Yıl: 2023 Cilt: 19 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 193 - 216 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.59215/tasarimkuram.2023.378 İndeks Tarihi: 16-05-2023

Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan

Öz:
Edebiyatı ve kendisi hakkında en çok çalışma yapılmış ve hala yapılan edebiyatçılardan birisi de Tevfik Fikret’tir (1867-1915). Tevfik Fikret’in evi hakkında yapılmış detaylı bir çalışma ise bulunmamaktadır. Doktora tez çalışmasından üretilmiş bu metin, Fikret’in kendi tasarladığı, 1906’dan 1915’teki ölümüne dek yaşadığı ve Aşiyan olarak adlandırdığı evini anlama çabasıdır ve yorumsal bir yaklaşıma sahiptir. Odağını İstanbul, Rumelihisarı’nda inşa edilmiş evin mimarisinin oluşturduğu metinde, evin bahçesi, dekorasyonu ve eşyalarına ilişkin çalışma makalenin sınırlarını aşacağından bu konulardan kısaca bahsedilmiştir. Toplumsal ve kentsel yaşam dönüşümünün ivmelendiği 19. yüzyıl İstanbulu’nda Osmanlı kültürel seçkinleri, geleneksel olanın dışındaki düşünce tarzları ve estetik beğenileriyle yeni bir yaşam ortamı aramış ve yaratmaya çalışmışlardır. İstanbul’da yeni oluşan yerleşmelerde, Batı’dan gelen yeni biçimlere zaten açılmış olan konut mimarisi yaygınlık kazanmıştır. 1896-1901 arasında Tevfik Fikret’in yayın yönetmenliğini üstlendiği dönemde Servet-i Fünûn dergisi çevresinde toplanan edebiyatçılar, edebi başlangıcı Fransa’da olan Estetik Hareket’in de temel sloganı haline dönüşmüş “Sanat sanat içindir” görüşünü benimsemiştir. Servet-i Fünûn topluluğunun önde gelen temsilcilerinden Tevfik Fikret’in tasarladığı ve inşa ettiği evi Aşiyan’ın incelendiği bu çalışma ile yüzyıl dönümü kültürel seçkinlerinin yeni yaşam ortamı arayışlarındaki yönelişler ve geç Osmanlı toplumunun ev kavrayışındaki değişimin bir yönü araştırılmaktadır. Aşiyan, bir geç dönem Osmanlı entelektüelinin yaşam dünyasını aydınlatması açısından önemli veriler sunar. Evin mimari unsurlarında, mekânsal biçimlenişinde ve ev eşyalarının seçiminde Arts and Crafts ve Estetik Hareket’in etkisi görülür. Fikret’in evini kendisinin tasarlamış olması, mekânsal, biçimsel ve dekoratif tercihlerinin anlamlandırılmasına imkân verir. Ev, şair Tevfik Fikret’in düşünsel, duygusal dünyasını yansıtan şiirsel bir imgenin mimari ifadesi olarak yorumlanabilir.
