YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI

Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 715 - 730 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7456/tojdac.1274847 İndeks Tarihi: 07-07-2023

YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI

Öz:
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümler iletişim çalışmalarında da farklı bakış açılarını beraberinde getirmiştir. Özellikle içerisinde bulunduğumuz dijital çağda kullanımı ve kullanıcı sayısı giderek artış gösteren platform kanallarında yayınlanan ünlü belgeselleri dikkat çekmektedir. Bununla birlikte söz konusu platformlar üzerinden yayınlanan ünlü belgesellerinin objektif bir belgesel mi yoksa bir halkla ilişkiler çalışması mı olduğu sorusundan hareketle gerçekleştirilen bu araştırmada hem nitel hem nicel bir yöntem olarak karşımıza çıkan Q metodu kullanılmıştır. İstanbul Beykent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Esenyurt Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler ile gerçekleştirilen çalışmada veriler PQMethod 2.35 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada dijital platformlarda yayınlanan ünlü belgesellerinin imaj ve itibar çalışması olduğu düşünüldüğü ve söz konusu belgesellerin sıkıcı oldukları gibi sonuçlar bulgulanmıştır.
Anahtar Kelime: Halkla İlişkiler İtibar Yönetimi İmaj Yönetimi Kişisel Markalama Dijital Platform Belgeselleri.

CELEBRITIES AS A NEW GENERATION PUBLIC RELATIONS TOOL DIGITAL PLATFORM DOCUMENTARIES: A Q METHOD RESEARCH ON COMMUNICATION ACADEMICS

Öz:
Today, the changes and transformations in information and communication technologies have brought different perspectives in communication studies. Especially in the digital age in which we are living, its use and the famous documentaries broadcast on platform channels, the number of users of which is gradually increasing, attract attention. However, the Q method, which is both a qualitative and quantitative method, was used in this research, which was carried out based on the question of whether the famous documentaries broadcast via these platforms are an objective documentary or a public relations study. In the study conducted with academicians working at Istanbul Beykent University, Marmara University, Gelişim University, Sakarya University and Esenyurt University Faculty of Communication, the data were analyzed with PQMethod 2.35 program. In the research, results such as the fact that famous documentaries published on digital platforms are considered to be image and reputation studies and that these documentaries are boring have been found.
Anahtar Kelime: Public Relations Reputation Management Image Management Personal Branding Digital Platform Documentaries

