Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 14 - 45 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21602/sduarte.1261142 İndeks Tarihi: 11-08-2023

Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol

Öz:
Sanatçı ait olduğu toplumun diğer bireyleri gibi iletişim kurabilme ve çevresine karşılık verebilme yetisine bağlı olarak kendisini, benliğini ve sanatsal dilini inşa eder. Bu inşa sürecine kişisel deneyimleri, toplumsal değerleri ve savunma mekanizmaları da ortak olur. Araştırmada savaş, kapitalizm veya sermaye sömürüsü gibi nedenlerle bireyde gelişen sinizm ve yabancılaşma durumları, savunma mekanizmaları sanatçı-toplum dinamiğinde ele alınmakta, George Grosz ve Andy Warhol örnekleri üzerinden incelenmektedir. Grosz’un hicivci üslubu, mizah savunma mekanizmasıyla, Warhol’un kitle imgeleri ve medya ikonografisi, inkar ve özdeşleşme savunma mekanizmalarıyla ilişkilendirilmektedir. Araştırma literatür tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, konuya ilişkin daha önceden gerçekleştirilen araştırmalar incelenmiştir. Ayrıca bu çalışma, George Grosz’un eski avangard, Andy Warhol’un yeni avangard olarak ortak ve farklı yönlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesiyle de önem kazanmaktadır. Araştırmanın ülke vatandaşı ve toplum gözlemcisi olarak sanatçının sahip olduğu ideolojik yaklaşım ve üretimlerinin sosyo-psikolojik bağlantılarının anlaşılabilir olması açısından yardımcı bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Sanat Sinizm Avangard George Grosz Andy Warhol

THE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND CYNICISIM (ALIENATION): GEORGE GROSZ AND ANDY WARHOL

Öz:
The artist constructs self structure, identity. and artistic language depending on his/her ability to communicate and respond to the environment like other members of the society to which he/she belongs. Personal experiences, social values, and defense mechanisms also become partners in this construction process. In this study, cynicism, alienation, and defense mechanisms that develop in individuals due to reasons such as war, capitalism, or capital exploitation are examined in the artist- society dynamic and examined through the examples of George Grosz and Andy Warhol. Grosz's satirical style is associated with the defense mechanism of humor, while Warhol's mass images and media iconography are associated with the defense mechanisms of denial and identification. The research was done by scanning method and previous studies on the subject were examined. In addition, this study is a notable attempt at a comparative evaluation of the common and different aspects of Grosz's historical avant-garde and Warhol's neo avant-garde. As a citizen of the country and a social observer, the research is thought to be a helpful source in terms of understanding the ideological approach of the artist and the socio-psychological connections of artists' piece.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, B. (2018). Çağdaş Sanatta Bireyleşmeler-II, İstanbul: Corpus Yayınları.
 • Akçaoğlu, Z. (2004). “Duchamp, Cage, Warhol Ve Postmodernizm”. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yayınları, Sayı 15, s.109-115.
 • Akpolat, T. (2014). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sizim Tutumlarının İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi (Samsun İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
 • Akyıldız, Y. (1998). ‘’Bireysel Ve Toplumsal Boyutlarıyla Yabancılaşma’’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, s.163-176.
 • Antmen, A. (2019). Sanatçılardan Yazılar Ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar*, 10. Basım, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Aisenberg, B. (1998). Grosz’s Political Position: False Commitment, False Testimony, Jerusalem University, Political Aspects of Spanish Art of 20th Century-The Paradox of Engagée pp.63- 80.
 • Arıkan, S. (2014). Lacancı Psikanalitik Yöntem Işığında Iris Murdock’un Romanları, Konya: Çizgi Kitap Evi.
 • Bakker, E. D. (2007). ‘‘Integrity And Cynicism: Possibilities And Constraints Of Moral Communication’’, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Vol.20, No.1, p.119-136.
 • Balay, R., Kaya, A. ve Cülha, A. (2013). ‘‘Örgüt Kültürü Ve Örgütsel Sinizm İlişkisi’’, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s.123-144.
 • Bergson, H. (2014). Gülme, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Biro, M. (2009). The Dada Cyborg Visions Of The New Human İn Weimar Berlin, London: University of Minnesota Press.
 • Bockris, V. (1989). The Life And Death Of Andy Warhol, First Edition, NY: Bantam Publisher.
