Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 145 - 168 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin cinsiyete, sınıf düzeyine ve yaşlarına göre incelenmesidir. Araştırmaya, 163 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Afacan (2008) tarafından geliştirilen “Müzik Öğretimi Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistik yöntemleri ve t testi yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimine ilişkin özyeterlik düzeyi orta düzey çıkmıştır. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlikleri ile değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaş) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu ortaya koyulmuştur. Kadın öğretmen adaylarının özyeterlik inançları erkek öğretmen adaylardan daha yüksektir. Sınıf düzeyine göre, sınıf seviyeleri arttıkça müzik öğretimi özyeterliklerinin yükseldiği, bununla birlikte, yaş bakımından, 22–24 yaş grubundaki öğrencilerin müzik öğretimi özyeterliklerinin, 19–21 yaş grubundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: özyeterlik sınıf öğretmeni adayları müzik eğitimi öğretmen adayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Afacan, Ş. (2008). Müzik öğretimi özyeterlilik ölçeği. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (1), 1–11.
 • Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin özyeterlik inançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (2), 24–33.
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 24, 1–10.
 • Alabay, E. (2006). İlköğretim okulöncesi öğretmen adaylarının fen ile ilgili özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Edu7, Cilt 2, Sayı 1.
 • Altunçekiç, A. Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının özyeterlik inanç düzeyleri ile problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 93–102.
 • Ashton, P. T. (1984). Teacher Efficacy: A Motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Educatıon, 35 (5), 28–32.
 • Balcı, A. (2005). Açıklamalı Eğitim Yönetim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Basım Yayımı, Dağıtımı.
 • Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84 (2), 191–215.
 • Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A. Bandura (Ed.), Self-Efficacy In Changing Societies. (pp. 1-45). New York: Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Barış A. D. ve Özata, E. (2009). Sınıf öğretmenliği anabilim dalında alınan müzik-müzik öğretimi derslerinin öğretmenlik uygulamalarındaki yansımaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18, 27- 42.
 • Bıkmaz, F. H. (2004). Özyeterlik inançları. İçinde: Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (Ed.) Eğitimde bireysel farklılıklar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, sf. 289–314.
 • Brandon, D. P. (2000). Self-Efficacy: Gender differences of prospective primary teachers in Bostwana. Research in Education. 64, 36–43.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P. & Malone, P. S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473–490.
 • Chaplain, R. P. (2000). Beyond exam results? differences in the social and psychological perceptions of young males and females at school. Educational Studies, 26 (2), 177-190.
 • Chao, W. Y., 2001, „Using Computer Self-Efficacy Scale To Measure The Attitudes Of Taiwan Elementary Preservice Teachers Toward Computer Technology‟ (China). Unpublished master thesis, Florida Atlantic University.
 • Cheung, Y. H. (2008). Teacher efficacy: a comparative study of Hong Kong and Shanghai primary in-service teachers. Australian Educational Researcher, 35 (4), 103–123.
 • Cousins, J. and Walker, C. A. (2000). Predictors of educators‟ valuing of systemic inquiry in schools. Canadian Journal of Program Evaluation (Special Issue), 25–53.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegema Yayıncılık. Dempo, M. and Gibson, S. (1985). Teacher‟s sense of efficacy: an improvement factor in school ımprovement. The Elementary School Journal, 86 (2), 173–184.
 • Donald M. G. (2003). Handbook of self and ıdentity, Guilford Press.
 • Dorman, J.P. (2001). Associations between classroom environment and academic efficacy. Learning Enviroments Research. 4, 243–257.
 • Erden, M. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Fritz, J. J., Miller-Heyl, J., Kreutzer, J. C., & Macphee, D. (1995). Fostering personel teaching efficacy through staff development and classroom activities. Journal of Educational Research. 88 (4), 200–209.
 • Galpin, V. C., Senders, I., Turner, H. & Venter, B. (2003). Gender and educational background and their effect on computer self- efficacy and perceptions. Technical Report TR-Wits-CS-003-0, School of Computer Science, University of the Witwatersrand.
 • Goddard, R. D., Hoy, W . K., & Woolfolk-Hoy, A. W. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and
 • impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37 (2), 479–507.
 • Gökçe, E. (2000). Yirmi birinci yüzyılın öğretmeni. Çağdaş Eğitim Dergisi. Yıl: 25, Sayı: 270.
 • Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4 (1), 63–69.
 • Howe, M. J. A. (2001). Öğrenme psikolojisi (Çev. Ebru Kılıç). İstanbul: Alfa Yayınları Jegede, O. and Taplin, M. (2000). Trainee teachers‟ perception of their knowledge about expert teaching. Educational Research, 42 (3), 287–308.
 • Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının hizmet öncesi fen öğretmenlerinin problem çözme becerileri ve özyeterlik inanç düzeylerine etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
 • Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 16–18 Eylül 2002. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Kalyoncu N. ve Öztürk, Ö. (2009). Sınıf öğretmenliği anabilim dallarında verilen müzik ve müzik öğretimi derslerinin içerikleri. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23–25 Eylül 2009.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Kılıç, A. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirme programında yer alan derslerin öğrenilme düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (19), 136–145.
 • Kocabaş, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki yetersizliklerine ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7).
 • Kurtuldu, M. K. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 8 (2), 510–519.
 • Lehr, M. (1998). Brain building subject. Teaching Music, 6 (2). Reston: The National Association For Music Education.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., &Larkin, K. C. (1984). Relation of self-efficacy expectations of academic achievement and persistence. Journal of Counseling Psychology, 31, 356–362.
 • Lin, H. and Gorrell, J. (1998). Pre-service teachers‟ efficacy beliefs in Taiwan. Journal of Research and Development in Education. 32, 17–25.