Anahtar Kelime: Tevfik Fikret Aşiyan Osmanlı Estetizmi Estetik Hareket şiirsel imge

Tevfik Fikret’s House: Aşiyan

Öz:
Tevfik Fikret (1867-1915) is a writer whose biography and literary contribution has been significantly studied and researched; however, there is no detailed study about Tevfik Fikret’s house “Aşiyan” (which means “bird’s nest” in Persian). This text is an effort to understand the house that Fikret designed, where he lived from 1906 until his death in 1915. This article is taken from a more extensive doctoral thesis. It has an interpretive approach that sees the history of architecture within the scope of the humanities and therefore does not claim to be precise like the natural sciences. Since the study of the garden of the house, the decoration of the house, and its furnishings exceed the limits of the article, therefore they are only briefly mentioned in the context of their relation to the house. Aşiyan was built on a slope overlooking the Bosphorus and Anatolian coasts in Rumelihisarı where it is far from the city center of Istanbul. Aşiyan is a three-storey house with two floors of wood structure on a masonry basement. The slope in the garden is arranged in the area where the house sits and a retaining wall that cuts the slope ensures that the house sits on a flat ground. There are service areas and a dining hall on the basement floor. On the ground floor there are the living room that hosts the poet’s literary meetings, a daily living room and other rooms at the back of the stair hall. The bedroom and Fikret’s study room are located on the upper floor. In Fikret’s house, the influence of the British Aestheticism and Arts and Crafts movements can be seen. These traces are noticed in the spatial organization of the house, the decoration of the house, its furnishings, and the elements on its facades. Apart from these, rocks, and stones, which are the dominant elements of the house and garden, are remarkable. The house is behind a large stone wall which unites with the stones around the window that Fikret calls the “Socrates Window”, thereby strengthening its relationship with the ground. The pool is built around a local rock and seating and tables made out of the rock in the garden that are arranged by preserving its natural qualities, are the signs of Fikret’s interest in rocks. The planimetry and façade layouts of the house also provide information about Fikret’s world. In England in the 19th century, with the social transformations, their behavior patterns, from clothing to housing and design, from furnishing to urban arrangement, middle class elites who moved away from the local and traditional and opened themselves to new lifestyles, Aestheticism, which started as a literary attitude in line with Romanticism, turned it into a “Movement” reflected physical visibility. In 19th century Istanbul, when social and urban life began to change, the Ottoman cultural elite sought to create new living environments with their non-traditional thinking styles and aesthetic tastes. During the period when Tevfik Fikret was the editor-in-chief between 1896-1901, the literary figures gathered around the magazine, Servet-i Fünûn, were supporting the view that “Art for art’s sake”, which became the fundamental slogan of Aestheticism, had its literary beginning in French literature. This study examines the house, Aşiyan, designed and built by Tevfik Fikret, one of the leading representatives of the Servet-i Fünûn community, and reveals the tendencies of the turn-of-the-century cultural elites in their search for a new living environment and one aspect of the change in the concept of home in the late Ottoman society. Aşiyan reveals an aspect of Ottoman modernization with its architecture, space organization, decoration and furniture that differs from the Ottoman housing tradition and presents a structural example of “Ottoman Aestheticism” in turn of the century Istanbul. In addition to his literary productions, Fikret’s romantic paintings, Art Nouveau designs in Servet-i Fünûn magazine (1896- 1901), Arts and Crafts and Aesthetic Movement influences in his home, Fikret revealed his individual identity by making the processes and meaning that created them a part of his life, beyond being influenced by the forms of the West. In addition to its historical value, Aşiyan also provides important data in terms of illuminating the life of a late Ottoman intellectual. The fact that he designed his house himself allows his spatial, formal, and decorative preferences to be revealed. The house is the architectural expression of the poetic image loaded with layers of meaning, revealing the intellectual and emotional world of the poet Tevfik Fikret as a physical entity.
Anahtar Kelime: Tevfik Fikret Aşiyan Ottoman Aestheticism Aesthetic Movement poetic image

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Restitüsyon çizimleri, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde Ocak 2010’da yürütücülüğü Prof. Dr. Nur Akın tarafından yapılan “Aşiyan Rölöve Projesi” ve evin 1915 öncesine ait fotoğrafları temel alınarak hazırlanmıştır.
 • Akın, G. (2016). Distant Echoes: Fin de Siècle Ottoman Elites and the Aesthetic Movement. The Journal of Decorative and Propaganda Arts(28), 64-87.
 • Akın, G. (2020). Uzak Yankılar: Estetik Hareket ve Osmanlı Dünyası. S. Ögel içinde, Sanat Tarihi Defterleri 18 (s. 1-53). İstanbul: Ege Yayınları.
 • Akyüz, K. (1947). Tevfik Fikret. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Anar, T. (2012). Mekândan Taşan Edebiyat: Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Andı, M. (2007). Saray Karşısında Tevfik Fikret. B. Rona, & Z. Toprak içinde, Bir Muhalif Kimlik - TevfikFikret (s. 49-71). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Andı, M., Taşçıoğlu, Y., & Yorulmaz, H. (1999). Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.
 • Aslin, E. (1981). The Aesthetic Movement - Prelude to Art Nouveau. New York: Excalibur Books.
 • Bachelard, G. (1996). Mekânın Poetikası. İstanbul: Kesit Yayıncılık.