 • Boratav, O. ve Gürdal, N. (2017). ‘‘Kültür Endüstrisi Bağlamında Sanat Eserinin Tecimselleşmesi ve Metanın Estetize Edilişi’’, Yıldız Journal of Art and Design, Cilt 3, Sayı 2, s.96-109.
 • Colacello, B. (1990). Holy Terror–Andy Warhol Close Up, NY: Harper Collins Publishers.
 • Cramer, P. (2009). ‘‘Seven Pillars of Defense Mechanism Theory’’, Social and Personality Psychology Compass Journal, Vol 2, No.5, pp.1963 – 1981.
 • Çoban, G. S. (2021). ‘‘Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleştirme Basamağında Gizil Yetenekler’’, European Journal of Educational and Social Sciences, Cilt 6, Sayı 1, s.111 – 118.
 • Danko, D. (2017). Sanat Sosyolojisi, 1. Basım, çev. Nesibe Zeynep Arslanoğlu, Ankara: Hece Yayınları.
 • Dillon, B. (2009). Tormented Hope: Nine Hypochondriac Lives. Dublin: Penguin Ireland Publisher.
 • Durkheim, E. (2015). İntihar, çev. Z. Zühre İlkgelen, İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Duve, T. D. (2016). ‘‘Andy Warhol Ya Da Mükemmelleşmiş Makine’’. Marx’ın atölyesinde dikilmiştir: Beuys Warhol Klein Duchamp, 1. Basım, çev. Onur Civelek, s.35-59, İstanbul: Corpus Yayınları.
 • Dyregrov, A., Gjestad, R. and Raundalen, M. (2002). ‘‘Children Exposed To Warfare: A Longitudinal Study’’, Journal of Traumatic Stress, Vol 15, No.1, pp. 59-68.
 • Elma, C. (2003). İlkokul Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşması (Ankara İli Örneği), Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
 • Erden, G. ve Gürdil, G. (2009).‘‘Savaş Yaşantılarının Ardından Çocuk Ve Ergenlerde Gözlenen Travma Tepkileri Ve Psiko-Sosyal Yardım Önerileri’’, Türk Psikoloji Yazıları, Cilt 12, Sayı 24, s.1- 13.
 • Erikson, K. (1991). ‘‘Notes On Trauma And Community American Imago’’, NY: The John Hopkins University Press, Vol. 48, No.4, pp.455-472.
 • Foster, H. (2017). Gerçekliğin Geri Dönüşü Yüzyılın Sonunda Avangard, çev. Esin Hoşsucu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları Sanat ve Kuram Dizisi.
 • Freud, S. (1998). Espriler Ve Bilinçdışı İle İlişkileri, 3.baskı, çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel Yayınları.
 • Freud, S. (2014). Haz İlkesinin Ötesinde, çev. Mehmet Ökten, İstanbul: Tutku Yayınevi.
 • Freud, S. (2016). Grup Psikolojisi Ve Ego Analizi, çev. Hasan ilhan, Ankara: Yason Yayınları.
 • Friedrich, O. (1986). Before The Deluge: A Portrait of Berlin in the 1920, USA: Fromm International Publishing Corporation.
 • Fromm, E. (1989). Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum, 3. Basım, çev. Necla Arat, İstanbul: Say Yayınları.
 • Fromm, E. (1993). İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri, 2. Basım, çev. Şükrü Alpagut, İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Fromm, E. (1994a). Kendini Savunan İnsan, 4. Basım, çev. N. Arat, İstanbul: Say Yayınları.
 • Fromm, E. (1994b). Sevginin Ve Şiddetin Kaynağı, 6. Basım, çev. Y. Salman ve N. İçten, İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Fromm, E. (1996). Özgürlükten Kaçış, 4. Basım, çev. Şemsa Yeğin, İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Geçtan, E. (2020). İnsan Olmak, haz. Müge Gürsoy Sökmen, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Grosz, G. (1983). A Small Yes And A Big No The Autobiography Of George Grosz, trans. Arnold J. Pomerans, London: Zenith Publisher.
 • Haspolat, N. K. (2022). ‘‘Psikanalizin İçinden Bir Kavram ‘Özdeşleşme’”, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s.1-9.
 • İpek, A. N. (2016). Hafıza Kutusu. Ankara: Sanatta Yeterlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı.
 • James, M. S. L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of potantial Positive and Negative Effects on School Systems, Unpublished Doctoral Dissertation, USA: The Florida State University, College of Business.
