Yıl: 2011 Cilt: 26 Sayı: 67 Sayfa Aralığı: 85 - 104 Metin Dili: Türkçe

Metropol ve anadolu’da ebeveynlik: biliş ve davranışlarda şehrin ve eğitim düzeyinin rolü

Öz:
Bu çalışmanın amacı, metropol ve Anadolu şehirlerinde ebeveynlik biliş ve davranışları ile çocuk yetiştirme ortamlarını karşılaştırmalı olarak incelemek, böylelikle çoğu metropollerdeki yüksek veya düşük eğitimli nüfuslara dayanabilen ebeveynlik araştırmaları bulgularının genellenebilirliğine dair bilgi edinebilmektir. Araştırmanın örneklemi, okul öncesi dönemde çocuğu olan ve metropolde yaşayan 162 anne (88 yüksek eğitimli) ile kırsal şehirde yaşayan 73 (32 yüksek eğitimli) anneden oluşmaktadır. Değişkenleri ölçmek için annenin doldurduğu anketler ve gözleme dayanan yapılandırılmış ölçeklerden yararlanılmıştır. Sonuçlar, kırsal şehirde yaşayan annelerin, metropolde yaşayan annelere göre, gelişimsel beklentiler açısından sadece çocuğun geleneksel/ahlaki kurallara uyma davranışını daha erken yaşlarda göstermesini beklediklerini, daha fazla sorgusuz itaat bekleme ve cezalandırma davranışları rapor ettiklerini ve bu bölgelerde çocuğun yaşadığı evin fi ziksel çevresinin daha sağlıklı olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular ayrıca, metropoldeki yüksek eğitimli annelerin düşük eğitimlilere kıyasla, tüm özelliklerin daha erken yaşlarda kazanılması gerektiğini düşündüklerini ve daha az sorgusuz itaat bekleme davranışı ile daha fazla izin verici tutum sergilediklerini göstermiştir. Evin fi ziksel çevresi, yüksek eğitimli annelerin evlerinde daha sağlıklıdır ve daha fazla öğrenme gereci bulundurmaktadır. Tartışma bölümünde, ebeveyn tutumları ve çocuk yetiştirme ortamlarında eğitim ve yaşanılan şehrin özelliklerine bağlı olarak görülen benzerlik ve farklılıklar mevcut literatür çerçevesinde ele alınmıştır ve ülkemizdeki araştırmaların farklı yerleşim yerlerinden ve sosyo-ekonomik düzeylerden nüfuslar içermesinin önemi vurgulanmıştır
Anahtar Kelime: anket ebeveyn beklentileri sosyoekonomik düzey çocuk yetiştirme tarzı çocuk gelişimi kırsal toplum anneler ebeveyn tutumları çocuk yetiştirme taşra ebeveyn eğitim düzeyi ev ortamı metropol

Parenting in metropole and anatolia samples: the role of residence and education in beliefs and behaviors

Öz:
Bu çalışmanın amacı, metropol ve Anadolu şehirlerinde ebeveynlik biliş ve davranışları ile çocuk yetiştirme ortamlarını karşılaştırmalı olarak incelemek, böylelikle çoğu metropollerdeki yüksek veya düşük eğitimli nüfuslara dayanabilen ebeveynlik araştırmaları bulgularının genellenebilirliğine dair bilgi edinebilmektir. Araştırmanın örneklemi, okul öncesi dönemde çocuğu olan ve metropolde yaşayan 162 anne (88 yüksek eğitimli) ile kırsal şehirde yaşayan 73 (32 yüksek eğitimli) anneden oluşmaktadır. Değişkenleri ölçmek için annenin doldurduğu anketler ve gözleme dayanan yapılandırılmış ölçeklerden yararlanılmıştır. Sonuçlar, kırsal şehirde yaşayan annelerin, metropolde yaşayan annelere göre, gelişimsel beklentiler açısından sadece çocuğun geleneksel/ahlaki kurallara uyma davranışını daha erken yaşlarda göstermesini beklediklerini, daha fazla sorgusuz itaat bekleme ve cezalandırma davranışları rapor ettiklerini ve bu bölgelerde çocuğun yaşadığı evin fi ziksel çevresinin daha sağlıklı olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular