Yıl: 2023 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 82 - 91 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/pharmsci.2022-93846 İndeks Tarihi: 24-05-2023

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme

Öz:
Dünyada küreselleşmeyle birlikte, toplumların sosyal bilinç dü- zeyinin artışı ve şirketlerin rekabet koşullarının zorlaşması gibi geliş- meler çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) anlay ışı gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır. KSS, firmaların gönüllülük esa- sıyla kendi kaynaklarını kullanarak, toplumsal sorunlarının çözümünde etkin rol almaları ve toplumsal refah düzeyinin artırılmasına katkı sağ- lamaları olarak tanımlanmaktadır. KSS anlayışı, insan hakları, şeffaf- lık ve hesap verilebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, etik çalışma anlayışı, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma, yolsuzlukla mücadele gibi birçok konuyu kapsamaktad ır. KSS çal ışmaları yıllar içerisinde geli- şim göstermiş olup, 2000 y ılından sonra KSS alan ında yayımlanan uluslararası bildirgeler, şirketlerin KSS alanındaki çalışmaları için yol gösterici ve teşvik edici olmuştur. Öte yandan ilaç sektörü, sağlığın ko- runması, hastalıklara yönelik tedavi sunulmas ı, sağlıklı yaşamın sür- dürülmesinde önemli bir rolü olması nedeniyle küresel boyutta stratejik öneme sahip sektörlerin ba şında gelmektedir. Bu nedenle, tüm faali- yetlerinin odak noktasında insan sağlığı bulunan ilaç firmalarının, top- lumsal refahın yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına ilişkin aktif rol almalar ı gerektiği konusunda toplumsal beklentiler oldukça yüksektir. İlaç sektörünün rolü, Birleşmiş Milletler tarafından temel bir insan hakkı olarak kabul edilen sağlık hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Bu sektörün faaliyet alanı açısından sosyal sorumlulukla doğrudan iliş- kili olduğunun bir göstergesidir. Bu derlemede tüm dünyada önemi git- tikçe artan KSS anlay ışı kapsamında genel olarak Türkiye’deki KSS faaliyetleri de ğerlendirilmiş ve ilaç sektörü aç ısından bu kavram ın önemi ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime:

Corporate Social Responsibility and Pharmaceutical Industry, Türkiye Practices: Traditional Review

Öz:
The concept of corporate social responsibility (CSR) has started to gain importance in time within globalization in the world, developments such as the increase in the level of social aware- ness of societies and the difficult competitive conditions of compa- nies. CSR is defined as companies taking an active role in solving social problems and contributing to increasing the level of social wel- fare by using their own resources on a voluntary basis. The concept of CSR covers many issues such as human rights, transparency and accountability, occupational health and safety, ethical business ap- proach, environmental protection, sustainable development, and the fight against corruption. CSR studies have developed over the years, and international declarations published in the field of CSR after 2000 have been guiding and encouraging for companies to work in the field of CSR. On the other hand, the pharmaceutical industry is one of the leading sectors which have strategic importance on a global scale, as it plays an important role in protection of health, providing treatment for diseases and maintaining a healthy life. For this reason, social ex- pectations are are quite high that pharmaceutical companies, whose human health is the focal point of all their activities, should take an active role in raising social welfare and increasing the quality of life. The role of the pharmaceutical industry is directly linked to the right to health, which is recognized as a fundamental human right by the United Nations. This is an indication that the sector is directly related to social responsibility in terms of its field of activity. In this review, CSR activities in Türkiye have been evaluated within the scope of the concept of CSR, which is gaining importance all over the world, and the importance of this concept for the pharmaceutical industry has been revealed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Du S, Bhattacharya CB, Sen S. Maximizing business returns to corporate so- cial responsibility (CSR): the role of CSR communication. International Jour- nal of Management Reviews. 2010;12(1):8-19. [Crossref]
