Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar

Yıl: 2022 Cilt: 17 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1249 - 1263 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.7827/TurkishStudies.63277 İndeks Tarihi: 09-05-2023

Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar

Öz:
: It is no exaggeration to assert that there is a remarkable disparity between the book translation flows among central languages like English and more peripheral languages such as Turkish. Considering language groups, to use Heilbron’s words, as “the basic units of the world-system of translation” (Heilbron, 2010, p.304), this paper first examines the huge discrepancy in flow among languages, and then briefly elucidates the path authors from peripheral languages may achieve recognition in central languages’ literary world. Examining initial steps taken during the introduction of Ahmet Ümit to the English-language readers, emphasizing the determining role of agents, especially Ahmet Ümit’s publisher, Everest Publishing House, and his agency, Kalem Literary Agency, the research will present a preliminary “to-do” list for Turkish authors to publish their books in English, and specifically focus on textual considerations, that is, the translatorial decisions taken during the translation process. The analysis section of this study seeks to uncover the fact that, in Ahmet Ümit’s case, marketing-oriented decisions seem to result in domesticating translation strategies that manifest themselves in the translated text, The Dervish Gate, and the paratexts surrounding it. Within the scope of this study, in order to furnish a comparative textual analysis with further findings, several findings obtained from my already-published e-mail corresponce with Ümit have been used. However, ethical permission is not required for this interview since it was conducted on January 14th, 2015. This paper, applying Mona Baker’s narrative theory and her concepts as a methodology, discusses the target-oriented linguistic make-up of the target text in which framing strategies (Baker, 2006a) help Islamic mysticism, or Sufism (Arabic tasawwuf), to take on a malleable nature and flexible narrative, making it considerably more intelligible and even familiar to the target-language reader. That said, it provides an example for domesticating Rumi’s narrative, presenting Sufism as a more appealing alternative to institutionalized belief. Last, this research demonstrates that the use of domesticating translation strategies that appear in the form of omission and substitution makes easier the journey of an author from Turkish, a peripheral language, to the English literary world. The hierarchy among languages and its effects on the translation flow give rise to the translation traffic flowing from the core to the periphery. A language is more central in the world system of translation when it owns a large share of the total number of translated books worldwide. Based on this hierarchical translation traffic and the controversy over whether translation entails smooth communication across cultures by pushing source cultures to the background, this research seeks to outline the dynamics of transnational cultural exchanges where power, hierarchy, and non-equality are blatantly obvious. In this light, it also examines the path Ahmet Ümit as an author writing in Turkish, a peripheral language, seeks to gain recognition in the central languages’ literary world. Furthermore, the specific purpose of this study is to demonstrate what strategies the translator Elke Dixon has employed in the Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar, exploring the underlying reasons behind the textual choices. The textual and paratextual analysis discloses a series of norms that guide the process of translation from English into Turkish. In this paper, I benefited from Lawrence Venuti’s concepts and Johan Heilbron’s assumptions as a general theoretical framework to examine the norms effective in the translation process from English into Turkish. Concerning the worldwide translation traffic, Heilbron argues that if a language assumes a major position in culture, translations into that culture are produced at small percentages. Put differently, he suggests that the language's position uncovers the role of translation within the worldwide system of translation. As Heilbron indicates, the global flow of the translation is guided by a hierarchical structure that categorizes languages as core, semi-peripheral, and peripheral. I employed Mona Baker’s narrative theory as a methodological framework to examine such translational choices as additions and