Yıl: 2023 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 264 - 272 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/sportsci.2023-95706 İndeks Tarihi: 22-07-2023

İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma

Öz:
Amaç: Bu araştırma, işitme engelli erkek hentbol millî takım oyuncularının kaygı düzeylerini ve psikolojik iyi oluş hâllerini incelemek amacı ile yapılmıştır. İşitme engelli bireylerin, sporun psikolojik etkileri açısından nasıl bir deneyim yaşadığını anlamak bu etkileri yorumlamak çalışma amacını oluşturmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın çalışma grubunu; İşitme Engelli Erkek Hentbol Millî Takım oyuncularından 10 sporcu oluşturmuştur. İşitme engelli erkek hentbol oyuncularının kaygı düzeyleri ile psikolojik iyi oluş hâllerini keşfetmeyi amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Çalışma verileri, araştırmacılar ta- rafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerini belirlemek için sorulan sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde; 6 soru için 6 ana tema belirlenmiştir. Bu temalar; “iyi hissetme”, “umut”, “ön yargı”, “pozitif ilişki”, “mücadele” ve “bütünsel gelişim” olarak belirlenmiştir. Katılımcıların kaygı düzeylerini belirlemek için sorulan sorulara ver- dikleri yanıtlar incelendiğinde; 5 soru için 5 ana tema elde edilmiştir. Bu temalar; “endişe”, “sonuç odaklı”, “sürekli kaygı”, “pozitif etki” ve “hata yapma” olarak belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma sonuçlarına bakıldığında; işitme engelli bireylerin psikolojik iyi oluş ve kaygı durumlarının normal düzeyde olduğu tespit edilmiş ve bu durumun spor yapmanın pozitif etkilerinden kaynaklandığı savunulmuştur. Dolayısıyla işitme engelli bireylerin küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesi ve sporun sosyal, psikolojik ve fizyolojik kazanımlarını deneyimleyebilmesi konusunun dikkatle ele alınması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Investigation of Anxiety Levels and Psychological Well-Being of Hearing-Improved Male National Handball Team Players: Qualitative Research

Öz:
Objective: This study was conducted to examine the anxiety levels and psychological well-being of hearing impaired male handball national team players. The aim of the study is to understand how hearing impaired individuals experience the psychological effects of sports and to interpret these effects. Material and Methods: The study group of the research consisted of 10 players from the Deaf Men’s National Handball Team. In this study, which aims to explore the anx- iety levels and psychological well-being of hearing impaired male handball players, phenomenology design, one of the qualitative re- search methods, was prefered. The study data were collected using a semi-structured interview form prepared by the researchers. Content analysis method was used to analyze the data. Results: When the par- ticipants’ responses to the questions asked to determine their psycho- logical well-being levels were analyzed; 6 main themes were identified for 6 questions. These themes were identified as “feeling good”, “hope”, “prejudice”, “positive relationship”, “struggle” and “holistic development”. When the participants’ responses to the questions asked to determine their anxiety levels were analyzed; 5 main themes were obtained for 5 questions. These themes were identified as “worry”, “re- sult oriented”, “trait anxiety”, “positive impact” and “making mis- takes”. Conclusion: Considering the results of the research; it was determined that the psychological well-being and anxiety of hearing impaired individuals were at a normal level, and it is argued that this sit- uation has a high relationship with doing sports. Therefore, it is rec- ommended that individuals with hearing impairment should be directed to sports from an early age and that they should be able to experience the social, psychological and physiological gains of sports.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. World Health Organi zation. Brief model disability survey. Geneva: World Health Organization; 2019. Erişim Tarihi: Ocak 2023. [Link]
 • 2. Atay M. İşitme Engelli Çocukların Eğitiminde Temel İlkeler. 2. Baskı. Ankara: Özgür Yayınları; 2007.