 • 2. ural Zg. Kurumsal iletişim çalışmalarının sürdürülebilirliği açısından kurum- sal sosyal sorumluluk uygulamalar ı [Yüksek lisans tezi]. istanbul: istanbul Kültür üniversitesi; 2013. [Erişim tarihi: 02 Ocak 2021]. Erişim linki: [Link]
 • 3. Carroll aB, Shabana KM. The business case for corporate social responsi- bility: a review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews. 2010;12(1):85-105. [Crossref]
 • 4. Lindgreen a, Swaen V, Campbell TT. Corporate social responsibility practices in developing and transitional countries: Botswana and Malawi. Journal of Business Ethics. 2009;90(Suppl 3):429-40. [Crossref]
 • 5. Maon F, Lindgreen a, Swaen V. Organizational stages and cultural phases: a critical review and a consolidative model of corporate social responsibility development. International Journal of Management Reviews. 2010;12(1):20- 38. [Crossref]
 • 6. Kalkınma Bakanlığı. On Birinci Kalkınma planı (2019-2023) Sağlık Endüstri- lerinde D önüşüm özel ihtisas Komisyonu Raporu. ankara: Kalk ınma Bakanlığı; 2018. Yayın No: KB: 3013-öiK: 794. [Link]
 • 7. Tıraş HH. Türkiye'de ilaç sektörünün gelişimi; bir durum değerlendirmesi [The development of the pharmaceutical sector in Turkey; a situation assessment]. Journal of Economic Research. 2020;1(1):42-59. [Link]
 • 8. Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. 2019-2023 Stratejik planı. [Link]
 • 9. Dănescu T, popa Ma. public health and corporate social responsibility: ex- ploratory study on pharmaceutical companies in an emerging market.global Health. 2020;16(1):117. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 10. alakavuklar ON, Kılıçaslan S, öztürk EB. Türkiye'de hayırseverlikten kurum- sal sosyal sorumluluğa geçiş: kurumsal değişim öyküsü [Transition from phi- lanthropy to corporate social responsibility in Turkey: an institutional change story]. Yönetim araştırmaları Dergisi. 2009;9(2):103-43. [Link]
 • 11. Yılmaz Sert N. Türkiye'de özel sektörün kurumsal sosyal sorumluk anlayışına ilişkin yarar algısı: kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin duyurulmasında web sitelerinin kullan ılması [Benefit perception about the understanding of corporate social responsibility in pprivate sector in Turkey: using web sites for announcing of corporate social responsibility activities]. Online academic Journal of Information Technology. 2012;3(9):31-50. [Crossref]
 • 12. gümüş M, öksüz B. itibar sürecinde kilit rol: kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi [Critical role in reputation process: corporate social responsibility com- munication]. Journal of Yaşar university. 2009;4(14):2129-50. [Link]
 • 13. Yamak S. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavram ının gelişimi. 1. Bask ı. is- tanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım a.ş; 2007.
 • 14. peltekoğlu FB. Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk [public relations and so- cial responsibility]. Marmara iletişim Fakültesi Dergisi. 1993;2(2):179-92. [Link]
 • 15. Yönet E. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışında son dönemeç: stratejik so- rumluluk [The last turn of corporate social responsibility: strategic responsi- bility]. Balıkesir üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006;8(13):239-64.[Link]
 • 16. Ertuna B, Tükel a. Türkiye'de KSS uygulamalar ı: geleneksel ve küresel arasında [CSR practices in Turkey: in between traditional and global]. Yöne- tim araştırmaları Dergisi. 2009;9(2):145-72. [Link]
 • 17. Carroll aB. Corporate social responsibility evolution of a definitional construct. Business and Society. 1999;38(3):268-95. [Crossref]
 • 18. Carroll aB. Carroll's pyramid of CSR: taking another look. International Jour- nal of Corporate Social Responsibility. 2016;1(3):2-8. [Crossref]
 • 19. TüRKONFED. Türkiye ve avrupa örnekleri I şığında Kurumsal Sosyal So- rumluluk. istanbul: TüRKONFED; 2017. [Link]