 • Jones, L. (2002). ‘‘Adolescent Understanding Of Political Violence And Psychological Well-Being: A Qualitative Study From Bosnia Herzegovina’’, Social Science and Medicine, Vol 55, No.8, pp. 1351-1371.
 • Karaçalı Annepçioğlu, H. ve Kurt, C. (2019). ‘‘Bellek Ve Sanat ilişkisi: Canan Tolon Ve Sarkis Zabunyan’’, Art-Sanat Dergisi, Sayı 12, s.223-241.
 • Kılıç, S. ve Toker, K. (2020). ‘‘Örgütsel Adalet ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Cilt 15, Sayı 58, s.288-30.
 • Kızıltan, G. S. (1986). Çağımızda Yabancılaşma Sorunu, 1. Basım, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kuspit, D. (2017). Sanatın Sonu, 4. Basım, çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kolb, C. (2016). Andy Warhol Was a Hoarder. Inside the Minds of History's Great Personalities, Illustrated edition, Washington D.C.: National Geographic Publisher.
 • Köse, L. (2019). Marx ve Fromm’un Yabancılaşma Ve Sevgi Kavramları Bağlamında İnsan-Robot İlişkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan ve Toplum Bilimleri Ana Bilim Dalı.
 • Kranzfelder, I. (2005). George Grosz, Köln: Benedikt Taschen Publisher.
 • Lacan, J. (1981). ‘‘Four Fundamental Concepts Of Psychoanalysis’’, The Seminars of Jacques Lacan book XI. Norton, London.
 • Lynton, N. (1982). Modern Sanatın Öyküsü, çev. Cevat Çapan ve Sadi Öziş, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Maslow, A. H. (1943). ‘‘A Theory Of Human Motivation’’, Psychological Review, Vol. 50, No. 4, pp.370–396.
 • McLuhan, M. (1964). Understanding Media The Extensions Of Man, intro. Lewis H. Lapham, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Michalski, S. (1994). New Objectivity: Painting, Graphic Art And Photography In Weimar Germany 1919-1933, Köln: Benedikt Taschen Publisher.
 • Monro, D. H. (1988). Theories Of Humor. Writing And Reading Across The Curriculum, Third edition, Eds. Laurence Behrens and Leonard J. Rosen, Glenview, IL: Scott, Foresman and Company, pp.349-355.
 • Qouta, S., Punamaki, R. L. and El Sarraj, E. (2003). ‘‘Prevalence And Determinants Of PTSD Among Palestinian Children Exposed To Military Violence’’, European Child and Adolescent Psychiatry, Vol 12, No.6, pp. 265-272.
 • Rosner, M. and D. Mittelberg (1989). The dialectic of alienation and dealienation: the case of kibbutz industrialization. Alienation theories and dealienation strategies: Comparative perspectives in philosophy and the social sciences, eds. D. Schweitzer and R. F. Geyer, Nortwood: Sciences Reviews Ltd.
 • Sabarsky, S. (1985). George Grosz: Berlin Years, First edition, New York: Rizzoli International Publications.
 • Sireteanu, I. B. (2022). ‘‘Death As Disaster: Andy Warhol's Aesthetics Of Catastrophe’’, University of Bucharest Review: Literary and Cultural Studies Series, Vol.12, No.1, pp.93-103.
 • Sloterdijk, P. (1983). Critique of Cynical Reason (Theory and History of Literature, Volume 40), trans. Michael Eldred, London: University of Minnesota Press.
 • Susa, A. M. (2002). Humor Type, Organizational Climate And Outcomes; The Shortest Distance Between An Organizations Environment And The Bottomline İs Laughter, Nebreska: Unpublished Doctoral Thesis, University of Nebraska, The Graduate College, Department of Psychology.
 • Swenson, G. R. (1963). ‘‘What is Pop Art? Answers from 8 Painters, Part I ’’, ArtNews 62, The Selected Andy Warhol Interviews, eds. J. Russell and S. Gablik, London: Reprinted 1969 in Pop Art Redefined.
 • Şahiner, R. (2020). ‘‘Sloterdijk ve Sinik Aklın Eleştirisi Üzerine’’, Çağdaş Sanatta Postmodernizm Neoavangardizm Sinizm, der. Rıfat Şahiner, 1. Basım, Ankara: Ütopya Yayınevi, s.197-218.