 • 3. Aslan S. perceived stress level and sports participation in deaf adolescents and young adults. Journal of Education and Training Studies. 2019;7(3):197- 201. [Crossref]
 • 4. pe-e-ory VM, Manresa-Yee C, Riquelme I, Collazos CA, Fardoun HM. Scop- ing review of systems to train psychomotor skills in hearing impaired children. Sensors. 2018;18(8):2546. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 5. Şimşek A, Salman U, Ekici E, Kuşman B. İşitme engelli bireylerin sürekli kaygı düzeyi ile durum kaygı düzeylerinin karşılaştırılması [Comparison of trait anx- iety level and state anxiety level of individuals with hearing impairment]. İs- tanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2018;4(4):173-8. [Crossref]
 • 6. Aydın A, Tiryaki S. Üniversite ö ğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen fak- törleri belirlemeye yönelik bir çalışma (KTÜ örneği). Kastamonu Universitesi [A study on the determination of the factors affecting the anxiety level of uni- versity students (KTU sample)]. Orman Fakültesi Dergisi. 2017;17(4):715-22. [Crossref]
 • 7. Bahadır TK. Rekreasyon faaliyetlerine kat ılan 13-15 yaş grubu öğrencilerin yaşam kalitesi ve bazı psikolojik özelliklerinin incelenmesi [Doktora tezi]. İs- tanbul: Marmara Üniversitesi; 2010. Erişim tarihi: Ocak 2023. [Link]
 • 8. Aydın S. Özel eğitim kurumlarında yaşanan eğitsel-yönetsel yetersizlikler ve çözüm önerileri [Yüksek lisans te zi]. İstanbul: İstanbul Sabahattin zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2017. Erişim tarihi: Ocak 2023. [Link]
 • 9. Öcal T. Bayan voleybolcular ile bayan güreşçilerin bazı davranış özelliklerinin karşılaştırılması [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2007. Erişim tarihi: Aralık 2022. [Link]
 • 10. Gönenç z. 15-17 ya şlarındaki ergenlerde şükür ve psikolojik iyi olu ş arasındaki ilişkinin araştırılması [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: İstanbul Saba- hattin zaim Üniversitesi; 2019. Erişim tarihi: Aralık 2022. [Link]
 • 11. Bozkurt G. Evli bireylerde aldatma e ğiliminin psikolojik iyi olu ş ve evlilik doyumu açısından incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Kayseri: Erciyes Üniver- sitesi; 2018. Erişim tarihi: Şubat 2023. [Link]
 • 12. Deci EL, Ryan RM. Hedonia, eudaimonia, and well-being: an ıntroduction. Journal of HappinessStudies. 2008;9(1):1-11. [Crossref]
 • 13. Waterman AS. Two conceptions of happiness: contrasts of personal expres- siveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of personality and Social psychology. 1993;64(4):678-91. [Crossref]
 • 14. Ryff CD. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and Social psychology. 1989;57(6):1069-81. [Crossref]
 • 15. Elmas L, Yüceant M, Ünlü H, Bahadır z. Üniversite öğrencilerinin fiziksel ak- tivite düzeyleri ile psikolojik iyi oluş durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between physical activity and psychological well-being levels of university students]. Sportive. 2021;4(1):1-17. [Link]
 • 16. Yıldırım A, Şimşek A. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2013.
 • 17. Başar S, Sarı İ. Düzenli egzersizin depresyon, mutluluk ve psikolojik iyi oluş üzerine etkisi [The effect of regular exercise on depression, happiness and mental well-being]. İnönü Üniversitesi Beden E ğitimi ve Spor Bilimleri Der- gisi. 2018;5(3):25-34. [Link]
 • 18. Kırım G. Spor ve ya şam merkezlerine üye olan kadınların psikolojik iyi oluş ve psikolojik kırılganlık düzeylerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020. Erişim tarihi: Şubat 2023. [Link]
 • 19. Öztabak MÜ. Engelli bireylerin yaşamdan beklentilerinin incelenmesi [Inves- tigation of life expectations of disabled persons]. FSMİlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 2017;(9):355-75. [Crossref]
 • 20. Özata M, Karip S. Engelli bireylerin sağlık hizmetleri kullanımında yaşadıkları sorunlar: Konya örneği [Difficulties That Disabled people Have in the Use of Health Services: Konya example]. Hacettepe Sa ğlık İdaresi Dergisi. 2017;20(4):397-407. [Link]
 • 21. Gadacz RR. Re-Thinking Disability. 1st ed. Alberta: The University of Alberta press; 1994.
 • 22. Ingrassia M, Ma zza F, Totaro p, Benedetto L. perceived well-being and quality of life in people with typical and atypical development: the role of sports practice. J Funct Morphol Kinesiol. 2020;5(1):12. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 23. Ergun N. Ortopedik Ö zürlüler Aile Eğitim Rehberi. Ankara: T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları; 2008.
