Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 79 - 110 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

“Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abraham, M.R., Gryzybowski, E.B., Renner, J.W. & Marek, A.E. (1992). Understanding and misunderstanding of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.
 • Aksoy, B. (2003). Deney yöntemi ile atmosfer basıncı konusunun öğretimi üzerine bir model (A model for teaching the topic of atmospheric pressure by the experimental method). Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3), 207- 226.
 • Alparslan, C., Tekkaya, C. & Geban, Ö. (2003). Using the conceptual change instruction to improve learning. Journal of Biological Education, 37, 3.
 • Basca, B.B. & Grotzer, T.A. (2001). Focusing on the nature of causality in a unit on pressure: How does it affect student understanding? Presented at the American Educational Research Association (AERA) Seattle, April 10- 14.
 • Besson, U. & Viennot, L. (2004). Using models at the mesoscopic scale in teaching physics: Two experimental interventions in solid friction and fluid statics. International Journals of Science Education, 26 (9), 1083- 1110.
 • Besson, U. (2004). Some features of causal reasoning: Common sense and physic teaching. Research in Science & Technological Education, 22 (1), 113- 125.
 • Biemans, H.J.A. & Simons, P.R. (1995, April). Computer assisted instruction and conceptual change. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Sanfrancisco, CA.
 • Bodner, G.M. (1990). Why good teaching fails and hard-working students do not always succeed. Spectrum, 28 (1), 27- 32.
 • Bowen, C.W. & Bunce, D.M. (1997). Testing for conceptual understanding in General Chemistry. The Chemical Educator, 2 (2), 1- 17.
 • Bozan, M. & Küçüközer, H. (2007). Elemantary school students‟ errors in solving problems releated to pressure subjects. Elematary Education Online, 6 (1), 24–34.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 7. Baskı, Ankara: PegemA yayıncılık.
 • Canpolat, N. & Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı- I: Teorik temelleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10 (1), 59- 66.
 • Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken, S. & Geban, Ö. (2004). Kavramsal değişim yaklaĢımı-III: Model kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (2), 377–384.
 • Chambers, S.K. & Andre, T. (1997). Gender, prior knowledge, interest, and experience in electricity and conceptual change text manipulations in learning about direct current. Journal of Research in Science Teaching, 34, 2, 107–123.
 • Chen, C., Lin, H. & Lin, M. (2002). Developing a two-tier diagnostic instrument to assess high school students‟ understanding − the formation of images by a plane mirror. Proc. Natl. Sci. Counc. ROC(D),12 (3), 106–121.
 • Coll, R.K., France, B. & Taylor, I. (2005). The role of models/and analogies in science education: Implications from research. INT. J. SCI. EDUC., 27 (2), 183–198.
 • Costu, B. (2006). Kavramsal değişimin gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi: “Buharlaşma, yoğunlaşma ve kaynama”. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Çakır, Ö.S., Uzuntiryaki, E. & Geban, Ö. (2002, April). Contribution of conceptual change texts and concept mapping to students’ understanding of acids and bases. Paper Presented at the Annual Meeting of National Association for Research in Science Teaching, New Orleans, LA.
 • Çalık, M. & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 1- 17.
 • Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Çalık, M., Ayas, A. & Coll, R.K. (2010). Investigating the effectiveness of teaching methods based on a four-step constructivist strategy. Journal of Science Education & Technology, 19, 32–48.
 • Çalık, M., Ayas, A., Coll, R.K., Ünal, S. & Coştu, B. (2007). Investigating the effectiveness of a constructivist-based teaching model on student understanding of the dissolution of gases in liquids. Journal of Science Education and Technology, 16 (3).
 • Çepni, S. & Keleş, E. (2006). Turkish students' conceptions about the simple electric circuits. International Journal of Science and Mathematics Education, 4, 269- 291.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dekkers, P.J.J.M. & Thijs, G.D. (1998). Making productive use of students‟ initial conceptions in developing the concept of force. Science Education, 82 (1), 31-51.
 • Driver, R. & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, 61- 84.
 • Duit, R. & Treagust, F.D. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. INT. J. SCI. EDUC., 25 (6), 671- 688.
 • Duru, M.K. & Gürdal, A. (2002). İlköğretim fen bilgisi dersinde kavram haritasıyla ve gruplara kavram haritası çizdirilerek öğretimin öğrenci başarısına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, 310-316, ODTÜ, Ankara, Türkiye.
 • Er Nas, S. (2008). Isının yayılma yolları konusunda 5E modelinin derinleşme aşamasına yönelik olarak geliştirilen materyallerin etkililiğinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Erginer, E. (2006). Yeni ilköğretim programları gerçekten yapılandırmacı mı? Bir fikir taraması. İlk Öğretmen Eğitimci Dergisi, 4, 46- 47.