 • Tamaki, M., Bang J. W., Watanabe T. and Sasaki Y. (2016). ‘‘Night Watch İn One Brain Hemisphere During Sleep Associated With The First-Night Effect İn Humans’’. Current Biology, Vol. 26, No.9, pp.1190-1194.
 • Thabet, A. A., Tawahina, A. A., Sarraj, E. E. and Vostanis, P. (2008). ‘‘Exposure To War Trauma And PTSD Among Parents And Children İn Gaza Strip’’, European Child And Adolescent Psychiatry, Vol. 17, No.4, pp.191-199.
 • Tolan, B. (1991). Toplum Bilimlerine Giriş, 1. Basım, İstanbul: Adım Yayıncılık.
 • Tunca Kömürcü, A. B. (2022). ‘‘Bireysel Ve Kültürel Travma Tarihinin İlişkiselliği’’, Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, Sayı 10, s.95-106.
 • Tükel, İ. (2012). ‘‘Modern Örgütlerde Yabancılaşma Ve Kafka’nın Dönüşüm Romanının Bu Bağlamda Analizi’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s.34-50.
 • Türkdoğan, T. (2014). Sanat Kültür ve Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Vaillant, G. E. (1994). ‘‘Ego Mechanisms Of Defense and Personality Psychopathology’’, Journal of abnormal psychology, Vol. 103, No. 1, pp.44-50.
 • Wolmer, L., Laor, N., Dedeoglu, C., Siev, J. and Yazgan, Y. (2005). ‘‘Teacher-mediated Intervention After Disaster: A Controlled Three-Year Follow-up Of Children’s Functioning’’, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 46, No.11, pp.1161-1168.
 • Yayman Ataseven, S. (2017). ‘‘Andy Warhol’un Resimlerinde Popüler Kültürün Etkisi’’, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 16, s.288-297.
 • Yılmaz, M. (2001). Pop: Tüketim ve Medya kültürünün Sanatı, Sanatçıları Okumak Ya Da Hayali Söyleşiler, 1. Basım, Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Zor, İ., Bulut, S. (2020). ‘‘Bir Kültür Üretim Aracı Olarak Fotoğraf Ve Gündelik Yaşamı Aktarmada Fotoğraf Kültürü’’, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 50, s.74-96. İnternet Kaynakları
 • APA Dictionary, (2023). American Dictionary of Psychology. https://dictionary.apa.org/defense- mechanism, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Artun, A. (2018). ‘‘Dada’nın Hakikati’’, E-skop https://www.e-skop.com/skopbulten/dadanin- hakikati/3702, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Avent, C. (2022). ‘‘Pop Art, tüketim, şöhret: Andy Warhol olmak’’, Kültür-Sanat Söylenti Dergi. https://www.soylentidergi.com/andy-warhol-hakkinda-her-sey/, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Barbazzeni, B. (2022). ‘‘How Our Name Affects Our Personality and Identity: What Social Psychology Says’’, Exoinsight. https://insight.openexo.com/how-our-name-affects-our- personality-and-identity-what-social-psychology-says/, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Curley, J. J. (2017). ‘‘Andy Warhol’s comfort food for the apocalypse’’. OUPblog Oxford University Press's Academic Insights for the Thinking World. https://blog.oup.com/2017/08/andy-warhol-nuclear-apocalypse/, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Crow, T. (1987). ‘‘From the Archives: Saturday Disasters: Trace and Reference in Early Warhol’’. Art in America. https://www.artnews.com/art-in-america/features/archives-saturday-disasters- trace-reference-early-warhol-63578/ , Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Forrest, R. (2018). Andy Warhol—The artist who died twice. Recordart. https://recordart.net/category/andy-warhols-medical-psychological- history/?blogsub=confirming#subscribe-blog, Erişim tarihi: 28.02.2023. Http-1. Andy Warhol, Vikisöz, https://tr.wikiquote.org/wiki/Andy_Warhol, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Kahraman, C. (2019). ‘‘Andy Warhol’un Yeraltı Sinemasının Video Art’a Etkileri’’, Rıhtım Edebiyat ve Sanat Dergisi, Sayı 41. https://rihtimdergi.com/andy-warholun-yeralti-sinemasinin- video-arta-etkileri/, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Meyers, J. (2022). ‘‘War, Sex And Decay: George Grosz İn Berlin’’, The Artcile. https://www.thearticle.com/war-sex-and-decay-george-grosz-in-berlin, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Port, S. (2018). ‘‘A Small Yes and a Big No by George Grosz (1946)’’, Books & Boots https://astrofella.wordpress.com/2018/01/11/a-small-yes-and-a-big-no-george-grosz/, Erişim tarihi: 28.03.2022.
