Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 1 - 21 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf

Öz:
Bu makalede sanayisizleşme, soylulaştırma ve yeni orta sınıf arasındaki ilişkinin ekonomi politik boyutları irdelenmektedir. Sınıf içi artan bölünmelerin kentsel ve siyasal hayattaki karşılıkları sanayisizleşme ve soylulaştırma açısından ele alındı. 1990 sonrası kent merkezlerinde gündeme gelen soylulaştırma, sanayisizleşme sonrası boşalan veya gerileyen kentsel alanlarda yeni bir ekonomik arayış yarattı. Yaşanan ekonomik değer artışı sınıfsal tahliyeye dönüşerek işçi sınıfının kentteki tarihine ve genel olarak yoksulluk hallerine yönelik "dışlayıcı" bir yaklaşım yaratmıştır. Bütün bu gelişmeler işçi sınıfının gözden düşüşü ve "hırçın" bir yeni orta sınıf söyleminin yanı sıra diğer kent elitlerinin kazanımlarım arttırma yönündeki kent tasavvurunu hakim kılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler

Triadic deal on urban space:de-industrialization, gentrification, new middle class

Öz:
This article focuses on the economic and political dimensions of the relations between de-industrialization, gentrification and the new middle class in Turkey. The urban and political correspondences of the increasing intra class segmentation are discussed through the processes of deindustrialization and gentrification. Gentrification, which became a current issue in urban centers since 1990, created a new economic search in urban spaces that were emptied and regressed after deindustrialization. The current increase in economic value in city centers gave way to a class based evacuation and created an "exclusive" perspective, which is directed against the working class history in the cities and in general to the states of poverty. As a result, the disfavor of the working classes and a "vicious" new middle class discourse made the urban imagination of the urban elites, which only aim to increase their economic wealth, dominant in public.
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Butler, T. (1995) "Gentrification and the Urban Middle Classes", in T. Butler and M. Savage (eds) Social Change and the Middle Classes (London: UCL Press) 188-204
 • DeFilippis, J. ve Fraser, J. (2009). What Kind of Mixed-Income Housing and for What Reasons? in Critical Urban Studies: New Directions. Jonathan Davies and David Imbroscio (eds.). Albany: SUNY Press
 • Enlil, Z. M. (1996) "Eski Kent Mekanlarının Yeni Sahipleri: Göçmenler ve Eski Kent Mekanlarının Yeniden Üretimi", Diğerlerinin Konut Sonulları, sf: 267-279, Habitat II Ön Konferansı, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara
 • Enlil, Z. M. (2003) "Eski Kent Merkezinde Yeni Yoksullar: Tarlabaşı, İstanbul", Yolcstıllıılc, Kent Yoksulluğu ve Planlama Kolokyumu Kitabı, Şehir Plancıları Odası Yay., Ankara
 • Ergun, N. (2003) "Gentrification Kuramlarının İstanbul'da Uygulanabilirliği", Tarihi ve Merkezi Semtlerin Dönüşümleri: Gentrification Kuramlarının İstanbul'a Uygulanabilirliği Sempozyumu, İstanbul
 • Faiııstein, S.S. and Hirst, C„ (1995) "Urban Social Movements", 181-204: David J., Stoker, G. And Wolman, H. (Ed,)Theories of Urban Politics. London: Sage Publication
 • Hall, S. ve Jacques, M. (1995) Yeni Zamanlar, Ayrıntı Yay., İstanbul
 • İslam, T. (2003) "Galata'da Soylulaştırma: Soylulaştıncılann Demografik ve Kültürel Özellikleri Üzerine Bir Çalışma", Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, YTÜ Basım Yayın Merkezi, İstanbul
 • Jager, M. (1986) "Class Definition and the Esthetics of Gentrification: Victoriana in Melbourne", 78-92: in N. Smith and P. Williams (eds) Gentrification of the City, Unwin Hyman, London
 • Joseph, Mark L., Chaskin, Robert J., Webber, Henry S. (2007) " The Theoretical Basis for Addressing Poverty Through Mixed-Income Development", 369-409: Urban Affairs Review, Sayı: 42-3
 • Karaçay-Çakmak, H ve Erden, L. (2005) "Yeni Sanayi Odaklan Ve Sanayinin Yeni Mekan Arayı şlan: Denizli Ve Gaziantep Örneği", 111-129: C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1
