Yıl: 2023 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 87 - 94 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/yeditepe.2023.77045 İndeks Tarihi: 05-07-2023

Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

Öz:
Giriş: Enfeksiyon kontrolü diş hekimliği pratiğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Diş hekimliği eğitimi, diş hekimlerinin enfeksiyon kontrol önlemleri ile ilgili yeterli bilgi ve tutumu benimsemele- rinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada farklı yıllarda eğitim gören diş hekimliği öğrencileri arasındaki enfeksiyon kontrol önlemlerine ilişkin bilgi, tutum ve uygulama düzeyleri- nin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 4. ve 5. sınıf stajyer hekimlerden oluşan toplamda 182 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere enfeksi- yon kontrol önlemlerine yönelik 44 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir anket uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için Ki-kare testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Anketteki 37 soruya verilen cevaplar arasında yıl farklılıkları açısından anlamlı bir fark saptanmazken (p>0.05), 7 soruya verilen cevaplar arasında yıl farklılıkları açısından is- tatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). İsta- tistiksel olarak anlam yaratan bu sorulardan 1 tanesi bilgi, 2 tanesi tutum ve 4 tanesi uygulama kategorileri içinde yer alan sorular olmuştur. Bu soruların; Hepatit B bulaş riski ve aşı olma zorunluluğu, bulaşıcı hastalıkların tedavisine karşı isteklilik, bulaşıcı hastalık taşıyan hastalara karşı dikkat, maske kullanı- mı, el dezenfeksiyonu ve alet sterilizasyonu hakkında olduğu bulgulanmıştır. Sonuç: Çalışmaya katılan 4. ve 5. sınıf stajyer öğrencilerin en- feksiyon kontrol önlemlerine uyumu kabul edilebilir bir düzey- de olmakla beraber iki sınıf arasında bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinde bazı farklılıklarının olması nedeniyle; öğrenci- lere yönelik olarak enfeksiyon kontrol politikaları konusunda uygun ve sürdürülebilir hedefler oluşturulması yararlı olabile- cektir.
Anahtar Kelime:

Öz:
Aim: Infection control is integral part of dentistry. Dental edu- cation plays an important role in enabling dentists to adopt adequate knowledge and attitude regarding infection control measures. It is aimed to examine the knowledge, attitude and practice levels regarding infection control measures among dentistry students in different years of education. Materials and Methods: A total of 182 students, consisting of 4th and 5th grade students, participated. A multiple-choice questionnaire consisting of 44 questions on infection control measures was applied to the students. Chi-square test was used for statistical analysis and significance level was p<0.05. Results: While there was no significant difference between the answers given to 37 questions in the questionnaire in terms of year differences (p> 0.05), there was a statis- tically significant difference between the answers given to 7 questions in terms of year differences (p<0.05). One of these questions that create statistical significance was knowledge, 2 of them were in the attitude and 4 of them were in the practice categories. It was found that these questions were about the risk of Hepatitis B transmission and the obligation to be vaccinated, willingness to treat infectious diseases, attention to patients with infectious diseases, use of masks, hand disinfection and instrument sterilization. Conclusion: Although the compliance of 4th and 5th gra- de intern students participating in the study with infection control measures is at an acceptable level, due to some differences in knowledge, attitude and application levels between the two classes; It would be beneficial to set appropriate and sustainable targets for infection control policies for students.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Alharbi G, Shono N, Alballaa L, Aloufi A. Knowledge, attitude and compliance of infection control guidelines among dental faculty members and students in KSU. BMC Oral Health. 2019; 19: 1-8.
 • 2. Yüzbasioglu E, Saraç D, Canbaz S, Saraç YS, Cengiz S. A survey of cross-infection control procedures: Knowled- ge and attitudes of Turkish dentists. J Appl Oral Sci. 2009; 17: 565-569.
