Yıl: 2022 Cilt: 28 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 103 - 109 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1 İndeks Tarihi: 02-07-2023

Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital

Öz:
Objectives: Although there is an effective and valid vaccine, hepatitis A is an important public health problem, especially in underdeveloped countries. Ensuring high vaccination rates can help reduce the burden of hepatitis A. The aim of our study was to investigate hepatitis A seroprevalence, vaccination status, and barriers to vaccination among healthcare professionals. Materials and Methods:This is a cross-sectional descriptive study. The study was carried out in the Staff Health Screening Outpatient Clinic of Mengücek Gazi Training and Research Hospital, and the hepatitis A immunoglobulin G (IgG) results of 226 people included in the study were evaluated. A 20-question questionnaire prepared by the researchers, which scanned the participants’ occupations, hepatitis infection status, coronavirus and hepatitis A vaccination status, barriers to vaccination, and their relationship with primary care physicians, was filled in by face- to-face interview method. Results: The mean age was 30.02. Anti-hepatitis A virus IgG value was positive in 65.5% (n=148) of the participants. Only 36.7% (n=83) of the participants had previously been vaccinated against hepatitis A. The biggest obstacle to vaccination was the lack of time with 32.1% (n=46). Hepatitis A vaccination rate of physicians were statistically significantly higher than the others (p=0.018). The communication of the participants with their family physicians positively affected the vaccination rates positively (p=0.001). Conclusion: The vaccination rate among healthcare workers was relatively low, indicating the need for increased efforts to improve vaccination rates. At this stage, family physicians should take a more active role in public health.
Anahtar Kelime:

Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarında Hepatit A Seroprevalansı ve Hepatit A Aşılamasını Etkileyen Faktörler

Öz:
Amaç: Etkili ve geçerli bir aşı olmasına rağmen hepatit A özellikle az gelişmiş ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yüksek aşılama oranlarının sağlanması, hepatit A yükünün azaltılmasına yardımcı olabilir. Çalışmamızın amacı, sağlık çalışanları arasında hepatit A seroprevalansını, aşılama durumunu ve aşılama engellerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu, kesitsel tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel Sağlık Tarama Polikliniği'nde gerçekleştirildi ve 226 kişi çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların hepatit A immünoglobulin G (IgG) sonuçları hastane sisteminden değerlendirildi. Katılımcıların mesleklerini, hepatit enfeksiyon durumlarını, koronavirüs ve hepatit A aşılanma durumlarını, aşılamadaki engelleri ve birinci basamak hekimleri ile ilişkilerini tarayan, araştırmacılar tarafından hazırlanan 20 soruluk anket yüz yüze görüşülerek dolduruldu. Bulgular: Yaş ortalaması 30,02 idi. Anti-hepatitis A virüs IgG değeri katılımcıların %65,5’inde (n=148) pozitifti. Katılımcıların sadece %36,7’si (n=83) daha önce hepatit A aşısı olmuştu. %32,1 (n=46) ile aşılamanın önündeki en büyük engel zaman yetersizliğiydi. Hekimlerin hepatit A aşılama oranları diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0,018). Katılımcıların aile hekimleri ile iletişimi aşılanma oranlarını olumlu yönde etkiledi (p=0,001). Sonuç: Sağlık çalışanları arasında aşılama oranının nispeten düşük olması, aşılama oranlarını iyileştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu aşamada aile hekimleri toplum sağlığı açısından daha aktif rol almalıdır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA GÜRSOY E, kılınçer m, Yanmaz G, Yağız M (2022). Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. , 103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
Chicago GÜRSOY ERSAN,kılınçer mehmet,Yanmaz Gadime,Yağız Mercan Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. (2022): 103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
MLA GÜRSOY ERSAN,kılınçer mehmet,Yanmaz Gadime,Yağız Mercan Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. , 2022, ss.103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
AMA GÜRSOY E,kılınçer m,Yanmaz G,Yağız M Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. . 2022; 103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
Vancouver GÜRSOY E,kılınçer m,Yanmaz G,Yağız M Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. . 2022; 103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
IEEE GÜRSOY E,kılınçer m,Yanmaz G,Yağız M "Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital." , ss.103 - 109, 2022. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
ISNAD GÜRSOY, ERSAN vd. "Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital". (2022), 103-109. https://doi.org/10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
APA GÜRSOY E, kılınçer m, Yanmaz G, Yağız M (2022). Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. Viral Hepatitis Journal, 28(3), 103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
Chicago GÜRSOY ERSAN,kılınçer mehmet,Yanmaz Gadime,Yağız Mercan Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. Viral Hepatitis Journal 28, no.3 (2022): 103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
MLA GÜRSOY ERSAN,kılınçer mehmet,Yanmaz Gadime,Yağız Mercan Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. Viral Hepatitis Journal, vol.28, no.3, 2022, ss.103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
AMA GÜRSOY E,kılınçer m,Yanmaz G,Yağız M Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. Viral Hepatitis Journal. 2022; 28(3): 103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
Vancouver GÜRSOY E,kılınçer m,Yanmaz G,Yağız M Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital. Viral Hepatitis Journal. 2022; 28(3): 103 - 109. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
IEEE GÜRSOY E,kılınçer m,Yanmaz G,Yağız M "Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital." Viral Hepatitis Journal, 28, ss.103 - 109, 2022. 10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1
ISNAD GÜRSOY, ERSAN vd. "Hepatitis A Seroprevalence and Factors Affecting Hepatitis A Vaccination Among Healthcare Workers in a University Hospital". Viral Hepatitis Journal 28/3 (2022), 103-109. https://doi.org/10.4274/vhd.galenos.2023.2023-2-1