Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 7 Sayfa Aralığı: 1 - 18 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü

Öz:
Bu çalışmanın amacı, sigorta sektöründe faaliyet gösteren üç şirketi finansal performanslarına göre sıralamaktır. Bu amaçla, gri ilişkisel Analiz yöntemi kullanılarak likidite, kaldıraç ve kârlılık oranları yardımıyla performans ölçümünde bulunulmuştur. Likidite oranları yüksek olan bir Ģirketin finansal performansının da yüksek olabileceği sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar Kelime: sigortacılık performans değerlendirme

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans

Performance evaluation in turkish insurance sector with grey relationship analysis

Öz:
The aim of this study is to rank the financial performance of three leading companies operating in the insurance sector. For this purpose, Grey Relationship Analysis is used to measure performance by liquidity, financial leverage and profitability ratios of the companies. It is concluded that a firm which has high liquidity ratios may have high performance.
Anahtar Kelime: insurance trade performance evaluation

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Finansal Piyasalar Raporu 2008, T.C BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Mayıs 2009.
 • CHANG, C.P. (2006), “Managing Business Attributes and Performance for Commercial Banks”, The Journal of Amerikan Academy of Business, Vol. 9, No. 1, pp. 104-109.
 • CUMMINS, J.D. ve WEISS, M.A (1993), “Measuring Cost-Efficiency in Property Liability Insurance Industry”, Journal of Banking and Finance, Vol. 17, pp. 463-481.
 • CUMMINs, D.J., TENNYSON, S. ve WEISS, M.A (1998), “Consolidation and Efficiency in the U.S Life Insurance Industry”, Center of Financial Instutions Working Paper, 98-08, Wharton School Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania.
 • ÇELEBi, N. (2008), “Gri ilişkisel Analiz Yöntemiyle Personel Seçimi”, VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu”, İstanbul, ss.21-29.
 • ÇİFTÇİ, H. (2004), “Türk Sigorta Sektörünün Sorunları: DEA Analizi ile Türk Sigorta ġirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 1, ss. 121-143.
 • DAĞLI, H. (2009), Finansal Yönetim, Derya Kitabevi, 4. Baskı, Trabzon.
 • FAN, C.H. ve CHENG, C.K. (2009), “ Using Analytic Hierarchy Process Method and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution to Evaluate Curriculum in Department of Risk Management and Insurance”, Journal of Science in Society, Vol.19, No.1, pp.1-8.
 • FENG, C.M. ve WANG, R.T. (2000), “Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios”, Journal of Air Transport Management 6, pp.133-142.
 • FUENTES, H., TATJE, E.G. ve PERELMAN S. (2005), “Product Specialization, Efficiency and Productiviy Change in the Spanish Insurance Industry”, Crepp Working Papers 0506, Centre de Recherche en Economie Publique et de la Population (Crepp) (Research Center on Public and Population Economics) HEC Management School, University of Liege.
 • FUKUYAMA, H. (1997), “Investigating Productive Efficiency and Productivity Changes of Japanese Life Insurance Companies”, Pacific-Basin Finance Journal, 5, pp.481-509.
 • GİRGİNER N., YALAM, A., ve KAYGISIZ, Z. (2007), “Veri Zarflama Analizi ve Kümeleme Analizi ile Türkiye Sigortacılık Sektöründeki Firmaların Performanslarının Karşılaştırılması”, Ġktisat, ĠĢletme ve Finans, Cilt.22, Sayı.261, ss.100-113.
 • HARDWICK, P. (1997), “Measuring Cost Inefficiency in the UK Life Insurance Industry”, Applied Financial Economics, Vol.7, pp.37-44.
 • HAO, J.C.J ve CHOU, L.Y (2005), “The Estimation of Efficiency for Life Insurance Industry: The Case in Taiwan”, Journal of Asian Economics, Vol.16, pp.847-860.
 • HAO, J.C. (2007), “Efficiency Test on Taiwan’s Life Insurance Industry: Using X-Efficiency Approach”, Information and Management Sciences, Vol.18, No.1, pp.37-48.
 • HO, C.T ve WU, Y.S. (2006), “Benchmarking Performance Indicators for Banks”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 13, Issue.1/2, pp.147-159.
 • KAPLAN, M. ve ÇELĠK, T. (2007), “Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik ve Etkinliği Belirleyen Faktörler”, İktisat İşletme ve Finans, Cilt.22, Sayı.253, ss.97-114.