ayrıca, metropoldeki yüksek eğitimli annelerin düşük eğitimlilere kıyasla, tüm özelliklerin daha erken yaşlarda kazanılması gerektiğini düşündüklerini ve daha az sorgusuz itaat bekleme davranışı ile daha fazla izin verici tutum sergilediklerini göstermiştir. Evin fi ziksel çevresi, yüksek eğitimli annelerin evlerinde daha sağlıklıdır ve daha fazla öğrenme gereci bulundurmaktadır. Tartışma bölümünde, ebeveyn tutumları ve çocuk yetiştirme ortamlarında eğitim ve yaşanılan şehrin özelliklerine bağlı olarak görülen benzerlik ve farklılıklar mevcut literatür çerçevesinde ele alınmıştır ve ülkemizdeki araştırmaların farklı yerleşim yerlerinden ve sosyo-ekonomik düzeylerden nüfuslar içermesinin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelime: parents' educational level metropolis rural society parent expectations socio-economic level child development questionnaire mothers parenting style parental attitudes childrearing province home environment

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abels, M., Keller, H., Mohite, P., Mankodi, H., Shastri, J., Bharğava, S. Jasrai, S. ve Lakhani, A. (2005). Early socialization contexts and social experiences of infants in rural and urban Gujarat, India. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36, 717-738.
 • Abidin, R. R. (1992). The determinants of parenting behavior. Journal of Clinical Child Psychology, 21, 407-412.
 • Acar, G. ve Şahin, D. (1986). Türkiye’de sosyal değişme odağında sosyal psikolojinin gelişimine bir bakış. S. Atauz, (Ed.), Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarının gelişimi içinde (21-39). Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği.
 • Aker, A. T. (2007). Evaluation of fi eldwork conducted in the province of Hakkari: Causes and psychological and social consequences of internal displacement and the process of return. D. Kurban, D. Yükseker, A.B. Çelik, T. Ünalan ve A. T. Aker, (Ed.), Coming to terms with “forced migration”: Post-displacement restitution of citizenship rights in Turkey içinde (277-290). İstanbul: TESEV.
 • Aksel, Ş., Gün, Z., Yılmaz-Irmak, T ve Çengelci, B. (2007). Migration and psychological status of adolescents in Turkey. Adolescence, 42, 589-602.
 • Aktaş, V. ve Coştur, R. (2007). Sorumluluk yüklemesi çeçevesinde öfke ve sempati duyguları ile yardım etme ve saldırganlık davranışları. Türk Psikoloji Dergisi, 22, 15-42.
 • Andrade, S. A., Santos, D. N., Bastos, A.C., Pedromonico, M. R. M., Almeida-Filho, N. ve Barreto, M. L. (2005). Family environment and child’s cognitive development: An epidemiological approach. Rev Saude Publica, 39, 1-6.
 • Ayata, S. (2008). Migrants and changing urban periphery: Social relations, cultural diversity and the public space in İstanbul’s new neighbourhoods. International Migration, 46, 27-62.
 • Aygün, K. Z. ve İmamoğlu, E. O. (2002). Value domains of Turkish adults and university students. Journal of Social Psychology, 142, 333-352.
 • Aziz, A. (1985). The infl uence of mass media on family in rural areas. T. Erder, (Ed.), Family in Turkish society içinde (245-283). Ankara: Turkish Social Science Association.
 • Bartu Candan, A. ve Kolluoğlu, B. (2008). Emerging spaces of neoliberalism: A gated town and a public housing project in İstanbul. New Perspectives on Turkey, 39, 5-46.
