Gökçe, O. (1994). Türk Gençliğin sosyal ve ahlaki değerleri. Ata Dergisi, 1, 25-30.
 • Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları.
 • Halstead, J. M., & Taylor, J. M. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.
 • Kızılçelik, S., & Erjem, Y. (1992). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. Konya: Günay Ofset.
 • Kulaksızoğlu, A. (1999). Ergenlik psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kuşdil, M. E., & Kağıtçıbaşı, Ç.(2000). Türk öğretmenlerin değerler yönelimi ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
 • Mehmetoğlu, U.(2006). Gençlik, değerler ve din. Küreselleşme, ahlak ve değerler. (Ed. Mehmetoğlu & Mehmetoğlu). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Neff, K. D. (2001). Judgments of personal autonomy and interpersonal responsibility in the context of Indian spousal relationships: An examination of young people’s reasoning in Mysore, India. British Journal of Developmental Psychology, 19, 233-257.
 • Neff, K. D., & Harter, S. (2002a). The authenticity of conflict resolutions among adult couples: Does womens other-oriented behavior reflect their true selves? Sex Roles, 47, 403-417.
 • Neff, K. D., & Harter, S. (2002b). The role of power and authenticity in relationship styles emphasizing autonomy, connectedness, or mutuality among adult couples. Journal of Social and Personal Relationships, 19, 827-849.
 • Neff, K. D., & Harter, S. (2003). Relationship styles of self-focused autonomy, other- focused connectedness, and mutuality across multiple relationship contexts. Journal of Social and Personal Relationships, 20, 81-99.
 • Neff, K. D. (2003a). Self-compassion: An Alternative conceptualization of a healthy attitude to ward oneself. Self and Identity, 2(2), 85-102.
 • Neff, K. D. (2003b). The development and validation of a scale to measure selfcompassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.
 • Neff, K. D., Hsieh, Y., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity, 4(3), 263-287.
 • Özbay, Y. (2004). Gelişim ve öğrenme psikolojisi: Kuram-araştırma-uygulama. Ankara: Öğreti Yayınevi.
 • Özkalp E., & Kırel, Ç. (2003). Örgütsel davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset.
 • Robbins, A. (1993). Sınırsız güç (çev: M. Değirmenci), İstanbul: İnkılap Kitapevi Yayını.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 73–88.
 • Schwartz, S., (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In Advances In Experimental Social Psychology (M. P. Zanna, Ed.; 25,1-65), San Diego: Academic Press.
 • Yapıcı, A., & Zengin, S. Z. (2003). İlâhiyat fakültesi öğrencilerinin değer tercih sıralamaları üzerine psikolojik bir araştırma: Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 173–206.
 • Yılmaz, E., Avşaroğlu, S., & Deniz, M. (2010). Öğretmen adaylarının değer tercihlerinin incelenmesi. WICES, 04-08 Şubat 2010.
 • Verplanken, B., & Holland, R.W. (2002). Motivated decision making: Effects of activation and self-centrality of values on choices and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 434– 447.
APA DİLMAÇ B, DENİZ M, DENİZ M (2009). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9 - 24.
Chicago DİLMAÇ Bülent,DENİZ Metin,DENİZ M. Engin Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi 7, no.18 (2009): 9 - 24.
MLA DİLMAÇ Bülent,DENİZ Metin,DENİZ M. Engin Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, vol.7, no.18, 2009, ss.9 - 24.
AMA DİLMAÇ B,DENİZ M,DENİZ M Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi. 2009; 7(18): 9 - 24.
Vancouver DİLMAÇ B,DENİZ M,DENİZ M Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi. 2009; 7(18): 9 - 24.
IEEE DİLMAÇ B,DENİZ M,DENİZ M "Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi." Değerler Eğitimi Dergisi, 7, ss.9 - 24, 2009.