 • Batur, A. (1993). Âşiyan. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Cilt 1, s. 371-372). içinde İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Benjamin, W. (2012). Pasajlar. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Bilgin, İ., Akın, G., Boysan, B., vd. (2010). İstanbul 1910-2010 Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Bölükbaşı, R.T. (2005). Tevfik Fikret - Hayatı-Sanatı-Şahsiyeti. İstanbul: Kitabevi.
 • Christ-Janer, V.F. (1984). Oluşturucu İmgeler. Mimarlık(200), 6-11.
 • Collard, F. (2011). Art and Utility: Furniture Fit for Purpose. S. Calloway, & L. Orr içinde, The Cult of Beauty: The Victorian Avant-Garde 1860-1900 (s. 144-147). London: V&A Publishing.
 • Colomina, B. (2011). Mahremiyet ve Kamusallık - Kitle İletişim Aracı Olarak Modern Mimari. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cumming, E., & Kaplan, W. (1991). The Arts and Crafts Movement. London: Thames and Hudson.
 • Demirarslan, D. (2007). Osmanlı’da Modernleşme/Batılılaşma Sürecinin İç Mekân Donanımına Etkileri. Erdem, 15(45-46-47), 35-66.
 • Dosya: Yeşil Bir Hayal: Yeni Zelanda. (2006, Nisan). kitap-lık, (93), s. 76-117. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Duben, A., & Behar, C. (2014). İstanbul Haneleri. Evlilik, Aile ve Doğurganlık, 1880-1940. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Ekrem, A. (1930). Namık Kemal. İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Eldem, E. (2010). İstanbul: İmparatorluk Payitahtından Periferileşmiş Başkente. E. Eldem, D. Goffman, & B. Masters içinde, Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti; Halep, İzmir ve İstanbul (s.2023165-247). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Eldem, S.H. (1984). Türk Evi Osmanlı Dönemi (Cilt I). İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı.
 • Engin, V. (2018). Mekteb-i Sultani Nasıl Kuruldu. İ. Çalışlar içinde, Batı’ya Açılan Pencere. Galatasaray Lisesi’nin 150 Yılı. 1868 - 2018 (s. 92-123). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları.
 • Enginün, İ. (2012). Yeni Türk Edebiyatı. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923). İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Erhat, A. (2003). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ertaylan, İ. (1963). Tevfik Fikret: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri. İstanbul: T. Emekli Öğretmenler Cemiyeti.
 • Es, H.F. (2009). Tanımadığımız Meşhurlar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Frampton, K. (1996). Rappel à L’ordre: the case for the tectonic. K. Nesbitt içinde, Theorizing a New Agenda for Architecture, an Anthology of Architectural Theory 1965-1995 (s. 518-528). New York: Princeton Architectural Press.
 • Gadamer, H.-G. (2006). Truth and Method. London, New York: Continuum Publishing Group.
 • Gautier, T. (1899). Mademoiselle de Maupin. Londra: Gibbings & Company, Limited.
 • Gere, C. (2010). Artistic Circles: Design & Decoration in the Aesthetic Movement. London: V&A Publishing.
 • Gere, C., & Hoskins, L. (2000). The House Beautiful: Oscar Wilde and the Aesthetic Interior. London: Lund Humphries in association with the Gefrye Museum.
 • Girouard, M. (1990). Sweetness and Light, The “Queen Anne” Movement 1860-1900 . New Haven and London: Yale University Press.
 • Gökberk, M. (1990). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • İnalcık, H., & Seyitdanlıoğlu, M. (2012). Sunuş. H. İnalcık, & M. Seyitdanlıoğlu içinde, Tanzimat; Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (s. ix-xi). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İrez, F. (1989). XIX. Yüzyıl Osmanlı Saray Mobilyası. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
 • Jackson, N. (1992). Views with a Room: taxation and the return of the bay window to the third rate speculative houses of nineteenth-century London. Construction History, 8, 55-67.
 • Jones, M. (2014). A People’s Palace. L. Trench içinde, The Victoria & Albert Museum: The World’s Leading Museum of Art and Design (s. 6-19). London: V&A Publishing.