 • Başaran, F. (2004). Geçiş döneminde Türkiye: Değişim, gelişim, tutumlar ve değerler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Baydar, N. ve Bekar, O. (2007). HOME gözlem ve mülakat ölçekleri, Yayınlanmamış Çalışma. Erişim: http://portal. ku.edu.tr/~tecge/index.htm, 28 Eylül 2009.
 • Baydar, N., Küntay, A., Gökşen, F., Yağmurlu, B. ve Cemalcılar, Z. (2008). [Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri (TEÇGE) Çalışması -1. Tur Verileri]. Erişim: http:// portal.ku.edu.tr/~tecge/index.htm, 28 Eylül 2009.
 • Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child Development, 55, 83-96.
 • Black, M. M., Dubowitz, H. ve Starr, R. H. (1999). African- American fathers in low income, urban families: development, behavior, and home environment of their threeyear- old children. Child Development, 70, 967-978.
 • Boratav, K. (2002). 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi açılış bildirgesi. A. A. Dikmen, (Ed.), Kentleşme, göç ve yoksulluk içinde (xxiii-xxxviii). Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği ve İmaj Yayınevi.
 • Bornstein, M. H., Hahn, C., Suwalsky, J. T. D. ve Haynes O. M. (2003). The Hollingshead four factor index of social status and the socioeconomic index of occupations. M. H. Bornstein ve R. H. Bradley, (Ed.), Socioeconomic status, parenting and child development içinde. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Bradley, R. H. ve Caldwell, B. M. (1984). The HOME Inventory and family demographics. Developmental Psychology, 20, 315-320.
 • Bradley, R. H. ve Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology, 53, 371-399. Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22, 723-742.
 • Caughy, M. O., Randolph, S. M. ve O’Campo, P. J. (2002). The Africentric Home Environment Inventory: An observational measure of the racial socialization features of the home environment for African American preschool children. Journal of Black Psychology, 28, 37-52.
 • Cheah, C. S. L. ve Rubin, K. H. (2003). European American and Mainland Chinese mothers’ socialization beliefs regarding preschoolers’ social skills. Parenting: Science and Practice, 3, 1-22.
 • Clausen, J. A. (1996). Family structure, socialization, and personality. L. W. Hoffman ve M. L. Hofmann, (Ed.), Review of child development research içinde. New York: Russell Sage Foundation.
 • Coleman, M., Ganong, L., Clark, J. ve Madsen, R. (1989). Parenting perceptions in rural and urban families: Is there a difference? Journal of Marriage and the Family, 51, 329-33.
 • Davis-Kean, P. E. (2005). The infl uence of parent education and family income on child achievement: The indirect role of parental expectations and the home environment. Journal of Family Psychology, 19, 294-304.
 • Dekovic, M. ve Janssens, J. (1992). Parents’ child-rearing style and child’s sociometric status. Developmental Psychology, 32, 1065-1072.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2000. Bölgesel İstatistikler, 2000. http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/sorguSayfa.do? target=tablo
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2000. Bölgesel İstatistikler, 2000. http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/tabloOlustur.do
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2001. Bölgesel İstatistikler, 2001. http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/sorguSayfa.do? target=tablo
 • Duncan, G. J. ve Brooks-Gunn, J. (1997). Consequences of growing up poor. New York: Russell Sage Foundation.
 • Duncan, G. J. ve Magnuson, K. A. (2003). Off with Hollingshead: Socioeconomic resources, parenting, and child development. M. H. Bornstein ve R. H. Bradley, (Ed.), Socioeconomic status, parenting, and child development içinde. Manwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Durgel, E., Leyendecker, B., Yağmurlu, B. ve Harwood, R. (2009). Long-term socialization goals of German mothers and Turkish immigrant mothers. The role of cultural and social context. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, 834-852.
 • Durgel, E. ve van de Vijver, F. (2008, Temmuz). Developmental expectations of Dutch and Turkish-Dutch mothers of preschoolers. 19th International Congress of the International
 • Association for Cross-Cultural Psychology, Bremen. Erder, S. (1996). İstanbul’a bir kent kondu. Ümraniye. İstanbul: İletişim.
