Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 326 - 336 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 19-04-2023

The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life

Öz:
Purpose: This study aimed to determine the relationship between the level of problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. Material and method: This cross-sectional descriptive study included 508 volunteer students who were attending high schools in Yozgat city centre in the 2021-2022 academic year. The research data were collected between 27.12.2021-22.04.2022, using a Personal Information Form, the Problematic Internet Use Scale, and the Family Life Satisfaction Scale. Questionnaires created through Google Forms were sent to students' smartphones. In the data analysis, the t-test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), correlation analysis and linear regression analysis were used. Results: The results of the analysis revealed a significant negative relationship between the problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life (r:-0.262, p<0.001). An increase in family life satisfaction was determined to reduce the level of problematic internet use (β1:-0.209, p<0.001). Family income and academic achievement were found to be predictors of problematic internet use (p<0.05). Conclusion: From the results of the study, it was concluded that problematic internet use behavior increased in adolescents with low family life satisfaction. In this context, it is recommended to conduct preventive, protective, and educational studies that emphasize the importance of the family in the development of adolescents as healthy internet users, and to include the use of different methods in the follow-up studies, including other possible predictors.
Anahtar Kelime: Problematic behavior internet use family life satisfaction

Ergenlerde problemli internet kullanımı ve aile yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişki

Öz:
Amaç: Bu araştırmada ergenlerin problemli internet kullanım düzeyleri ile aile yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Araştırma, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Yozgat il merkezinde bulunan liselerde öğrenim gören öğrencilerden gönüllü olan 508 öğrencinin katıldığı kesitsel desende tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma verileri, 27.12.2021-22.04.2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği, Aile Yaşam Doyumu Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, öğrencilerin akıllı telefonlarına gönderilen Google Form anketleri aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), korelasyon analizi ve lineer regresyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Bulgular: Yapılan analiz sonucunda ergenlerin problemli internet kullanımı ile aile yaşam doyumu düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (r:-0.262, p<0.001) ve aile yaşam doyumunun artmasının problemli internet kullanım düzeyini azalttığı saptanmıştır (β1:-0.209, p<0.001). Ayrıca aile geliri ve okul başarısı düzeylerinin problemli internet kullanımının birer yordayıcısı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Çalışmanın sonucunda aile yaşam doyumu düşük olan bireylerde problemli internet kullanımı davranışının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda, ergenlerin sağlıklı kullanıcılar olarak gelişmelerinde ailenin öneminin vurgulandığı önleyici, koruyucu ve eğitici çalışmaların yapılması ve takip edecek çalışmalarda, başka olası yordayıcıları da içerecek şekilde ve farklı yöntemlerin kullanımına yer verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime: Problemli davranış internet kullanımı aile yaşam doyum.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Young KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior 1998;1:237-244. https://doi.org/10.1089/ cpb.1998.1.237
 • 2. Saliceti F. Internet Addiction Disorder (IAD). Procedia- Social and Behavioral Sciences 2015;191:1372-1376. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.292
 • 3. Gonul AS. Pathological internet use (internet dependency /abuse). Yeni Symposium 2002;40:105- 110.
