Yıl: 2023 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 61 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.66180 İndeks Tarihi: 01-06-2023

Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin

Öz:
Modernite ve ardından modernizmle başlayan fotoğrafın gelişimi, değişimi yapısı gereği yüksek bir ivmede seyretmiştir. Ortaya çıkışı, belirtilen belgeleme misyonunun yanı sıra yeni misyonlar edinen fotoğraf kendi dilini modernizm yapısı altında geliştirmiştir. Adı sanat dalları arasında anılmaya başlayan fotoğraf bu dönemde modern akımlarla harmanlanarak sağlam temeller üzerine dilini, konumunu oturtmuştur. Ardından postmodern süreçte daha fazla ifade biçimleriyle harmanlanmış ve metinsel bir anlatımla ilerlemiştir. Süreç içerisinde kaydedildiği yüzeyin değişime uğramasıyla sahip olduğu her yüzey, fotoğrafa yeni anlamlar kazandırmıştır. Günümüzde fotoğrafın dijital yüzeyi, onu farklı bir metinsellik içerisinde ifade etmektedir. 21. yüzyılın son çeyreğine yaklaşırken Dijimodernizm olarak adlandırılan yeni bir kültürel ve sanatsal yapı kendini göstermeye başlamıştır. İnternetin ve tüm bilgisayar teknolojilerinin sanata adapte edilmesiyle ortaya çıkan bu yapıdan, fotoğraf da nasibini almıştır. Aynı zamanda Dijimodernizm yeni bir metin şekli olan dijimodern metni beraberinde getirmiştir. Dijimodern metin: en başta doğrusal ve mekanik olarak bilinen araçlar aracılığıyla yazınsal ağırlıklı geleneksel metin biçimini dijitalize ederek, bilgisayar müdahaleleriyle farklılaştırarak; ses, video, fotoğraf gibi ortamları çoklu bir yapıya ulaştırmıştır. Metnin evriminde sanat ürünlerinin estetik anlayışı da değişmiştir. Bu değişime ve estetik anlayışa adaptasyon sağlayanların başında kuşkusuz fotoğraf gelmektedir. Yapılan çalışma, dijimodernizmin estetik kodlarını ifade eden dijimodern metnin, çağdaş fotoğraf sanatına etkilerini ve değişimini açıklamaya amaçlamaktadır. Konuyu destekleyen kavram ve teknikler ile ilgili gelişmekte olan literatür taraması, seçilen görsellerin ve yapılan uygulamaların betimsel analizi çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Sonuç olarak dijimodernizm bağlamında dijimodern metnin kazandırdığı bu yapıyla, fotoğrafın özgün ve farklı ifade biçimlerinin ortaya konulabileceği bulgulanmıştır.
Anahtar Kelime:

