Yıl: 2023 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 274 - 285 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20491/isarder.2023.1586 İndeks Tarihi: 19-05-2023

Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma

Öz:
Amaç – Gelişmekte olan ekonomilerde kadın girişimcilerin hangi nedenlerle girişimcilik hikayesi yazmak istediğini belirlemek, farklı hikayelerden farklı beklenti ve davranışlara ulaşmak ve bu yolla Türkiye’deki kadın girişimciliğinin gelişimi için ihtiyaç duyduğu girişimcilik ekosistemine ilişkin ipuçlarını yakalamak araştırmanın temel amacıdır. Yöntem – Kadın girişimcilerin görece giriş engeli daha az olan hizmet işletmelerinde varlık gösterme nedenlerinin araştırıldığı bu çalışmada kadını girişimci olmaya sevk eden motivasyon faktörlerine ilişkin açık ve gizli faktörler belirlenip, elde edilen motivasyon faktörlerinin ışığında kadın girişimcilerin farklı karakteristikleri zihin haritası ile ortaya konmaktadır. Konunun doğal ortamında derinlemesine araştırılmasına olanak tanıyan nitel araştırma yöntemeleri tercih edilmiştir. Veriler turizmin farklı alanlarını temsil eden 15 kadın girişimciyle çevrimiçi ortamda derinlemesine mülakat ile toplanmış olup, örnek olay, söylem analizi ve zihin haritalarının kullanılması gibi çok çeşitli araştırma desen ve analizleri uygulanmıştır. Bulgular – Kadın girişimciyi motive eden içsel ve dışsal faktörler olmak üzere iki kategoride motivasyon faktörleri belirlenmiştir. Beklentinin aksine bu çalışmada, parasal motivasyon gibi faktörlere girişimciler tarafından açık olarak hiç değinilmemiştir, ancak gizli olarak araştırmacılar tarafından fark edildiği söylenebilir. İçinde bulunduğumuz dönemin çevresel endişeleri kapsamında çalışmada önceki çalışmalardan farklı olarak, işletme sahiplerinin sürdürülebilirliği ön planda tutmaları ve bunu bir girişimcilik motivasyon faktörü olarak görmeleri sürdürülebilirliğin öneminin her geçen gün arttığı çağımızda önemli bir sonuç olarak düşünülmektedir ve kadın girişimcileri belki de erkeklerden ayıran bir özellik olarak değerlendirilebilir. Ayrıca mülteci kadın girişimci olmak konusuna da değinilen çalışmada gelişmekte olan ekonomilerde mülteci kadın girişimcilerin verileri de analize dahil edilmiştir. Ancak gelecekte mülteci kadın girişimciler konusunun detaylı incelenmesinin gerekliliği sonucunu da ortaya koymuştur. Tartışma – Elde edilen sonuçlar ışığında, destekleyici girişimcilik ekosisteminin oluşabilmesi için özellikle dışsal faktörlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. En önemli dışsal faktörlerden bir olan kültür, girişimcilik eğitimi ile şekillenebilecektir. Farklı beklenti ve davranışlara yönelik tek tip girişimcilik eğitimi yerine bireyin zihinsel haritasına yönelik farklı girişimcilik eğitim programlarının hazırlanması toplumda girişimcilik kültürünün verimli bir şekilde oluşturularak girişimcilik bilincinin gelişmesine ve desteklenmesine olanak tanıyacaktır.