omissions which would be considered (re)framing strategies in translation. Baker highlights that narrative theory allows us to explain translation practices within the larger socio-political context. Drawing on a narrative theory, my case study endeavors to bring to light the potential reasons for evident differences between Ümit’s Bab-ı Esrar and its English translation. The examples I examined demonstrate how Sufi terms have been dealt with in the translation of Bab- ı Esrar from Turkish into English and how the translator’s treatment has revealed her tendency towards domestication of the Turkish text. It appeared that Dixon’s domesticating method functioned as a framing strategy, appropriating Bab-ı Esrar for the English-language readers. It is plausible to view Dixon’s inclusion of words as a selective appropriation when we consider her numerous interventions both to make the ST more intelligible to the target reader and to acculturate it in consideration of the target literary market. In the ST, religiously-loaded terms have often been used through transliteration from Persian and Arabic. However, Dixon has either omitted connotative meanings of these terms of Persian and Arabic origin, or she has substituted them with words, which do not embody the feelings and ideas that people may connect with them. It can be argued that the translator has (re)framed the larger Sufi narrative in a more culturally assimilable way where a Sufi culture can be more easily recognized within the target cultural context. It can be concluded from the efforts of Ahmet Ümit’s literary agency and Turkish publisher that the
Anahtar Kelime:

Türkçeden İngilizceye Edebi Çeviri: Ahmet Ümit’in Bab-ı Esrar Adlı Yapıtının Türkçeden İngilizceye Çevirisi üzerine İnceleme

Öz:
İngilizce gibi merkezi konumda yer alan diller ile Türkçe gibi çevresel konumdaki diller arasında kitap çevirisi hacmi açısından dikkate değer bir fark söz konusudur. Heilbron'un deyimiyle dilleri “küresel çeviri sisteminin temel birimleri” (Heilbron, 2010, s.304) olarak ele alan bu çalışma, önce diller arası çeviri akışındaki bariz farkı sorunsallaştıracak; hemen akabinde yapıtlarını çevresel konumdaki dillerde kaleme alan yazarların merkezi dillerin edebi dünyasında tanınırlık kazanabilmek üzere izleyeceği yolu mercek altına alacaktır. Başta Ahmet Ümit'in yapıtlarını yayınlayan Everest Yayınları ile yapıtları yurtdışındaki pazarlara sunan Kalem Edebiyat Ajansı olmak üzere bu süreçte büyük önem arz eden çeşitli eyleyenlerin belirleyici rolüne vurgu yaparak Ahmet Ümit'i İngilizce okuyan okuyuculara tanıtırken atılan adımları inceleyen bu araştırma, Türk yazarların yapıtlarını İngilizce olarak okurlara sunmaları için yapılacakların dökümünü yapar ve bilhassa metinlerin çeviri sürecindeki kararlara, bir diğer deyişle, metinsel hususlara odaklanır. Çalışmanın analiz bölümü Ahmet Ümit örneğini tartışmaya açarak söz konusu süreçte pazarlama odaklı kararların çeviri sürecinde yerlileştirme stratejisinin tercih edilmesi şeklinde vuku bulduğunu göstermektedir. Ayrıca yerlileştirme stratejisinin Bab-ı Esrar’ın İngilizce çevirisi olan The Dervish Gate adlı metinde ve metni çevreleyen yan metinlerde gözlemlenebildiğini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında, karşılaştırmalı metin analizini farklı verilerle desteklemek için yazar Ahmet Ümit ile gerçekleştirilmiş çevrimiçi yazışmalarından da yararlanılmıştır. Mevzubahis görüşme 14 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştiğinden Etik Kurul onayına ihtiyaç duyulmamıştır. Mona Baker'ın anlatı kuramını ve kavramlarını yöntem olarak kullanan bu makale, “çerçeveleme” (Baker, 2006a) stratejilerinin, İslâm bağlamındaki mistisizmin veya Sufizmin (Tasavvuf) görece her yöne çekilip şekillenen bir nitelik kazanmasına ve esnek bir anlatıya bürünmesine yardım ettiğini ileri sürer ve çeviri metni çok daha anlaşılır, hedef dil okuyucusu için aşina kılacak erek odaklı dilsel tercihleri tartışmaya açar. En nihayetinde, çalışma kapsamında incelenen metin, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye ilişkin anlatının yerlileştirilmesi suretiyle tasavvufun yerleşik bir sosyo-kültürel inanç sistemine nazaran erek kitleye daha fazla hitap eden alternatif bir dinsel akım olarak sunulduğu bir örnek oluşturur. Bu araştırma, çeviri sürecinde çıkarma ve ikame şeklinde ortaya çıkan yerlileştirme stratejilerinin kullanılmasının, eserlerini çevresel konumdaki Türkçe dilinde kaleme alan bir yazarın İngilizce dilindeki eserlerin oluşturduğu edebiyat dünyasına yolculuğunu kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Baker, M. (2006). Translation and conflict: a narrative account. Routledge.