 • Erkman, F. ve Rohner, R. P. (2006). Youth’s perceptions of cor poral punishment, parental acceptance, and psychological adjustment in a Turkish metropolis. Cross-Cultural Research, 40, 250-267.
 • Fischer, C. S. (1978). Urban-to-rural diffusion of opinions in contemporary America. American Journal of Sociology, 84, 151-159.
 • Flanagan, W. G. (1995). Urban sociology: Images and structure. Boston: Allyn and Bacon.
 • Fox, R. A. ve Solis-Camara, P. (1997). Parenting of young children by fathers in Mexico and the United States. Journal of Social Psychology, 137, 489-495.
 • Frankel, D. G., Roer-Bornstein, D. ve Le Vine, R. A. (1982). Traditional and modern contributions to changing infantrearing ideologies of two ethnic communities. Monographs of the Society for Research in Child Development, 47, 1-53.
 • Gershoff, E. T., Aber, J. L., Raver, C. C. ve Lennon, M. C. (2007). Income is not enough: Incorporating material hardship into models of income associations with parenting and child development. Child Development, 78, 70- 95.
 • Goodman, W. B., Crouter, A. C., Lanza, S. T. ve Cox, M. J. (2008). Paternal work characteristics and father-infant interactions in low-income, rural families. Journal of Marriage and Family, 70, 640-653.
 • Goodnow, J. J. (1988). Parents’ ideas, actions, and feelings: Models and methods from developmental and social psychology. Child Development, 59, 286-320.
 • Goodnow, J., Cashmore, J., Cotton, S. ve Knight, R. (1984). Mothers’ developmental timetables in two cultural groups. International Journal of Psychology, 19, 193-205.
 • Göksun, T., Küntay, A. C. ve Naigles, L. R. (2008). Turkish children use morphosyntactic bootstrapping in interpreting verb meaning. Journal of Child Language, 35, 291- 323.
 • Göregenli, M. (2007). Şerif’ten sonra Türkiye’de sosyal psikolojinin ‘sosyal’liği ve sosyal sorumluluğu üzerine düşünceler. S. Batur ve E. Aslıtürk, (Der.), T. Bora., (Ed.), Muzaffer Şerif’e armağan: Muzaffer Sherif’ten Muzafer Sherif’e içinde (217-239). İstanbul: İletişim.
 • Grusec, J. E. ve Davidov, M. (2007). Socialization in the family: The role of parents. J. E. Grusec ve P. D. Hastings, (Ed.), Handbook of socialization içinde (284-308). New York: Guilford.
 • Güneş-Ayata, A. (1996a). Türkiye’de etnik kimlik ve etnik gruplar, toplum ve göç. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.
 • Güneş-Ayata, A. (1996b). Solidarity in urban Turkish family. G. Rasuly-Paleczek, (Ed.), Turkish families in transition içinde (98-113). Frankfurt: Peter Lang.
 • Harris, Y. R., Terrel, D. ve Allen, G. (1999). The infl uence of education context and beliefs on the teaching behaviors of African American mothers. Journal of Black Psychology, 25, 490-503.
 • Hess, R. D., Kashiwagi, K., Azuma, H., Price, G. G. ve Dickson, W. P. (1980). Maternal expectations for mastery of developmental tasks in Japan and the United States. International Journal of Psychology, 15, 259-271.
 • Hortaçsu, N. (1995). Parents’ education levels, parents’ beliefs, and child outcomes. Journal of Genetic Psychology, 156, 373-383.
 • Hortaçsu, N., Ertem, L., Kurtoğlu, H. ve Uzer, B. (1990). Family background and individual measures as predictors of Turkish primary school children’s academic achievement. The Journal of Psychology, 124, 535-544.
