Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 51 - 90 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14520/adyusbd.1180192 İndeks Tarihi: 14-06-2023

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL

Öz:
II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle basında bir canlanmaya yaşanmış ard ardına birçok yayın çıkmıştır. Bu süreli yayımlar ülkenin sorunları hakkında görüş belirtmiş ve halkı bu konuda bilgilendirmiştir. Yayımların değindiği ya da çıkış amacının nedenlerinden biri de ülkenin iktisadi sorunlarıdır. Osmanlı Devleti’nin iktisaden geri olması ve kalkınmak için birçok iktisadi girişimde bulunması iktisadi konuların basında genişçe yer almasına neden olmuştur. Bu doğrultuda 1910’da Say u Amel dergisi çıkmıştır. Çalışmanın amacı derginin tüm sayıları incelenerek yayım politikasını belirlemektir. Say u Amel, bir işçi dergisi olmasına karşın tüm iktisadi sorunlarına değinmiş ve çözüm önerileri getirmiştir. Say u Amel iktisadi ve işçi sorunları milli bir bakış açısıyla değerlendirmiş ve sosyalizmi savunmamıştır. Ilımlı sosyalizm hakkında okurlarını bilgilendirmiş ve işçi sorunlarını enternasyonel değil milli bakış açısıyla değerlendirmiştir. Dergide işçi sorunları yanında sanayi, sermaye, eğitim ve tarım gibi birçok iktisadi konuda yazılar görülmüş ve bu konular da milli iktisat bakış açısıyla verilmiştir. Dergide yazı yazan ve sosyalist olarak bilinen Ethem Nejad ve Mustafa Suphi halen sosyalist olmamış, İttihat ve Terakki’yle yakın bağları olan Türkçü aydınlardır. Derginin yazar kadrosunda aynı zaman da A. Ferid ve Ahmet Agayef gibi diğer
Anahtar Kelime: Say u Amel Milli İktisat İşçi Sorunları II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Devleti.

A JOURNAL APPROACHING WORKERS' PROBLEMS FROM A NATIONAL PERSPECTIVE IN THE II. CONSTITUTIONAL PERIOD: SAY U AMEL

Öz:
With the declaration of the II. Constitutional Monarchy, there was a revival in the press, and many magazines were published one after another. In this direction, Say u Amel came out in 1910. The aim of the study is to determine the publication policy in the light of all issues of the journal. Although Say u Amel is a workers' magazine, it has addressed all economic problems and offered solutions. Say u Amel has given the economic and labor problems from a national point of view. The magazine did not defend socialism, only informed its readers about moderate socialism. He gave workers' problems from a national perspective, not from an international perspective. In addition to the problems of workers, articles on economic issues such as industry, capital, education and agriculture were also seen in the magazine, and he gave these issues from a national point of view. Ethem Nejat and Mustafa Suphi, who wrote articles in the magazine and are known as socialists, are seen as Turkist intellectuals who did not adopt socialism in these years and had close relations with the Committee of Union and Progress. In this study, the method of description was applied, and the economic problems of the Ottoman Empire were given in the light of Sa'y u Amel in line with the historical process.
Anahtar Kelime: Say u Amel National Economy Labor Problems II. Constitutionalism Ottoman State.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Avrupa’da amele nasıl himaye ediliyor, (5 Ocak 1911g). Say u Amel. (SA) 2, 12.
 • Amele istikbal sandıkları, (9 Mart 1911b). SA. 6, 11-12.
 • Bizde ilancılık, (22 Aralık 1910c). SA. 1, 12.
 • Duhan rejisi İstanbul fabrikası amele teavün cemiyeti, (23 Şubat 1911a).SA.5, 16
 • Doktor Osman Macit Beye, (2 Şubat 1911e). SA. 4, 16.
 • Elektrikli tramvaylar, (2 Şubat 1911f). SA. 4, 16
 • Muhaberât-ı aleniye, (5 Ocak 1911h). SA. 2, 12.
 • Meslek, (22 Aralık 1910a). SA. 1, 1.