 • 24. Kvam MH, Loeb M, Tambs K. Mental health in deaf adults: symptoms of anx- iety and depression among hearing and deaf individuals. J Deaf Stud Deaf Educ. 2007;12(1):1-7. [Crossref] [pubMed]
 • 25. Kushalnagar p, Reesman J, Holcomb T, Ryan C. prevalence of anxiety or depression diagnosis in deaf adults. J Deaf Stud Deaf Educ. 2019;24(4):378- 85. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 26. Berber R. Sporun i şitme engellilerin sosyalle şmesi üzerine etkisi [Yüksek lisans tezi]. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi; 2011. Erişim tarihi: Şubat 2023. [Link]
 • 27. Yıldız K, pepe O, Sarıtaş N, Özkatar KE. An investigation over the levels of social anxiety according to the gender factors of hearing-impaired adoles- cent athletes between the ages of 12-16. Nigde University Journal of physi- cal Education and Sport Sciences. 2012;6(1):56-61. [Link]
 • 28. Gür Y, Gençay S, Gençay ÖA, Gür E, Tan M. İşitme engelli bireylerin sportif faaliyetlere katılım seviyelerine göre ı̇letişim becerilerinin karşılaştırılması [A comparison of the communication skills of hearing impaired people based on the level of participation to sport-ralated activities]. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi. 2016;3(1):11-8. [Link]
 • 29. Dunn AL, Trivedi MH, O'Neal HA. physical activity dose-response effects on outcomes of depression and anxiety. Med Sci Sports Exerc. 2001;33(6 Suppl):S587-97; discussion 609-10. [Crossref] [pubMed]
 • 30. Gür Y, Gençay ÖA, Gençay S, Gür E, Demir A. İşitme engelli bireylerin fizik- sel aktivite ve umutsuzluk düzeyleri [physical activity and hopelessness lev- els of hearing impaired individuals]. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi. 2017;61-71. [Link]
 • 31. Şimşek A, Salman U, Ekici E, Kuşman B. İşitme engelli bireylerin sürekli kaygı düzeyi ile durum kaygı düzeylerinin karşılaştırılması [Comparison of trait anx- iety level and state anxiety level of individuals with hearing impairment]. FNG & Bilim Tıp Dergisi. 2018;4(4):173-8. [Crossref]
 • 32. Civan A, Özdemir M, Sarvan F, Civan Ö. İşitme engelli sporcularda ve sedanterlerde sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniver- sitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2011. Erişim tarihi: Kasım 2022. [Link]
 • 33. Biçer SY, Aysan AA. Mental konsantrasyon çalışmalarının bilek güreşi erkek sporcularının reaksiyon zamanlarına etkisi [The effect to reaction times of male wrist-wrestlers of mental concentration]. Do ğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. 2008;6(2):147-53. [Link]
 • 34. Baytaş M, Özkan z. Ortaöğretim düzeyi işitme engelli öğrencilerde oryantir- ing eğitiminin bilişsel ve motor beceriler ü zerine etkisinin incelenmesi [The effects of orienteering education on cognitive and motor skills of hearing ımpaired students at a level of secondary education]. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi. 2023;6(1):103-20. [Crossref]
APA KARAÇ Y, ARAÇ ILGAR E, Cihan B (2023). İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. , 264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
Chicago KARAÇ YESIM,ARAÇ ILGAR EBRU,Cihan Bekir Barış İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. (2023): 264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
MLA KARAÇ YESIM,ARAÇ ILGAR EBRU,Cihan Bekir Barış İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. , 2023, ss.264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
AMA KARAÇ Y,ARAÇ ILGAR E,Cihan B İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. . 2023; 264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
Vancouver KARAÇ Y,ARAÇ ILGAR E,Cihan B İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. . 2023; 264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
IEEE KARAÇ Y,ARAÇ ILGAR E,Cihan B "İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma." , ss.264 - 272, 2023. 10.5336/sportsci.2023-95706
ISNAD KARAÇ, YESIM vd. "İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma". (2023), 264-272. https://doi.org/10.5336/sportsci.2023-95706
APA KARAÇ Y, ARAÇ ILGAR E, Cihan B (2023). İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 15(2), 264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
Chicago KARAÇ YESIM,ARAÇ ILGAR EBRU,Cihan Bekir Barış İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 15, no.2 (2023): 264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
MLA KARAÇ YESIM,ARAÇ ILGAR EBRU,Cihan Bekir Barış İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.15, no.2, 2023, ss.264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
AMA KARAÇ Y,ARAÇ ILGAR E,Cihan B İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi. 2023; 15(2): 264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
Vancouver KARAÇ Y,ARAÇ ILGAR E,Cihan B İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi. 2023; 15(2): 264 - 272. 10.5336/sportsci.2023-95706
IEEE KARAÇ Y,ARAÇ ILGAR E,Cihan B "İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma." Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 15, ss.264 - 272, 2023. 10.5336/sportsci.2023-95706
ISNAD KARAÇ, YESIM vd. "İşitme Engelli Erkek Millî Hentbol Takım Oyuncularının Kaygı Düzeyleri ve Psikolojik İyi Oluş Hâllerinin İncelenmesi: Nitel Araştırma". Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi 15/2 (2023), 264-272. https://doi.org/10.5336/sportsci.2023-95706