 • İçduygu, A. ve Sirkeci, İ. (1998). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri: 75 yılda köyden şehirlere. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1970). Social norms and authoritarianism: A Turkish-American comparison. Journal of Personality and Social Psychology, 16, 444-451.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1982). Old-age security value of children: Cross-national socio-economic evidence. Journal of Cross-Cultural Psychology, 13, 29-42.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1989). Child rearing in Turkey: Implications for immigration and intervention. L. Eldering ve J. Kloprogge, (Ed.), Different cultures, same school: Ethnic minority children in Europe içinde (137-152). Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Şerif’i tekrar keşfetmek: Bir kişisel değerlendirme. S. Batur ve E. Aslıtürk, (Der.), T. Bora., (Ed.), Muzaffer Şerif’e armağan: Muzaffer Sherif’ten Muzafer Sherif’e içinde (119-129). İstanbul: İletişim.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, aile ve insan gelişimi. Kültürel psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç ve Ataca, B. (2005). Value of children and family change: A 3-decade portrait form Turkey. Applied Psychology: An International Review, 54, 317-337.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Sunar, D. G. (1992). Family and socialization in Turkey. J. L. Roopnarine, ve D. B. Carter, (Ed.), Parent- child relations in diverse cultural settings: Socialization for instrumental competency içinde (75-88). Annual Advances in Applied Developmental Psychology, Vol. 5. Norwood, N.J.: Ablex.
 • Keller, H., Hentschel, E., Yovsi, R. D., Lamm, B., Abels, M. ve Haas, V. (2004). The psycho-linguistic embodiment of parental ethnotheories: A new avenue to understanding cultural processes in parental reasoning. Culture & Psychology, 10, 293-330.
 • Kıray, M. B. (1985). Metropolitan city and the changing family. T. Erder, (Ed.), Family in Turkish society içinde (79-89). Ankara: Turkish Social Science Association.
 • Kohn, M. L. (1959). Social class and parental values. American Journal of Sociology, 64, 337-351.
 • Kongar, E. (1976). A survey of familial change in two Turkish gecekondu areas. J. G. Peristiany, (Ed.), Mediterranean family structures içinde (205-218). London: Cambridge University Press.
 • Kuczynski, L. (1984). Socialization goals and mother-child interaction: Strategies for long-term and short-term compliance. Developmental Psychology, 20, 1061-1073.
 • Kumru, A, Yağmurlu, B. ve Sayıl, M. (2008). Relations between maternal child-rearing and children’s emotion regulation: Findings from families residing in big vs. small cities in Turkey. 20th International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD), Wurzburg.
 • Küntay, A. ve Ahtam, B. (2004). Annelerin çocuklarıyla geçmiş hakkındaki konuşmalarının anne eğitim düzeyi ile ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 19, 19-31.
 • McLoyd, V. C. (1990). The impact of economic hardship on black families and children: Psychological distress, parenting, and socioemotional development. Child Development, 61, 311-346.
 • McLoyd, V. C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child development. American Psychologist, 53, 185-204.
 • Miller, B. (2006). Cognition and the city. The Annual meeting of the American Sociological Association, Montreal Convention Center, Montreal, Quebec, Canada. http://www. allacademic.com/meta/p103566_index.html
 • Miller, S. A. (1988). Parents’ beliefs about children’s cognitive development. Child Development, 59, 259-285.
 • Mistry, R. S., Biesanz, J. C., Chien, N., Howes, C. ve Benner, A. D. (2008). Socioeconomic status, parental investments, and the cognitive and behavioral outcomes of lowincome children from immigrant and native households. Early Childhood Research Quarterly, 23, 193-212.
 • NICHD Early Child Care Research Network. (2005). Duration and developmental timing of poverty and children’s cognitive and social development from birth through third grade. Child Development, 76, 795-810.
 • Okagaki, L. ve Bingham, G.E. (2005). Parents’ social cognitions and their parenting behaviors. T. Luster ve L. Okagaki, (Ed.), Parenting: An ecological perspective içinde. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.
