Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 61 - 88 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54558/jiss.1191319 İndeks Tarihi: 04-07-2023

Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Araştırmanın temel amacı başarılı bisiklet turlarının içeriklerini incelemektir. Yöntem: Nitel araştırma desenine sahip olan bu çalışmada veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi ve verilerin incelenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Veriler, TripAdvisor’da genel değerlendirmesi beş olan bisiklet turlarının içeriklerinden elde edilmiştir. İçerik analizi ile 23 farklı ülke ve 37 farklı şehirden toplam 47 bisiklet turu incelenmiştir. Turlar, tur isimleri, süre, mekân, genel özellikler ile bilgilendirme ve tur içi etkinlikler olmak üzere 5 ana tema altında analiz edilmiştir. Bulgular: İncelenen bisiklet tur başlıklarının çoğunluğunda (%89,36) bisiklet turlarının geçtiği şehir ya da ziyaret edilen mekânın yer aldığı görülmüştür. Bisiklet tur sürelerinin çoğunlukla (%38,29) 4 saat- 6 saat 30 dakika aralığında olduğu ardından (%31,91) 3 saat- 3 saat 30 dakika aralığında olduğu ortaya çıkmıştır. Tur içi etkinliklerinin bahçe, çiftlik ziyareti, tadım etkinlikleri, alışveriş ve manzara noktaları gibi ziyaretlerden oluştuğu saptanmıştır. Sonuç: Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde bisiklet turlarının tüm şehirlere, bölgelere göre düzenlenebileceği, turların şehir, doğa, çöl, plaj gibi farklı destinasyonlarda, farklı etkinliklerle gerçekleştirilebilir olduğudur. Ayrıca farklı ürünler ve etkinliklerin bisiklet turu ile bütünleşerek turizme kazandırılabildiği ortaya çıkmıştır. Özgünlük: Daha önce başarılı bisiklet turlarının özelliklerini inceleyen çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada başarılı bisiklet turlarının öne çıkan özellikleri tanımlanmıştır.
Anahtar Kelime: Bisiklet turizmi bisiklet turları rekreasyon destinasyon yönetimi

Analysis of Key Attributes of Successful Bike Tours

Öz:
Purpose: The main purpose of the research is to examine the content of successful bicycle tours. Method: In this study, which has a qualitative research design, document analysis was used as a data collection technique and content analysis was used in the analysis of data. The data were obtained from the contents of bicycle tours with an overall rating of five on TripAdvisor. With content analysis, a total of 47 bicycle tours from 23 different countries and 37 different cities were examined. The tours were analyzed under 5 main themes: tour names, duration, venue, general features, information and in-tour activities. Findings: It has been observed that the majority of the bicycle tour titles (89.36%) examined include the city where the bicycle tours take place or the place visited. Cycling tour times were mostly (38.29%) between 4 hours and 6 hours and 30 minutes, followed by (31.91%) between 3 hours and 3 hours and 30 minutes. It has been determined that in-tour activities consist of visits such as garden, farm visit, tasting activities, shopping and scenic spots. Implications: When the results are evaluated in general, it is seen that bicycle tours can be organized according to all cities and regions, and tours can be carried out in different destinations such as cities, nature, deserts, and beaches, with different activities. In addition, it has been revealed that different products and activities can be brought to tourism by integrating them with the bicycle tour. Originality: There has been no study examining the characteristics of successful bicycle tours before. Therefore, in this study, the prominent features of successful bicycle tours are defined.
Anahtar Kelime: Bike tourism bike tours recreation destination management

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adventure Cycling, 2022. About/ Our Mission. https://www.adventurecycling.org adresinden 22.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Adventure Cycling, 2022. Europe/ $48 Billion Per Year from Cycle Tourism in Europe. https://www.adventurecycling.org/advocacy/building-bike-tourism/economic-impact/ adresinden 22.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Akman, O. (2018) “Sultanlar Yolu”Nun Sürdürülebilir Bisiklet Turizmine Katkısı. E. Gönenç Güler (Ed.), Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Ve Çevre Koruma Konferansı Kitabı İçinde (s. 149- 153). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları.
 • Ardahan, F., ve Lapa, T. Y. (2011). Açık Alan Rekreasyonu: Bisiklet Kullanıcıları Ve Yürüyüşçülerin Doğa Sporu Yapma Nedenleri Ve Elde Ettikleri Faydalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1327-1341.
 • Ardahan, F. ve Mert, M. (2014). “Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Türk Popülasyonu İçin Güvenirlilik Geçerlilik Çalışması”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1): 409-427.
 • Aşan, K. (2022). Bağımsız Bisiklet Turistleri. GSI Journals Serie A: Advancements İn Tourism Recreation And Sports Sciences, 5(1), 44-57.