 • Muhibb-i sanat ve fen karilerimize, (22 Aralık 1910b). SA. 1, 11-12.
 • Reji amelesinin tatili eşkâli, (6 Nisan 1911c). SA. 8, 15-16
 • Trabzon’da bir şirket kurulduğuna dair başlıksız yazı, (23 Şubat 1911i). SA. 5, 16.
 • Teşvik-i sanayi kanunu, (2 Şubat 1911d). SA. 4, 15.
 • A. Ferid (22 Aralık 1910). Sanayi mektepleri ve edevatı ziraiye depoları.SA.1,9-10
 • A. Ferid (2 Şubat 1911a). Petrol. SA. 4, 9-11.
 • A. Ferid (2 Şubat 1911b). Numune tarlaları. SA. 4, 6-7.
 • A. Ferid (23 Mart 1911c). Ziraat Nezaretinde Teşvikat-ı Ziraiye Şubesi. SA. 7, 8-9.
 • A. Ferid (23 Şubat 1911d). Balcılığa dair: bir istatistik. SA. 5, 5-6.
 • A. Agayef (19 Ocak 1911). Say u amelin derece-i ehemmiyeti. SA. 3, 1-3.
 • A. Mümtaz (9 Mart 1911a). Politikacılık, İşçilik. SA. 6, 7-9.
 • A. Mümtaz (6 Nisan 1911b). Çocuklarımız ferda-ı maarifimiz. SA. 8, 13-15.
 • A. R. Seyfi (9 Mart 1911). Muharrir-i nezih muhterem Ali Rıza Seyfi Beyefendinin heyet-i tahririyemize hitaben irsal buyurdukları iltifatnamedir. SA. 6,4-5.
 • Altın, H. (2008). Ethem Nejat ve eğitim tarihimizdeki yeri, Turkish Studies, 3/4.
 • Asker, A. (2018). Ahmet Ağaoğlu’nun hayatı ve düşünceleri, Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Bir Köprü Yavuz Akpınar Armağanı, Ankara: Bengü.
 • Dağıstan, A. (1996). Milli mücadelede Mustafa Suphi olayı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 12/34.
 • Demir, K. (2016). Osmanlı’da dergiciliğin doğuşu ve gelişimi (1849-1923), Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9.
 • E. Tevfik (22 Aralık 1910). Top kralı yahut Alfred Krupp ve fabrikası 1. SA. 1, 4-9.
 • E. Nejat (23 Mart 1911a). Tasarruf. SA. 7, 6-8.
 • E. Nejat (19 Ocak 1911b). Çok mu yahut iyi mi. SA. 3, 3-6.
 • E. Nejat (23 Mart 1911c). Asya şimendiferleri. SA. 7, 1-3.
 • E. C. (5 Ocak 1911). Romanya seyahatinde hükümetten ne bekliyoruz. SA. 2, 7-9.
 • Erkek, M. S. (2012). Bir meşruiyet aydını Ethem Nejat 1887-1921, İstanbul: Kitap.
 • H. Ferhat (23 Şubat 1911a/23 Mart 1911b). Siyaset-i iktisadiye. SA. 5, 7;1-4, 1-6.
 • Hüsnü, (19 Ocak 1911). Cemiyet-i müteşebbise. SA. 3, 12-13.
 • İ. Hakkı (23 Şubat 1911). Say u Amel sahibi ve müdürü Osman Kahraman Beyefendiye, SA. 5, 13.
 • İstanbullu, (2 Şubat 1911a). Ekmekçilik ve amele milli sanatımız ne halde Manastır muhabiri mahsusamızdan. SA, 4, 12-13.
 • İstanbullu, (6 Nisan 1911b). Şayak fabrikaları. SA. 8, 12-13.
 • İstanbullu, (9 Mart 1911c). Yün manastır muhabiri mahsusamızdan. SA. 6, 14-16.
 • Kahraman, A. (2003). Mecmua-i Ebuzziya, İA 28, Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları.
