Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi

Yıl: 2010 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 174 - 200 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi

Öz:
Ana dili öğretimi, çok yönlü bir kültürlenmesürecidir. Bu süreçte Türkçe dersi, ana dili öğretimininönemli saç ayaklarından birini oluşturmaktadır. Bu derssayesinde çocuklar bir yandan dillerini, bir yandan dakültürel ve sosyal yapıya ait normları öğrenmektedirler.Bu nedenle dersin sıradanlıktan çıkarılıp seviyeye vekonuya uygun görsellerle daha eğlenceli bir halegetirilmesi sağlanmalıdır.Bu çalışma betimsel olup doküman incelemesiyöntemiyle yapılmıştır. Çalışmada ana dili öğretimininetkinlik alanları, gösterge biliminin ana dili öğretimindekullanımının yararları ve çocuğa göreliği kuramsal olaraktartışılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında ise anadili/Türkçe, ders kitaplarında yer alan sözel ve görselmetinlerin incelemesi yapılmış ve bunların bütünselliği,gösterge bilim bağlamında ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Place of semiotics in teaching of the mother tongue:analysis of the entirities of verbal and visual texts in the lesson books of the mother tongue

Öz:
Mother tongue teaching is multiple acculturationperiod. During the period, Turkish lesson is one of theimportant factors of mother tongue teaching. For thisreason, it is thought that lesson should be out ofsimplicity, it should be taught in detail.The study is descriptive and it was carried out bydocument review method. In the study domains ofmother tongue, benefits of using semiotics in teaching ofmother tongue and its level according to child werediscussed theoretically, as to application of the study,verbal and visual texts in lesson boks of the mothertongue/Turkish were viewed and their entireties werediscussed in the context of semiotics.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ADALI, Oya (1980). Ana dili Olarak Türkçe Öğretimi Üstüne, Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, s.24-36.
 • AKSAN, Doğan (1975). Ana dili. Türk Dili, Haziran, 285, s.423-434.
 • AKYOL, Hayati (2006). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara: Kok Yayıncılık.
 • ANTONOPOULOU, Cristina (1986). Political İdeology and Educational Chance in Greece A Content Analysis of Scondary Text Boks, PH.D, New York University.
 • BARTHES, Roland (1999). Gösterge bilimsel Serüven, (Çev: Mehmet Rifat ve Sema Rifat), İstanbul: Kaf Yayınları.
 • BENVENİSTE, Emile (1995) Genel Dilbilim Sorunları (Çev. Erdim Öztokat) Birinci Basım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • COŞKUN, Hasan (1996). Eğitim Teknolojisi ve Kültürlerarası Eğitim Bağlamında İlköğretim İkinci Sınıf Türkçe ve Almanca Ders Kitaplarının İçerik Sorunları, Türkiye’de ve Almanya’da İlköğretim Ders Kitapları, Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • CUNNİNGHAM, D. (1992). Beyond Educational Psychology: Steps Toward An Educational Semiotic. Educational Psychology Review. 4, 165-194.
 • CUNNİNGHAM, D. (2002). Semiotic inquiry İn Education, Teaching & Learning, 17(1), 19-24.
 • ÇİFÇİ, Musa (2000). Sesli Okuma, Bilge, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, S. 24, Ankara, Haziran, s. 178-184.
 • ÇİFÇİ, Musa (2001). Dinleme Eğitimin Etkileyen Faktörler, AKU Sosyal Bilimler Dergisi, C.II, S.2, s.165-177.
 • DAĞTEKİN, Fuat (2004). 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Öğrenci Beklentileri Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • DEELY, J. (1990). Basics of Semiotics. Indianapolis: Indiana University Press.
 • DEMİREL, Özcan (2000). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • ECO, Umberto (1987).İşlev ve Göstergebilim Açısından Mimari (Çev. Fatma Erkman), İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • ERKMEN, Nazan (1996). Çağdaş Bir Ders Kitabı Nasıl Olmalı? Ders Kitabını Mükemmel Yapan Nitelikler, Türkiye’de ve Almanya’da İlköğretim Ders Kitapları, Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • FISKE, John (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, (Çev: Süleyman İrvan), Ankara: Ark Yayınları.
 • GARDNER, M. ve Houston, M. (1986). The Effects of Verbal & Visual Components of Retail Communication, Journal of Retailing Vo.:62,No: 1: p. 65.
 • GUİRAUD, Pierre (1994). Göstergebilim, (Çev. Mehmet Yalçın) Ankara: İmge Yayınları.
 • GÜNAY, Doğan V. (2002). Göstergebilim Yazıları, İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • GÜNAY, Doğan V. (2008).Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması, Isparta: ART-E.
