Yıl: 2023 Cilt: 36 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 22 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19171/uefad.1169794 İndeks Tarihi: 08-06-2023

Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Öz:
Ters-yüz öğrenme son yıllarda oldukça ilgi görmekte ve ters yüz öğrenmenin akademik başarı, derse yönelik tutum, kalıcılık, öz-yeterlik, eleştirel düşünme becerisi gibi farklı değişkenler üzerindeki etkisi gerçekleştirilen araştırmalarla incelenmektedir. Ters-yüz öğrenme yaklaşımının öğrenmeyi yönlendiren etkili bir güç olan motivasyon üzerindeki etkisini sınamak için de Türkiye ve yurtdışında çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak ters-yüz öğrenmenin etkililiğini inceleyen çalışmaların sonuçları farklılık göstermektedir. Kimi çalışmalar ters-yüz öğrenmenin öğrencilerin motivasyonu üzerindeki etkisinin pozitif olduğu sonucuna ulaşırken, kimi çalışmalar istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını, bazı çalışmalar ise negatif bir etkinin söz konusu olduğunu bildirmişlerdir. Bu araştırmanın amacı, ters-yüz öğrenmenin motivasyon üzerindeki etkisini inceleyen deneysel ve yarı deneysel çalışmaların sonuçlarını meta-analiz yöntemiyle analiz etmektir. Araştırmada yaklaşımla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılmış deneysel ve yarı deneysel çalışmalara ulaşabilmek için alanyazın taraması yapılmıştır. Belirlenen anahtar kelimelere göre yapılan tarama sonucunda listelenen 4463 çalışmadan dâhil edilme ölçütlerine uyan 17 çalışma meta-analiz sürecine tabi tutulmuştur. Bu çalışmalardan 14’ü pozitif, üçü negatif etki büyüklüğüne sahiptir. Pozitif yönlü çalışmaların ikisi zayıf, beşi küçük, altısı orta ve biri güçlü etki büyüklüğü düzeyindedir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda ters-yüz öğrenmenin genel etki büyüklüğü değeri rastgele etkiler modeli ile 0.077 ile 0.594 güven aralığında 0.336 olarak hesaplanmıştır (%95 CI, SE=0.132). Elde edilen bu sonuç, ters-yüz öğrenme yaklaşımının geleneksel eğitim süreçlerine kıyasla motivasyon üzerinde küçük düzeyde ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: Ters-yüz öğrenme Çevrilmiş öğrenme Motivasyon Meta-analiz

The Effect of Flipped Learning on Motivation: A Meta-Analysis

Öz:
The interest in flipped learning has recently increased considerably, and the effect of flipped learning on different variables such as academic achievement, attitude towards the course, retention, self-efficacy, and critical thinking skills have been extensively researched. Several studies have been carried out in Turkey and internationally in recent years to test the effect of the flipped learning approach on motivation, which is an effective force that directs learning. Nevertheless, the results of the studies reporting on the effectiveness of flipped learning are inconsistent. While some of the individual studies concluded that the effect of flipped learning on motivation was positive, some studies found no statistically significant difference and some studies have reported a negative effect. The purpose of this meta-analysis is to analyze the results of experimental and quasi-experimental studies which investigate the effect of flipped learning on motivation. A literature search was conducted to reach the experimental and quasi-experimental studies conducted in Turkey and internationally about the model. Seventeen studies that fit the inclusion criteria listed in 4463 were subjected to meta-analysis process as the result of the search based on determined keywords. Among the studies that are included in this meta-analysis, 14 of them have positive, and three of them have negative effect sizes. In these studies, which have positive effect sizes, two are poor, five are modest, six are moderate, and one is at a strong effect size level. Findings showed that the overall effect size of the flipped learning, between .077 and .594 confidence interval, has been found .336 (95% CI, SE=.132) under the random effects model. The obtained result shows that the flipped learning approach has a modest and positive impact on motivation regarding traditional lecture-based instruction.