 • Baker, M. (2010). Reframing conflict in translation. Critical Readings in Translation Studies, Routledge, 113-129.
 • Calverley, E. E. (1993). Nafs. The Encyclopedia of Islam 7, 880-883.
 • Cheung, M., P., Y. (2014). Translation as intercultural communication: views from the Chinese discourse. Sandra Bermann & Catherine Porter (Ed.), A Companion to Translation Studies, Routledge, 179-189.
 • Doorslaer, L. (2012). National and cultural images. Handbook of Translation Studies. John Benjamins Publishing Company, 122-127.
 • Eliades, M. (December 8, 2015). Re: Three-day celebration for Ahmet Ümit's new novel "Farewell My Beautiful Motherland" with many of his foreign publishers, translators, and journalists Message to Mehmet Erguvan.
 • El-Zein, A. (2000). Spiritual consumption in the United States: the Rumi phenomenon. Islam and Christian–Muslim Relationships 11(1), 71–85.
 • Farahzad, F. (2009). (Mis)Representation of Sufism through translation. Decentring Translation Studies: India and Beyond. John Benjamins Publishing Company, 133-144.
 • Furlanetto, E. (2013). The ‘Rumi Phenomenon’ between orientalism and cosmopolitanism: the case of Elif Shafak’s The Forty Rules of Love. European Journal of English Studies, 201-213.
 • Gould, K. (2010). Konya in a whirl of its own. Guardian. http://www.theguardian.com/travel/2010/apr/10/konya-turkey-jelaluddin-rumi-dervish
 • Heilbron, J. (2010). Towards a sociology of translation: book translations as a cultural world system. Critical Readings in Translation Studies. Routledge, 304-316.
 • Hermans, T. (1999). Translation in Systems: Descriptive and System-oriented Approaches Explained. St. Jerome Publishing.
 • Kalem Ajansı. About us. (2016). http://kalemagency.com/?page_id=405.
 • Katan, D. (2013). Intercultural mediation. Handbook of Translation Studies. John Benjamins Publishing Company, 84-91.
 • Leanza, Y. (2007). Roles of community interpreters in pediatrics as seen by interpreters, physicians, and researchers. Franz Pöchhacker & Miriam Shlesinger (Ed.), Healthcare Interpreting: Discourse and Interaction, John Benjamins, 11-34.
 • Mevlana enthusiasts attracted by books to visit Konya. (2009), Hürriyet. http://www.hurriyet.com.tr/mevlana-enthusiasts-attracted-by-books-to-visit-konya- 11864710.
 • Öktem, G. (2015). Ümit’e İhracat Ödülü. Milliyet. http://www.milliyet.com.tr/umit-e-ihracat-odulu- gundem-2041704/.
 • Öztürk, M. (2006). Eyvah, Türkler geliyor! Aksiyon. http://www.aksiyon.com.tr/dosyalar/eyvah- turkler-geliyor_520158.
 • Paker, S. (1986). Translated European literature in the late Ottoman literary polysystem. New Comparison. 1, 67–82.
 • Schäffner, C. (2003). Translation and intercultural communication: similarities and differences, Studies in Communication Sciences, 3(2), 79-107.
 • Şirin, S. (2015). Ahmet Ümit Ekonomisi: Romancı Deyip Geçmeyin!, Hürriyet. http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/selcuk-sirin_530/ahmet-umit-ekonomisi-romanci-deyip- gecmeyin_40020623.
 • Somers, M., R. & Gloria D., G. (1994). Reclaiming the epistemological “Other”: narrative and the social constitution of identity, Craig Calhoun (Ed.), Social Theory and the Politics of Identity, 37–99, Blackwell.
