Yıl: 2023 Cilt: 57 Sayı: 57 Sayfa Aralığı: 226 - 241 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15285/maruaebd.1147631 İndeks Tarihi: 25-04-2023

İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Bu araştırmanın amacı İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılarak Türkçeye uyarlanmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Bayburt Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören 889 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ölçüt ölçek geçerlik çalışması için Genel Erteleme Ölçeği, İstemsiz Erteleme Ölçeği ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilen analizi aşamasında ise açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), korelasyon analizi ve bağımsız gruplar için t testi analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan AFA sonucunda İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. DFA sonucunda ise belirlenen yapının doğrulandığı görülmüştür (χ2= 34.52, Sd= 8, χ2/sd= 4.32, CFI= .98, NFI= .97, SRMR= .041, RMSEA=.071). Araştırmada ölçüt bağıntılı geçerliğin tespit edilmesi amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda istemsiz erteleme ile stres ve anksiyete arasında düşük düzeyde pozitif yönde, istemsiz erteleme ile depresyon arasında orta düzeyde pozitif yönde, istemsiz erteleme ve genel erteleme arasında yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin güvenirlik analizleri kapsamında yürütülen çalışma sonucunda ise iç tutarlık katsayısı .77 olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra ölçeğin iki yarı test korelasyonu .73 olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelime: istemsiz erteleme geçerlik güvenirlik ölçek uyarlama

Turkish Adaptation of the Unintentional Procrastination Scale: Validity and Reliability