 • Mccormick, J. and Mcpherson G. (2006). Self-efficacy and music performance. Psychology of Music, 34, 332–336.
 • Midgley, C., Feldlaufer, H., & Eccles, J. S. (1989). Change in teacher efficacy and student self- and task related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81, 247–258.
 • Morgil, İ. Seçken, N. ve Yücel, A. S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının bazı değişken açısından incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 62–72.
 • Munch, C. (1990). Ben bir orkestra şefiyim. İstanbul: Afa Yayınları.
 • Nielsen. S. G. (2004). Strategies and self-efficacybeliefs in instrumental and vocal individual practice: a study of students in higher musiceducation. Psychology of Music, 32 (4), 418–431.
 • Otacıoğlu, S. G. (2008) Konservatuar ve müzik eğitimi lisans öğrencilerinin öz etkilik- yeterlilik ile benlik saygı düzeylerinin incelenmesi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20. Özgül, İ. ve Uçan, A. (1998). Eğitim Fakülteleri sınıf öğretmenliği bölümleri öğrencilerinin müzik 1–2 derslerine müziksel giriş düzeyleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl: 4, 6, 35–48.
 • Özmenteş, G. ve Özmenteş S. (2008). Çalgı eğitiminde müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik ve kişisel özellikler arasındaki ilişkiler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (24), 92–100.
 • Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. In M. Maehr ve P.R. Pintrich (Eds.). Advances in Motivation and Achievement. Greenwich, CT: JAI Pres, pp. 1–49.
 • Riggs, I. and Enochs, L. (1990). Toward the development of an elementary teacher‟s science teaching efficacy belief instrument. Science Education, 74 (6), 625–638.
 • Ritter, J. M., Bone, W. J., & Ruba, P. A. (2001). Development of an instrument to assess prospective elementary teacher self- efficacy beliefs about equitable science teaching and learning (SEBEST). Journal of Science Teacher Education, 12 (3), 175–198.
 • Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17, 51–65.
 • Ross, J. A. (1994). The impact of an inservice to promote cooperative learning on the stability of teacher efficacy. Teaching&Teacher Education, 10, 381–394.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for ınternal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1–28.
 • Say, A. (1996). Müzik Öğretimi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sayın, S. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (19), 272–281.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207–231.
 • Sharp, C. (2002). Study support and the development of self-regulated learner. Educational Research, 44 (1), 29-42.
 • Snyder, C. R. and Lopez, S. (2002). Handbook of positive psychology, US: Oxford University Press.
 • Soodak, L. C. and Podell, D. M. (1996). Teacher Efficacy: Toward the understanding of a multi faced construct. Teaching and Teacher Education, 12 (4), 401–411.
 • Steele-Dadzie, T. E. (2004). „Relationships among teacher self-efficacy, student self efficacy, and student performance‟,
 • Unpublished Phd Dissertation, The State University of New Jersey, The Graduate School of Education-Rutgers, New Brunswick, New Jersey.
 • Şahin, A. E. (2006). Meslek ve öğretmenlik. (ed. V.Sönmez). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2006). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tan, M. (1996). Eğitim yönetiminde kadın azınlık, TODAİE Dergisi, 29 (4), 33–42.
 • Tobin, K., Tippins, D. J., & Gallard, A. J. (1994). Research on instructional strategies for teaching science. In D. L. Gabel (Ed.), Handbook of research on science teaching and learning. New York: NSTA, pp. 63–64.
 • Torkzadeh, G. and Van Dyke, T. P. (2002). Effects of training on internet self-efficacy and computer user attitudes. Computers in Human Behavior, 18 (5), 479–494.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998) Teacher Efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68 (2), 202–248.
 • Tschannen-Moran, M. and Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an elusive concept. Teaching and Teacher Education, 17, 783.
 • Tuckman, B. W. and Sexton, T. L. (1990). The relation between self-beliefs and self-regulated performance. Journal of Social Behavior and Personality, 5, 465–472.
 • Uçan, A. (1994). Müzik eğitimi (Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Umay, A. (2000). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1–8. www.programlar.meb.gov.tr (01.09.2009).
 • Yılmaz, M. Köseoğlu, P. Gerçek, C. ve Soran, H. (2004). Öğretmen öz-yeterlik inancı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 5 (58).
 • Yükseköğretim Kurulu. 2006–2007 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/programlar_aciklama.doc (24.05.2008).
 • Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A. Bandura (Ed.). Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press, pp. 46–48.
 • Zimmerman, B. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educationaş Psychology. 25, 82–91.
 • Zusho, A. and Pintrich, P. R. (2003). Skill and will: The role of motivation and cognition in the learning of college chemistry. International Journal of Science Education. 25 (9), 1081–1094.
APA ÇEVİK D (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. , 145 - 168.
Chicago ÇEVİK Deniz Beste Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. (2011): 145 - 168.
MLA ÇEVİK Deniz Beste Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. , 2011, ss.145 - 168.
AMA ÇEVİK D Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. . 2011; 145 - 168.
Vancouver ÇEVİK D Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. . 2011; 145 - 168.
IEEE ÇEVİK D "Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi." , ss.145 - 168, 2011.
ISNAD ÇEVİK, Deniz Beste. "Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi". (2011), 145-168.
APA ÇEVİK D (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145 - 168.
Chicago ÇEVİK Deniz Beste Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12, no.1 (2011): 145 - 168.
MLA ÇEVİK Deniz Beste Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, 2011, ss.145 - 168.
AMA ÇEVİK D Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(1): 145 - 168.
Vancouver ÇEVİK D Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(1): 145 - 168.
IEEE ÇEVİK D "Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, ss.145 - 168, 2011.
ISNAD ÇEVİK, Deniz Beste. "Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12/1 (2011), 145-168.