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ames, C. (2011). Popular culture’s image of the pr image consultant: The celebrity in crisis. The IJPC Journal.
 • Büdün Aydın, E. (2021). Sosyal medyada kişi markası: Instagram’daki başarılı kişi markası örnekleri. içinde (Ed: Gül Dilek Türk). Sosyal medyada marka ve itibar yönetimi. Nobel Yayıncılık.
 • Bromley, D. B. (2001). Relationships between personal and corporate reputation. European Journal of Marketing, 35 (3/4), p. 316-331.
 • Bahar, B. (2019). Kurumsal itibar ve kuramsal temelleri. Journal of Yasar University, 14/55, s. 226-236.
 • Çelik Varol, M. (2022). Thorstein Veblen ve gösterişçi tüketim bağlamında wealthie kavramı üzerine bir değerlendirme. Journal of Communication Science Researchs, 2 (1), s. 45-55.
 • Demir, F. & Kul, M. (2011). Modern bir araştırma yöntemi: Q metodu. Adalet Yayınları.
 • Dewan, D. S. (2020). The role of personal image in personal branding. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. ISSN 1668-0227. p. 29-38.
 • Fitch, K. (2017). Seeing ‘the unseen hand’: Celebrity, promotion and public relations. Public Relations Inquiry, Vol. 6(2), p.157–169.
 • Fombrun, C. J. (1996). Reputation: realizing value from the corporate image. Harvard Business School Press.
 • Geçikli, F. (2013). Halkla ilişkiler ve iletişim. Beta Yayınları.
 • Gehl, R. W. (2011). Ladders, samurai and blue collars: Personal branding in Web 2.0. First Monday, 16(9). p.3-24.
 • Gulla, E. (2021). Why is every celebrity making a documentary about themselves?. https://www.cosmopolitan.com/uk/entertainment/a38077467/why-every-celebrity-making-documentary/, Erişim Tarihi: 04.02.2023.
 • Gregg, N. C. (2016). True life story: mythmaking in biographical films. Middle Tennessee State University Degree of, Master of Science in Mass Communications Thesis.
 • Hagan, L. M. (2011). Building the case for educating business leaders on the importance of public relations. American Journal of Business Education (AJBE), 4(8), s. 43–48.
 • Welch, J. M. (2005). The electronic welcome mat: the academic library web site as a marketing and public relations tool. The Journal of Academic Librarianship, 31(3). p. 225–228.
 • Kadıbeşegil, S. (2006). İtibar yönetimi. Mediacat Kitapları.
 • Karaköse, T. (2007). Örgütlerde itibar yönetimi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. Sayı: 11. s.1-12.
 • Karasu, M. & Peker, M. (2019). Q yöntemi: tarihi, kuramı ve uygulaması. Türk Psikoloji Yazıları. 2(43), s. 28-39.
 • Karatepe, S. (2008). İtibar yönetimi: halkla ilişkilerde güven yaratma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C.7 S.23 s.77-97.
 • Kim, L. (2022). The Ingenious Way the Kardashians Turned Themselves Into Celebrities. https://www.inc.com/leonard-kim/the-ingenious-way-the-kardashians-turned-themselves-into-celebrities.html, Erişim Tarihi: 11.02.2023.
 • Koç Başaran, Y. (2017). Sosyal bilimlerde örnekleme kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 47. s. 480-495.
 • Mickie, D. & Sriramesh, K. (2017). Public relations. The International Encyclopedia of Organizational Communication. DOI: 10.1002/9781118955567.wbieoc171. p. 1-17.
 • Misra, J. & Walters, K. (2016). All fun and cool clothes? youth workers’ consumer ıdentity in clothing retail, Journal of Work and Occupations. 43(3).p. 294-325.
 • Okay, A. & Okay, A. (2007). Halkla ilişkiler kavram strateji ve uygulamaları. Der Yayınları.
 • Polat, M. (2022). Nitel-nicel bir yaklaşım olarak q-metodoloji ve eğitim araştırmalarında kullanılabilirliği üzerine düşünceler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 51: Özel sayı 1, Denizli, s. 481-489.
 • Marquis, E. (2009). Just act naturally : a poetics of documentary performance. Graduate Centre for Study of Drama University of Toronto. Doctor of Philosophy Thesis. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/32014/1/Marquis_Elizabeth_O_200911_PhD_thesis.pdf.
 • Marshall, D. P. (2010). The promotion and presentation of the self: celebrity as marker of presentational media, Celebrity Studies, 1:1, 35-48, DOI: 10.1080/19392390903519057.
 • McNally, D. & Speak, K. (2004). Be your own brand. A breakthrough formula for standing out from the crowd, https://archive.org/details/Be_Your_Own_Brand_2nd_9781605098111,
 • Meyers, E. (2009). Can you handle my truth? : authenticity and the celebrity star image. The Journal of Popular Culture, Vol. 42, No. 5, p. 890-907.
 • Pawar, A. (2016). The power of personal branding. International Journal of Engineering and Management Research, Volume 6, Issue 2. p.840-847.
 • Philbrick, J. L. & Cleveland, A.D. (2015). Personal branding: Building your pathway to professional success. Medical Reference Services Quartely, 34(2). P.181-189.
 • Pira, A., Demirtaş, E., Geçici, F. & Kayaa, H. (2005). Halkla ilişkilerin evrimi: Grunig- Hunt modelleri üzerine bir çalışma. Yeni Düşünceler, Yıl 1, Sayı 1, s. 19-40.
 • Setiawan, H.A. & Lobodally, A. (2021). The Commodification of Celebrity Popularity Content in The Documentary Film Miss Americana. Jurnal Komunıkası Dan Bısnıs. p.1-10.
 • Shepherd, I. D. H. (2005), From cattle and coke to charlie: meeting the challenge of self marketing and personal branding. Journal of Marketing Management. Volume 21, Issue 5-6, p.589-606.
 • Şirzad, N. (2022). A review on online reputation management and online reputation components. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 23, p. 219-242.
 • Tanhan, F. & Nas, E. (2020). Bir q-metodu çalışması: rehber öğretmenlere ilişkin öğretmen algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 37, s.114-123. Thompson, R.S. (2022). 18 of the Juiciest Celebrity Documentaries. https://cafemom.com/entertainment/juiciest-celebrity-documentaries, Erişim Tarihi: 11.02.2023.
 • Van den Bulck, H., Claessens, N. & Panis, K. (2015). World relations and development issues: Framing celebrity philanthropy documentaries. In E. Jeffreys, & P. Allatson (Eds.), Celebrity Philanthropy (pp. 105-124). Intellect.
 • Walker, K. (2010). A systematic review of the corporate reputation literature: Definition, measurement, and theory. Corporate Reputation Review, 12(4), p.357–387.
 • White, R. (2022). Personal Branding In The Digital Age: Why It Matters. (Forbes). https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2022/05/20/personal-branding-in-the-digital-age-why-it-matters/?sh=399ae5802304, Erişim Tarihi: 11.02.2023.
 • Yahr, E. (2021). Documentaries are changing public opinion about celebrities — with consequences even the filmmakers didn’t expect. https://www.washingtonpost.com/arts-entertainment/2021/03/19/celebrity-documentaries/, Erişim Tarihi: 29.01.2023.
 • Ziek, P. (2016). Cultivating celebrity through public relations. Celebrity Studies, 7:1, 122-124, DOI: 10.1080/19392397.2016.1131015.
APA ÇELİK VAROL D (2023). YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. , 715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
Chicago ÇELİK VAROL Dr. Merve YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. (2023): 715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
MLA ÇELİK VAROL Dr. Merve YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. , 2023, ss.715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
AMA ÇELİK VAROL D YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. . 2023; 715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
Vancouver ÇELİK VAROL D YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. . 2023; 715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
IEEE ÇELİK VAROL D "YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI." , ss.715 - 730, 2023. 10.7456/tojdac.1274847
ISNAD ÇELİK VAROL, Dr. Merve. "YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI". (2023), 715-730. https://doi.org/10.7456/tojdac.1274847
APA ÇELİK VAROL D (2023). YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 13(3), 715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
Chicago ÇELİK VAROL Dr. Merve YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 13, no.3 (2023): 715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
MLA ÇELİK VAROL Dr. Merve YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.13, no.3, 2023, ss.715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
AMA ÇELİK VAROL D YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2023; 13(3): 715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
Vancouver ÇELİK VAROL D YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2023; 13(3): 715 - 730. 10.7456/tojdac.1274847
IEEE ÇELİK VAROL D "YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 13, ss.715 - 730, 2023. 10.7456/tojdac.1274847
ISNAD ÇELİK VAROL, Dr. Merve. "YENİ NESİL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK ÜNLÜLERİN DİJİTAL PLATFORM BELGESELLERİ: İLETİŞİM AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR Q METOD ARAŞTIRMASI". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 13/3 (2023), 715-730. https://doi.org/10.7456/tojdac.1274847