 • 20. gürel T. Kurumsal sosyal sorumlulukta yeni yaklaşımlar ve tartışılan konular [New approaches to corporate social responsibility and topics discussed]. Selçuk iletişim Dergisi. 2010;6(3):111-22. [Link]
 • 21. Seyitoğulları O, Bilen a. Kurumsal sosyal sorumluluk üzerine bir literatür taraması [a literature review on corporate social responsibility]. Sosyal Bil- imler akademi Dergisi. 2020;3(2):195-205. [Crossref]
 • 22. özden K. Kurumsal sosyal sorumluluk [Corporate social responsibility]. Fatih üniversitesi, iiBF, Kamu Yönetimi Bölümü. 2008:1-7. [Link]
 • 23. insani gelişme Vakfı (iNgEV). Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk al- manak çalışması. istanbul: insani gelişme Vakfı; 2019. [Link]
 • 24. Zoroğlu E. Sosyal sorumluluk kavramı: Türk otomotiv sektöründe sosyal so- rumluluk uygulamaları [Yüksek lisans tezi]. istanbul: istanbul Teknik üniver- sitesi; 2001. [Erişim tarihi: 20 şubat 2021]. Erişim linki: [Link]
 • 25. Can M. Zincir otel i şletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. afyonkarahisar: afyon Kocatepe üniversitesi; 2013. [Erişim tarihi: 12 Mart 2023]. Erişim linki: [Link]
 • 26. Koç g. Türkiye'de gıda sektöründe firmaların kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) farkındalığı, algılamaları ve uygulamaları [Yüksek lisans tezi].antalya: akdeniz üniversitesi; 2016. [Erişim tarihi: 20 Nisan 2021]. Erişim linki: [Link]
 • 27. altuntaş M. Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk anlay ışı: en büyük elli kurum üzerine bir ara ştırma [Yüksek lisans tezi]. ankara: Başkent üniver- sitesi; 2020. [Erişim tarihi: 24 Nisan 2021]. Erişim linki: [Link]
 • 28. Türker D, altuntaş Vural C. Kurumsal sosyal sorumluluk ve hay ırseverlik. Hoştut S, Van Het Hof SD, editörler. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta güncel Yönelim ve Yaklaşımlar. 1. Baskı. ankara: Nobel akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. şti.; 2016. p.149-70.
 • 29. öztürk MC, ayman M. Türkiye'de özel sektör ve sosyal sorumluluk projeleri [Social responsibility projects in Turkish private sector]. galatasaray üniver- sitesi iletişim Dergisi. 2008;9:145-63. [Link]
 • 30. Orakçı ES. Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal kuram ba ğlamında in- celeme: üniversiteler üzerine bir ara ştırma [Yüksek lisans tezi]. ankara: Başkent üniversitesi; 2017. [Erişim tarihi: 20 aralık 2020]. Erişim linki: [Link]
 • 31. Van Het Hof SD. Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk ü çgeni: şirketler, toplum ve toplum kurulu şları [Corporate social responsibility in Turkey: cor- porations, society and civil society organizations]. TüBiTaK projesi. No: 107K182. 2009:103. Erişim tarihi: 24 Nisan 2021. Erişim linki: [Link]
 • 32. özdemir g. Sivil Toplum Endeksi projesi Yan Raporları: Kurumsal Sosyal So- rumluluk çal ışması özel Sekt örün Kurumsal Sosyal Sorumlulu ğu: Türkiye'deki 10 şirketin incelemesi. Türkiye üçüncü Sektör Vakfı (TüSEV). 2005. [Link]
 • 33. Dincer C, Dincer B. Corporate social responsibility: future prospects in the Turkish context. Social Responsibility Journal. 2007;3(3):44-9. [Crossref]
 • 34. Kelgökmen ilic D. işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk düzeylerinin be- lirlenmesine yönelik bir literatür taraması [a literature review for determining social responsibility levels of firms]. Ege akademik Bakış. 2010;10(1):303- 18. [Crossref]
 • 35. Sözen şahne B. Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç firmalarının yöneticilerinin liderlik yaklaşımları [Doktora tezi]. ankara: ankara üniversitesi; 2014. [Erişim tarihi: 02 Ocak 2021]. Erişim linki: [Link]
 • 36. Ticaret Bakanlığı ihracat genel Müdürlüğü. ilaç ve Eczacılık ürünleri Sek- törü Sektör Raporları. ankara: Ticaret Bakanlığı ihracat genel Müdürlüğü Kimya ürünleri ve özel ihracat Daire Başkanlığı; 2020. [Link]
 • 37. Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. 2018-2022 Stratejik planı. [Link]
 • 38. Başbakanlık Devlet planlama Teşkilatı. 9. Kalk ınma planı 2007-2013, ilaç Sanayii özel ihtisas Komisyonu Raporu. ankara: Başbakanlık Devlet plan- lama Teşkilatı; 2007. Yayın No: DpT: 2747 öiK: 694. [Link]