 • Onur, B., Çelen, N., Çok, F., Artar, M. ve Şener Demir, T. (2004). Türkiye’de iki kentte annelerin bakış açısıyla çocukların oyuncak gereksinimi. B. Onur ve N. Güney, (Ed.), Türkiye’de çocuk oyunları: Araştırmalar içinde (49-72). Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 12. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Özbay, F. (1985). Transformation of the socio-economic structure and changing family functions in rural Turkey. T. Erder, (Ed.), Family in Turkish society içinde (43-77). Ankara: Turkish Social Science Association.
 • Özdikmenli-Demir, G. ve Sayıl, M. (2009). Individualism-collectivism and conceptualizations of interpersonal relationships among Turkish children and their mothers. Journal of Social & Personal Relationships, 26, 371-387.
 • Paterson, G. ve Sanson, A. (1999). The association of behavioral adjustment to temperament, parenting and family characteristics among 5 year old children, Social Development, 8, 293-309.
 • Paulussen-Hoogeboom, M. C., Stams, G. J. J. M., Hermanns, J. M. A., Peetsma, T. T. D. ve van den Wittenboer, G. L. H. (2008). Parenting style as a mediator between children’s negative emotionality and problematic behavior in early childhood. The Journal of Genetic Psychology, 169, 209- 226.
 • Rasuly-Paleczek, G. (1996). Some remarks on the study of household composition and intra-family relations in rural and urban Turkey. G. Rasuly-Paleczek, (Ed.), Turkish families in transition içinde (1-44). Frankfurt: Peter Lang.
 • Roer-Strier, D. ve Rivlis, M. (1998). Timetables of psychological and behavioral autonomy expectations among parents from Israel and the former Soviet Union. International Journal of Psychology, 33, 123-135.
 • Rohner, R. P. ve Pettengill, S. M. (1985). Perceived parental acceptance-rejection and parental control among Korean adolescents. Child Development, 56, 524-528.
 • Sarkadi, A., Kristiansson, R., Oberklaid, F. ve Bremberg, S. (2008). Father’s involvement and children’s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies. Acta Paediatrica, 97, 153-158.
 • Sayıl, M., Güre, A. ve Uçanok, Z. (2007). First time mothers’ anxiety and depressive symptoms across the transition to motherhood: Associations with maternal and environmental characteristics. Women & Health, 44, 61-77.
 • Schwab, W. A. (1992). The sociology of cities. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Shorter, F. C. (1986). Türkiye’nin ilk yıllarında nüfus yapısı ve sosyoekonomik değişmeye etkisi. S. Atauz, (Ed.), Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarının gelişimi içinde (339- 364). Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği.
 • Solis-Camara, P. ve Fox, R. A. (1996). Parenting practices and expectations among Mexican mothers with young children. The Journal of Genetic Psychology, 157, 465-76.
 • Sunar, D. (2002). Change and continuity in the Turkish middle class family. E. Özdalga ve R. Liljestrom, (Ed.), Autonomy and dependence in family: Turkey and Sweden in critical perspective içinde (217-237). İstanbul: Swedish Research Institute.
 • Sümer, N. (2009). Anababa ve çocuk penceresinden Türkiye’de çocuk yetiştirme tutumları. M. Artar, (Ed.), Türkiye’de çocuk yetiştirme. Yaklaşımlar, yöntemler, sorunlar, çözümler içinde (47-64). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Tamis-LeMonda, C. S., Shannon, J. D., Cabrera, N. J. ve Lamb, M. E. (2004). Fathers and mothers at play with their 2- and 3-year-olds: Contributions to language and cognitive development. Child Development, 75, 1806-1820.
 • Vernon-Feagans, L., Pancsofar, N., Willoughby, M., Odom, E., Quade, A. ve Cox, M. (2008). Predictors of maternal language to infants during a picture book task in the home: Family SES, child characteristics and the parenting environment. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 213-226.
 • Volkan, V. D. ve Çevik, A. (1989). Turkish fathers and their families. S. H. Cath, A. Gurwitt ve L. Gunsberg, (Ed.), Fathers and their families içinde. Hillsdale, NJ: The Analytic Press.