Anahtar Kelime:

A Qualitative Research on Motivation Factors and Personality Features of Women Entrepreneurs in Tourism Sector

Öz:
Purpose – The aim of this study is to define the reasons of women entrepreneurs who want to write an entrepreneurship story in developing economies. Design/methodology/approach – This study, which investigated the reasons for women entrepreneurs to exist in service businesses with relatively lower barriers to entry, was conducted under the guidance of qualitative methodology. In this study, in which the overt and hidden factors related to the motivational factors that lead women to become entrepreneurs are determined, the distinctive personality traits of women entrepreneurs are revealed with a mind map in the light of the motivation factors defined. Qualitative research methods, which allow the subject to be study in its natural environment, were preferred. The data were collected through in-depth interviews with 15 women entrepreneurs representing different fields of tourism and various research designs and analyzes such as case studies, discourse analysis and the use of mind maps were applied. Findings – Motivation factors were determined in two categories as internal and external factors that motivate women entrepreneurs. Contrary to expectations, factors such as financial motivation were never explicitly mentioned by entrepreneurs, but noticed by researchers. In the context of environmental concerns of the current period, unlike previous studies, the fact that business owners prioritize sustainability and see it as an entrepreneurial motivation factor is considered as an important result nowadays where the importance of sustainability is increasing day by day, and it can be considered as a feature that perhaps distinguishes women entrepreneurs from men. In addition, in this study, which also touched on the issue of being a refugee woman entrepreneur, the data of refugee women entrepreneurs in developing economies were also included in the analysis. However, it has also revealed the necessity of examining the issue of refugee women entrepreneurs in detail in the future. Discussion – In the light of the results, it is necessary to reinforce the external factors and improve the external factors in order to create a supportive entrepreneurship ecosystem.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahokas, M., Kuikka, K. (2016). Motivating Entrepreneurs Towards The “New Industrial Revolution”: A Multiple Case Study of Sustainability-Driven Entrepreneurial and Institutional Motivations in Finland. (doctoral dissertation)
 • Al-Qahtani, M., Fekih Zguir, M., Al-Fagih, L., and Koç, M. (2022). Women Entrepreneurship for Sustainability: Investigations on Status, Challenges, Drivers, and Potentials in Qatar. Sustainability, 14(7), 4091.
 • Arslan, K. (2012). Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Avcı, N., Gümüş, S. (2022). The motivations of women entrepreneurs in the tourism industry. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 51(1), 279 - 290.
 • Bagwell, S. (2018). From mixed embeddedness to transnational mixed embeddedness. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 24(1), 104-120.
 • Barrachina Fernández, M., García-Centeno, M. D. C., and Calderón Patier, C. (2021). Women sustainable entrepreneurship: Review and research agenda. Sustainability, 13(21), 12047.
 • Barringer, B. R., Ireland, R. D. (2010). Successfully launching new ventures. New York: Pearson.
 • Batı, G. B., İnel, M. (2015). Kadın girişimcilerin profili bağlamında çatışma düzeyleri ve yatırım tercihleri: Yalova ili üzerine inceleme. Öneri Dergisi, 11(44), 101-119.
 • Bayram, G. E. (2018). Kadın girişimciler ve turizm: Mevcut durum ve sorunlar üzerine Sinop ilinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 56-88.
 • Bedük, A., Eryeşil, K., ve Oğuz, H. (2016). Kadın ve erkek girişimcilerin algılama farklılıkları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19(41. Yıl özel sayısı), 1-15.
 • Boz, A. (2013). A descriptive analysis of parents of women Entrepreneurs in Turkey. Intellectual Economics, 7(15), 63–73.
 • Brandstätter, H. (2011). Personality aspects of entrepreneurship: A look at five meta-analyses. Personality and Individual Differences, 51(3), 222-230.
 • Buttner, E. H. (2001). Examining female entrepreneurs' management style: An application of a relational frame. Journal of Business Ethics, 29(3), 253-269.
 • Bygrave, W. D., Hofer, C. W. (1992). Theorizing about entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(2), 13-22.
 • Cansiz, M., Tekneci, P. D. (2018). Innovative and technology-based women entrepreneurs in Turkey: Capital and performance. Journal of Economy Culture and Society, (57), 151-183.
 • Carter, N. M., Gartner, W. B., Shaver, K. G., and Gatewood, E. J. (2003). The Career reasons of nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(1), 13-39.
 • Carter, S., Anderson, S., and Shaw, E. (2000). Women's business ownership: A review of the academic, popular and internet literature with a UK policy focus. ARPENT: Annual review of progress in entrepreneurship, 1, 66.
 • Charles, V., Gherman, T. (2013). Factors influencing peruvian women to become entrepreneurs. World Applied Sciences Journal, 27(10), 1345-1354.
 • Chatman, D., Altman, I., and Johnson, T. (2008). Community entrepreneurial climate: An analysis of small business owners ’perspectives in 12 small towns in Missouri, USA. Journal of Rural and Community Development, 3, 60-77.