 • Kadri, H.K. (2018). Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Hatıralarım: İstanbul Trabzon Selanik Suriye. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Kalafatoğlu, P. (2009). Yüzyıl Dönümü İstanbul Mimarlığında “Viktorya Tarzı” Sayfiye Konutları. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Kaplan, M. (2014). Tevfik Fikret; Devir-Şahsiyet-Eser. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karaveli, O. (2007). Tevfik Fikret ve Halûk Gerçeği “Atatürk’e Işık Tutan Şair”. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Karpat, K. (2017). Osmanlı Modernleşmesi; Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Kuban, D. (2020). Türk Ahşap Konut Mimarisi17.-19. Yüzyıllar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kuntay, M. (1959). Tevfik Fikret. H. Yücebaş içinde, Bütün Cepheleriyle Tevfik Fikret, Hayatı-Hâtıraları-Şiirleri (s. 146-149). İstanbul: Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık.
 • Kuran Burçoğlu, N. (2007). Tevfik Fikret’te Yaşam ve Sanat. B. Rona, & Z. Toprak içinde, Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fikret (s. 147-164). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kuran, N. (2015). Tevfik Fikret’te “aile” tasavvuru - Bir bütünsel sanatçı: Tevfik Fikret ve Ailesi. M. Dülger içinde, Ölümünün 100. Yılı Anısına Eğitimci Tevfik Fikret (s. 85-92). Ankara: Galatasaraylılar Birliği.
 • Kuran, N. (2016). Tevfik Fikret’in Aile Hayatı ve Hayatında Sanatın Önemi. A. Yersu içinde, Ölümünün 100. Yıldönümünde Tevfik Fikret Sempozyumu(s. 7-21). İstanbul: İBB Kütüphane ve Müzerler Müdürlüğü.
 • Kuran, Ö. (2016). Mimar Tevfik Fikret. A. Yersu içinde, Ölümünün 100. Yıldönümünde Tevfik Fikret Sempozyumu (s. 77-90). İstanbul: İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü.
 • Lambourne, L. (2011). The Aesthetic Movement. London: Phaidon Press Limited.
 • Mayol, P. (2009). Konut. M. Certeau, L. Giard, & P. Mayol içinde, Gündelik Hayatın Keşfi; II Konut, Mutfak İşleri (s. 27-159). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Merleau-Ponty, M. (1999). Beden. Cogito(18), 128-134.
 • Ortaylı, İ. (2018). İmparatorluğun En Uzun yüzyılı.İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Pamuk, Ş. (2020). Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi; Büyüme, Kurumlar ve Bölüşüm. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Parlatır, İ. (2000). Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Parlatır, İ. (2018). Tevfik Fikret. İ. Parlatır, İ. Enginün, Ö. Huyugüzel, B. Ercilasun, M. Özbalcı, & A. Karaca içinde, Servet-i Fünun Edebiyatı (s. 23-101). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Pevsner, N. (1977). Ana Çizgileriyle Avrupa Mimarlığı. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Rauf, M. (2008). Edebî Hatıralar. İstanbul: Kitabevi.
 • Rüşdü, C. (2005). Tevfik Fikret, Çiçekleri. S. Şahin içinde, Tevfik Fikret, Düşünce Dergisi, Nüsha-i Mahsûsa, 1918 (s. 101-104). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Samancı, Ö. (2016). XIX. Yüzyılın Birinci Yarısında Osmanlı Elitinin Yeme İçme Alışkanlıkları. S. Faroqhi, & C. K. Neumann içinde, Soframız Nur Hanemiz Mamur: Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak (s. 184-208). İstanbul: Alfa Tarih.
 • Sevin, N. (1965). Ölümünün ellinci yıldönümünde Tevfik Fikret. Hayat(34), 23-26.
 • Sontag, S. (2013). Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş Susan Sontag’tan Seçme Yazılar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Stankiewicz, M. (1992). From the Aesthetic Movement to the Arts and Crafts Movement. Studies in Art Education, 33(3), 165-173.