Anahtar Kelime: Flipped learning Inverted learning Motivation Meta-analysis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abeysekera, L. & Dawson, P. (2014). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, https://doi.org/10.1080/07294360.2014.934336
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361
 • Anderson, J. R. (2015). Cognitive psychology and its implications. Worth Publishers.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Bächtold, M., (2013). What do students “construct” according to constructivism in science education? Research in Science Education, 43, 2477–2496. https://doi.org/10.1007/s11165-013-9369-7
 • Banks, G. C., Kepes, S., & Banks, K. P. (2012). Publication bias: The antagonist of meta-analytic reviews and effective policymaking. Educational Evaluation and Policy Analysis, 34(3), 259–277. https://doi.org/10.3102/01623 73712446144
 • Barbour, C. & Schuessler, J. B. (2019). A preliminary framework to guide implementation of the flipped classroom method in nursing education. Nurse Education in Practice, 34, 36-42. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.11.001
 • Başol, G. (2016). "Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi" konusunda Dinçer (2016) "Editöre Mektup"a cevaben. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1395–1401. https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3694
 • Başol, G., Doğuyurt, M. F., & Demir, S. (2016). Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 714- 745. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3460
 • Becker, B. J. (2005). Failsafe N or file-drawer number. In H. R. Rothstein, A. J. Sutton, & M. Borenstein (Eds.), Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments (pp. 111– 126). Wiley.
 • Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.
 • Borenstein, B., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2013). Meta-analize giriş (Çev. S. Dinçer). Anı Yayıncılık.
 • Bronson, D. E., & Davis, T. S. (2012). Finding and evaluating evidence: Systematic reviews and evidence- based practice. Oxford University Press.
 • Brunton, G., Stansfeld, C., & Thomas, J. (2012). Finding relevant studies. In D. Gough, S. Oliver, & J. Thomas (Eds.), An introduction to systematic reviews (pp. 107–134). Sage.
 • *Cagande, J. L. L., & Jugar, R. R. (2018). The flipped classroom and college physics students' motivation and understanding of kinematics graphs. Issues in Educational Research, 28(2), 288-307.
 • Cambridge International Examinations. (2015). Active learning. Retrieved April 12, 2017, from https://www.cambridgeinternational.org/Images/271174-active-learning.pdf
 • Candela, L. (2015). Theoretical foundations of teaching and learning. In D.M. Billings & J.A. Halstead (Eds.), Teaching in nursing: a guide for faculty (pp. 220-229). Elsevier.
 • Chang, S. H. (2016). The marriage of constructivism and flipped learning. Indiana University Southeast. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED565608.pdf
 • Cheng, L., Ritzhaupt, A. D., & Antonenko, P. (2019). Effects of the flipped classroom instructional strategy on students’ learning outcomes: A meta-analysis. Educational Technology Research and Development, 67(4), 793–824. https://doi.org/10.1007/s11423-018-9633-7
 • Clark, R. E., & Feldon, D. F. (2005). Five common but questionable principles of multimedia learning. In Mayer, R. E. (Ed.), The Cambridge handbook of multimedia learning, (pp. 97-115). Cambridge University Press.
 • Clarke, M. (2007). Overview of methods. In C. Webb & B. Roe (Eds.), Reviewing research evidence for nursing practice: Systematic reviews (pp. 3–8). Blackwell Publishing.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. Routledge.
 • Collins, J. W., & O'Brien, N. P. (Eds.) (2011). The Greenwood dictionary of education. Greenwood.
 • Day J., & Foley J. (2006). Evaluating a web lecture intervention in a human–computer interaction course. IEEE Transactions on Education, 49(4), 420–431. https://doi.org/10.1109/TE.2006.879792
 • *Debbağ, M. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretim programı için hazırlanan ters-yüz edilmiş sınıf modelinin etkililiği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Deeks, J. J., Higgins, J. P. T., & Altman, D. G. (2008). Analyzing data and undertaking meta-analyses. In J. P. T. Higgins, & S. Green (Eds.), Cochrane handbook for systematic reviews of interventions (pp. 243–296). John Wiley & Sons.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Pegem Akademi.
 • *Dixon, K. L. (2017). The effect of the flipped classroom on urban high school students' motivation and academic achievement in a high school science course [Unpublished doctoral dissertation]. Liberty University.
 • Du, S. C., Fu, Z. T., & Wang, Y. (2014). The flipped classroom-advantages and challenges. In Proceedings of the 2014 International Conference on Economic Management and Trade Cooperation (Vol. 107, pp. 17-20). Atlantis Press.
 • *Duman, İ. (2019). Etkinlik temelli öğrenmeye dayalı ters-yüz edilmiş sınıf modelinin öğrencilerin akademik başarı ve öğrenme motivasyonlarına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi
 • Durlak, J. A., & Lipsey, M. W. (1991). A practitioner's guide to meta-analysis. American Journal of Community Psychology, 19(3), 291-332.