 • Chotkan, R. (2009). Female entrepreneurship: surinamese women acting entrepreneurial. Master Thesis, School of Management and Governance University of Twente, The Netherlands.
 • Coleman, S. (2002). Constraints faced by women small business owners: Evidence from the data. Journal of Developmental Entrepreneurship, 7(2), 151-174.
 • Coleman, S. (2007). The role of human and financial capital in the profitability and growth of women owned small firms. Journal of Small Business Management, 45(3), 303-319.
 • Çağıran Kendirli, H., Şenöz, A. Ş. (2019). Hizmet sektöründe kadın girişimciler: Çorum araştırması. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 93-118.
 • Ersezer, G. (2019). Kadın girişimcilerin sorunları Van ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Fong, R., Busch, N. B., Armour, M., Heffron, L. C., and Chanmugam, A. (2007). Pathways to self-sufficiency: Successful entrepreneurship for refugees. Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 16(1-2), 127-159.
 • Frederick, H., Kuratko, D. F., and O'Connor, A. (2016). Entrepreneurship: Theory, process, practice. Cengage Learning Australia.
 • Grilo, I., Irigoyen, J. M. (2006). Entrepreneurship in the EU: to wish and not to be. Small Business Economics, 26(4), 305-318.
 • Hannington, T., Asuman, B., and Mary, B. (2022). Savings and women involvement in business in Kasese District: A Case of Women Entrepreneurs in Hima Town Council. IDOSR Journal of Current Issues in Social Sciences, 8(1), 38-44.
 • Heilbrunn, S. (2005). Impact of gender on difficulties faced by entrepreneurs. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 5(3), 159-165.
 • Hill, F. M., Leitch, C. M., and Harrison, R. T. (2006). ‘Desperately seeking finance?’The demand for finance by women-owned and-led businesses. Venture Capital, 8(02), 159-182.
 • Hisrich, R. D., O’Brien, M. (1981). The woman entrepreneur from a business and sociological perspective. Frontiers of Entrepreneurship Research, 21, 11-19.
 • Hockaday, M. S. (2017). Examining formal and enacted secondary curricula for culturally responsive strategies regarding the needs of black female students: A qualitative content analysis. Doctoral dissertation, The College of William and Mary.
 • Hughes, K. D. (2003). Pushed or pulled? Women's entry into self employment and small business ownership. Gender, Work and Organization, 10(4), 433-454.
 • Ince, M. (2012). Obstacles and future prospects of women entrepreneurs: the Turkish context. Economia Marche Journal of Applied Economics, 31(2), 61-73.
 • Kaymakçıoğlu, M. (2015). An analysis of entrepreneurship in Turkey: conflicts between entrepreneurs and enterprisers . Madter Thesiss, Sabancı University, İstanbul.
 • Keh, H. T., Foo, M. D., and Lim, B. C. (2002). Opportunity evaluation under risky conditions: The cognitive processes of entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2), 125-148
 • Keskin, S. (2014). Türkiye'de kadın girişimcilerin durumu, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 71-94.
 • Khyareh, M. M. (2018). Determinants of female entrepreneurship In Iran: An institutional approach. Economic Annals, 63(216), 111-129.
 • Kirzner, I. M. (2009). The alert and creative entrepreneur: A clarification. Small Business Economics, 32(2), 145- 152.
 • Konaklıoğlu, E. (2011). Küresel doğan işletmelerin erken uluslararasılaşmasını tetikleyen kurucu ve/veya yönetici özellikleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Konaklioglu, E., & Koç, B. (2022). "Entrepreneurial Ecosystem". In Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 • Langowitz, N., & Minniti, M. (2007). The entrepreneurial propensity of women. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(3), 341-364.
 • Lezki, Ş., Cengiz, A. A. (2019). Eskişehir’de kadın girişimcinin motivasyon faktörleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(3), 814-833.
 • Lyon, F., Sepulveda, L., & Syrett, S. (2007). Enterprising refugees: Contributions and challenges in deprived urban areas. Local Economy, 22(4), 362-375.
 • McClelland, E., Swail, J., Bell, J., and Ibbotson, P. (2005). Following the pathway of female entrepreneurs: A six country investigation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 11(2), 84-107.