 • Eryılmaz, A. & Sürmeli, E. (2002). Üç aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Fassoulopouls, G., Kariotoğlu, P. & Koumaras, P. (2003). Consistent and inconsistent puplis‟ resoning about intensive quatities: the case of density and pressure. Research in Science Education, 33, 71- 87.
 • Gearhart, M., Nagashima, S., Pfotenhauer, J., Clark, S., Schwab, C., Vendlinski, T., Osmundson, E., Herman, J. & Bernbaum, D.J. (2006). Developing expertise with classroom assessment in K- 12 science: Learning to interpret student work. Interim findings from a 2- year study. Educational Assessment, 11 (3& 4), 237- 263.
 • Geban, Ö. & Bayır, G. (2000). Kavramsal değişim yaklaşımın öğrencilerin kimyasal değişim ve maddenin korunumu konularını anlamalarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 79- 84.
 • Gedik, E., Geban, Ö. & Ertepınar, H. (2002). Lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramlarını anlamlandırmalarında kavramsal değişim yaklaşımına dayalı gösteri yönteminin etkisi. ODTÜ, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı II, 1401–1406, Ankara,
 • Grotzer, T.A. (2003, Macrh). Transferring structural knowledge about the nature of causality: an emprical test of tree levels of transfer. Presented at the National Association of Research in Science Teaching (NARST) Conferance, Philadelphia.
 • Gürses, A., Doğar, Ç., Yalçın, M. & Canpolat, N. (2001, Eylül). Kavramsal değişim yaklaşımının öğrencilerin gazlar konusunu anlamalarına etkisi. Yeni Binyılın Başında Türkiye‟de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Haidar, A.H. & Abraham, M.R. (1991). A comparison of applied and theoretical knowledge of concept based on the particulate nature of matter. Journal of Research in Science Teaching, 28 (10), 919-938.
 • Hardy, I., Jonen, A., Möller, K. & Stern, E. (2006). Effect of instructional support within construvtivist learning environments for elemantary school students‟ understanding of “Floating and Sinking”. Journal of Educational Psychology, 98 (2), 307-326.
 • Havu-Nuutinen, S. (2005). Examining young childrens‟ conceptual change process in floating and sinking from a social constructivist perspective. International Journal of Science Education, 27 (3), 259-279.
 • İpek, H. (2007). Sekizinci sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesine uygun rehber materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Joung, Y.J. (2009). Children's typically-perceived-situations of floating and sinking. International Journal of Science Education, 31 (1), 101-127.
 • Kang, S., Scharmann, L.C., Noh, T. & Koh, H. (2005). The influence of students‟ cognitive and motivational variables in respect of cognitive conflict and conceptual change. International Journal of Science Education, 27 (9), 1037-1058.
 • Karataş, Ö. F., Köse, S. & Coştu, B. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13), 54-69.
 • Kariotoglou, P. & Psillos, D. (1993). Pupils' pressure models and their implications for instruction. Research in Science & Technological Education, 11 (1), 95.
 • Kawasaki, K., Rupert Herrenkohl, L. & Yeary, S.A. (2004). Theroy building and modelling in a sinking and floating unit: A case study of third and fourth grade students‟ developing epistemologies of science. International Journals of Science Education, 26 (11), 1299- 1324.
 • Kaya, D., Akpınar, E. & Gökkurt, Ö. (2006). İlköğretim fen derslerinde matematik tabanlı konuların öğrenilmesinde fen- matematik entegrasyonunun etkisi. Üniversite ve Toplum Dergisi, 6 (4).
 • Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2002). Düzgün dairesel hareket konusundaki kavram yanılgılarının üç aşamalı test ile tespit edilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Köse, S. (2004). Fenbilgisi öğretmen adaylarında fotosentez ve bitkilerde solunum konularında görülen kavram yanılgılarının giderilmesinde kavram haritalarıyla verilen kavram değişim metinlerinin etkisi. Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kuethe, O.D. (1991). Confusion about pressure. The Physics Teacher, 29 (1), 20–22.
 • Macaroğlu Akgül, E. & Şentürk, K. (2001, Eylül). Çocukta “yüzme ve batma” kavramlarının gelişimi. Yeni Binyılın Başında Türkiye‟de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 505- 508.
 • Mann, M. & Treagust, D.F. (1998). A pencil and paper instrument to diagnose students‟ conception of breathing, gas exchange and respiration. Australian Science Teachers Journal, 44 (2), 55–59.
 • Marek, E.A. (1986). They misunderstand, but they‟ll pass. The Science Teacher, 32–35.