 • Duval, S., & Tweedie, R. (2000a). Trim and fill: A simple funnel plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics, 56, 455–463. https://doi.org/10.1111/j.0006-341X.2000.00455.x
 • Duval, S., & Tweedie, R. (2000b). A nonparametric “trim and fill” method of accounting for publication bias in meta-analysis. Journal of the American Statistical Association, 95(449), 89–98. https://doi.org/10.1080/01621 459.2000.10473905
 • Egger, M., & Smith, G. D. (1997). Meta-analysis: Potentials and promise. BMJ, 315(7119), 1371-1374. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7119.1371
 • Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14-27. https://doi.org/10.1007/s11528-013-0698-1
 • *Erbil, D. G. (2019). Tersine çevrilmiş sınıf ortamında işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarı ve psikososyal değişkenler üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Fan, W., & Wolters, C. A. (2014). School motivation and high school dropout: The mediating role of educational expectation. British Journal of Educational Psychology, 84(1), 22-39. https://doi.org/10.1111/bjep.12002
 • Flipped Learning Network (2014). Definition of flipped learning. Retrieved August 16, 2021, from http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
 • Gall, M. D., Gall, J. P. & Borg, W. R. (2003). Educational research: An introduction. Allyn and Bacon.
 • Galway, L. P., Corbett, K. K., Takaro, T. K., Tairyan, K., & Frank, E. (2014). A novel integration of online and flipped classroom instructional models in public health higher education. BMC Medical Education, 14(1), 181. https://doi.org/10.1186/1472-6920-14-181
 • Güneş, F. (2014). Anlama modelleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(9), 59-74.
 • Haidich, A. B. (2010). Meta-analysis in medical research. Hippokratia, 14(Suppl 1), 29-37.
 • Hanji, M. B. (2017). Meta-analysis in psychiatry research: Fundamental and advanced methods. CRC Press.
 • Harrer, M., Cuijpers, P., Furukawa, T. A., & Ebert, D. D. (2022). Doing meta-analysis with R: A hands-on guide. CRC Press.
 • *He, W. (2016). Investigation of the effects of flipped instruction on student exam performance, motivation and perceptions [Unpublished doctoral dissertation]. University of California.
 • Hedges, L. V. (1982). Estimation of effect size from a series of independent experiments. Psychological Bulletin, 92(2), 490–499. https://doi.org/10.1037/0033-2909.92.2.490
 • Hedges, L. V., & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. Academic Press.
 • Higgins, J. P., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta analysis. Statistics in Medicine, 21(11), 1539-1558. https://doi.org/10.1002/sim.1186
 • Huedo-Medina, T. B., Sánchez-Meca, J., Marín-Martínez, F., & Botella, J. (2006). Assessing heterogeneity in meta-analysis: Q statistic or I² index?. Psychological Methods, 11(2), 193-206. https://doi.org/10.1037/1082-989X.11.2.193
 • Kablan, Z., & Erden, M. (2008). Bilişsel yük kuramına göre çoklu ortam öğretim materyallerinin tasarım ilkeleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(354).
 • *Kaptanoğlu, Ş. N. (2018). Tersyüz sınıf modeline dayalı çevrimiçi infertiliteyi önleme eğitiminin üniversite öğrencilerinin infertilite konusundaki bilgi, tutum ve ders motivasyonuna etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Karagöl, İ, & Esen, E. (2019). The effect of flipped learning approach on academic achievement: A meta- analysis study. Hacettepe University Journal of Education, 34(3), 708– 727. https://doi.org/10.16986/HUJE.2018046755
 • *Kennedy, E., Beaudrie, B., Ernst, D. C., & St. Laurent, R. (2015). Inverted pedagogy in second semester calculus. Primus, 25(9-10), 892-906. http://dx.doi.org/10.1080/10511970.2015.1031301
 • Khan, S. (2020). Meta-analysis: Methods for health and experimental studies. Springer.
 • Konstantopoulos, S., & Hedges, L. V. (2009). Analyzing effect sizes: Fixed-effects models. In H. Cooper, L. V. Hedges, & J. C. Valentine (Eds.), The handbook of research synthesis and meta-analysis (pp. 279–294). Russell Sage Foundation.
 • Koricheva, J., & Gurevitch, J. (2013). Place of meta- analysis among other methods of research synthesis. In J. Koricheva, J. Gurevitch & K. Mengersen (Eds.), Handbook of meta-analysis in ecology and evolution, (pp. 3-13). Princeton University Press.
