Yıl: 2021 Cilt: 22 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2379 - 2406 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17679/inuefd.1007808 İndeks Tarihi: 12-06-2023

SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ

Öz:
Sanal ve akustik çalgı eşlikli şarkı öğretimi uygulamalarının müziksel işitme becerilerine etkisinin ne düzeyde olduğunu tespit etmek bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu öntest-sontest deneysel desene dayalıdır. Deney grubundaki öğrencilerin deneysel işlem öncesindeki hazır bulunuşluk seviyelerini belirleyebilmek için, Malatya ili merkezinde bulunan Hayriye Başdemir Ortaokulunda 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Okumakta olan 7. sınıf öğrencilerine “Müziksel İşitme Becerisi Değerlendirme Formu” öntest olarak uygulanmış ve alan uzmanları tarafından değerlendirilerek deney grubu öğrencilerinin seviyeleri belirlenmiştir. Deney grubundaki öğrencilere 10 hafta boyunca haftada bir ders saati olacak şekilde uzman görüşleri alınarak hazırlanmış olan program dahilinde Sanal ve Akustik Çalgı Eşlikli (SAÇE) Şarkı Öğretimi Uygulamaları ile eğitim verilmiştir. 10 haftalık programın uygulanması sonrasında deney grubundaki öğrencilere “Müziksel İşitme Becerisi Değerlendirme Formu” sontest olarak tekrar uygulanmış ve alan uzmanları tarafından değerlendirilerek deney grubu öğrencilerinin seviyeleri belirlenmiştir. Sanal ve akustik çalgı eşlikli şarkı öğretimi uygulamalarının müziksel işitme becerilerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olup olmadığını sınamak amacıyla öntest-sontest puanaları arasındaki farklılıkların tespiti için Wilcoxen İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, deney grubunun müziksel işitme becerileri öntest puanlarının düşük bir düzeyde olduğu görülürken, SAÇE Şarkı Öğretimi Uygulamaları sonrasında uygulanan sontestte alınan puanlara bakıldığında ise müziksel işitme becerilerinin yükselme göstererek ortalama bir seviyeye ulaştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Müzik Eğitimi Sanal ve Akustik Çalgılar Şarkı Eşlikleri Şarkı Öğretimi Müziksel İşitme

The Effect of Song Teaching Practices with Virtual and Acoustical Instrument Accompaniment on Musical Hearing Skills

Öz:
To determine the effect of song teaching practices with virtual and acoustic instrument accompaniment on musical hearing abilities constitutes the main goal of this research. The arrangement of the investigation is based on a single-group pretest-posttest experimental design, which is one of the quantitative research methods. To determine the level of readiness of the students in the experimental group before the temporary process, the "Musical Hearing Abilities Evaluation Form" was applied as a pre-test to the 7th-grade students studying at Hayriye Başdemir Secondary School in the city center of Malatya in the 2019-2020 Academic Year. It was administered by the field experts, and the levels of the experimental group students were identified. The students in the preliminary group were given training with Virtual and Acoustic Instrument Accompaniment (VAIA) Song Teaching Practices within the scope of the program, which was prepared by taking expert opinions, one lesson per week for ten weeks. After implementing the 10-week program, the "Musical Hearing Abilities Evaluation Form" was applied again as a post-test to the students in the unproved group, and the levels of the experimental group students were arbitrated in being evaluated by the field experts. Wilcoxon Signed Rank Test was used to determine the differences between pretest-posttest scores to test whether virtual and acoustic instrument accompaniment song teaching practices have a statistically significant effect on musical hearing skills. The findings showed that the experimental group's musical hearing skills pretest scores were at a low level, but when the scores obtained in the posttest applied following the VAIA Song Teaching Practices were examined, it was found that their musical hearing skills increased and reached an average level.
Anahtar Kelime: Music Education Virtual and Acoustic Instruments Song Accompaniments Song Teaching Musical Hearing