 • Ley, D. (19S4) "Inner City Revitalization in Canada: A Vancouver Case Study", 185-204: İn J. John Fallen ve B. London (eds) Gentrification, Displacement and Neighborhood Revitalization, State University of Mew York Press, Albany
 • Ley, D. (1986) "Alternative Explanations for Inner-city Gentrification: a Canadian Assessment", Annals of the Association of American Geographers 76 (4), 521-535.
 • Marcuse, P. (1999) "Comment on Evlin K. Wyly and Daniel J. Hammel's "Islands of Decay in Seas of Renewal: Housing Policy and the Resurgence of Gentrification", 789-797: Housing Policy Debate, Cilt 10, Fannie Mae Foundation
 • Marcuse, P. ve Kepmen, R., (2000) Globalizing Cities: New Spatial Order, Blackwell Yay., Massachusetts
 • Marcuse, P. (1986) "Abandonment, Gentrification, and Displacement: The Linkages in New York City" 153-178: in N. Smith and P. Williams (eds) Gentrification of the City, Unwin Hyman, London
 • Rose, D. (1984) "Rethinking Gentrification: Beyond The Uneven Development of Marxist Urban Theory", Environment and Planning D: Society and Space, Cilt 1, sf. 47-74
 • Sakızlıoğlu, N. B. (2007) Impacts Of Urban Renewal Policies: The Case Of Tarlabasi-Istanbul In Partial Fulfillment Of The Requirements, Basılmamış Y.Lisans Tezi, ODTÜ
 • Slater, T. (2006) " The Eviction of Critical Perspectives From Gentrification Studies, 737-57: International Journal of Urban and Regional Research, Cilt, 30.4
 • Smith (2006) "Küresel Evsizlik: Ölçeğe İlişkin Uygulamalar", 127-159: Praksis, Sayı 15, Ankara
 • Smith, N. (1996) The New Urban Frontier: Gentrification and The Revanchist City, Routledge, London
 • Smith, N. ve Williams, P. (1986) Gentrification of the City, Unwin Hyman Press, Australia
 • Smith, N. (2002) "New Globalisin, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy," Antipode Cilt. 34 (3), 434-457: (Yemden yay.) Neo-Liberal Urbanism, Neil Brenner and Nik Theodore (Der), Basil Blackwell, Maiden, MA
 • Şen, B. (2006) ""Ekonomik Gelişmenin Kültürel Stratejileri: İstanbul Kent Merkezleri ve Tarihi Kentsel Alanların Yeniden Yapılandırılması", 65-76: Planlama Dergisi, Sayı: 36, Ankara
 • Şen, B. (2006), Kentsel Gerilemeyi Aşmada Çelişkili Bir Süreç Olarak Soylulaştırma: Galata Örneği", Basılmamış Doktora Tezi, MSGSÜ
 • Şen, B. (2007) "Soylulaştırma: Tarihi Kentsel Alanların Dönüşümünde Artan Sınıfsal Çelişkiler", 61-67: Ölçü, İstanbul
 • Uzun, N.D. (2001) Gentrification in İstanbul: A Diagnostic Study, Nederlande Geografische Studies, ( Doktora çalışması)
 • Williams, P. (1976.) "The Role of Institutions in the Inner-London Housing Market: The Case of Islington", (1) 72-82: Transactions of the Institute of British Geographers
 • Zukin, S. (1998) "Urban Lifestyles: Diversity and Standardisation in Spaces of Consumption", 825-839: Urban Studies, Cilt. 35, No. 5-6
APA ŞEN B (2011). Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. , 1 - 21.
Chicago ŞEN Besime Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. (2011): 1 - 21.
MLA ŞEN Besime Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. , 2011, ss.1 - 21.
AMA ŞEN B Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. . 2011; 1 - 21.
Vancouver ŞEN B Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. . 2011; 1 - 21.
IEEE ŞEN B "Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf." , ss.1 - 21, 2011.
ISNAD ŞEN, Besime. "Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf". (2011), 1-21.
APA ŞEN B (2011). Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0(44), 1 - 21.
Chicago ŞEN Besime Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 0, no.44 (2011): 1 - 21.
MLA ŞEN Besime Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.0, no.44, 2011, ss.1 - 21.
AMA ŞEN B Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 2011; 0(44): 1 - 21.
Vancouver ŞEN B Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 2011; 0(44): 1 - 21.
IEEE ŞEN B "Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf." İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0, ss.1 - 21, 2011.
ISNAD ŞEN, Besime. "Kentsel mekanda üçlü ittifak:sanayisizleştirme, soylulaştırma, yeni orta sınıf". İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 44 (2011), 1-21.