 • KARIM, M.Z.A., ve JHANTASANA, C. (2005), “Cost Efficiency and Profitability in Thailand’s Life Insurance Industry: A Stochastic Cost Frontier Approach”, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol.2, No.4, pp.1-13.
 • KAYALI, A.C (2007), “2000-2006 Döneminde Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sigorta şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt.14, Sayı.2, ss.103-115.
 • KILIÇKAPLAN, S. ve BAġTÜRK H. F. (2004), “Türkiye’de Hayat DıĢı Alanda Faaliyet Gösteren Sigorta ġirketlerinin 2002 Yılındaki Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Ġle Ölçülmesi”, Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6/2, ss.63-79.
 • MANSOR, S.A, ve RADAM, A. (2000), “Productivity and Efficiency Performance of the Malaysian Life Insurance Industry”, Journal Economy Malaysia, Vol. 34, No. 4, pp. 93-105.
 • OKKA, O. (2009), Finansal Yönetim: Teori ve Çözümlü Problemler, Nobel Yayın, 3. Baskı, Ankara.
 • SEZEN, B., ĠNCE, H. ve AREN, S. (2005), “Türkiye’deki Hayat Dışı Sigorta şirketlerinin Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Göreli Etkinlik Değerlendirmesi”, İktisat İşletme ve Finans, 20, ss.87-95.
 • Sigortacılık Sektörü Piyasa Analiz Raporu 2008, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Mayıs 2009.
 • TSAI, H.Y., HUANG, B.Y., ve WANG, A.S. (2008), “ Combining ANP and TOPSIS Concepts for Evaluation the Performance of Property-Liability Insurance Companies”, Journal of Social Science, Vol.4, No.1, pp.56-61.
 • Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor 2008, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu, Mayıs 2009.
 • WANG R.T., HO, C.H., FENG, C.M., ve YANG, Y.K. (2004), “A Comparative Analysis of the Operational Performance of Taiwan’s Major Airports”, Journal of Air Transport Management, Vol.10, Issue.5, pp.353-360.
 • WU, G., TANG, C., ZHANG M.ve WU, W. (2005), “Study on Grey Model GM (1,1) Forecasting for Airport Passenger Throughput”, China-USA Business Review, Vol.4, No.5, pp.70-75.
 • YUAN, X. (2007), “Grey Relation Evaluation of Financial Situation of Listed Company”, Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol.3, No.2, pp. 41-44.
 • YUENGERT, A.M. (1993), “The Measurement of Efficiency in Life Insurance: Estimates of a Mixed Normal Gamma Error Model”, Journal of Banking and Finance, Vol.17, pp.483-496.
 • ZANGHIERI, P. (2008), “ Efficiency of European Insurance Companies: Do Local Factors Matter?”, http:www.ania.it/studi _statistiche/studi/lavori_svolti/paper_150309.pdf. (eriĢim tarihi 10.09.2009)
 • ZHAI, L.Y., KHOO, L.P. ve ZHONG, Z.W. (2009), “Design Concept Evaluation in Product Devolopment Using Rough Sets and Grey Relation Analysis”, Expert System with Applications 36, pp. 7072-7079.
 • 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • www.sigortacılık.gov.tr/turk sigortacılık sektörüne ilişkin istatistikler, erişim tarihi, 30.12.2008.
APA PEKER İ, BAKİ B (2011). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. , 1 - 18.
Chicago PEKER İSKENDER,BAKİ Birdoğan Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. (2011): 1 - 18.
MLA PEKER İSKENDER,BAKİ Birdoğan Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. , 2011, ss.1 - 18.
AMA PEKER İ,BAKİ B Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. . 2011; 1 - 18.
Vancouver PEKER İ,BAKİ B Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. . 2011; 1 - 18.
IEEE PEKER İ,BAKİ B "Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü." , ss.1 - 18, 2011.
ISNAD PEKER, İSKENDER - BAKİ, Birdoğan. "Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü". (2011), 1-18.
APA PEKER İ, BAKİ B (2011). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(7), 1 - 18.
Chicago PEKER İSKENDER,BAKİ Birdoğan Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.7 (2011): 1 - 18.
MLA PEKER İSKENDER,BAKİ Birdoğan Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.7, 2011, ss.1 - 18.
AMA PEKER İ,BAKİ B Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2011; 0(7): 1 - 18.
Vancouver PEKER İ,BAKİ B Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2011; 0(7): 1 - 18.
IEEE PEKER İ,BAKİ B "Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.1 - 18, 2011.
ISNAD PEKER, İSKENDER - BAKİ, Birdoğan. "Gri ilişkisel analiz yöntemiyle türk sigortacılık sektöründe performans ölçümü". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 7 (2011), 1-18.