 • Ay, E., ve Güzel, M. O. (2021). Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Bisiklet Turizmi: Hatay Bisiklet Yolu Ve Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 972-988. BUGEP, 2022. Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu. bugep.org adresinden 22.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • BUGEP, 2022. Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu. bugep.org adresinden 22.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Büyükergün, A. (2021). Türkiye’de Bisiklet Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 114-120.
 • Cabiroğlu, S., ve Özden, A. (2021). Türkiye'de Uzun Bisiklet Parkurlarının Bisiklet Kullanımına Etkisinin İncelenmesi. Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi, (32), 850-857.
 • CBI, 2022. Product description. Https://Www.Cbi.Eu/Market- İnformation/Tourism/Cycling- Tourism/Europe#:~:Text=Cycling%20tourism%20refers%20to%20re creational,Fast%20they%20want%20to%20bike adresinden 22.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Daley, M., ve Rissel, C. (2011). Perspectives And İmages Of Cycling As A Barrier Or Facilitator Of Cycling. Transport Policy, 18(1), 211-216.
 • Demir, A., ve Çetin, A. (2021). Rekreasyonel Spor Etkinliğine Katılan Ve Profesyonel Olmayan Sporcuların Motivasyon Boyutları: Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Üzerine Bir Araştırma. Herkes İçin Spor Ve Rekreasyon Dergisi, 3(2), 73-82.
 • Eker İnan, S. (2020). Doğa Turizmi. F.A. Bilge, A. Cabi (Ed.), Turizm Türlerine Profesyonel Yaklaşım İçinde (S. 63-91). Ankara: Sage Yayınları.
 • European Cyclists Federation, 2022. About ECF. https://ecf.com/ adresinden 22.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • EuroVelo, 2018. What is EuroVelo. https://pro.eurovelo.com/organisation/about adresinden 22.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Guo, R., Liu, X., ve Song, H. (2021). Structural Relationships Among Strategic Experiential Modules, Motivation, Serious Leisure, Satisfaction And Quality Of Life İn Bicycle Tourism. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 18(23), 12731.
 • Han, H., Meng, B., ve Kim, W. (2017). Emerging bicycle tourism and the theory of planned behavior. Journal of Sustainable Tourism, 25(2), 292-309.
 • Han, H., Lho, L.H., Al-Ansi, A., & Yu, J. (2020). Cycling tourism: a perspective article. Tourism Review, 75, 162-164.
 • Karasu, S. (2016). Rize İçin Alternatif Bisiklet Turizmi. II. Rize Sempozyumu: Turizm, 4-6.
 • Khajehshahkoohi, M., Davoodi, S. R., ve Shaaban, K. (2021). Factors affecting the behavioral intention of tourists on the use of bike sharing in tourism areas. Research in Transportation Business & Management, 100742.
 • Koçak, F. (2016). Cycling İn Turkey: Reasons And Benefits Of Cycling Türkiye’de Bisiklet Kullanımı: Bisiklet Kullanma Nedenleri Ve Elde Edilen Faydalar. Journal Of Human Sciences, 13(3), 5760-5771.
 • Lamont, M. (2009). Reinventing the wheel: A definitional discussion of bicycle tourism. Journal of Sport & Tourism, 14(1), 5-23.
 • Mansuroğlu, S., ve Dağ, V. (2020). Antalya Örneğinde Turizm Kentlerinde Bisikletli Ulaşım Güzergâhı Olanaklarının Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 22(2), 341-353.
 • Orta Anadolu Kalkınma Ajansı. (2021). Bisiklet Turizmi& Bisiklet Dostu Otel Konsepti Yol Haritası (Araştırma Raporu). Erişim Adresi: https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosyalar/kalki nma-kutuphanesi-versiyonu-bisiklet-dostu-otel-konsepti-yol- haritasi.pdf
 • Özdemir, M. (2015). Türkiye'de Bisiklet Turizmi" Velosipet İle Bir Cevelan". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 320-327.
 • Pfaffenbichler, P., Gauster, J., Hartwig, L., ve Meschik, M. (2021, March). Planning and designing infrastructure and services for sustainable bicycle tourism along the EuroVelo routes in the Danube region. In 6th International Conference on Road and Rail Infrastructure. Pratte, J. (2006). Bicycle Tourism: On The Trail To Economic Development. Prairie Perspectives: Geographical Essays, 9(1), 62- 84.
 • Raje, F. ve Saffrey, A. (2016). The Value of Cycling. Erişim Adresi: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/u ploads/attachment_data/file/509587/value-of-cycling.pdf
 • Ratanaburi, N., Alade, T., ve Saçli, F. (2021). Effects of stakeholder participation on the quality of bicycle infrastructure. A case of Rattanakosin bicycle lane, Bangkok, Thailand. Case studies on transport policy, 9(2), 637-650.
