Yıl: 2011 Cilt: 48 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 85 - 92 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri

Öz:
ıu çalışma, farklı hasat zamanlarının meyve ve zeytinyağı kalitesine etkisini 'araştırmak amacıyla 2006 ve 2007 yıllarında, Manisa-AIaşehir bölgesinde, Gemlik zeytin çeşidi üzerinde yürütülmüştür. Meyve örnekleri ilk yıl 2 Ekim, ikinci yıl 19 Eylül tarihinden itibaren, belirli aralıklarla olmak üzere dört farklı zamanda hasat edilmiştir. Hasat edilen meyve örneklerinde; olgunluk indeksi, renk (CIE L*, a*, b*), meyve ağırlığı, et/çekirdek oranı, nem miktarı ve yağ oranı belirlenmiştir. Elde edilen yağ örneklerinde ise, serbest yağ asidi ve yağ asidi komposizyonu saptanmıştır. Zeytin meyvelerinde aranan bir kalite kriteri olan meyve iriliği ve sofralık değerlendirme açısından önemli olan et/çekirdek oranı, üçüncü ve dördüncü hasat zamanında daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Hasat zamanı ilerledikçe, meyvenin olgunluk indeksi ve yağ miktarında bir artış, nem miktarında azalış ve rengin yeşilden siyaha döndüğü gözlenmiştir. Serbest yağ asidi olgunluk ilerledikçe hafif bir artış göstermiş, % 1'in çok altında değerler vermiştir. Zeytinin en önemli yağ asidi olan oleik asit olgunlaşma ile değişmemiştir. Hasat zamanın ilerlemesiyle palmitoleik ve linoleik asit artarken, palmitik ve linolenik asit azalmıştır. Bu bölgede Gemlik zeytin çeşidinin sofralık değerlendirme için Kasım ayı sonunda, yağlık değerlendirme içinse Aralık ayında hasat edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: palmitik asit olgunluk yağ asitleri nem içeriği oleik asit linoleik asit olgunlaştırma Olea europaea zeytin renk kimyasal bileşim Gemlik meyveler palmitoleik asit Türkiye linolenik asit bitki bileşimi ürün kalitesi zeytinyağı hasat zamanı

Konular: Bahçe Bitkileri Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri

The effect of different harvest time on fruit and olive oil quality of olive (Olea europea L.) cv. Gemlik

Öz:
The research is carried out İn 2006 and 2007 in Alaşehir township of Manisa province in Turkey to determine the effects of different harvest times on fruit and olive oil quality of Gemlik olive variety. Fruit were sampled four times at intervals during harvest time starting from October 2 in 2006 and starting from September 19 in 2007. Maturity index, color (CIE L*, a*, b*), fruit weight, flesh/pit ratio, moisture content and oil content are analyzed in fruit samples. Free fatty acids and fatty acid composition are determined in olive oil samples. Fruit weight and flesh/pit ratio, important quality parameters increased at the third and fourth harvest time. When the harvest time advanced, fruit maturity index and oil content increased, moisture content decreased and color turned from green to black. Free fatty acid content slightly increased when fruit ripening advanced. The percentage of oleic acid, the major fatty acid of oiive oil, did not change throughout the harvest period. The content of palmitoleic and linoleic acids increased when harvest time advanced while palmitic and and linolenic decreased towards the later stages of harvest period. For Gemlik olive variety, the recommended harvest time is in November for table olive processing and in December for oil processing in this area.
Anahtar Kelime: palmitoleic acid Turkey linolenic acid plant composition crop quality olive oil harvesting date palmitic acid maturity fatty acids moisture content oleic acid linoleic acid ripening Olea europaea olives colour chemical composition Gemlik fruits

