Yıl: 2021 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 200 - 209 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.22312/sdusbed.897506 İndeks Tarihi: 25-07-2023

Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi

Öz:
Amaç: Çalışmanın amacı, bireylerin kendi kendine ilaç kullanımı ile sağlık inanç modeli ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada kendi kendine ilaç kullanımının sağlık inanç modeli üzerinde etkisini incelemek ve bu iki değişkenin bireylerin sosyo-demografik özellikleri üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi de hedeflenmektedir. Materyal-Metot: Araştırma XXX ilinde yaşayan 384 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak, kendi kendine ilaç kullanımını ölçmek için Koç tarafından geliştirilen Kendi Kendine İlaç Kullanımı Anketi; Çiçek tarafından geliştirilen İlaç Kullanmaya İlişkin Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ile katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin bulunduğu anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız örneklerde t testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların eğitim ve meslek durumları kendi kendine ilaç kullanımında anlamlı farklılık oluşturmuştur. Kendi kendine ilaç kullanımı ile sağlık inanç modelinin alt boyutları olan duyarlılık, önemseme, sağlık motivasyonu, yarar ve öz-etkililik arasında pozitif, anlamlı ve düşük düzeyde ilişki söz konusudur. Kendi kendine ilaç kullanımı ve sağlık inanç modeli arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve düşük seviyede ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak; sağlık inanç modeli bileşenlerinden duyarlılık, önemseme, sağlık motivasyonu, yarar ve öz-etkililik algı düzeylerinin artması kendi kendine ilaç kullanımını azaltmaktadır. Bireylerin kendi kendine ilaç kullanımıyla ilgili bilgi ve inançlarını değiştirmeye yönelik eğitim programlarının uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelime: İlaç Kendi Kendine İlaç Kullanımı Sağlık İnanç Modeli

The Relationship Between Self-Medication Use and Health Belief Model

Öz:
Objective: The aim of the study is to reveal the relationship between self-medication uses of individuals and the health belief model as well as sub-dimensions of health belief model. In the study, it is also aimed to examine the effect of self-medication on the health belief model and to determine whether these two variables are effective on the socio-demographic characteristics of individuals. Material and Method: The research was carried out on 384 individuals living in the province of XXX. As a data collection tool in the study, Self-medication Use Questionnaire developed by Koç to measure self-medication use; The Health Belief Model for Drug Use Scale developed by Çiçek and a questionnaire form including the socio- demographic characteristics of the participants were used. Descriptive statistical methods, independent samples t test, one-way variant (ANOVA) analysis, correlation and regression analysis were used in the analysis of the data. Results: Participants' education and occupational status made a significant difference in self-medication use levels. There is a statistically positive, significant, and low-level relationship between self-medication and the sub-dimensions of the health belief model, such as sensitivity, caring / severity perception, health motivation, benefit perception, and self-efficacy. It was found that there is a statistically significant and low-level relationship between self-medication and health belief model about drug use. Conclusions: As a result; increasing perception of sensitivity, caring, health motivation, benefit and self- efficacy among the components of health belief model decreases self-medication use. Implementation of training programs to change the knowledge and beliefs of individuals about self-medication use is recommended.
Anahtar Kelime: Drug Self-Medication Health Belief Model

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KIRILMAZ H, Doğanyiğit P (2021). Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. , 200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
Chicago KIRILMAZ Harun,Doğanyiğit Pelinsu Buket Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. (2021): 200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
MLA KIRILMAZ Harun,Doğanyiğit Pelinsu Buket Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. , 2021, ss.200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
AMA KIRILMAZ H,Doğanyiğit P Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. . 2021; 200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
Vancouver KIRILMAZ H,Doğanyiğit P Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. . 2021; 200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
IEEE KIRILMAZ H,Doğanyiğit P "Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi." , ss.200 - 209, 2021. 10.22312/sdusbed.897506
ISNAD KIRILMAZ, Harun - Doğanyiğit, Pelinsu Buket. "Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi". (2021), 200-209. https://doi.org/10.22312/sdusbed.897506
APA KIRILMAZ H, Doğanyiğit P (2021). Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), 200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
Chicago KIRILMAZ Harun,Doğanyiğit Pelinsu Buket Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12, no.2 (2021): 200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
MLA KIRILMAZ Harun,Doğanyiğit Pelinsu Buket Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, 2021, ss.200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
AMA KIRILMAZ H,Doğanyiğit P Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 12(2): 200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
Vancouver KIRILMAZ H,Doğanyiğit P Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 12(2): 200 - 209. 10.22312/sdusbed.897506
IEEE KIRILMAZ H,Doğanyiğit P "Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi." Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12, ss.200 - 209, 2021. 10.22312/sdusbed.897506
ISNAD KIRILMAZ, Harun - Doğanyiğit, Pelinsu Buket. "Kendi Kendine İlaç Kullanımı ve Sağlık İnanç Modeli İlişkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12/2 (2021), 200-209. https://doi.org/10.22312/sdusbed.897506