Yıl: 2023 Cilt: 72 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 97 - 120 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33629/auhfd.1137616 İndeks Tarihi: 22-05-2023

BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ

Öz:
Tapu sicili sistemine hâkim olan ilkelerden tapu sicilinin açıklığı ilkesine göre, tapu sicili herkese açıktır. Ancak, bir kimse başkasına ait tapu sicili bilgilerini incelemek ya da bu sicilden örnek almak isterse ilgisini inanılır kılması gerekir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na (BEHK) göre, Türk vatandaşı olan gerçek kişiler ile Türkiye’de tescilli tüzel kişiler, ilgisini inanılır kılmasına gerek olmaksızın hem kendisiyle ilgili hem de bir başkasıyla ilgili bilgiye veya belgeye kolaylıkla ulaşabilme imkanına sahiptir. Bilgi edinme hakkı ile tapu sicilinin açıklığı ilkesine ilişkin TMK m. 1020/II hükmü, kişinin kendisiyle ilgili tapu sicil bilgilerini istemesi halinde birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Ancak, başkasına ait tapu sicil bilgilerinin istenmesi durumunda bilgi edinme hakkı ile TMK m. 1020/II hükmü arasında ilk bakışta bir çatışma varmış gibi görünmektedir. Bu nedenle her iki kurum arasındaki ilişki ve aralarında bir çatışma olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan çalışmamızda, bilgi edinme hakkı ve tapu sicilinin açıklığı ilkesine ilişkin bilgilere yer verilerek, BEHK’de yer alan hükümlerle TMK m. 1020/II hükmünün arasındaki ilişki ve buna bağlı olarak TMK m. 1020/II hükmünün zımnen yürürlükten kalkıp kalkmadığı hususu değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime: Bilgi edinme hakkı tapu sicili aleniyet ilkesi özel hayatın gizliliği hükümler arası çatışma.

Principle of Publicity of the Land Registry Within the Scope of Right to Information and Right to Privacy

Öz:
According to the Law No. 4982 on the Right to Obtain Information, real persons who are Turkish citizens and legal entities registered in Turkey have the possibility to easily access information or documents both about themselves and others without the need to make their interest credible. Principle of publicity of the land registry issued under the provision of TMK Art. 1020/II and the right to information are complementary to each other if the person requests the land registry information about himself. However, at first glance, there seems to be a conflict between the right to information and the provision of TMK Art. 1020/II in case the title deed information of someone else is requested. For this reason, it is necessary to evaluate the relationship between both institutions and whether there is a conflict between them. In this respect, in our essay, the matters of the right to information and the principle of openness of the land registry is explained, and the relationship between the provisions in the BEHK and the provision of TMK Art. 1020/II, together with the issue of whether the provision of TMK Art. 1020/II is implicitly repealed or not is evaluated.
Anahtar Kelime: Right to information land registery principle of publicity right to privacy conflict between provisions