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkgöz, M. G. (2019). Atonal Çalışmaların Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya, Türkiye.
 • Bilgin, S. (1998). İlköğretim Okullarının 2. Kademesinde Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Çıkışlı Müzik Öğretmenleri Tarafından Piyano ile Eşliklenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 25. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Veri Analizi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çiftci, E. (2019). Müzik Eğitimi Araştırmalarında Literatür ve Yöntemler Doktora Dersi Notları. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Malatya, Türkiye.
 • Kalkanoğlu, B. (2007). Okul Şarkılarının Müzik Öğretmenlerinin Bilgi ve Beceri Düzeyine Göre Piyano ile Eşliklemesine Yönelik Bir Model Önerisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Karaönçel, A. (2016). MIDI Tabanlı Müzik Yazılımlarının Müzik Öğretiminde Kullanılabilirliliği ve İhtiyaçları Karşılayabilme Yeterliliği. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, Türkiye.
 • Karaönçel, F. (2019). Müzik Eğitiminde Müzik Yazılımı Destekli Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme. İdil Sanat ve Dil Dergisi 56. Sayı, Cilt 8, Sayfa 463-473. https://dx.doi.org/10.7816/idil-08-56-04.
 • Mcguire, S. ve Pritts, R. (2008). Audio Sampling: A Practical Guide. Focal Press.
 • Millward, S. (2002). User's Guide to Sound Synthesis with VST Instruments. Ohio: Muska&Lipman Publishing.
 • Özgür, Ü. ve Aydoğan, S. (2018). Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram II. 2. Baskı, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Özelma Y. ve Çiftci, E. (2016). Korrepetisyon Sanatına Genel Bakış. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 6, Özel Sayı, s.428-436.
 • Sağer, T., Ayhan, A. (2012). “Müzik Eğitiminde İmgelerin Kullanımı”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Inonu University Journal of Art and Design. ISSN: 1309- 9876, Cilt/Vol. 2 Sayı/No. 6 (2012): 305-321 Yıllık Özel Sayı/ Annual Special Issue.
 • Sancak, E. (2017). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımı Üzerine Derleme Çalışması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Say, A. (2005). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan, A. (2018). Müzik Eğitimi. Genişletilmiş IV. Basım, Ankara: Evrensel Müzikevi Yayınları.
 • Ünlü, L. (2019). Solfej Eğitiminde Görsel ve İşitsel Uygulamaların Müziksel İşitme Okuma Becerisine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya, Türkiye.
APA KARAÖNÇEL F, Çiftci E (2021). SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. , 2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
Chicago KARAÖNÇEL FERDİ,Çiftci Ersan SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. (2021): 2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
MLA KARAÖNÇEL FERDİ,Çiftci Ersan SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. , 2021, ss.2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
AMA KARAÖNÇEL F,Çiftci E SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. . 2021; 2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
Vancouver KARAÖNÇEL F,Çiftci E SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. . 2021; 2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
IEEE KARAÖNÇEL F,Çiftci E "SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ." , ss.2379 - 2406, 2021. 10.17679/inuefd.1007808
ISNAD KARAÖNÇEL, FERDİ - Çiftci, Ersan. "SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ". (2021), 2379-2406. https://doi.org/10.17679/inuefd.1007808
APA KARAÖNÇEL F, Çiftci E (2021). SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
Chicago KARAÖNÇEL FERDİ,Çiftci Ersan SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, no.3 (2021): 2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
MLA KARAÖNÇEL FERDİ,Çiftci Ersan SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, 2021, ss.2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
AMA KARAÖNÇEL F,Çiftci E SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 22(3): 2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
Vancouver KARAÖNÇEL F,Çiftci E SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 22(3): 2379 - 2406. 10.17679/inuefd.1007808
IEEE KARAÖNÇEL F,Çiftci E "SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, ss.2379 - 2406, 2021. 10.17679/inuefd.1007808
ISNAD KARAÖNÇEL, FERDİ - Çiftci, Ersan. "SANAL VE AKUSTİK ÇALGI EŞLİKLİ ŞARKI ÖĞRETİMİ UYGULAMALARININ MÜZİKSEL İŞİTME BECERİLERİNE ETKİSİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22/3 (2021), 2379-2406. https://doi.org/10.17679/inuefd.1007808