 • 39. Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu [internet]. [Erişim tarihi: 31 aralık 2020]. Kurumumuzdan izinli yurtiçi tesisler. Erişim linki: [Link]
 • 40. ilaç Endüstrisi işverenler Sendikası (iEiS). Türkiye ilaç sektörü 2020 [internet]. 2021. [Erişim tarihi: 10 Mart 2023]. Erişim linki: [Link]
 • 41. azak Sungur S. Türkiye'de faaliyet gösteren ilaç firmalarının kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin de ğerlendirilmesi [Doktora tezi]. ankara: Hacettepe üniversitesi; 2021. [Erişim tarihi: 01 ağustos 2022]. Erişim linki: [Link]
 • 42. Min M, Lebeault FD, Esposito M. Should pharmaceutical companies engage in corporate social responsibility? Journal of Management Development. 2017;36(1):58-70. [Crossref]
 • 43. West T. Corporate social responsibility within the pharmaceutical industry [phD thesis]. Saskatchewan Canada: university of Saskatchewan; 2012. [Cited: December 10, 2020]. available from: [Link]
 • 44. Hirsch ML. Side effects of corporate greed: pharmaceutical companies need a dose of corporate social responsibility. The Minnesota Journal of Law, Sci- ence & Technology. 2008;9(2):607-36. [Link]
 • 45. Volodina a, Sax S, anderson S. Corporate social responsibility in countries with mature and emerging pharmaceutical sectors. pharm pract (granada). 2009;7(4):228-37. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 46. Oger C. Corporate social responsibility in the pharmaceutical industry: be- tween trend and necessity [MaB thesis]. Toronto Canada: Ryerson university; 2009. [Cited: December 10, 2020]. available from: [Link]
 • 47. ullman a. Data in search of a theory: a critical examination of the relationships among social performance, social disclosure, and economic performance of uS firms. academy of Management Review. 1985;10(3):540-57. [Crossref]
 • 48. graves S, Waddock S. Institutional owners and corporate social perform- ance. academy of Management Journal. 1994;37(4):1035-46. [Link]
 • 49. West T, Dobson RT. Corporate social responsibility in the pharmaceutical in- dustry: a qualitative study. Canadian pharmacists Journal. 2011;144(5):213- 5. [Crossref]
 • 50. Bozaykut Bük T, akboğa S. Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde işletme-sivil toplum kuruluşları iş birliklerinin dinamikleri: Türkiye örneği [The dynamics of business-civil society organization collaborations in the frame- work of corporate social responsibility: the case of Turkey]. ankara üniver- sitesi SBF Dergisi. 2020;75(3):813-37. [Crossref]
 • 51. Lee H, Kim SY, Kim g, Kang HY. public preferences for corporate social re- sponsibility activities in the pharmaceutical industry: empirical evidence from Korea. pLoS ONE. 2019;14(8):1-17. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 52. Süzen E, akın I. KSS olu şumu ve teorik alt yap ısı, işletmelerin sosyal so- rumluluk alanlar ı. Yurttadur M, edit ör. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Katkıları. 1. Baskı. istanbul: Türkiye alim Kitapları; 2016. p.11-23, 38-9.
 • 53. akkoyunlu gş, Kalyoncuoğlu S. işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının marka algısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi [an evaluation of the effect of corporate social responsibility activities on brand perception]. Niğde üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014;7(3):125- 44. [Link]
 • 54. Karabekiroğlu a. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapılan kurum- larda çalışan memnuniyeti ve çalışan bağlılığı [Yüksek lisans tezi]. istanbul: Bahçeşehir üniversitesi; 2016. [Eri şim tarihi: 12 Mart 2023]. Eri şim linki: [Link]
 • 55. Balı S, Cinel MO. Bir rekabet aracı olarak kurumsal sosyal sorumluluk [Cor- porate social responsibility as a competition instrument]. ODü Sosyal Bilim- ler Enstitüsü Sosyal Bilimler araştırmaları Dergisi. 2011;2(4):45-60. [Link]
 • 56. aktan CC, Börü D. Kurumsal sosyal sorumluluk. aktan CC, editör. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: işletmeler ve Sosyal Sorumluluk. 1. Baskı. izmir: igiaD Yayınları; 2007. p.7-25. [Link]
 • 57. argüden Y. Kurumsal sosyal sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. 1. Baskı. istanbul: aRgE Danışmanlık Yayınları; 2002. p.7-14.