 • 3. Resende KKM, Neves LF, de Rezende Costa Nagib L, Martins LJO, Costa CRR. Educator and Student Hand Hy- giene Adherence in Dental Schools: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Dent Educ. 2019; 83: 575-584.
 • 4. Sax H, Allegranzi B, Chraïti MN, Boyce J, Larson E, Pittet D. The World Health Organization hand hygiene observa- tion method. Am J Infect Control. 2009; 37 :827-834.
 • 5. Ahsan Razi M, Debnath S, Qamar S, Kumari P, Singhal A, Staffy Mohina Minz R. Awareness, Knowledge and Practice towards sterilization protocol and infection cont- rol among clinical dental students in Hazaribag district, Jharkhand. J Adv Med Dent Sci Res. 2019; 7: 1-5.
 • 6. Sachdeva A, Sharma A, Bhateja S, Arora G. Knowledge, attitudes, and practices regarding sterilization protocol among undergraduate dental students in Faridabad City: A questionnaire-based study. J Indian Acad Oral Med Ra- diol. 2019; 31 :235-242.
 • 7. AL-Essa NA, AlMutairi MA. To what extent do dental students comply with infection control practices? Saudi J Dent Res. 2017; 8: 67-72.
 • 8. Assiri KI, Kaleem SM, Ibrahim M, Alam T, Asif SM. Know- ledge, Attitude , and Practice of Infection Control among Dental Students in King Khalid University , Abha. J Int Oral Heal. 2018; 10: 83-87.
 • 9. Hbibi A, Kasouati J, Charof R, Chaouir S, El Harti K. Eva- luation of the knowledge and attitudes of dental students toward occupational blood exposure accidents at the end of the dental training program. J Int Soc Prev Com- munity Dent. 2018; 8: 77-86.
 • 10. Pinelli C, Neri S do N, Loffredo L de CM. Dental stu- dents’ reports of occupational exposures to potentially infectious biological material in a Brazilian School of Den- tistry. Cad Saúde Coletiva. 2016; 24: 162-169.
 • 11. Kumar S. Knowledge, attitude, and practices regar- ding infection control among undergraduate dental stu- dents. Asian J Pharm Clin Res. 2016; 9: 220-224.
 • 12. Singh A, Purohit BM, Bhambal A, Saxena S, Singh A, Gupta A. Knowledge, Attitudes, and Practice Regarding Infection Control Measures Among Dental Students in Central India. J Dent Educ. 2011; 75: 421-427.
 • 13. Halboub ES, Al-Maweri SA, Al-Jamaei AA, Tarakji B, Al-Soneidar WA. Knowledge, Attitudes, and Practice of In- fection Control among Dental Students at Sana’a Univer- sity, Yemen. J Int oral Heal JIOH. 2015; 7: 15-19.
 • 14. Altındiş A, Cumhur A, Kahraman EP, Köseoğlu M. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Enfeksiyon Kontrolü Konusundaki Farkındalıkları ve Tutumlarının Değerlendi- rilmesi. J Biotechnol Strateg Heal Res. 2018; 2: 196-204.
 • 15. Ataç AS, Özbek M, Erbudak HÖ, Arslan U. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Öğrencileri- nin İnfeksiyon Kontrolü Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Diş Hekim Fakültesi Derg. 2008; 32: 10-17.
 • 16. De Souza RA, Namen FM, Galan J, Vieira C, Sedano HO. Infection control measures among senior dental stu- dents in Rio de Janeiro State, Brazil. J Public Health Dent. 2006; 66: 282-284.
 • 17. Rahman B, Abraham SB, Alsalami AM, Alkhaja FE, Na- jem SI. Attitudes and practices of infection control among senior dental students at college of dentistry, university of Sharjah in the United Arab Emirates. Eur J Dent. 2013; 7: 15-19.
 • 18. Gümüşsoy İ, Kartal F, Yılmaz D, Toptan H, Altındiş S, Duman ŞB. Susceptibility and application of dentists in dental infection control, sterilization and disinfection. Ye- ditepe Dent J. 2019; 15: 345-348.
