Yıl: 2022 Cilt: 17 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 411 - 432 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.63786 İndeks Tarihi: 10-05-2023

Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Öz: Bu çalışmanın evrenini, Türkiye genelinde Covid-19 pandemisi (2020-2022) boyunca hamilelik geçirmiş olup şu an 0-2 yaşında çocukları olan 132 anne oluşturmuştur. Çalışmada pandemi sürecinde hamile olan kadınların kaygı düzeylerini azaltmada dini başa çıkmanın ne düzeyde etki ettiğini belirlemeye çalıştık. Hamile olan kadınların pandemi kaygı düzeyleri ile dini başa çıkma düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaç edindik. Çalışmada katılımcılara ait bazı demografik değişkenlere göre dini başa çıkma ve pandemi kaygısında değişim olup olmadığı incelendi. Ölçek sorularının güvenirlik (reliability) analizi kapsamında “Cronbach’s Alpha katsayıları” hesaplandı. Sürekli ölçümlerin normal dağılıp dağılmadığına; Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları ile Skewness (çarpıklık) ve Kurtosis (basıklık) katsayılarına bakılarak karar verildi. Her bir değişken için katılımcı gruplarına göre ölçek puanlarının karşılaştırılmasında “Bağımsız T-testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” yapıldı. İkiden fazla grup olması durumunda farklılık gösteren grupları belirlemede Duncan testi kullanılmış ve sürekli ölçümler arası ilişkileri belirlemede “Pearson” korelasyon katsayıları hesaplandı. Annelerin eğitim düzeyleri artıkça kaygı düzeylerinin düştüğü görüldü. Çalışan annelerin pozitif dini başa çıkma düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı. Birden fazla gebelik geçiren annelerin daha az pandemi kaygısı yaşadıkları ortaya çıktı. İlçe, köy ve kırsalda yaşayan annelerin şehir merkezlerinde yaşayanlardan daha az kaygılı oldukları gözlendi ve onların pozitif dini başa çıkma düzeylerinin yüksek olduğu görüldü. Ailelerin gelir düzeyleri ile dini başa çıkma herhangi bir ilişki tespit edilmedi. Gün içerisinde daha çok saat haberlere maruz kalan annelerin daha kaygılı oldukları ortaya çıktı. Pandemi boyunca annelerin öznel dindarlık algıları ile dini başa çıkma arasında pozitif bir ilişki tespit edildi. Pozitif dini başa çıkma ile pandemi kaygısı arasında herhangi bir doğrusal anlamlı ilişkinin olmadığı sonucuna varıldı. Bu araştırma, Hakkari Üniversitesi Etik Kurulunun 27/04/2022 tarih ve 27655 sayılı onayı ile yürütülmüştür.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Relationship Between Pandemic Anxiety and Religious Coping Levels in Pregnant Women Under Covid-19 Stress

Öz:
Abstract: The sample of this study consisted of 132 mothers who had been pregnant during the Covid-19 pandemic (2020-2022) in Türkiye and currently have children aged 0-2. In this study, we tried to determine the effect of religious coping on reducing the anxiety levels of pregnant women during the pandemic process. We aimed to examine the relationship between pandemic anxiety levels and religious coping levels of pregnant women. In the study, it was examined whether there was a change in religious coping and pandemic anxiety according to some demographic variables of the participants. "Cronbach's Alpha coefficients" were calculated within the scope of the reliability analysis of the scale questions. Shapiro-Wilk and Kolmogorov- Smirnov test results and Skewness and Kurtosis coefficients were determined by looking at whether the continuous measurements were normally distributed. For each variable, "Independent T-test" and "One-Way Analysis of Variance (ANOVA)" were performed to compare the scale scores according to the participant groups. In the case of more than two groups, Duncan's test was used to determine the groups that differed and “Pearson” correlation coefficients were calculated to determine the relationships between continuous measurements. It was observed that as the education level of the mothers increased, their anxiety levels decreased. It was concluded that positive religious coping levels of working mothers were high. It turned out that mothers who had more than one pregnancy experienced less pandemic anxiety. It was observed that mothers living in towns, villages and rural areas were less anxious than those living in city centers, and their positive religious coping levels were higher. No relationship was found between families' income levels and religious coping. It turned out that mothers who were exposed to the news for more hours during the day were more anxious. A positive relationship was found between mothers' subjective perceptions of religiosity and religious coping during the pandemic. It was concluded that there was no linear significant relationship between positive religious coping and pandemic anxiety. This research was carried out with the approval of Hakkari University Ethics Committee dated 27/04/2022 and numbered 27655.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Kartal B, kartal s (2022). Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
Chicago Kartal Bilal,kartal sevda Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2022): 411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
MLA Kartal Bilal,kartal sevda Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2022, ss.411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
AMA Kartal B,kartal s Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2022; 411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
Vancouver Kartal B,kartal s Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2022; 411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
IEEE Kartal B,kartal s "Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.411 - 432, 2022. 10.7827/TurkishStudies.63786
ISNAD Kartal, Bilal - kartal, sevda. "Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2022), 411-432. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.63786
APA Kartal B, kartal s (2022). Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Studies- Comparative Religious Studies, 17(4), 411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
Chicago Kartal Bilal,kartal sevda Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Studies- Comparative Religious Studies 17, no.4 (2022): 411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
MLA Kartal Bilal,kartal sevda Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Studies- Comparative Religious Studies, vol.17, no.4, 2022, ss.411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
AMA Kartal B,kartal s Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Studies- Comparative Religious Studies. 2022; 17(4): 411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
Vancouver Kartal B,kartal s Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Studies- Comparative Religious Studies. 2022; 17(4): 411 - 432. 10.7827/TurkishStudies.63786
IEEE Kartal B,kartal s "Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Turkish Studies- Comparative Religious Studies, 17, ss.411 - 432, 2022. 10.7827/TurkishStudies.63786
ISNAD Kartal, Bilal - kartal, sevda. "Covid-19 Stresi Altındaki Hamilelerde Pandemi Kaygısı ile Dini Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Turkish Studies- Comparative Religious Studies 17/4 (2022), 411-432. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.63786