 • 58. akgül u. Kurumsal sosyal sorumluluk kavram ına sosyal antropolojik bir yaklaşım [a social anthropological approach to the concept of "corporate so- cial responsibility"]. ankara üniversitesi Dil ve Tarih Co ğrafya Fakültesi antropoloji Dergisi. 2010;24:95-114. [Crossref]
 • 59. Süzen E. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalar ının kurumlara olan katkıları üzerine bir uygulama [Contribution to the organization of the corpo- rate social responsibility practices: the case study ofpTT]. International Jour- nal of academic Value Studies. 2017;3(15):261-9. [Crossref]
 • 60. Smith aD. Corporate social responsibility practices in the pharmaceutical in- dustry. Business Strategy Series. 2008;9(6):306-15. [Crossref]
 • 61. aslan D. Yaşlılık ve sosyal sorumluluk çalışmaları. Sosyal Sorumluluk Kavramı ve uygulamaları. 1. Baskı. ankara: Hacettepe üniversitesi Yayınları; 2020. p.73-9.
 • 62. Droppert H, Bennett S. Corporate social responsibility in global health: an ex- ploratory study of multinational pharmaceutical firms. globalization and Health. 2015;11(15):1-8. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 63. Research-based pharmaceutical companies are contributing to emergency aid efforts for Nepal, International Federation ofpharmaceutical Manufactur- ers & association-IFpMa [Internet] [Erişim tarihi 10 Mart 2023]. Eri şim linki: [Link]
 • 64. Koparan E. Kültür ve kurumsal sosyal sorumluluk. Hoştut S, Van Het Hof SD, editörler. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta güncel Yönelim ve Yaklaşımlar. 1. Baskı. ankara: Nobel akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. şti.; 2016. p.193-213.
 • 65. aktan CC, Vural iY. Kurumsal sosyal sorumluluk: uluslararas ı ve hükümet- dışı organizasyonlar tarafından sürdürülen başlıca girişimler [Corporate so- cial responsibility: major sustained initiatives by international and non-governmental organizations]. çimento işveren Dergisi. 2007;21(3):4-21. [Link]
 • 66. European Commission. Commission of the European Communities, imple- menting the partnership for growth and jobs: making Europe a pole of excel- lence on corporate social responsibility. Brusells. 2006:1-13. [Link]
 • 67. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2011 update of the OECD guidelines for Multinational Enterprises. OECD pub- lishing; 2011. Cited: December 27, 2020. available from: [Link]
 • 68. özturan p. CIVICuS uluslararası Sivil Toplum Endeksi projesi (STEp) II Türkiye Yan Raporları, Kurumsal sosyal sorumluluk vaka analizi çalışması: Türkiye'deki 5 şirket ve 5 STK'n ın incelemesi. Türkiye üçüncü Sektör Vakfı (TüSEV). [Link]
APA Azak Sungur S, Sahne B, YEĞENOĞLU S (2023). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. , 82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
Chicago Azak Sungur Sevil,Sahne Bilge S,YEĞENOĞLU SELEN Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. (2023): 82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
MLA Azak Sungur Sevil,Sahne Bilge S,YEĞENOĞLU SELEN Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. , 2023, ss.82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
AMA Azak Sungur S,Sahne B,YEĞENOĞLU S Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. . 2023; 82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
Vancouver Azak Sungur S,Sahne B,YEĞENOĞLU S Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. . 2023; 82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
IEEE Azak Sungur S,Sahne B,YEĞENOĞLU S "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme." , ss.82 - 91, 2023. 10.5336/pharmsci.2022-93846
ISNAD Azak Sungur, Sevil vd. "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme". (2023), 82-91. https://doi.org/10.5336/pharmsci.2022-93846
APA Azak Sungur S, Sahne B, YEĞENOĞLU S (2023). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, 12(1), 82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
Chicago Azak Sungur Sevil,Sahne Bilge S,YEĞENOĞLU SELEN Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi 12, no.1 (2023): 82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
MLA Azak Sungur Sevil,Sahne Bilge S,YEĞENOĞLU SELEN Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, 2023, ss.82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
AMA Azak Sungur S,Sahne B,YEĞENOĞLU S Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi. 2023; 12(1): 82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
Vancouver Azak Sungur S,Sahne B,YEĞENOĞLU S Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi. 2023; 12(1): 82 - 91. 10.5336/pharmsci.2022-93846
IEEE Azak Sungur S,Sahne B,YEĞENOĞLU S "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme." Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, 12, ss.82 - 91, 2023. 10.5336/pharmsci.2022-93846
ISNAD Azak Sungur, Sevil vd. "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İlaç Sektörü, Türkiye Uygulamaları: Geleneksel Derleme". Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi 12/1 (2023), 82-91. https://doi.org/10.5336/pharmsci.2022-93846