 • Tagholm, R. (2015). “A One-of-a-Kind Celebration for Turkish Author Ahmed Umit”. http://publishingperspectives.com/2015/12/celebration-turkish-author-ahmed- umit/#.VqUy0yqLTIX.
 • TEDA. (2012). http://www.teda.gov.tr/?_dil=2.
 • TEDA Project: Turkish Authors in Translation. (2008). Ofset Yayımevi.
 • Tekgül, D., & Akbatur, A. (2013). Literary translation from Turkish into English in the United Kingdom and Ireland, 1990-2012. Literature Across Frontiers. Aberystwyth University
 • Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies and beyond. John Benjamins Publishing Company.
 • Turan, Özer. (2008-2014). En çok kazanan yazarlar. Forbes Türkiye. Mayıs.
 • Tüfekçioğlu, Z. (2011). Sufism in Turkish crime Fiction: the Mystery of Shams-i Tabrizi in Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. European Journal of Turkish Studies 13. https://ejts.revues.org/4532.
 • Tymoczko, M. (2007). Enlarging Translation, Empowering Translators. St. Jerome Publishing.
 • Ümit, A. (2008). Bab-ı Esrar. Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık.
 • Ümit, A. (2010). The Dervish Gate (Trans. Elke Dixon). Everest Publications.
 • Ümit, A. & Dixon, E. (2012). Interview by Maria Eliades. “A Man of All Times”. TimeOut: İstanbul. http://www.mariaeliades.com/2012/8/18/a-man-of-all-times-(ahmet-%C3%9Cmit-and-elke- dixon)-37.
 • Ümit, A. (2013). Beyoğlu’nun En Güzel Abisi. Everest Yayınları.
 • Ümit, A. (2014). When Pera Trees Whisper (Trans. Elke Dixon). Everest Publications.
 • Westerlund, D. (2004). Sufism in Europe and North America. Routledge Curzon.
 • Venuti, L. (1995). The Translator’s Invisibility. Routledge.
 • Venuti, L. (2010). Translation as cultural politics: regimes of domestication in English. Critical Readings in Translation Studies. Routledge, 65-79.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2014). Ahmet Ümit Brüksel’de Okuyucularıyla Buluştu. Yunus Emre Enstitüsü. http://www.yunusemreenstitusu.org/tr/genelhaberler/ahmet-umit-bruksel-de- okuyuculariyla-bulustu_332.
APA ERGUVAN M (2022). Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. , 1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
Chicago ERGUVAN MEHMET Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. (2022): 1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
MLA ERGUVAN MEHMET Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. , 2022, ss.1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
AMA ERGUVAN M Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. . 2022; 1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
Vancouver ERGUVAN M Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. . 2022; 1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
IEEE ERGUVAN M "Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar." , ss.1249 - 1263, 2022. 10.7827/TurkishStudies.63277
ISNAD ERGUVAN, MEHMET. "Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar". (2022), 1249-1263. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.63277
APA ERGUVAN M (2022). Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. Turkish Studies - Language and Literature, 17(4), 1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
Chicago ERGUVAN MEHMET Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. Turkish Studies - Language and Literature 17, no.4 (2022): 1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
MLA ERGUVAN MEHMET Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. Turkish Studies - Language and Literature, vol.17, no.4, 2022, ss.1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
AMA ERGUVAN M Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. Turkish Studies - Language and Literature. 2022; 17(4): 1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
Vancouver ERGUVAN M Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar. Turkish Studies - Language and Literature. 2022; 17(4): 1249 - 1263. 10.7827/TurkishStudies.63277
IEEE ERGUVAN M "Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar." Turkish Studies - Language and Literature, 17, ss.1249 - 1263, 2022. 10.7827/TurkishStudies.63277
ISNAD ERGUVAN, MEHMET. "Literary translation from Turkish into English: A case study on Turkish-English translation of Ahmet Ümit’s Bab-ı Esrar". Turkish Studies - Language and Literature 17/4 (2022), 1249-1263. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.63277