 • 4. Davis RA, Flett GL, Besser A. Validation of a new scale for measuring problematic internet use: implications for pre-employment screening. Cyberpsychology Behav 2002;15:331-347. https://doi. org/10.1089/109493102760275581
 • 5. Caplan SE. A social skill account of problematic internet use. J Communication 2005;55:721-736. https://doi. org/10.1111/j.1460-2466.2005.tb03019.x
 • 6. Kuss DJ, Lopez Fernandez O. Internet addiction and problematic internet use: a systematic review of clinical research. World J Psychiatry 2016;6:143-176. https:// doi.org/10.5498/wjp.v6.i1.143
 • 7. Ceyhan AA, Ceyhan E. The validity and reliability study of the Problematic Internet Use Scale in Adolescents. Bağımlılık Dergisi 2014;15:56-64. Available at: https:// www.proquest.com/openview/120e6d991812ed0135 7f188ca89c9a52/1?pq-origsite=gscholar&cbl=28575. Accessed July 7, 2021
 • 8. Anlayışlı C, Bulut Serin N. A study on internet addiction and depression among high school students due to gender, academic success and internet usage duration. Folklor 2019;25:97-101. https://doi.org/10.22559/ folklor.977
 • 9. Kıran Esen B, Aktaş E, Tuncer I. An analysis of university students internet use in relation to loneliness and social self-efficacy. Social and Behavioral Sciences 2013;84:1504-1508. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2013.06.780
 • 10. Karapetsas AV, Karapetsas VA, Zygouris NC, Fotis AI. Internet addiction and loneliness. Encephalas 2015;52:4-9.
 • 11. Villella C, Martinotti G, Di Nicola M, et al. Behavioral addictions in adolescents and young adults: results from a prevalence study. J Gambl Stud 2011;27:203- 214. https://doi.org/10.1007/s10899-010-9206-0
 • 12. Machimbarrena JM, González Cabrera J, Ortega Barón J, Beranuy Fargues M, Álvarez Bardón A, Blanca T. Profiles of problematic internet use and its impact on adolescents’ health-related quality of life. Int J Environ Res Public Health 2019;16:3877. https://doi. org/10.3390/ijerph16203877
 • 13. Park SK, Kim JY, Cho CB. Prevalence of internet addiction and correlations with family factors among South Korean adolescents. Adolescence 2008;43:895- 909.
 • 14. Ni X, Yan H, Chen S, Liu Z. Factors influencing internet addiction in a sample of freshmen university students in China. Cyberpsychol Behav 2009;12:327-330. https:// doi.org/10.1089/cpb.2008.0321
 • 15. Şimşek N, Akça Kılıç N, Şimşek M. Internet addiction and hopelessness in high school students. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni 2015;14:7-14. Available at: https://www.turkmedline.net/detay.html ?id=291b214302677008&language=tr&mysearchval ue=342%202015%2014%201. Accessed October 7, 2022
 • 16. Say G, Durak Batıgün A. The assessment of the relationship between problematic internet use and parent-adolescent relationship quality, loneliness, anger, and problem solving skills. J Psychiatry Neurological Sciences 2016;29:324-334. https://doi. org/10.5350/DAJPN2016290404
 • 17. Household Information Technologies (IT) Usage Research, 2021. Available at: https://data.tuik.gov. tr/Bulten/Index?p=Cocuklarda-Bilisim-Teknolojileri- Kullanim-Arastirmasi-2021-41132. Accessed April 21, 2022
 • 18. Öztabak MÜ. Examination of feelings and opinions about internet use of adolescents with problematic internet use. OPUS - Int J of Soc Res 2018;8:1022- 1055. https://doi.org/10.26466/opus.419667
 • 19. Kokka I, Mourikis I, Nicolaides NC, et al. Exploring the effects of problematic internet use on adolescent sleep: a systematic review. Int J Environ Res Public Health 2021;18:760. https://doi.org/10.3390/ijerph18020760
 • 20. Barraca J, Yarto LL, Olea Diaz J. Psychometric Properties of A New Family Life Satisfaction Scale. European J Psychological Assessment 2000;16:98- 106. https://doi.org/10.1027//1015-5759.16.2.98
 • 21. Taşdelen Karçkay A. Family Life Satisfaction Scale- Turkish Version: psychometric evaluation. Soc Behav Person Int J 2016;44:631-640. https://doi.org/10.2224/ sbp.2016.44.4.631
 • 22. Rözer J, Mollenhorst G, Poortman AR. Family and friends: which types of personal relationships go together in a network? Soc Indic Res 2016;127:809- 826. https://doi.org/10.1007/s11205-015-0987-5
 • 23. van Dijk R, van der Valk IE, Vossen HGM, Branje S, Dekovi ́c M. Problematic internet use in adolescents from divorced families: the role of family factors and adolescents’ self-esteem. Int J Environ Res Public Health 2021;18:3385. https://doi.org/10.3390/ ijerph18073385
 • 24. Andrade ALM, Enumo SRF, Passos MAZ, et al. Problematic Internet Use, Emotional Problems and Quality of Life Among Adolescents. Psico- USF 2021;26:41-51. https://doi.org/10.1590/1413- 82712021260104
 • 25. Çalışkan N, Aslanderen M. Aile içi iletişim ve siber yaşam: teorik bir çözümleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 2014;15:263- 277.