 • Metcalfe, B. D., Bastian, B. L., and Al-Dajani, H. (Eds.). (2022). Women, Entrepreneurship and Development in the Middle East. New York: Routledge.
 • Moore, C. S., Mueller, R. E. (2002). The Transition from paid to self-employment in Canada: The importance of push factors. Applied Economics, 34(6), 791-801.
 • Morris, M. H., Miyasaki, N. N., Watters, C. E., and Coombes:M. (2006). The Dilemma of growth: Understanding venture size choices of women entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 44(2), 221-244.
 • Munoz Boudet, A. M., and Agar, M. (2014). Female entrepreneurship in Turkey. Turkey: The World Bank.
 • Muravyev, A., (2007). Entrepreneurs' gender and financial constraints: evidence from international data. Berlin. German Institute for Economic Research.
 • Ng, P. Y., Wood, B. P., and Bastian, B. L. (2022). Reformulating the empowerment process through women entrepreneurship in a collective context. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 28(9), 154-176.
 • Orhan, M. (2001). Women business owners in France: The issue of financing discrimination. Journal of Small Business Management, 39(1), 95-102.
 • Orhan, M., Scott, D. (2001). Why women enter into entrepreneurship: an explanatory model. Women in Management Review, 16(5), 232-247.
 • Öztürk, M. (2016). Türkiye’de kadın girişimcilik: kadınları girişimciliğe yönelten faktörler, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, M. D. (2016). Türkiye’de kadın girişimcilik: Kadınları girişimciliğe yönelten faktörler, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.
 • Özyılmaz, A. M., Yavuzer, H. (2016). Türkiye'de kadın girişimciliği ve girişimci kadınların karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma. Yüksek Lisan Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Peters, M., Frehse, J., and Buhalis, D. (2009). The importance of lifestyle entrepreneurship: A conceptual study of the tourism industry. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural (PASOS), 7(2), 393-405.
 • Rastogi, M., Baral, R., and Banu, J. (2022). What does it take to be a woman entrepreneur? Explorations from India. Industrial and Commercial Training, 54(2), 333-356.
 • Sabre, R. (2003, December). Path delay model based on/spl alpha/-stable distribution for the 60 GHz indoor channel. In GLOBECOM'03. IEEE Global Telecommunications Conference (IEEE Cat. No. 03CH37489) (Vol. 3, pp. 1638-1643). IEEE.
 • Sarfaraz, L., Faghih, N. (2011). Women’s entrepreneurship in Iran: a GEM based-data evidence. Journal of Global Entrepreneurship Research, 1(1), 45-57.
 • Schwartz, R. G., Teach, R. D., and Birch, N. J. (2005). A longitudinal study of entrepreneurial firms opportunity recognition and product development management strategies: Implications by firm type. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11(4), 315-329.
 • Shane, S., Nicolaou, N. (2015). Creative personality, opportunity recognition and the tendency to start businesses: A study of their genetic predispositions. Journal of Business Venturing, 30(3), 407- 419
 • Shane, S., Locke, E. A. and Collins, C. J. (2012). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13(2), 257-279.
 • Smallbone, D. (2009). Fostering entrepreneurship in rural areas. Paris: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 161-187.
 • Sonfield, M., Lussier, R., Corman, J., and McKinney, M. (2001). Gender comparisons in strategic decisionmaking: an empirical analysis of the entrepreneurial strategy matrix. Journal of Small Business Management, 39(2), 165-173.
 • Soysal, A. (2010). Kadın girişimcilerin özellikleri, karşılaştıkları sorunlar ve iş kuracak kadınlara öneriler: Kahramanmaraş ilinde bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 71-95.
 • Sönmez, A., Andaç T. (2014). Türkiye’de girişimcilik ve Türk girişimci profili üzerine bir analiz. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21(2), 41-58.
 • Şahin, E. (2006). Kadın girişimcilik ve Konya ilinde kadın girişimcilik profili üzerine bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(17), 286-309.
 • Tok, E., Koç, M., and D'Alessandro, C. (2021). Entrepreneurship in a transformative and resource-rich state: The case of Qatar. The Extractive Industries and Society, 8(2), 100708.