 • Låg, T., & Sæle, R. G. (2019). Does the flipped classroom improve student learning and satisfaction? A systematic review and meta-analysis. AERA Open, 5(3), 1–17. https://doi.org/10.1177/2332858419870489
 • Lee, J., & Choi, H. (2019). Rethinking the flipped learning pre-class: Its influence on the success of flipped learning and related factors. British Journal of Educational Technology, 50(2), 934–945. https://doi.org/10.1111/bjet.12618
 • Leutner, D. (2014). Motivation and emotion as mediators in multimedia learning. Learning and Instruction, 29, 174–175. https://doi.org/10. 1016/j.learninstruc.2013.05.004
 • *Li, D. H., Jiang, B. S., Li, H. Y., & Liu, X. P. (2016). Design of experiment course “Computer aided landscape design” based on flipped classroom. Computer Applications in Engineering Education, 24(2), 234-240. https://doi.org/10.1002/cae.21701
 • *Lin, Y. T. (2019). Impacts of a flipped classroom with a smart learning diagnosis system on students' learning performance, perception, and problem solving ability in a software engineering course. Computers in Human Behavior, 95, 187-196. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.11.036
 • Liu, Y. Q., Li, Y. F., Lei, M. J., Liu, P. X., Theobald, J., Meng, L. N., ... & Jin, C. D. (2018). Effectiveness of the flipped classroom on the development of self-directed learning in nursing education: a meta-analysis. Frontiers of Nursing, 5(4), 317-329. https://doi.org/10.1515/fon-2018-0032
 • Mayer, R. E. (2011). Towards a science of motivated learning in technology-supported environments. Educational Technology Research & Development, 59(2), 301–308. https://doi.org/10.1007/ s11423-011-9188-3
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Mohanty, A., & Parida, D. (2016). Exploring the efficacy & suitability of flipped classroom instruction at school level in India: A pilot study. Creative Education, 7, 768–776. https://doi.org/10.4236/ce.2016.75079
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group*. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. Annals of Internal Medicine, 151(4), 264-269. https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135
 • Mok, H. N. (2014). Teaching tip: The flipped classroom. Journal of Information Systems Education, 25(1), 7–11.
 • Moreno, R. (2006). Does the modality principle hold for different media? A test of the method-affects- learning hypothesis. Journal of Computer Assisted Learning, 22(3), 149–158. https://doi.org/10. 1111/j.1365-2729.2006.00170.x
 • Oldfather, P., West, J., White, J., & Wilmarth, J. (1999). Learning through children’s eyes: Social constructivism and the desire to learn. American Psychological Association.
 • O’Malley, M. (2015). Constructivism: The effects of the flipped classroom instructional model on high school senior ap biology students [Unpublished masters’ thesis]. Montana State University.
 • *Oraif, I. M. K. (2018). An investigation into the impact of the flipped classroom on intrinsic motivation (IM) and learning outcomes on an EFL writing course at a university in Saudi Arabia based on self-determination theory (SDT) [Unpublished doctoral dissertation]. University of Leicester.
 • Orhan, A. (2019). The effect of flipped learning on students’ academic achievement: A meta-analysis study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(1), 368– 396. https://doi.org/10.14812/cufej.400919
 • Orwin, R. G. (1983). A fail-safe N for effect size in meta-analysis. Journal of Educational Statistics, 8(2), 157–159. https://doi.org/10.3102/10769986008002157
 • *Renfro, A. (2014). Assessing the effects of a flipped classroom approach on student achievement, mathematical thinking, attitudes, and teacher perceptions in an undergraduate calculus class using a participatory action research approach [Unpublished doctoral dissertation]. Robert Morris University.
 • Rosenthal, R. (1979). The “file drawer problem” and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86(3), 638– 641. https://doi.org/10.1037/0033-2909.86.3.638
 • Rothstein, H. R., Lortie, C. J., Stewart, G. B., Koricheva, J., & Gurevitch, J. (2013). Quality standards for research syntheses. In J. Koricheva, J. Gurevitch, & K. Mengersen (Eds.), Handbook of meta- analysis in ecology and evolution (pp. 323–338). Princeton University Press.
 • Saunders, J. M. (2014). The flipped classroom: Its effect on student academic achievement and critical thinking skills in high school mathematics [Unpublished doctoral dissertation]. Liberty University.