 • McGregor, D. & Gunter, B. (2006). Invigorating pedagogic change. Suggestions from findings of the development of secondary science teachers‟ practice and cognisance of the learning process. European Journal of Teacher Education, 29 (1), 23-48.
 • MEB, (2006). Fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ġlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf, Ankara.
 • Moore, T. & Harrison, A. (2007). Floating and sinking: Everyday science in middle school. 1- 14. http://www.aare.edu.au/04pap/moo04323.pdf, 9 Aralık 2007.
 • Novak, D.J. (1988). Learning science and the science of learning. Studies in Science Education, 15, 77–101.
 • Önen, F. (2005). İlköğretimde basınç konusunda öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının yapılandırmacı yaklaşım ile giderilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özçelik, D.A. (2006). Test hazırlama kılavuzu. Genişletilmiş üçüncü baskı, Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları 8.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. GenişletilmiĢ 5. Baskı, Eskişehir: Kaan Kitabevi, 622- 637.
 • Özkan, Ö. Tekkaya, C. & Geban, Ö. (2004). Facilitating conceptual change in students‟ understanding of ecological concepts. Journal of Science Education and Technology, 13 (1), 95–105.
 • Özmen, H., Demircioğlu, H. & Demircioğlu, G. (2009). The effects of conceptual change texts accompanied with animations on overcoming 11th grade students‟ alternative conceptions of chemical bonding. Computers & Education, 52, 681–695.
 • Özsevgeç, T. & Çepni, S. (2006). Farklı sınıflardaki öğrencilerin yüzme ve batma kavramlarını anlama düzeyleri. Milli Eğitim Dergisi, 172, 297-311.
 • Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiklerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Palmer, D.H. (2003). Investigated the releationship between refutational text and conceptual change. Science Education, 87, 663-684.
 • Parker, J. & Heywood, D. (2000). Exploring the relationship between subject knwledge and pedagogic content knowledge in primary teachers‟ learning about forces. Intenational Journal of Science Education, 22 (1), 89-111.
 • Peşman, H. & Eryılmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103:208–222.
 • Potgieter, M., Rogan, J.M. & Howie, S. (2005). Chemical concepts inventory of grade 12 learners and UP foundation year students. African Journal of Research in SMT Education, 9 (2), 121–134.
 • Poyraz, S. (2006). Ġlköğretim Fen Bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin kullanıldığı eğitim ortamlarında başarıyı ölçmede çoktan seçmeli testlerin diğer testlere göre etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 497-502.
 • Psillos, D. & Kariotoglou, P. (1999). Teaching fluids: Intended knowledge and students‟ actual conceptual evolution. International Journal of Science Education, 21 (1), 17– 38.
 • Raghavan, K., Sartoris, M.L. & Glaser, R. (1998). Why does it go up? The impact of the MARS curriculum as revealed through changes in student explanations of a helium balloon. Journal of Research in Science Teaching, 35 (5), 547–567.
 • Reid, D.J., Zhang, J. & Chen, Q. (2003). Supporting for scientific discovery learning in simulation environment. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 9–20.
 • Rowell, J.A. & Dawson, C.J. (1977). Teaching about floating and sinking: an attempt to link cognitive psychology with classroom practice. Science Education, 61 (2), 245– 253.
 • Seiger-Ehrenberg, S. (1981). Concept development concept learning: How to make it happen in the classroom. Educational Leadership, 39 (1), 36- 43.
 • Sere, M.G. (1982). A study of some frameworks used by pupils aged 11 to 13 years in the interpretation of air pressure. International Journal of Science Education, 4 (3), 299- 309.
 • She, H.C. (2002). Concepts of a higher hierarchical level require more dual situated learning events for conceptual change; a study of air pressure and buoyancy. International Journal of Science Education, 24 (9), 981- 996.
 • She, H.C. (2005). Promoting students‟ learning of air pressure concepts: the interrelationship of teaching approaches and student learning characteristics. The Journal of Experimental Education, 74 (1), 29- 51.
 • Shepardson, D.P. & Moje, E.B. (1994). The impact of a science demonstration on children‟s understanding of air pressure. Journal of Research in Science Teaching, 31 (3), 243- 258.
 • Strauss, S., Globerson, T. & Mintz, R. (1983). The influence of training for the atomistic schema on the development of the density concept among gifted and nongifted children. Journal of Applied Developmental Psychology, 4, 125- 147.
 • Şahin, Ç., İpek, H. & Ayas, A. (2008). Students‟ understanding of light concepts primary school: A cross- age study. Asia Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 9 (1). Talib, O., Matthews, R. & Secombe, M. (2005). Computer animated instruction and students‟ conceptual change in electrchemistry: Preliminary qualitative analysis. International Education Journal, 5 (5), 29–42.