 • Sabater, V. (2021). ‘‘Eric Fromm ve Humanistic Psychoanalysis’’, Exploring Your Mind. https://exploringyourmind.com/erich-fromm-humanistic-psychoanalysis/, Erişim tarihi: 28..03.2022.
 • Turan, M. (2019). Andy Warhol: Yaradanımız Medya*. Altyazı Yönetmen Portreleri. https://altyazi.net/yazilar/yonetmen-portreleri/andy-warhol-yaradanimiz-medya/, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Görsel 1. Grosz, ‘‘Dada Death’’, 1918, Kurfürstendamm, Berlin. foto by Furtado, W. (2016, October 23). How Dadaists Inspired Generations of Halloween Costumes, Sleek. https://www.sleek-mag.com/article/dada-halloween-costumes/, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Görsel 2. Grosz, ‘‘Stützen der Gesellschaft (Toplumun Sütunları)’’, 1926, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Neue Nationalgalerie. https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/neue- nationalgalerie/sammeln-forschen/highlights-der-sammlung/, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Görsel 3. Grosz, ‘‘Daum Marrie’’, 1920, Kağıt Üzerine Sulu Boya, Kolaj Karışık Teknik. Berlinische Galerie. https://berlinischegalerie.de/en/collection/specialised-fields/prints-and-drawings/geor ge -grosz/, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Görsel 4. Grosz, ‘‘Landscape, Garnet Lake’’, 1943, Karton Üzerine Yağlı Boya, Galerie Henze & Ketterer. https://www.artsy.net/artwork/george-grosz-landscape-garnet-lake-syracuse-wood- at-garnet-lake, Erişim tarihi: 28.02.2023.
 • Görsel 5.Warhol, ‘‘Marilyn Diptych’’, 1962, İkili Tuval Üzerine Serigrafi Baskı ve Akrilik, Tate Gallery. https://artuk.org/discover/artworks/marilyn-diptych-117797, Erişim tarihi: 28.02.2023.
APA Cengiz B, AKÇAOĞLU Z (2023). Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. , 14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
Chicago Cengiz Burcu Nur,AKÇAOĞLU ZELİHA Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. (2023): 14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
MLA Cengiz Burcu Nur,AKÇAOĞLU ZELİHA Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. , 2023, ss.14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
AMA Cengiz B,AKÇAOĞLU Z Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. . 2023; 14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
Vancouver Cengiz B,AKÇAOĞLU Z Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. . 2023; 14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
IEEE Cengiz B,AKÇAOĞLU Z "Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol." , ss.14 - 45, 2023. 10.21602/sduarte.1261142
ISNAD Cengiz, Burcu Nur - AKÇAOĞLU, ZELİHA. "Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol". (2023), 14-45. https://doi.org/10.21602/sduarte.1261142
APA Cengiz B, AKÇAOĞLU Z (2023). Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. Art-e Sanat Dergisi, 16(31), 14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
Chicago Cengiz Burcu Nur,AKÇAOĞLU ZELİHA Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. Art-e Sanat Dergisi 16, no.31 (2023): 14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
MLA Cengiz Burcu Nur,AKÇAOĞLU ZELİHA Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. Art-e Sanat Dergisi, vol.16, no.31, 2023, ss.14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
AMA Cengiz B,AKÇAOĞLU Z Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. Art-e Sanat Dergisi. 2023; 16(31): 14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
Vancouver Cengiz B,AKÇAOĞLU Z Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol. Art-e Sanat Dergisi. 2023; 16(31): 14 - 45. 10.21602/sduarte.1261142
IEEE Cengiz B,AKÇAOĞLU Z "Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol." Art-e Sanat Dergisi, 16, ss.14 - 45, 2023. 10.21602/sduarte.1261142
ISNAD Cengiz, Burcu Nur - AKÇAOĞLU, ZELİHA. "Sanat ve Sinizm (Yabancılaşma) İlişkisi: George Grosz ve Andy Warhol". Art-e Sanat Dergisi 16/31 (2023), 14-45. https://doi.org/10.21602/sduarte.1261142