 • İŞCAN, Adem (2004). ilköğretim İkinci Kademe Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk Kazandırmadaki Rolü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • KAPTAN, Serpil Güvendi ve KAPTAN Ata Yakup (2004). Ders Kitaplarındaki Tasarım Sorunları ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeylerine Etkisi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, Malatya.
 • KAPULU, Ahmet vd. (2005). İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Ankara: Koza Yayınları.
 • KARAKUŞ, İdris (1996). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Müfredat Programları ve Ders Kitapları Ana Dili Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • KAVCAR, Cahit (1999). Edebiyat ve Eğitim. Üçüncü Basım, Ankara: Engin Yayınevi.
 • KOULAİDİS, Vasilis and DİMOPOULOS Kostas (2005/2006). The Co-deployment of Visual Representations and Written Language as Resources for Meaning Making in Greek Primary School Science Textbooks, Internatıonal Journal Of Learnıng, Volume 12, Number 10 p.243-253.
 • MATEJA, John A. (1982). An İnvestigation İnto Middle School Students’ Knowledge of Textbook Metastructure, University of Arizona, PH.D., USE.
 • UÇAN, Hilmi (2002). Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim, İstanbul: Hece Yayınları.
 • ÖZBAY, Murat (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • POLAT, Tülin (1991). Ortaokullarda Türkçe: Türkçe Dersleri I, Türkiye’nin Ders Kitapları, Ortaöğretim Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Yaklaşım, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • RİFAT, Mehmet (1992). Gösterge bilimin ABC’si, İstanbul: Simavi Yayınları.
 • RİFAT, Mehmet (2005). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Gösterge bilim Kuramları 2. Temel Metinler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • SAĞLAM ,Gülay (1998). Sanat Eleştirisinde Post Yapısalcı Süreç, İzmir: Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi.
 • SAUSSURE, Ferdinand de (2001), Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • SEALE, Benajah E. (1981). An Evaluation of the Cultural Content of ESL Reading Textbooks, The Florida State University College of Education, PH.D., USA.
 • SEVER, Sedat (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ŞİRİN, Mustafa Ruhi (1998). Çocuk Edebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • TAŞER, Suat (1982). Örneklerle Konuşma Eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.
 • TOBİN, Y. (1990). Semiotics and Linguistics. New York: Longman.
 • TORTUP, Ramazan vd. (2006). İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Ankara: Top Yayınları.
 • TULASİEWİCZ, Witold and ADAMS Anthony (2005).Teaching the Mother Tongue in a Multilingual Europe, London.
 • VARDAR, Berke (2001). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • YANGIN, Banu vd. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Ankara: Pasifik Yayınları.
 • YENGİN, Hülya (1996). Medyanın Dili, İstanbul: Der Yayınları.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA BATUR Z (2010). Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. , 174 - 200.
Chicago BATUR ZEKERYA Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. (2010): 174 - 200.
MLA BATUR ZEKERYA Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. , 2010, ss.174 - 200.
AMA BATUR Z Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. . 2010; 174 - 200.
Vancouver BATUR Z Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. . 2010; 174 - 200.
IEEE BATUR Z "Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi." , ss.174 - 200, 2010.
ISNAD BATUR, ZEKERYA. "Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi". (2010), 174-200.
APA BATUR Z (2010). Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. Turkish Studies (Elektronik), 5(4), 174 - 200.
Chicago BATUR ZEKERYA Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. Turkish Studies (Elektronik) 5, no.4 (2010): 174 - 200.
MLA BATUR ZEKERYA Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. Turkish Studies (Elektronik), vol.5, no.4, 2010, ss.174 - 200.
AMA BATUR Z Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. Turkish Studies (Elektronik). 2010; 5(4): 174 - 200.
Vancouver BATUR Z Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi. Turkish Studies (Elektronik). 2010; 5(4): 174 - 200.
IEEE BATUR Z "Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi." Turkish Studies (Elektronik), 5, ss.174 - 200, 2010.
ISNAD BATUR, ZEKERYA. "Anadili öğretiminde göstergebiliminin yeri: anadili ders kitaplarındaki sözel metinlerle görsel metinlerin bütünselliğinin analizi". Turkish Studies (Elektronik) 5/4 (2010), 174-200.