Photography and Changing Surface-Text Witiın The Scope of Digimodernism

Öz:
Photography, which has acquired new missions in addition to the documentation mission specified for its emergence, has developed its own language under the structure of modernism. In the postmodern process, it was blended with more forms of expression and progressed with a textual expression. With the change of the surface on which it was recorded in the historical process, every face it has has given new meanings to the photograph. New cultural and artistic structure called Digimodernism has started to show itself. Photography has also had its share from this structure, which emerged with the adaptation of the Internet and all computer technologies to art. At the same time, Digimodernism has brought with it a new form of text, the digimodern text. Digimodern text: primarily by digitizing the traditional text form with a literary emphasis, by means of tools known as linear and mechanical, and differentiating it with computer interventions. It has brought media such as audio, video and photography into a multiple structure. Evolution of the text, the aesthetic understanding of art products has also changed. Study tries to explain the effects and change of the digimodern text, which expresses the aesthetic codes of digimodernism, on contemporary photography art. The developing literature on the concepts and techniques supporting the subject, and the descriptive analysis of the selected images and applications constitute the method of the study. As a result, it has been found that with this structure that the digimodern text has gained in the context of digimodernism, original and different forms of expression of photography can be put forward.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Asutay, H. (2009). Elektronik yazın yeni teknolojilerle birlikte yazın dünyasında ortaya çıkan yeni yazınsal tür ve biçimler. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 63-86.
 • Dietrich, F. (1986). Visual Intelligence: The First Decade of Computer Art. (1965–1975). Leonardo Publishing, 19(2), 159-169.
 • Erinç, S. M. (1994). Postmodernizm’in tanımı. https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream /handle/11421/1059/103412.pdf?seq
 • Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. Advances in Neural Information Processing Systems, 27.
 • Grundberg, A. (2002). Sanat dünyamız: Fotoğraf nerede biter?, (K. Atakay, Çev.). Yapı Kredi Yayınları
 • Harvey, D. (2014) Postmodernliğin durumu, (S. Savran, Çev.). Metis Yayıncılık.
 • Jeaniere, A. (1993) Modernite nedir? (N. T. Küçük, Çev.). Vadi/Toplum Yayınları.
 • Kılıç, L. (2012). Görsel estetik. 2. Ünite-Sanat ve Teknoloji. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın no: 1974.
 • Kirby, A. (2009). Digimodernism; How new technologies dismantlethe post modern and reconfigure our culture. The Continuum IPG
 • Legutko, R. (1997). Postmodernizm. https://portal.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/Image_Archive/ R_Legutko_Postmodernizm.pdf
 • Lyotard, J. F. (1990) Postmodern durum. (A. Çiğdem, Çev.). Ara Yayıncılık.
 • Nair, G. (2008). Bilgi toplumu ve Türkiye. Gündoğan Yayınları.
 • Negroponte, N, (1996). Dijital dünya. (Z. Dicleli, Çev.). Türk Henkel Dergisi Yayınları.
 • Özel, Z. (2006). Postmodern dönem fotoğraf sanatında kendine mal etme: Sherman, Morimura, Ungun. Selçuk İletişim Dergisi. 4(2), 158-174
 • Poyraz, H. (2011). Sanatın dili nasıl bir dünyayı resmeder? Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1(1), 17-25
 • Sandler, M., W. (2002). Photography: An Illustrated history (Oxford illustrated histories). Oxford University Press, Inc.
 • Sağlamtimur, Ö, Z. (2016). Sanat ve iletişim aracı olarak fotoğraf. Postmodernizm Sonrasında Fotoğraf. Ege Üniversitesi Yayınevi.
 • Sağlamtimur. Ö, Z. (2016b). Post-fotoğrafçılık: Fotoğrafik gerçekliğin sınırlarının aşılması. A. Göztaş (ed.), İletişimde “Post” Yazılar (ss. 649-673). Literatürk.
 • Soulages, F. (2022). Fotoğrafın estetiği: kaybolan ve geriye kalan. (D. E. Şansal, Çev.). Espas Yayınları.
 • Türkmenoğlu, D. (2008). Robert Rauschenberg‟in yapıtlarında yüzey organizasyonu üzerine bir değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 1(14), 29-33
 • Uysal, T. (2013). Modernizmden postmodernizme fotoğraf sanatının geçirdiği dönüşüm. https://www.academia.edu
 • Uz, N. (2012). Sanatta yeni arayışlar ve kinetik heykel. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 1047-1056
APA CEYLANİ M, Günay Yavuz U (2023). Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. , 47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
Chicago CEYLANİ Mehmet Uluç,Günay Yavuz Uğur Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. (2023): 47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
MLA CEYLANİ Mehmet Uluç,Günay Yavuz Uğur Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. , 2023, ss.47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
AMA CEYLANİ M,Günay Yavuz U Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. . 2023; 47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
Vancouver CEYLANİ M,Günay Yavuz U Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. . 2023; 47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
IEEE CEYLANİ M,Günay Yavuz U "Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin." , ss.47 - 61, 2023. 10.7827/TurkishStudies.66180
ISNAD CEYLANİ, Mehmet Uluç - Günay Yavuz, Uğur. "Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin". (2023), 47-61. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.66180
APA CEYLANİ M, Günay Yavuz U (2023). Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. Turkish Studies (Elektronik), 18(1), 47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
Chicago CEYLANİ Mehmet Uluç,Günay Yavuz Uğur Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. Turkish Studies (Elektronik) 18, no.1 (2023): 47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
MLA CEYLANİ Mehmet Uluç,Günay Yavuz Uğur Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. Turkish Studies (Elektronik), vol.18, no.1, 2023, ss.47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
AMA CEYLANİ M,Günay Yavuz U Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. Turkish Studies (Elektronik). 2023; 18(1): 47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
Vancouver CEYLANİ M,Günay Yavuz U Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin. Turkish Studies (Elektronik). 2023; 18(1): 47 - 61. 10.7827/TurkishStudies.66180
IEEE CEYLANİ M,Günay Yavuz U "Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin." Turkish Studies (Elektronik), 18, ss.47 - 61, 2023. 10.7827/TurkishStudies.66180
ISNAD CEYLANİ, Mehmet Uluç - Günay Yavuz, Uğur. "Dijimodernizm Kapsamında Fotoğraf ve Değişen Yüzey-Metin". Turkish Studies (Elektronik) 18/1 (2023), 47-61. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.66180