Konular: Bahçe Bitkileri Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Al-Maaitah, M.L, IC.M. Al-Absi and A. Al-Riuvashdeh. 2009. Oii quality and quantity of three olive cultivars as influenced by harvesting date in the middle and southern parts of Jordan. International Journal of Agriculture and Biology, 11: 266-272.
 • Anastasophoubs, E., N. Kalogeropoulos, A.C. ICaliora, A. Kountouri and N.IC. Andrikopoulos. 2011. Ilı e influence of ripening and crop year on quality indices, polyphenols, terpenic acids, squalene, fatty acid profile, and sterols in virgin olive oil (Koronciki cv.) produced by organic versus non-organic cultivation method. International journal of Food Science and Technology, 46,170-178.
 • Anonim. 1973. Yemeklik Zeytinyağı Muayene Metodlan. TS.342 Türk Standartları. Necatibey Cad. 112, Bakanlıklar, Ankara.
 • Anonim. 1987. Standard methods for analysis of oils, fats and derivates. International Union of Pure and Applied Chemistry, 7th., Blackwell Scientific Publications, UIPAC Method 2.301.
 • Anonim. 2000. Yağlı tohumlar - Yağ muhtevasının tayini, TS 973 EN ISO 659.
 • Anonim. 2001. Yağlı tohumlar - Rutubet ve Uçucu Madde Muhtevasının Tayini, TSE 1632.
 • Anonim. 2006. Zeytin Yetiştiriciliği, Tarım vc Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:61, İzmir.
 • Anonim. 2010. TÜİIC Tarım İstatistikleri Özeti.
 • Anonim. 2011. T.C. Tarım Köyişleri Bakanlığı Alaşehir Tarım İlçe Müdürlüğü.
 • AOCS. 1971. Official and tentative methods of analysis of the American Oil Chemists Society, Champaign, 1L, USA.
 • Ayton, J., R.J. Mailer, A. Haigh, D. Tronson and D. Conlan. 2007. Quality and oxidative stability of Australian olive oil according to harvest date and irrigation. Journal of Food Lipids, 14:138 - 156.
 • Baccouri, O., M, Guerfel, B. Baccouri, L. Cerretani, A. Bendini, G. Lerckcr, M. Zarrouk and D.D. Ben Miled. 2008. Chemical composition and oxidative stability of Tunisian monovarieral virgin olive oils with regard to fruit ripening. Food Chemistry, 109 (4): 743-754.
 • Balatsouras, G. 1988. Changes in olive fruit of conservolea during development viewed from the standpoint of green and black pickling. Olea, 19: 43-55.
 • Barone, E., G. Gullo, R. Zappia and P. Inglese. 1994. Effect of crop load on fruit ripening and olive oil (Olcn eurapca L.) quality. Journal of Horticultural Science 69 (].): 67-73.
 • Beltran, G., C. Rio, S. Sanchez and L. Martinez. 2004a. Seasonal changes in olive fruit characteristics and oil accumulation during ripening process. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84:1783 - 1790.
 • Beltran, G., C. Rio, S. Sanchez and L. Martinez. 2004b. Influence of harvested date and crop yield on the fatty acid composition of virgin olive oils from cv. Picual. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52: 3434 - 3440.
 • Boskou, D. 1996, Olive oil chemistry and technology, history and characteristics of the olive tree. AOCS Press, Champaign, Illinois: 1-6.
 • Brescia, M.A., T. Pugliese, E. Hardy and A. Sacco. 2007. Compositional and structural investigations of ripening of table olives, Bella della daunia, by means of traditional and magnetic resonance imaging analyses. Food Chemistry, 105: 400-404.
 • Caballero, J.M. and J. Eguren. 1986. Agronomic characteristics of a world collection of olive cultivars. Olea, Not 17.
 • Canözer, O. 1991. Yerli vc Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Özelliklerinin Tespiti ve IColleksiyon Zeytinliği Tesisi (Sonuç Raporu). Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Bornova, İzmir.
 • Civantos, L. 1986. Obtencion del aceite de oliva. Editorial Agricola Espanola, Madrid, Spain, pp, 279.
 • Çolakoğlıı, A. ve K. Ünal. 1978. Eğede yetişen yağlık zeytin çeşidi meyvelerin biiyiime ve olgunlaşmaları sırasında bünyelerinde ihtiva etmiş oldukları lipitlerin bileşimindeki yağ asitlerinde meydana gelen değişmeler. IV. Bilim Kongresi, 5-6 Kasım, Ankara.
 • Çolakoğlu, A. 1986. Zeytinin Hasadından İşleme Zamanına Kadar Geçirdiği Safhalar ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri {Seminer Notları). Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, İzmir,
 • Fernandez Diez, MJ. 1971. The olive. Pages 255-277, in Biochemistry of Fruits and Their Products. Vol. 2. Ed. A.C. Hulme, Acetiemic Press London and New York.
 • Garcia, J. M,, S. Seller and M. C. Peres, 1996. Influence of fruit ripening on olive oil quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44: 3516-3520.
 • Garcia, M.J., S. Seller and C.M. Perez-Camino. 1998. Influence of fruit ripening on olive oil quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46: 3516-3520.
 • Garcia, J.M. and IC, Yousfi. 2005. Non-destructive and objective methods for the evaluation of the maturation level of olive fruit. European Food Research and Technology, 221: 538-541.
 • Gümüşkesen, S.A., F, Yemişçioğhı, 0. Tibet ve M. Çakır. 2003. Türkiye'deki bazı zeytin çeşitlerinden elde edilen zeytinyağlarının bölgesel olarak karakterizasyonu, s.216-223. Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Sempozyumu Bildirileri, Yayın No: TEAE-112, Ankara.
