Yıl: 2023 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1027 - 1043 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33206/mjss.1210758 İndeks Tarihi: 24-07-2023

Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme

Öz:
Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının hizmetkâr liderlik algılarının iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel güvenin aracılık etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de herhangi bir kamu sağlık kurumunda hizmet sunan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise gönüllü katılım sağlayan 424 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Verilerin analiz edilmesinde betimleyici, tanımlayıcı, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 25 paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yapılan korelasyon analizi ile kullanılan değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorunun olmadığı görülmüştür. Araştırma modelinde 10 adet hipotez geliştirilmiş ve hepsi de kabul edilmiştir. Hizmetkâr liderliğin örgütsel güveni ve iş tatmini etkilediği ve örgütsel güvenin de iş tatminini etkilediği bulgulanmıştır. Hizmetkâr liderlik algısının iş tatminine etkisinde örgütsel güvenin çok yönlü olarak aracılık özelliğine sahip olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanlarının hizmetkâr liderlik algıları yükseldikçe, iş tatmin düzeylerinin arttığı ve bu ilişkiye önemli oranda ve olumlu yönde yön verdiği görülmüştür Sağlık çalışanlarının hizmetkâr liderlik algıları olumlu yönde arttıkça, işe daha çok tatmin duydukları ve daha fazla örgüte güvendikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Sağlık Çalışanları Liderlik Güven Sağlık Kurumları

Determining the Effects of Servant Leadership and Organizational Trust on Job Satisfaction: A Study in the Health Sector

Öz:
This study aims to reveal the mediating effect of organizational trust on the effect of servant leadership perceptions of healthcare professionals on job satisfaction. The population of the research consists of health workers who provide services in any public health institution in Turkey. The sample of the study consists of 424 health workers who participate voluntarily. Descriptive, factor analysis, correlation and regression analysis were used to analyze the data. The analysis of the data was carried out using the SPSS 25 package program. According to the findings, it was seen that there was no problem of multicollinearity between the variables used with the correlation. In the research model, 10 hypotheses were developed and it was seen that all of them were accepted. It has been found that servant leadership affects organizational trust and job satisfaction, and organizational trust also affects job satisfaction. It has been observed that organizational trust has a multi-faceted mediation feature in the effect of servant leadership perception on job satisfaction. It has been observed that as the servant leadership perceptions of healthcare professionals increase, their job satisfaction levels increase and this relationship significantly and positively leads.
Anahtar Kelime: Healthcare Professionals Leadership Trust Health Institutions

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Budak O, erdal n, FİLİZ M (2023). Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. , 1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
Chicago Budak Olkan,erdal nurgül,FİLİZ MUSTAFA Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. (2023): 1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
MLA Budak Olkan,erdal nurgül,FİLİZ MUSTAFA Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. , 2023, ss.1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
AMA Budak O,erdal n,FİLİZ M Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. . 2023; 1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
Vancouver Budak O,erdal n,FİLİZ M Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. . 2023; 1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
IEEE Budak O,erdal n,FİLİZ M "Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme." , ss.1027 - 1043, 2023. 10.33206/mjss.1210758
ISNAD Budak, Olkan vd. "Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme". (2023), 1027-1043. https://doi.org/10.33206/mjss.1210758
APA Budak O, erdal n, FİLİZ M (2023). Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. Manas Journal of Social Studies, 12(3), 1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
Chicago Budak Olkan,erdal nurgül,FİLİZ MUSTAFA Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. Manas Journal of Social Studies 12, no.3 (2023): 1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
MLA Budak Olkan,erdal nurgül,FİLİZ MUSTAFA Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. Manas Journal of Social Studies, vol.12, no.3, 2023, ss.1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
AMA Budak O,erdal n,FİLİZ M Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. Manas Journal of Social Studies. 2023; 12(3): 1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
Vancouver Budak O,erdal n,FİLİZ M Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme. Manas Journal of Social Studies. 2023; 12(3): 1027 - 1043. 10.33206/mjss.1210758
IEEE Budak O,erdal n,FİLİZ M "Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme." Manas Journal of Social Studies, 12, ss.1027 - 1043, 2023. 10.33206/mjss.1210758
ISNAD Budak, Olkan vd. "Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Güvenin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Sağlık Sektöründe Bir İnceleme". Manas Journal of Social Studies 12/3 (2023), 1027-1043. https://doi.org/10.33206/mjss.1210758