 • Top, S. (2011). MYO öğrencilerinin gelecekteki girişimcilik kariyer niyetlerinin planlı davranış modeli kapsamında değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 269-289.
 • Tulan, D., Türko, E. S. (2018). Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 285-306.
 • UN Global Entrepreneurs Council, Who We Are. http://www.unfoundation.org/what-we-do/campaigns-andinitiatives/, (Erişim tarihi: 15 Ekim 2022).
 • Verheul, I. (2005). Is there a (fe) male approach? Understanding gender differences in entrepreneurship. ERIM Ph.D. Series Research in Management. Erasmus Research Institute of Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/2005. (Erişim tarihi: 29 Kasım 2022).
 • Verheul, I., Thurik, R. (2001). Start-up capital:" does gender matter?". Small Business Economics, 16(4), 329-346.
 • Verheul, I., Van Stel, A. (2007). Entrepreneurial Diversity and Economic Growth. http://hdl.handle.net/1765/10619 (Erişim tarihi: 12 Kasım 2022).
 • Verheul, I., Uhlaner, L., and Thurik, A. R. (2003). Business Accomplishments, Gender and Entrepreneurial Self! Image, Scales Paper6 N200312. Zoetermeer: EIM.
 • Wang, S., Hung, K., & Huang, W.-J. (2019). Motivations for entrepreneurship in the tourism and hospitality sector: A social cognitive theory perspective. International Journal of Hospitality Management, 78–88. https://proxy.hacibayram.edu.tr:2079/10.1016/j.ijhm.2018.11.018
 • Wauters, B., Lambrecht, J. (2006). Refugee entrepreneurship in Belgium: Potential and practice. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2(4), 509-525.
 • Wauters, B., Lambrecht, J. (2008). Barriers to refugee entrepreneurship in Belgium: Towards an explanatory model. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(6), 895-915.
 • Winn, J. (2005). Women entrepreneurs: can we remove the barriers?. The International Entrepreneurship and Management Journal, 1(3), 381-397.
 • Yalman, İ. N., Gündoğdu, Ö. (2014). Kadın girişimciliği ve bölgesel kalkınma: TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 39-71.
 • Yalman, İ. N. (2014). Kadın girişimciliği ve bölgesel kalkınma: Tr72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) bölgesinde uygulama. Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 9(1), 39-70.
 • Yıldırım, A., Şimşek, V. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
APA KONAKLIOĞLU E, KALEÖZÜ S (2023). Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. , 274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
Chicago KONAKLIOĞLU Ece,KALEÖZÜ Seda Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. (2023): 274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
MLA KONAKLIOĞLU Ece,KALEÖZÜ Seda Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. , 2023, ss.274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
AMA KONAKLIOĞLU E,KALEÖZÜ S Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. . 2023; 274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
Vancouver KONAKLIOĞLU E,KALEÖZÜ S Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. . 2023; 274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
IEEE KONAKLIOĞLU E,KALEÖZÜ S "Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma." , ss.274 - 285, 2023. 10.20491/isarder.2023.1586
ISNAD KONAKLIOĞLU, Ece - KALEÖZÜ, Seda. "Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma". (2023), 274-285. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1586
APA KONAKLIOĞLU E, KALEÖZÜ S (2023). Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
Chicago KONAKLIOĞLU Ece,KALEÖZÜ Seda Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no.1 (2023): 274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
MLA KONAKLIOĞLU Ece,KALEÖZÜ Seda Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, 2023, ss.274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
AMA KONAKLIOĞLU E,KALEÖZÜ S Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2023; 15(1): 274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
Vancouver KONAKLIOĞLU E,KALEÖZÜ S Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2023; 15(1): 274 - 285. 10.20491/isarder.2023.1586
IEEE KONAKLIOĞLU E,KALEÖZÜ S "Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma." İşletme Araştırmaları Dergisi, 15, ss.274 - 285, 2023. 10.20491/isarder.2023.1586
ISNAD KONAKLIOĞLU, Ece - KALEÖZÜ, Seda. "Turizm Sektöründeki Kadın Girişimcilerin Motivasyon Faktörleri ve Kişilik Özelliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma". İşletme Araştırmaları Dergisi 15/1 (2023), 274-285. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1586