 • Tao, P.K. & Gunstone, R.F. (1999). Conceptual change in science through collaborative learning at the computer. INT. J. SCI. EDUC., 21 (1), 39–57.
 • Taylor, N. & Lucas, K.B. (2000). Implementing and evaluating a sequence of instruction on gaseous pressure with pre-service primary school student teachers. Australian Science Teachers Journal, 46 (4), 9- 34.
 • Tekkaya, C. (2003). Remediating high school students‟ misconceptions concerning diffusion and osmosis through concept mapping and conceptual change text. Research in Science Technological Education, 21, 1.
 • Treagust, D.F. & Chandrasegaran, A.L. (2007). The Taiwan national science concept learning study in an international perspective. International Journal of Science Education, 29 (4),391–403.
 • Treagust, D.F. (1988). The development and use of diagnostic instruments to evaluate students‟ misconceptions in science. International Journal of Science Education, 10, 159–169.
 • Tytler, R. (1998a). The nature of students‟ informal science conceptions. International Journal of Science Education. 20 (8), 901- 927.
 • Tytler, R. (1998b). Childrens‟ conceptions of air pressure: exploring the nature of conceptual change. International Journal of Science Education, 20 (8), 929- 958.
 • Ural Keleş, P. (2009). Kavramsal değişim metinleri, oyun ve drama ile zenginleştirilmiş 5e modelinin etkililiğinin belirlenmesi: “Canlıları sınıflandıralım” örneği. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ünal, G. (2005). Fen öğretiminde derinliğine öğrenme: "Basınç" konusunda modelleme. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ünal, S. & Coştu, B. (2005). Problematic issue for students: Does it sink or float? Asia- Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 6 (1), 1.
 • Ünal, S. (2007). Kimyasal bağlar konusunun öğretiminde yeni bir yaklaşım: BDÖ ve KDM’nin birlikte kullanımının kavramsal değişime etkisi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Voska, K.W. & Heikkinen, H.W. (2000). Identification and analysis of student conception used to solve chemical equilibrium problem. Journal of Research in Science Teaching, 37 (2), 160–176.
 • Windschitl, M. (2001). Using simulations in the middle school: does assertiveness of dyad partners influence conceptual change?, International Journal of Science Education, 23 (1), 17- 32.
 • Yılmaz, A. & Morgil, Ġ. (2001). Üniversite öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi (Identification of misconception of university students on chemical bonds). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 172- 178.
 • Zhang, J., Chen, Q., Sun, Y. & Reid, D.J. (2004). Triple scheme of learning support design for scientific discovery learning based on computer simulation: Experimental research. Journal of Computer Assisted Learning, 20, 269-282.
APA ŞAHİN ÇAKIR Ç, Cepni S (2011). “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. , 79 - 110.
Chicago ŞAHİN ÇAKIR Çiğdem,Cepni Salih “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. (2011): 79 - 110.
MLA ŞAHİN ÇAKIR Çiğdem,Cepni Salih “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. , 2011, ss.79 - 110.
AMA ŞAHİN ÇAKIR Ç,Cepni S “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. . 2011; 79 - 110.
Vancouver ŞAHİN ÇAKIR Ç,Cepni S “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. . 2011; 79 - 110.
IEEE ŞAHİN ÇAKIR Ç,Cepni S "“Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı." , ss.79 - 110, 2011.
ISNAD ŞAHİN ÇAKIR, Çiğdem - Cepni, Salih. "“Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı". (2011), 79-110.
APA ŞAHİN ÇAKIR Ç, Cepni S (2011). “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. Journal of Turkish Science Education, 8(1), 79 - 110.
Chicago ŞAHİN ÇAKIR Çiğdem,Cepni Salih “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. Journal of Turkish Science Education 8, no.1 (2011): 79 - 110.
MLA ŞAHİN ÇAKIR Çiğdem,Cepni Salih “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. Journal of Turkish Science Education, vol.8, no.1, 2011, ss.79 - 110.
AMA ŞAHİN ÇAKIR Ç,Cepni S “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. Journal of Turkish Science Education. 2011; 8(1): 79 - 110.
Vancouver ŞAHİN ÇAKIR Ç,Cepni S “Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı. Journal of Turkish Science Education. 2011; 8(1): 79 - 110.
IEEE ŞAHİN ÇAKIR Ç,Cepni S "“Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı." Journal of Turkish Science Education, 8, ss.79 - 110, 2011.
ISNAD ŞAHİN ÇAKIR, Çiğdem - Cepni, Salih. "“Yüzme- batma, kaldırma kuvveti ve basınç” kavramları ile ilgili iki aşamalı kavramsal yapılardaki farklılaşmayı". Journal of Turkish Science Education 8/1 (2011), 79-110.