Yıl: 2023 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 135 - 142 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/ktd.2023.38455 İndeks Tarihi: 03-06-2023

Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi

Öz:
GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) sıklıkla kullanılan osilometrik yöntem ile elde edilen kan basıncı değerlerinin i ntraarteryel ölçüm değerleriyle korele olup olmadığı tartışma konusudur. Biz bu çalışmada intraarteryel ve osilometrik yöntemlerle ölçülmüş sistolik (SKB), diyastolik (DKB) ve ortalama (OKB) kan basıncı değerlerinin karşılaştırılmasını; karşılaştırma sonucunda anlamlı fark bulunması durumunda hangi p arametrelerin bu farklılığa neden olduğunun belirlenmesini hedefledik. YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif olan bu çalışmaya, izleminde umbilikal arter kateterizesyonuna gerek duyulan 20 prematüre bebek (gebelik haftası 2 5-37 hafta olan) dahil edildi. Beş gün boyunca eş zamanlı intraarteryel ve osilometrik yöntemlerle ölçülmüş 400’er sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı değerleri, eş zamanlı aldığı ilaç tedavisi (inotrop, sedatif), solunum desteği, beslenme durumu, gebelik haftası, doğum ağırlığı, kol çe vresi, anne yaşı, surfaktan alıp almadığı, eritrosit desteği,fototerapi alıp almadığı, sepsis varlığı, antenatal risk faktörleri kaydedildi. BULGULAR: Osilometrik SKB, intraarteryel SKB’ye göre 2.61±6,84 mmHg anlamlı daha yüksek (p<0,001); osilometrik DKB intraarteryel DKB’ye göre - 2,41±7,94 mmHg anlamlı daha düşük ve osilometrik OKB intraarteryel OKB değerlerinden -3,02±6,84 mmHg anlamlı daha düşük (p<0,001) olarak saptanmıştır. Osilometrik ve intraarteryel yöntem arasındaki farklılığı etkileyen bağımsız değişkenler; SKB için sedat if kullanımı (p=0,02 R²=0,33), DKB için inotrop alımı (p=0,001), gebelik haftası (p=0,005), vücut ağırlığı (p=0,001) ve surfaktan alımı (p=0,014) olarak belirlenmiştir. OKB’yi etk ileyen bağımsız değişken bulunmamıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Osilometrik yöntem ile intraarteryel yöntem arasında anlamlı istatistiksel farklılık bulunmuştur. Genel durumu kötü, hasta yenidoğanlarda umbilikal kateterizasyon aracılıklı kan basıncı ölçümü tercih edilmelidir.
Anahtar Kelime:

Comparison of Intraarterial and Oscillometric Blood Pressure Measurement in Premature Newborns and Determination of Factors Affecting the Comparison