 • Tanpınar, A.H. (2000). Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Tanpınar, A.H. (2002). Mücevherlerin Sırrı; Derlenmiş Yazılar, Anket ve Röportajlar. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Tanyeli, U. (2007). Mimarlığın Aktörleri / Türkiye 1900-2000. İstanbul: Garanti Galeri.
 • Tarım, R. (2006, Nisan). Servet-i Fünun Edebî Topluluğunun “Yeşil Yurt” Özlemi. Kitap-lık(93), 77-86.
 • Teber, S. (2002). Aşiyan’daki Kâhin - Tevfik Fikret’in Melankolik Dünyası. İstanbul: Okuyan Us Yayın.
 • Tekeli, İ. (2009). İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tekeli, İ. (2013). İstanbul›un Planlamasının ve Gelişmesinin Öyküsü. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tokgöz, A. (2012). Matbuat Hatıralarım (1888-1914). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Törenek, M. (2011, Ocak-Haziran). Tevfik Fikret ve Âşiyan. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları(5), 7-27.
 • Tülbentçi, F.F. (-). Büyük Türk Şairlerinden Tevfik Fikret. SALT Araştırma, Feridun Fazıl Tülbentçi Arşivi, https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/17046.
 • Thys-Şenocak, L. (2011). Review: İstanbul 1910-2010 Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi / City, Built Environment and Architectural Culture Exhibition. Journal of the Society of Architectural Historians, 70(3), 379-381.
 • Uşaklıgil, H.Z. (1987). Kırk Yıl; Anılar. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Uzun, F. (1985). Rübâb-ı Şikeste ve Tevfik Fikret’in bütün diğer eserleri. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Ünaydın, R.E. (2002). Ruşen Eşref Ünaydın, Bütün Eserleri, Hatıralar II. (N. Birinci, & N. Sağlam, haz.) Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ünaydın, R.E. (2005). Tevfik Fikret ve Gençlik. S. Şahin içinde, Tevfik Fikret, Düşünce Dergisi, Nüsha-i Mahsûsa, 1918 (s. 61-67). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Yağız, B., & Ağır, A. (2017, Aralık). XIX. Yüzyıl Sonu İstanbulu’nda Batılı Tüketici Ürünlerinin Dolaşıma Girdikleri Kanallar ve Yarattıkları Hareketlenmeler: Şark Ticaret Yıllıkları Üzerinden Bir Araştırma. Tasarım Kuram, 13(24), 31-53.
 • Yalçın, H.C. (1999). Edebiyat Anıları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Yerasimos, S. (2007). Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye II: Tanzimattan 1. Dünya Savaşına. İstanbul: Belge Uluslararası Yayıncılık.
 • Yorke, T. (2013). Arts & Crafts House Styles. Berkshire: Countryside Books.
 • Yuva, M. (2017). Modern Türk Edebiyatının Fransız Kaynakları. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
APA Demirgüç U (2023). Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. , 193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
Chicago Demirgüç Ufuk Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. (2023): 193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
MLA Demirgüç Ufuk Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. , 2023, ss.193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
AMA Demirgüç U Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. . 2023; 193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
Vancouver Demirgüç U Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. . 2023; 193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
IEEE Demirgüç U "Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan." , ss.193 - 216, 2023. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
ISNAD Demirgüç, Ufuk. "Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan". (2023), 193-216. https://doi.org/10.59215/tasarimkuram.2023.378
APA Demirgüç U (2023). Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. Tasarım+Kuram, 19(38), 193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
Chicago Demirgüç Ufuk Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. Tasarım+Kuram 19, no.38 (2023): 193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
MLA Demirgüç Ufuk Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. Tasarım+Kuram, vol.19, no.38, 2023, ss.193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
AMA Demirgüç U Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. Tasarım+Kuram. 2023; 19(38): 193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
Vancouver Demirgüç U Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan. Tasarım+Kuram. 2023; 19(38): 193 - 216. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
IEEE Demirgüç U "Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan." Tasarım+Kuram, 19, ss.193 - 216, 2023. 10.59215/tasarimkuram.2023.378
ISNAD Demirgüç, Ufuk. "Tevfik Fikret’in Evi: Aşiyan". Tasarım+Kuram 19/38 (2023), 193-216. https://doi.org/10.59215/tasarimkuram.2023.378