 • *Sezer, B. (2017). The effectiveness of a technology-enhanced flipped science classroom. Journal of Educational Computing Research, 55(4), 471-494. https://doi.org/10.1177%2F0735633116671325
 • Slavin, R. E. (1996). Education for all. Swets & Zeitlinger.
 • Song, F., Sheldon, T. A., Sutton, A. J., Abrams, K. R., & Jones, D. R. (2001). Methods for exploring heterogeneity in meta-analysis. Evaluation & the Health Professions, 24(2), 126–151. https://doi.org/10.1177/0163278701 02400203
 • Srinivasjois, R. (2021). Fixed and random-effects models for meta-analysis. In S. Patole (Ed.), Principles and practice of systematic reviews and meta-analysis (pp. 73–78). Springer.
 • Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171–193. https://doi.org/10.1007/ s10984-012-9108-4
 • Suh, J. (2010). Leveraging cognitive technology tools to expand opportunities for critical thinking in elementary mathematics. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 29(3), 289-302.
 • Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty and instructional design. Learning and Instruction, 4, 295-312. https://doi.org/10.1016/0959-4752(94)90003-5
 • Sweller, J. (2008). Human cognitive architecture. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. J. G. van Merriënboer & M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of research on educational communications and technology, (pp. 369 - 381). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Sweller, J., Ayres, P. & Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory. Springer.
 • Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G. & Paas, F. G. W. C. (1998). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10(3), 251- 296.
 • *Tarazi, N. (2016). The influence of the inverted classroom on student achievement and motivation for learning in secondary mathematics in the United Arab Emirates: A quasi-experimental study [Unpublished doctoral dissertation]. Northcentral University.
 • *Thai, N. T. T., De Wever, B., & Valcke, M. (2017). The impact of a flipped classroom design on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures and guiding questions with feedback. Computers & Education, 107, 113-126. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.003
 • Torgerson, C. (2003). Systematic reviews. Continuum.
 • *Turan, Z., & Göktaş, Y. (2018). Innovative redesign of teacher education ICT courses: How flipped classrooms impact motivation?. Journal of Education and Future, (13), 133-144.
 • Tutal, Ö., & Yazar, T. (2021). Flipped classroom improves academic achievement, learning retention and attitude towards course: a meta-analysis. Asia Pacific Education Review. 22, 655–673. https://doi.org/10.1007/s12564-021-09706-9
 • Ün-Açıkgöz, K. (2011). Aktif öğrenme. Biliş.
 • Van Alten, D. C., Phielix, C., Janssen, J., & Kester, L. (2019). Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta-analysis. Educational Research Review. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.003
 • *Weiss III, D. L. (2018). The effects of a flipped classroom model in an affluent suburban honors biology classroom [Unpublished doctoral dissertation]. Trevecca Nazarene University
 • Winter, J. W. (2018). Performance and motivation in a middle school flipped learning course. TechTrends, 62(2), 176-183. https://doi.org/10.1007/s11528-017-0228-7.
APA YAZAR T, TUTAL Ö (2023). Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. , 1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
Chicago YAZAR Taha,TUTAL ÖZGÜR Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. (2023): 1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
MLA YAZAR Taha,TUTAL ÖZGÜR Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. , 2023, ss.1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
AMA YAZAR T,TUTAL Ö Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. . 2023; 1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
Vancouver YAZAR T,TUTAL Ö Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. . 2023; 1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
IEEE YAZAR T,TUTAL Ö "Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması." , ss.1 - 22, 2023. 10.19171/uefad.1169794
ISNAD YAZAR, Taha - TUTAL, ÖZGÜR. "Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". (2023), 1-22. https://doi.org/10.19171/uefad.1169794
APA YAZAR T, TUTAL Ö (2023). Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
Chicago YAZAR Taha,TUTAL ÖZGÜR Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36, no.1 (2023): 1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
MLA YAZAR Taha,TUTAL ÖZGÜR Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, 2023, ss.1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
AMA YAZAR T,TUTAL Ö Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 36(1): 1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
Vancouver YAZAR T,TUTAL Ö Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 36(1): 1 - 22. 10.19171/uefad.1169794
IEEE YAZAR T,TUTAL Ö "Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, ss.1 - 22, 2023. 10.19171/uefad.1169794
ISNAD YAZAR, Taha - TUTAL, ÖZGÜR. "Ters-Yüz Öğrenmenin Motivasyona Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36/1 (2023), 1-22. https://doi.org/10.19171/uefad.1169794