Öz:
The aim of this research is to making adaptation of the Unintentional Procrastination Scale into Turkish context and conducting the validity and reliability studies of the scale. The participants of the study consists of 889 university students studying in Bayburt University and Karadeniz Technical University in 2017-2018 academic year. As data collection tools, Personal Information Form, General Procrastination Scale, Depression Anxiety Stress Scale and Unintentional Procrastination Scale were used. For analysis of obtained data, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, correlation analysis and t test analysis for independent groups were used. The exploratory factor analysis revealed that the scale has a single-factor structure. As a result of the confirmatory factor analysis conducted to verify the structure determined after the exploratory factor analysis, it was seen that the determined structure was confirmed (χ2= 34.52, df= 8, χ2/sd= 4.32, CFI= .98, NFI= .97, SRMR= .041, RMSEA=.071). The correlation analysis aimed to investigate the criterion-related validity in the present study revealed that there were low-level positive relationships between involuntary procrastination and stress and anxiety, moderate-level positive relationship between involuntary procrastination and depression, and high-level positive relationships between involuntary procrastination and general procrastination According to the reliability analysis of the Unintentional Procrastination Scale, the internal consistency coefficient was found to be .77. In addition, two half-test correlations of the scale were determined as .73.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aitken, M. E. (1982). A personality profile of the college student procrastinator. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Pittburgh.
 • Baltacı, A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin erteleme davranışı eğilimleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 54-81.
 • Beleaua, R. E., & Cocorada, E. (2016). Procrastination, stress and coping in students and employees. Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, 7(1), 191-194.
 • Bilgel, N. ve Bayram, N. (2009). Depresyon anksiyete stres ölçeğinin (DASS-42) Türkçeye uyarlanmış şeklinin psikometrik özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 47, 118-126.
 • Burka, J.B., & Yuen, L.M. (2008). Procrastination: Why you do it, what to do about it now. Cambridge: Da Capo Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (22. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chiu, S. I., Chen, T. Y., Chang, T. L., & Chen, C. Y. (2020). Procrastination, dependence and social loafing: comparison in high/low task visibility between active/passive procrastinators. International Journal of Psychiatry Research, 3(2), 1-11
 • Choi, J. N., & Moran, S. V. (2009). Why not procrastinate? Development and validation of a new active procrastination scale. The Journal of Social Psychology, 149(2), 195-212.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2th ed.). Newyork: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Constantin, K., English, M. M., & Mazmanian, D. (2018). Anxiety, depression, and procrastination among students: Rumination plays a larger mediating role than worry. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 36(1), 15-27.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, T., Kürüm, A. ve Kazak, M. (2017). Kişilik özelliklerinin erteleme davranışını yordayıcılığı. Başkent University Journal of Education, 1(1), 1-8.
 • Fernie, B. A., Bharucha, Z., Nikčević, A. V., & Spada, M. M. (2017). The Unintentional Procrastination Scale. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 35(2), 136-149.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. (4th). London: Sage Publications Ltd.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2015). How to design and evaluate research in education (9th). New York: McGraw-Hill.
 • Habelrih, E. A., & Hicks, R. E. (2015). Psychological well-being and its relationships with active and passive procrastination. International Journal of Psychological Studies, 7(3), 25-34.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Hughes, S., & Adhikari, J. (2021). Time wasters? Active procrastination and the Dark Tetrad. Journal of Individual Differences. Advance online publication. Doi. 10.1027/1614-0001/a000357
 • Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (1996). LISREL 8: User's reference guide. Scientific Software International: Chicago.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik uygulamaları (4.Baskı). Ankara: Asil Yayınevi.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kınık, Ö., & Odacı, H. (2020). Effects of dysfunctional attitudes and depression on academic procrastination: does self-esteem have a mediating role? British Journal of Guidance & Counselling, 1–13. doi:10.1080/03069885.2020.1780564
 • Lay, C. H. (1986). At last, my researcharticle on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 477-495.
 • Leavy, P. (2017). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches. New Yok: Guilford Publications.
 • Meier, A. (2021). Studying problems, not problematic usage: Do mobile checking habits increase procrastination and decrease well-being?. Mobile Media & Communication, https://doi.org/10.1177/20501579211029326
 • Rozental, A., & Carlbring, P. (2014). Understanding and treating procrastination: a review of a common self-regulatory failure. Psychology, 5(13), 1488-1502.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research, 8(2), 23-74.
 • Schouwenburg, H. C. (2004). Procrastination in academic settings: General introduction. In H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (Eds.), Counseling the procrastinator in academic settings (pp. 3-17). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Stöber, J., & Joormann, J. (2001). Worry, procrastination, and perfectionism: Differentiating amount of worry, pathological worry, anxiety, and depression. Cognitive Therapy and Research, 25(1), 49-60.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics. (6th). London: Pearson Education Limited.
 • Uzun Ozer, B., O'Callaghan, J., Bokszczanin, A., Ederer, E., & Essau, C. (2014). Dynamic interplay of depression, perfectionism and self-regulation on procrastination. British Journal of Guidance & Counselling, 42(3), 309-319.
 • Uzun Özer, B., Demir, A., & Ferrari, J.R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkısh students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology,149(2), 241-257.
 • Uzun, B. ve Demir, A. (2015). Erteleme: Türleri, bileşenleri, demografik etkenler ve kültürel farklılıklar. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 106-121.
 • Veresova, M. (2013). Procrastination, stress and coping among primary school teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 106, 2131-2138.
 • Wartberg, L., Thomasius, R., & Paschke, K. (2021). The relevance of emotion regulation, procrastination, and perceived stress for problematic social media use in a representative sample of children and adolescents. Computers in Human Behavior, 121, 106788. doi.10.1016/j.chb.2021.106788
 • Wessel, J., Bradley, G. L., & Hood, M. (2019). Comparing effects of active and passive procrastination: A field study of behavioral delay. Personality and Individual Differences, 139, 152-157. Doi: 10.1016/j.paid.2018.11.020
 • Yang, Z. (2021). Does Procrastination Always Predict Lower Life Satisfaction? A Study on the Moderation Effect of Self-Regulation in China and the United Kingdom. Frontiers in Psychology, 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.690838.
APA ODACI H, KAYA F, KINIK Ö (2023). İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
Chicago ODACI Hatice,KAYA FERIDUN,KINIK ÖZGE İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2023): 226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
MLA ODACI Hatice,KAYA FERIDUN,KINIK ÖZGE İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2023, ss.226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
AMA ODACI H,KAYA F,KINIK Ö İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2023; 226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
Vancouver ODACI H,KAYA F,KINIK Ö İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2023; 226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
IEEE ODACI H,KAYA F,KINIK Ö "İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.226 - 241, 2023. 10.15285/maruaebd.1147631
ISNAD ODACI, Hatice vd. "İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2023), 226-241. https://doi.org/10.15285/maruaebd.1147631
APA ODACI H, KAYA F, KINIK Ö (2023). İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 57(57), 226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
Chicago ODACI Hatice,KAYA FERIDUN,KINIK ÖZGE İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 57, no.57 (2023): 226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
MLA ODACI Hatice,KAYA FERIDUN,KINIK ÖZGE İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.57, no.57, 2023, ss.226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
AMA ODACI H,KAYA F,KINIK Ö İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2023; 57(57): 226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
Vancouver ODACI H,KAYA F,KINIK Ö İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2023; 57(57): 226 - 241. 10.15285/maruaebd.1147631
IEEE ODACI H,KAYA F,KINIK Ö "İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 57, ss.226 - 241, 2023. 10.15285/maruaebd.1147631
ISNAD ODACI, Hatice vd. "İstemsiz Erteleme Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 57/57 (2023), 226-241. https://doi.org/10.15285/maruaebd.1147631