 • Willemsen, M. E. ve van de Vijver, F. J. R. (1997). Developmental expectations of Dutch, Turkish-Dutch, and Zambian mothers: Towards an explanation of cross-cultural differences. International Journal of Behavioral Development, 21, 837-854.
 • Williams, P. D., Soetjiningsih ve Williams, A. R. (2000). Balinese mothers’ developmental timetables for young children. Western Journal of Nursing Research, 22, 717-735.
 • Williams, P. D., Williams, A. R., Lopez, M. ve Tayko, N. P. (2000). Mothers’ developmental expectations for young children in the Philippines. International Journal of Nursing Studies, 37, 291-301.
 • Yağmurlu, B. ve Altan, Ö. (2010). Maternal socialization and child temperament as predictors of emotion regulation in Turkish preschoolers. Infant and Child Development, 19, 275-296.
 • Yağmurlu, B., Çıtlak, B., Dost, A. ve Leyendecker, B. (2009). Türk annelerin çocuk sosyallestirme hedefl eri: Egitime bağli kültür-içi değişimin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 24, 1-15.
 • Yağmurlu, B. ve Sanson, A. (2009a). The role of child temperament, parenting and culture in the development of prosocial behaviors. Australian Journal of Psychology, 61, 77-88.
 • Yağmurlu, B. ve Sanson, A. (2009b). Acculturation attitudes and parenting in Turkish-Australian mothers. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40, 361-380.
 • Yeung, W. J., Linver, M. R. ve Brooks-Gunn, J. (2002). How money matters for young children’s development: Parental investment and family processes. Child Development, 73, 1861-1879.
 • Yükseker, D. (2007). Internal displacement and social exclusion: Problems encountered by internally displaced persons in the provinces of Istanbul and Diyarbakır. D. Kurban, D. Yükseker, A. B. Çelik, T. Ünalan ve A. T. Aker, (Ed.), Coming to terms with “forced migration”: Post-displacement restitution of citizenship rights in Turkey içinde (256-276). İstanbul: TESEV.
APA NACAK M, YAĞMURLU B, DURGEL E, VIJYER F (2011). Metropol ve anadolu’da ebeveynlik: biliş ve davranışlarda şehrin ve eğitim düzeyinin rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 85 - 104.
Chicago NACAK Melike,YAĞMURLU Bilge,DURGEL Elif,VIJYER Fons van de Metropol ve anadolu’da ebeveynlik: biliş ve davranışlarda şehrin ve eğitim düzeyinin rolü. Türk Psikoloji Dergisi 26, no.67 (2011): 85 - 104.
MLA NACAK Melike,YAĞMURLU Bilge,DURGEL Elif,VIJYER Fons van de Metropol ve anadolu’da ebeveynlik: biliş ve davranışlarda şehrin ve eğitim düzeyinin rolü. Türk Psikoloji Dergisi, vol.26, no.67, 2011, ss.85 - 104.
AMA NACAK M,YAĞMURLU B,DURGEL E,VIJYER F Metropol ve anadolu’da ebeveynlik: biliş ve davranışlarda şehrin ve eğitim düzeyinin rolü. Türk Psikoloji Dergisi. 2011; 26(67): 85 - 104.
Vancouver NACAK M,YAĞMURLU B,DURGEL E,VIJYER F Metropol ve anadolu’da ebeveynlik: biliş ve davranışlarda şehrin ve eğitim düzeyinin rolü. Türk Psikoloji Dergisi. 2011; 26(67): 85 - 104.
IEEE NACAK M,YAĞMURLU B,DURGEL E,VIJYER F "Metropol ve anadolu’da ebeveynlik: biliş ve davranışlarda şehrin ve eğitim düzeyinin rolü." Türk Psikoloji Dergisi, 26, ss.85 - 104, 2011.
ISNAD NACAK, Melike vd. "Metropol ve anadolu’da ebeveynlik: biliş ve davranışlarda şehrin ve eğitim düzeyinin rolü". Türk Psikoloji Dergisi 26/67 (2011), 85-104.