 • 19. Kohn WG, Collins AS, Cleveland JL, Harte JA, Eklund KJ, Malvitz DM. Guidelines for infection control in dental health-care settings. Centers Dis Control. 2003; 52 :1-61.
 • 20. Askarian M, Mirzaei K, McLaws ML. Attitudes, beliefs, and infection control practices of Iranian dentists associa- ted with HIV-positive patients. Am J Infect Control. 2006; 34: 530-533.
 • 21. Mutters NT, Hägele U, Hagenfeld D, Hellwig E, Frank U. Compliance with infection control practices in an uni- versity hospital dental clinic. GMS Hyg Infect Control. 2014; 9: Doc18.
 • 22. Milward MR, Cooper PR. Competency assessment for infection control in the undergraduate dental curriculum. Eur J Dent Educ. 2007; 11: 148-154.
 • 23. Menon A, Ganapathy D. Awareness of Infection Cont- rol Protocols Among Clinical Dental Students and Interns in South Indian Universities. Biosci Biotechnol Res Com- mun. 2020; 13: 310-316.
 • 24. Abou El Fadl RK, Abdelmoety A, Farahat Z, Hussein MA. Assessing the levels of HIV-related knowledge and attitudes toward HIV-infected patients among undergra- duate dental students: A cross-sectional study. HIV/AIDS - Res Palliat Care. 2019; 11: 83-92.
APA yilmaz n, Salmanlı M, Yahyaoglu O, Tüzüner T (2023). Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. , 87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
Chicago yilmaz nagehan,Salmanlı Merve,Yahyaoglu Ozge,Tüzüner Tamer Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. (2023): 87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
MLA yilmaz nagehan,Salmanlı Merve,Yahyaoglu Ozge,Tüzüner Tamer Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. , 2023, ss.87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
AMA yilmaz n,Salmanlı M,Yahyaoglu O,Tüzüner T Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. . 2023; 87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
Vancouver yilmaz n,Salmanlı M,Yahyaoglu O,Tüzüner T Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. . 2023; 87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
IEEE yilmaz n,Salmanlı M,Yahyaoglu O,Tüzüner T "Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi." , ss.87 - 94, 2023. 10.5505/yeditepe.2023.77045
ISNAD yilmaz, nagehan vd. "Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi". (2023), 87-94. https://doi.org/10.5505/yeditepe.2023.77045
APA yilmaz n, Salmanlı M, Yahyaoglu O, Tüzüner T (2023). Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 7tepe Klinik, 19(2), 87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
Chicago yilmaz nagehan,Salmanlı Merve,Yahyaoglu Ozge,Tüzüner Tamer Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 7tepe Klinik 19, no.2 (2023): 87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
MLA yilmaz nagehan,Salmanlı Merve,Yahyaoglu Ozge,Tüzüner Tamer Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 7tepe Klinik, vol.19, no.2, 2023, ss.87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
AMA yilmaz n,Salmanlı M,Yahyaoglu O,Tüzüner T Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 7tepe Klinik. 2023; 19(2): 87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
Vancouver yilmaz n,Salmanlı M,Yahyaoglu O,Tüzüner T Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 7tepe Klinik. 2023; 19(2): 87 - 94. 10.5505/yeditepe.2023.77045
IEEE yilmaz n,Salmanlı M,Yahyaoglu O,Tüzüner T "Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi." 7tepe Klinik, 19, ss.87 - 94, 2023. 10.5505/yeditepe.2023.77045
ISNAD yilmaz, nagehan vd. "Farklı eğitim yıllarında bulunan diş hekimliği öğrencilerinde sterilizasyon ve çapraz enfeksiyon ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama düzeylerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi". 7tepe Klinik 19/2 (2023), 87-94. https://doi.org/10.5505/yeditepe.2023.77045