 • 26. İkiz FE, Asıcı E, Kaya Z, Sakarya Ö. Investigation of problematic internet use in terms of familial variables. Current Psychiatry and Psychoneuropharmacology 2015;5:2. Available at: https://www.researchgate. net/publication/330347753_Problemli_Internet_ Kullaniminin_Ailesel_Degiskenler_Acisindan_ Incelenmesi. Accessed October 7, 2022
 • 27. Yavuz O. The effects of internet addiction on school success during adolescence. Int J Soc Res 2018;8:1056-1080. https://doi.org/10.26466/ opus.426914
 • 28. Doğan K, Ersoy FA. Evaluation of the problem internet use of students in the context of the school social work: a qualitative study. Third Sector Social Economic Review 2020;55:1822-1836. https://doi.org/10.15659/3.sektor- sosyal-ekonomi.20.08.1392
 • 29. Sabaz M, Bilgin O. The effect of internet addiction on academic self-handicapping and psychological resilience in adolescents. J Int Soc Res 202013:71 Available at: https://www.sosyalarastirmalar.com/ articles/the-effect-of-internet-addiction-on-academic- selfhandicapping-and-psychological-resilience-in- adolescents.pdf. Accessed October 7, 2022
 • 30. Buzzai C, Filippello P, Costa S, Amato V, Sorrenti L. Problematic internet use and academic achievement: a focus on interpersonal behaviours and academic engagement. Soc Psychology Education 2021;24:95- 118. https://doi.org/10.1007/s11218-020-09601-y
APA Kalkan A, CERİT E (2023). The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. , 326 - 336.
Chicago Kalkan Ayşe Nur,CERİT Esin The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. (2023): 326 - 336.
MLA Kalkan Ayşe Nur,CERİT Esin The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. , 2023, ss.326 - 336.
AMA Kalkan A,CERİT E The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. . 2023; 326 - 336.
Vancouver Kalkan A,CERİT E The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. . 2023; 326 - 336.
IEEE Kalkan A,CERİT E "The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life." , ss.326 - 336, 2023.
ISNAD Kalkan, Ayşe Nur - CERİT, Esin. "The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life". (2023), 326-336.
APA Kalkan A, CERİT E (2023). The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. Pamukkale Tıp Dergisi, 16(2), 326 - 336.
Chicago Kalkan Ayşe Nur,CERİT Esin The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. Pamukkale Tıp Dergisi 16, no.2 (2023): 326 - 336.
MLA Kalkan Ayşe Nur,CERİT Esin The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. Pamukkale Tıp Dergisi, vol.16, no.2, 2023, ss.326 - 336.
AMA Kalkan A,CERİT E The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. Pamukkale Tıp Dergisi. 2023; 16(2): 326 - 336.
Vancouver Kalkan A,CERİT E The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life. Pamukkale Tıp Dergisi. 2023; 16(2): 326 - 336.
IEEE Kalkan A,CERİT E "The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life." Pamukkale Tıp Dergisi, 16, ss.326 - 336, 2023.
ISNAD Kalkan, Ayşe Nur - CERİT, Esin. "The relationship between problematic internet use of adolescents and their level of satisfaction with family life". Pamukkale Tıp Dergisi 16/2 (2023), 326-336.