Öz:
INTRODUCTION: It is a matter of debate whether the blood pressure values obtained by the oscillometric method, which is often used in neo natal intensive care units (NICU), correlate with intraarterial values. We aimed to compare systolic (SBP), diastolic (DBP) and mean (MBP) blood pressure values measured by intraarterial and oscillometric methods;to determine which parameters cause difference if there is a significant difference. METHODS: This prospective study included 20 premature newborns who were required umbilical artery catheterization during follow-up. 400 systolic, diastolic and mean blood pressure values that are simultaneously measured by intraarterial and oscillometric method for five days and also simultaneous received medication (inotrope, sedative), respiratory support, nutritional status, gestational age, birth weight, arm circumference, surf actant, erythrocyte support, phototherapy intake, sepsis, the presence of antenatal risk factors, vital signs, sleep-wake status were recorded. RESULTS: Oscillometric SBP was significantly higher than intraarterial SBP by 2.61±6.84 mmHg (p<0.001), oscillometric DBP was signific antly lower by -2.41±7.94 mmHg compared to intraarterial DBP, and oscillometric MBP was significantly lower b y -3.02±6.84 mmHg than intraarterial MBP values (p<0.001).Independent variables affecting the difference between oscillometric and intraarterial methods were sedative use for SBP (p=0.02 R2=0.33), inotrope intake, gestational week (p=0.005), body weight (p=0.001) and surfactant intake (p=0.014) for DBP (p=0.001).There were no independent variables affecting MBP. DISCUSSION AND CONCLUSION: A statistically significant difference was found between the oscillometric and the intraarterial method. Blood pressure measurement via umbilical catheterization should be preferred in sick newborns with poor general condition.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Nuntnarumit P, Yang W, Bada-Ellzey HS. Blood pressure measurements in newborn. Clin Perinatol 1999;26:981-96
 • 2. Fanaroff AA, Fanaroff JM. Blood pressure disorders in the neonate: Hypotension and hypertension. Semin Fetal Neonatal Med. Elsevier Press. 2006;174-181
 • 3. Jones DW, Appel LJ, Sheps SG, Roccella EJ, Lenfant C. Measuring blood pressure accurately: new and persistant challenges. JAMA 2003;289:1027-30
 • 4. Barrington KJ. Umbilical artery catheters in the newborn: effects of catheter materials. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:1-12
 • 5. Emery EF, Greenough A. Non-invasive blood pressure monitoring in preterm infants receiving intensive care. Eur J Pediatr 1992;151:136-9.
 • 6. Emery EF, Greenough A. Assessment of non- invasive techniques for measuring blood pressure in preterm infants of birth weight less than or equal to 750 g. Early Hum Dev 1993;33:217-22
 • 7. Takcı S, Yigit S,Korkmaz A, Yurdakök M. Comparison between oscillometric and invasive blood pressure measurements in critically ill premature infants. Acta Paediatr 2012;101:132-135
 • 8. Meyer S, Sander J, Gräber S,Gottschling S,Gortner L. Agreement of invasive versus non- invasive blood pressure in preterm neonates is not dependent on birth weight or gestational age. J Paediatr Child Health 2010;46:249-54
 • 9. Diprose GK, Evans DH, Archer LNJ, Levene MI. Dinamap fails to detect hypotension in very low birthweight infants. ADC 1986;61:771-773
 • 10. Fanaroff AA, Fanaroff JM. Care of the High- Risk Neonate. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2013
 • 11. Pellicer A, Bravo MC, Madero R, Salas S, Quero J, Cabañas F. Early systemic hypotension and vasopressor support in low birth weight infants: impact on neurodevelopment. Pediatrics 2009;123:1369-76.
 • 12. Weindling AM. Blood pressure monitoring in the newborn. Arch Dis Child 1989;64:444–447.
 • 13. Kimble KJ, Darnall RA Jr, Yelderman M, Ariagno RL, Ream AK. An automated oscillometric technique for estimating mean arterial pressure in critically ill newborns. Anesthesiology 1981;54:423- 425
 • 14. Lalan S, Blowey D. Comparison between oscillometric and intra-arterial blood pressure measurements in ill preterm and full-term neonates. Journal of the American Society of Hypertension 2014; 8(1):36–44
 • 15. Liu CW, Chen SJ, Hwang B. Comparison of Blood Pressure in Mature and Premature Neonates Using Direct and İndirect Methods of Measurement. Clinical Neonatology 1998:5(2)
APA İSKENDER N, HİRFANOĞLU İ, TÜRKYILMAZ C, ÖNAL E, ergenekon e, KOÇ E, ATALAY Y (2023). Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. , 135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
Chicago İSKENDER Nagihan,HİRFANOĞLU İbrahim Murat,TÜRKYILMAZ Canan,ÖNAL Esra,ergenekon ebru,KOÇ Esin,ATALAY Yıldız Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. (2023): 135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
MLA İSKENDER Nagihan,HİRFANOĞLU İbrahim Murat,TÜRKYILMAZ Canan,ÖNAL Esra,ergenekon ebru,KOÇ Esin,ATALAY Yıldız Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. , 2023, ss.135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
AMA İSKENDER N,HİRFANOĞLU İ,TÜRKYILMAZ C,ÖNAL E,ergenekon e,KOÇ E,ATALAY Y Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. . 2023; 135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
Vancouver İSKENDER N,HİRFANOĞLU İ,TÜRKYILMAZ C,ÖNAL E,ergenekon e,KOÇ E,ATALAY Y Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. . 2023; 135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
IEEE İSKENDER N,HİRFANOĞLU İ,TÜRKYILMAZ C,ÖNAL E,ergenekon e,KOÇ E,ATALAY Y "Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi." , ss.135 - 142, 2023. 10.5505/ktd.2023.38455
ISNAD İSKENDER, Nagihan vd. "Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi". (2023), 135-142. https://doi.org/10.5505/ktd.2023.38455
APA İSKENDER N, HİRFANOĞLU İ, TÜRKYILMAZ C, ÖNAL E, ergenekon e, KOÇ E, ATALAY Y (2023). Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, 12(1), 135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
Chicago İSKENDER Nagihan,HİRFANOĞLU İbrahim Murat,TÜRKYILMAZ Canan,ÖNAL Esra,ergenekon ebru,KOÇ Esin,ATALAY Yıldız Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi 12, no.1 (2023): 135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
MLA İSKENDER Nagihan,HİRFANOĞLU İbrahim Murat,TÜRKYILMAZ Canan,ÖNAL Esra,ergenekon ebru,KOÇ Esin,ATALAY Yıldız Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, vol.12, no.1, 2023, ss.135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
AMA İSKENDER N,HİRFANOĞLU İ,TÜRKYILMAZ C,ÖNAL E,ergenekon e,KOÇ E,ATALAY Y Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi. 2023; 12(1): 135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
Vancouver İSKENDER N,HİRFANOĞLU İ,TÜRKYILMAZ C,ÖNAL E,ergenekon e,KOÇ E,ATALAY Y Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi. 2023; 12(1): 135 - 142. 10.5505/ktd.2023.38455
IEEE İSKENDER N,HİRFANOĞLU İ,TÜRKYILMAZ C,ÖNAL E,ergenekon e,KOÇ E,ATALAY Y "Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi." Kocaeli Tıp Dergisi, 12, ss.135 - 142, 2023. 10.5505/ktd.2023.38455
ISNAD İSKENDER, Nagihan vd. "Prematüre Bebeklerde İntraarteryel ve Osilometrik Kan Basıncı Ölçümünün Karşılaştırılması ve Karşılaştırmayı Etkileyecek Faktörlerin Belirlenmesi". Kocaeli Tıp Dergisi 12/1 (2023), 135-142. https://doi.org/10.5505/ktd.2023.38455