 • Rentle (2022). Grab the opportunity in the growing cycling tourism market. https://www.rentle.io/blog/rental-business/cycling-tourism- market#:~:text=European%20Parliament%20estimates%20that%20ap proximately,14.78%25%20between%202021%20and%202030
 • Ritchie, B. W. (1998). Bicycle Tourism İn The South Island Of New Zealand: Planning And Management İssues. Tourism Management, 19(6), 567-582.
 • Sağlam, M. C., ve Kömürcü, S. (2021). Bisiklet Etkinliği Katılımcılarının Motivasyonları Ve İlgilenimleri: İzmir İli Üzerine Bir Çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 16(63), 1355-1372.
 • Sağlık, A., Sağlık, E., ve Kelkit, A. (2019). Bisiklet Turizmi Açısından Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nın İncelenmesi. International Journal Of Social And Economic Sciences, 4(1), 84–90. Retrieved From Https://Www.İjses.Org/İndex.Php/İjses/Article/View/115
 • Soyalp, L. (2017). Bisiklet Turizmi Katılımcılarının Tatil Deneyimi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Süme, M. ve Özsoy, S. (2010). Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Bisiklet Sporu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 345-360.
 • Tripadvisor, 2022. About Tripadvisor. https://tripadvisor.mediaroom.com/us-about-us adresinden 22.06.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Türkay, O., ve Atasoy, B. (2020). Sürdürülebilir Turizmin Bir Aracı Olarak Bisiklet Turizmi: Avrupa Birliği (Ab) Örneği. Turizm Ve İşletme Bilimleri Dergisi, 1(1), 51-69.
 • Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2021. Hakkımızda. bisiklet.gov.tr adresinden 22.06.2022 tarihinden erişilmiştir.
 • Türkmen, S., ve Gökdemir, S. (2021). Bisiklet Turizmi Motivasyonlarının Belirlenmesi. Gsı Journals Serie A: Advancements İn Tourism Recreation And Sports Sciences, 4(1), 19-32.
 • UCI, (2022). L’union Cycliste Internationale (UCI). https://www.uci.org/the- uci/2QDMyzhoBXyWbVrsxge0EH adresinden 22.06.2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Uğuz, S. Ç., ve Özbek, V. (2018). Destinasyon Sadakatini Etkileyen Faktörler: Bisiklet Turizmi Ve Burhaniye Bisiklet Festivali Örneği. International Review Of Economics And Management, 6(2), 84-102.
 • Ültay, E., Akyurt, H., ve Ültay, N. (2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi. Ibad Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188-201.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, H. M., Buluk, B., ve Atay, L. (2017). Ziyaretçilerin Destinasyon İmajı Algılarının Etkinliklere Katılıma Etkisi: Çanakkale Bisiklet Turu Örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 497-520.
 • Yıldız, S., ve Bektaş, F. (2021). Bireylerin Rekreatif Amaçlı Bisiklet Kullanma Deneyimlerinin Nitel Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 14-31.
 • Yıldız, Y. (2019). Boş Zaman Faaliyeti Olarak Bisiklet Sporu Yapan Bireylerin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi (Master's Thesis) Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
APA Demirbaş Ş, Bayram M (2023). Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. , 61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
Chicago Demirbaş Şule,Bayram Murat Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. (2023): 61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
MLA Demirbaş Şule,Bayram Murat Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. , 2023, ss.61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
AMA Demirbaş Ş,Bayram M Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. . 2023; 61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
Vancouver Demirbaş Ş,Bayram M Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. . 2023; 61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
IEEE Demirbaş Ş,Bayram M "Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi." , ss.61 - 88, 2023. 10.54558/jiss.1191319
ISNAD Demirbaş, Şule - Bayram, Murat. "Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi". (2023), 61-88. https://doi.org/10.54558/jiss.1191319
APA Demirbaş Ş, Bayram M (2023). Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
Chicago Demirbaş Şule,Bayram Murat Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, no.1 (2023): 61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
MLA Demirbaş Şule,Bayram Murat Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, 2023, ss.61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
AMA Demirbaş Ş,Bayram M Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; 14(1): 61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
Vancouver Demirbaş Ş,Bayram M Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; 14(1): 61 - 88. 10.54558/jiss.1191319
IEEE Demirbaş Ş,Bayram M "Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi." Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, ss.61 - 88, 2023. 10.54558/jiss.1191319
ISNAD Demirbaş, Şule - Bayram, Murat. "Başarılı Bisiklet Turlarının Temel Özelliklerinin Değerlendirilmesi". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14/1 (2023), 61-88. https://doi.org/10.54558/jiss.1191319