 • Gürdeniz, G., B. Özen and F, Tokatlı. 2008. Classification of Turkish olive oils with respect to cultivar, geographic origin and harvest year, using fatty acid profile and mid-IR spectroscopy. European Food Research and Technology, 227: 1275-1281.
 • Gutierrez, F., B. Jimenez, A. Ruiz and M. A. Albi. 1999. Effect of olive ripeness on the oxidative stability of virgin olive oil extracted from the varieties Picual and Hojiblanca and on the different components involved. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47: 121-127.
 • Harwood, J.L. and P. Yaqoob. 2002. Nutritional and health aspects of olive oil, European Journal of Lipid Science and Technology, 104: 685-697.
 • Karaçalı, L, 2009. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlaması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınlan, No: 494. Bornova, İzmir,
 • Karakır, N.. 1980. Zeytinde meyve gelişmesi ve meyvenin bileşimi üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): 205-228.
 • Kutlu, E. 1993. Bazı Yerli ve Yabancı Zeytin Çeşitlerinin Bornova Koşullarında Ponıolojik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Lavee, S. and M. Wodner. 2004. The effect of yield, harvest time and fruit size on the oil content in fruits of irrigated olive trees {Olen enroptwn), cvs. Barnca and Manzanillo. Scientia Horticulture 99: 267-277.
 • Motilva, M.J., M.J. Tovar, M.P. Romero, S. Alegre and J. Girona. 2000. Influence of regulated deficit irrigationstratcgies applied to olive trees (Arbequina cultivar) on oil yield and oil composition during the fruit ripening period. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80: 2037-2043.
 • Mousa, Y.M., D. Gerasopoulos, I. Medzidakis and A. Kiritsakis. 1996. Effect of altitude on fruit and oil quality characteristics of "Mastoides" olives. . Journal of the Science of Food and Agriculture, 71: 345-350.
 • Mazliak, P. 1970. Lipids. Pages 209-327, in The Biochemistry of Fruits and Their Products. Vol I, Ed. A.C. Hulnie, Academic Press, London and New York.
 • Nergiz, C. ve Y. Engez, 2000. Compositional variation of olive fruit during ripening. Food Chemistry, 69: 55-59.
 • Salvador, M. D., F. Aranda, and G. Fregapane. 2001. Influence of fruit ripening on Cornicabra virgin olive oil quality: A study of four successive crop seasons. Food Chemistry, 73: 45-53.
 • Sanchez-Raya, A J. 1983. Physiological parameters of growth and ripening in olive fruits {Olen ettrojvie L.). Fruit Science Reports, 10:145-160.
 • Sanchez, A.H. and M.J, Fernandez. 1991. Correlacion entre materia grasa, azucares reductores himiedad en la pulpa de aceitunas. Grasas y Aceites, 42: 414-419.
 • Scaramuzsi, F. and G. RoselH. 1986. Olive Genetic Improvement. Olea, 17: 21-25.
 • Shibasaki, H. 2005. Influence of fruit ripening on chemical properties of "Mission" variety olive oil in Japan. Food Science Technology Research, 11(1): 9-12.
 • Ünal, K. and C. Nergiz. 2003. The Effect of table olive preparing methods and storage on composition and nutritive value of olives. Grasas y Aceites, 54: 71-76.
 • Yousfi, K., M.R. Cert and M.J. Garcia. 2006. Changes in quality and phenolic compounds of virgin olive pils during objectively described fruit maturation. European Food Research and Technology, 223: 117-124.
 • Zanıora, R., M. Alaiz and F.J. Hidalgo. 2001. Influence of cultivar and fruit ripening on olive (Oh,i europaen) fruit protein content, composition and antioxidant activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49: 4267-4270.
APA KUTLU KUŞAKSIZ E, ŞEN F (2011). Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. , 85 - 92.
Chicago KUTLU KUŞAKSIZ ESEN,ŞEN Fatih Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. (2011): 85 - 92.
MLA KUTLU KUŞAKSIZ ESEN,ŞEN Fatih Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. , 2011, ss.85 - 92.
AMA KUTLU KUŞAKSIZ E,ŞEN F Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. . 2011; 85 - 92.
Vancouver KUTLU KUŞAKSIZ E,ŞEN F Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. . 2011; 85 - 92.
IEEE KUTLU KUŞAKSIZ E,ŞEN F "Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri." , ss.85 - 92, 2011.
ISNAD KUTLU KUŞAKSIZ, ESEN - ŞEN, Fatih. "Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri". (2011), 85-92.
APA KUTLU KUŞAKSIZ E, ŞEN F (2011). Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(2), 85 - 92.
Chicago KUTLU KUŞAKSIZ ESEN,ŞEN Fatih Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48, no.2 (2011): 85 - 92.
MLA KUTLU KUŞAKSIZ ESEN,ŞEN Fatih Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.48, no.2, 2011, ss.85 - 92.
AMA KUTLU KUŞAKSIZ E,ŞEN F Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 48(2): 85 - 92.
Vancouver KUTLU KUŞAKSIZ E,ŞEN F Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 48(2): 85 - 92.
IEEE KUTLU KUŞAKSIZ E,ŞEN F "Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri." Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48, ss.85 - 92, 2011.
ISNAD KUTLU KUŞAKSIZ, ESEN - ŞEN, Fatih. "Farklı hasat zamanlarının Gemlik zeytin (Olea europea L.) çeşidinde meyve ve zeytinyağı kalitesine etkileri". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48/2 (2011), 85-92.