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akipek, Jale G. ve Akıntürk, Turgut. Eşya Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi, 2009.
 • Akipek, Jale, Akıntürk, Turgut ve Ateş Karaman, Derya. Türk Medeni Hukuku- Başlangıç Hükümleri- Kişiler Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi, C. I, 2012.
 • Akşener, Haşmet Sırrı. “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Üzerine Bir İnceleme”. İstanbul: Legal Hukuk Dergisi, C.2, S. 13, 2004, s.26-40.
 • Antalya, O. Gökhan ve Topuz, Murat. Eşya Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, C. IV/I, 2019.
 • Antalya, O. Gökhan: “Eşya Hukukuna Hakim İlkelerden Aleniyet İlkesi”. İstanbul: MÜHFD-HAD, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu’na Armağan, C.23, S.3, 2017, s.419-440.
 • Arpacı, Abdülkadir. Kişiler Hukuku -Gerçek Kişiler. İstanbul: Beta Yayınevi, 2000.
 • Ayan, Mehmet. Eşya Hukuku- Zilyetlik ve Tapu Sicili. Ankara: Seçkin Yayıncılık, C.I, 2016.
 • Aybay, Rona. “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, MK 1020/II’yi Yürürlükten Kaldırdı Mı?”. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.53, 2004, s.216-220.
 • Aydemir, Muhammed Emin. Kamu Yönetiminde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2020.
 • Azer, Can. Bilgi Edinme Hakkı. Ankara: Yetkin Yayınları, 2010.
 • Başpınar, Veysel. “Elektronik Tapu Sicili Düzenlenirken, Tapu Sicilinin Aleniyeti ve Diğer Alanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler”. Ankara: AÜHFD, C.57, S.3,2008, s.97-132.
 • Çelebi, Funda. “Kişilik Haklarından, Kişinin Özel Yaşamının ve Gizliliklerinin İhlali ve Korunması. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1,1997, s.271-296.
 • Danışman, Ahmet. Ceza Hukuku Açısından Özel Hayatın Korunması. Konya: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1991.
 • Döner, Ayhan. Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2010.
 • Edis, Seyfullah. Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1989.
 • Erişgin, Nuri. “Tapu Sicilinin Aleniliği İlkesi”. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 1989.
 • Ertaş, Şeref. Eşya Hukuku. İzmir: Barış Yayınevi, 2012.
 • Esener, Turhan ve Güven, Kudret. Eşya Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2012.
 • Esmer, Galip. Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili. Ankara: Şark Matbaacılık, 1967.
 • Gündüz, F. Ebru ve Yazıcıoğlu, İsmail. “Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması”. Anayasa Yargısı Dergisi, C. 38, S. 1, 2021, s.171-204.
 • Gürsoy, Kemal T., Eren, Fikret ve Cansel, Erol. Türk Eşya Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1978.
 • Helvacı, Serap. Gerçek Kişiler. İstanbul: Legal Yayıncılık, 2016.
 • İmre, Zahit. “Şahsiyet Haklarından Şahsın Özel Hayatının ve Gizliliklerinin Korunmasına İlişkin Meseleler”. İstanbul: İÜHFM, C.39, S.1-4, 1974, s.147-168.
 • İyimaya, Ahmet. “ Bilgi Edinme ve Verilere Ulaşma Özgürlüğü”. Ankara: Ankara Barosu Dergisi, S.1, 2003, s.41-47.
 • Kaboğlu, İbrahim Ö. Özgürlükler Hukuku- İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı. İstanbul: İmge Kitabevi, 2002.
 • Koçak, Süleyman Yaman. “Kamu Yönetiminde Açıklık İçin Bilgi Edinme Hakkı”. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.23, 2010, s.115-125.
 • Köprülü, Bülent. Medeni Hukuk-Genel Prensipler- Kişinin Hukuku. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1984.
 • Nomer, Haluk Nami ve Ergüne, Mehmet Serkan. Eşya Hukuku- Zilyetlik ve Tapu Sicili. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2014.
 • Oğuzman, M. Kemal ve Barlas, Nami. Medeni Hukuk. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2019.
 • Oğuzman, M. Kemal, Seliçi, Özer ve Oktay Özdemir, Saibe. Eşya Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2017.
 • Oğuzman, Kemal, Seliçi, Özer ve Oktay Özdemir, Saibe. Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler). İstanbul: Filiz Kitabevi, 2019. (Oğuzman, Seliçi ve Oktay Özdemir, Kişiler,)
 • Oğuzoğlu, H. Cahit. Medeni Hukuk- Şahsın Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, C. I,1963.
 • Oktay Özdemir, Saibe. “Kişilik Hakları ve Bilgi Alma Hakkı Çerçevesinde Tapu Sicilinin Aleniliği (Kamuya Açıklığı) İlkesi”. Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006, s. 503-528.
 • Özsunay, Ergun. Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1979.
 • Saymen, Ferit Hakkı ve Elbir, Halid Kemal. Türk Eşya Hukuku Dersleri. İstanbul: Filiz Kitabevi 1963.
 • Serozan, Rona. Medeni Hukuk- Kişiler Hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013.
 • Sirmen, A. Lale. Eşya Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021.
 • Şen, Ersan. Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması. İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, 1996.
 • Şengül, Mehmet. Tapu Sicilinin Aleniyeti. Ankara: Adalet Yayınevi, 2013.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi, Akman, Sermet, Burcuoğlu, Haluk ve Altop, Atilla. Eşya Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, C.I, 1989.
 • Ünal, Mehmet ve Başpınar Veysel. Şekli Eşya Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi, 2015.
 • Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet. Türk Medeni Hukuku- Şahsın Hukuk. İstanbul: Nurgök Matbaası, C. I, 1963.
APA Erkan V, Özsoy R (2023). BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. , 97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
Chicago Erkan Vehbi Umut,Özsoy Rabia BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. (2023): 97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
MLA Erkan Vehbi Umut,Özsoy Rabia BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. , 2023, ss.97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
AMA Erkan V,Özsoy R BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. . 2023; 97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
Vancouver Erkan V,Özsoy R BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. . 2023; 97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
IEEE Erkan V,Özsoy R "BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ." , ss.97 - 120, 2023. 10.33629/auhfd.1137616
ISNAD Erkan, Vehbi Umut - Özsoy, Rabia. "BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ". (2023), 97-120. https://doi.org/10.33629/auhfd.1137616
APA Erkan V, Özsoy R (2023). BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 72(1), 97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
Chicago Erkan Vehbi Umut,Özsoy Rabia BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 72, no.1 (2023): 97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
MLA Erkan Vehbi Umut,Özsoy Rabia BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.72, no.1, 2023, ss.97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
AMA Erkan V,Özsoy R BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2023; 72(1): 97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
Vancouver Erkan V,Özsoy R BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2023; 72(1): 97 - 120. 10.33629/auhfd.1137616
IEEE Erkan V,Özsoy R "BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 72, ss.97 - 120, 2023. 10.33629/auhfd.1137616
ISNAD Erkan, Vehbi Umut - Özsoy, Rabia. "BİLGİ EDİNME HAKKI VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI İLKESİ". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 72/1 (2023), 97-120. https://doi.org/10.33629/auhfd.1137616