 • M. Said (2 Şubat 1911). Selanik Muhabirimizden Anadolu’da ve Rumeli’de Faizcilik. SA. 4, 13-14.
 • Mustafa Suphi (2 Şubat 1911). İhtiyaç-Say u Amel. SA. 4, 1-3.
 • O. Kahraman (22 Aralık 1910). Tophane fabrikaları. SA. 1, 10-11.
 • O. Kahraman (5 Ocak 1911a). Sanat askerlik. SA. 2, 9-10.
 • O. Kahraman (23 Şubat 1911b). Zeytinburnu sanayi mektebi. SA. 5, 7-9.
 • O. Kahraman (23 Mart 1911c). Askeri fabrikalar. SA. 7, 11-16.
 • O. Macit (22 Aralık 1910). Şark ile Garb arasında mübareze-i iktisadiye. SA.1, 2-4.
 • O. Macit (5 Ocak 1911a). Anglo-sakson kavminin hayatı imaliyesi. SA. 2, 1-4.
 • O. Macit (2 Şubat 1911b). Çocukların ameleliği. SA. 4, 3-5.
 • O. Macit (23 Şubat 1911c). Amele ve hükümet. SA. 5, 10-11.
 • O. Macit (19 Ocak 1911d). Mavzer fişekhanesi ustalarından Ahmet Hulusi Efendi. SA. 3, ks.
 • Odabaşı, İ. A., (2013) II. Meşrutiyet döneminde emekten yana ve ılımlı sosyalizm yönetimli bir yayın: Say u Amel, Akdeniz İletişim Dergisi, 20/8.
 • Refet, (19 Ocak 1911). Romanya’da Say u Amel. SA. 3, 6-8.
 • Rumeli, (19 Ocak 1911). Say u Amel. SA, 3, 13-16.
 • Safvet, (2 Şubat 1911a). Sanatta Geri Kalmamışız Kaybetmişiz. SA. 4, 11-12.
 • Safvet, (9 Mart 1911b). Büyük dedelerimiz hem işçi hem dövüşçü imiş. SA.6, 5-7.
 • Sarı, H. (2021). Osmanlı modernleşme sürecinde emek düşüncesi, İstanbul, İktisat.
 • T. İsmail (23 Şubat 1911). Sanayi ve ticaret dâhiliyemiz nasıl terakki edebilir ve şayanı imtisal bir memleket. SA. 5, 11-12.
 • Tahsin İrfan (9 Mart 1911). Bir Muallim namzedinin âmâlı. SA. 6, 13-14.
 • Tuncay, M. (1980). Paul Dumont’un yazısı dolayısıyla Mustafa Suphi üstüne notlar, Birikim, 61.
 • Yunus, (2 Şubat 1911). Amele Arkadaşlarıma. SA. 4, 7-9.
 • Zengin, E. (2017). Türkiye işçi hareketleri tarihinde imalat-ı harbiye işçileri, Belgi, 13.
APA Demir K (2023). II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. , 51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
Chicago Demir Kenan II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. (2023): 51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
MLA Demir Kenan II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. , 2023, ss.51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
AMA Demir K II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. . 2023; 51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
Vancouver Demir K II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. . 2023; 51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
IEEE Demir K "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL." , ss.51 - 90, 2023. 10.14520/adyusbd.1180192
ISNAD Demir, Kenan. "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL". (2023), 51-90. https://doi.org/10.14520/adyusbd.1180192
APA Demir K (2023). II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, (43), 51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
Chicago Demir Kenan II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi , no.43 (2023): 51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
MLA Demir Kenan II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol., no.43, 2023, ss.51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
AMA Demir K II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2023; (43): 51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
Vancouver Demir K II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2023; (43): 51 - 90. 10.14520/adyusbd.1180192
IEEE Demir K "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, , ss.51 - 90, 2023. 10.14520/adyusbd.1180192
ISNAD Demir, Kenan. "II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İŞÇİ SORUNLARINA MİLLİ BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞAN BİR DERGİ: SAY U AMEL". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 43 (2023), 51-90. https://doi.org/10.14520/adyusbd.1180192