Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 40 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği

Öz:
Bu araştırma, yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda, “metin” odaklı sınıflama esasına göre hazırlanan 2005 Türk Edebiyatı Dersi 9. sınıf öğretim programının uygulanma sorunlarını saptamak ve bu konuda öğretmenlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 2007-2008 öğretim yılında, Eskişehir‟de çeşitli lise tiplerinde görev yapan 180 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine uygulanan anket verileri esas alınarak yapılan araştırmada okul tipi, meslek kıdemi ve mezuniyet değişkeni kullanılmıştır. Elde edilen veriler, ki-kare testine göre yorumlanmış, bu testin uygulanamadığı yerlerde de sıra puanı esas alınmıştır. Yeni öğretim programı hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini belirten öğretmenler, metin odaklı sınıflama anlayışını, yazın öğretimi açısından yararlı bulmuşlardır. Ancak, programın öğrencinin bilişsel, ruhsal ve dilsel gelişim düzeylerinin üzerinde, akademik derinlikte ve kapsamlı bir çerçevede hazırlandığı görüşündedirler. Öğretmenlerin tamamı, yeni yöntem ve yaklaşımların farklı örneklerle tanıtıldığı ayrıntılı bir edebiyat rehberlik kitabına gereksinim duymaktadırlar.
Anahtar Kelime: metin metin odaklı sınıflama öğrenci merkezli eğitim yapılandırmacı yaklaşım

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The eveluation of 2005 Turkish literature course teaching pogramme: Eskişehir sample

Öz:
This research was conducted to determine the application problems of 2005 Turkish literature courses 9th class education programme prepared according to text based classification in the aspect of constructivist approach and to define teachers‟ views and suggestions for this subject. In the 2007-2008 education year, school type, occupation seniority and graduation variables were used in the questionnaire which was applied to 180 Turkish Language and Liteature teachers working in several types of high schools in Eskişehir. The data were interpreted according to chi-square test and rank point was used where chi-square test was not applied. The teachers pointed out that they were not informed about new education programme adequately found the text based classification useful in aspect of teaching writing. However, they thought that the program was above student‟s spiritual, language level in an academic depth and comprehensive frame. All of teachers needed a literature guide book showing new methods.
Anahtar Kelime: text focused classification student centered education constructivist approach text

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksaçlıoğlu, A.G ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği 21 (1).
 • Aktaş, Ş. (2006). Edebiyat yıllığı, Kritik Yayınları: Ankara, 153-156.
 • Alkan, C. (1992). Eğitim ortamlarının düzenlenmesi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları: Ankara.
 • Arıcı, Ali F. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma durumları. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi: Erzurum.
 • Aytaç, G. (1999).Genel edebiyat bilimi. Papirüs Yayınları: İstanbul.
 • Balcı, V. (2002). Liselerde Türk dili ve edebiyatı öğretiminin değerlendirilmesi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi: Eskişehir.
 • Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi: Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (9. baskı). Pegem Yayınları: Ankara
 • Çotuksöken, Y. (2002). Edebiyat dersleri üzerine gözlemler. Nasıl Bir Edebiyat Eğitimi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Beyoğlu Şubesi Yayınları: İstanbul.
 • Doğan, H. (1972). Türk ortaöğretim sisteminin değerlendirilmesi. MEB Yayınları: İstanbul.
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psiko-sosyal bir araştırma. MEB Basımevi: Ankara.
 • EARGED. (2007). Öğrenci Merkezli Eğitim. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. MEB Yayınları: Ankara.
 • Ergin, Â. (1991). Yabancı dil öğretiminde eğitim araçlarından yararlanma. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.23, S.28. Ankara.
 • Eroğlu, G. (1999). Gazi üniversitesine bağlı eğitim fakültelerinden mezun öğretmenlerin öğretmenlik davranışları ile yeterliliklerine ilişkin görüşleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara.
 • Gökçe, E. (1999). İlköğretim öğretmenlerinin yeterlilikleri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Halman, T. (2004). Türkiye‟de eleştiri ve özgün kurumlar. Edebiyat İlmi ve Problemleri Sempozyumu, 23-25 Eylül 2003, Gazi Sosyal Bilimler Araştırma ve Geliştirme Derneği: Ankara.
 • Hastaoğlu, H.(1986). İlköğretim ikinci kademede Türkçe eğitimi. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara.
 • Işıksalan, N. (1998). 1992 Türk dili ve edebiyatı ders programı ile MEB lise ı.sınıf ders edebiyat kitabının değerlendirilmesi. MEB Dergisi. S.140, Ankara.
 • İpşiroğlu, Z. (2002). Nasıl bir edebiyat öğretimi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Beyoğlu Şubesi Yayınları: İstanbul.
 • Kantemir, E. (1976). Türkiye’de liselerde Türk dili ve edebiyatı öğretimi. MEB Yayınevi: İstanbul.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Engin Yayınevi: Ankara.
 • Küçük, S. (1998). Şehirleşmenin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin okuma anlama becerilerine etkileri. G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi: Ankara.
 • MEB. (2008). Ortaöğretim programları ile ders kitaplarını değerlendirme çalıştayı : 27-28 Ağustos, Kızılcahamam, Ankara.
 • MEB. (2005). Türk edebiyatı dersi öğretim programı ve kılavuzu. MEB Yay: İstanbul.
 • Özbay, M.(2003). Türkçe öğretiminde hedef-araç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları: Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, S.13. s.59-69. Niğde.
 • Özçiçek, N. (1983). Ortaokullarda Türkçe öğretiminin etkinliği. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara.
 • Saraç, C. (2006). Türk dili ve edebiyatı öğretmeni adaylarının fen-edebiyat fakültelerinde karşılaştıkları problemler. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, C:14, No: 2.
 • Sever, S. (1985). Türk dili ve edebiyatı öğretimi. A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Varış, F. (1985). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikleri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları: Ankara.
APA ISIKSALAN S (2011). 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. , 15 - 40.
Chicago ISIKSALAN SEVIM NILAY 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. (2011): 15 - 40.
MLA ISIKSALAN SEVIM NILAY 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. , 2011, ss.15 - 40.
AMA ISIKSALAN S 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. . 2011; 15 - 40.
Vancouver ISIKSALAN S 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. . 2011; 15 - 40.
IEEE ISIKSALAN S "2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği." , ss.15 - 40, 2011.
ISNAD ISIKSALAN, SEVIM NILAY. "2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği". (2011), 15-40.
APA ISIKSALAN S (2011). 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 15 - 40.
Chicago ISIKSALAN SEVIM NILAY 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12, no.1 (2011): 15 - 40.
MLA ISIKSALAN SEVIM NILAY 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, 2011, ss.15 - 40.
AMA ISIKSALAN S 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(1): 15 - 40.
Vancouver ISIKSALAN S 2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(1): 15 - 40.
IEEE ISIKSALAN S "2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, ss.15 - 40, 2011.
ISNAD ISIKSALAN, SEVIM NILAY. "2005 Türk Edebiyatı dersi öğretim programının değerlendirilmesi: Eskişehir örneği". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12/1 (2011), 15-40.