Yıl: 2023 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 207 - 228 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.15320/ICONARP.2023.239 İndeks Tarihi: 29-07-2023

User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations

Öz:
This is the first study in the literature investigating the effects of different spatial configurations (open, semi-open and enclosed) of the shopping centres on user perceptions. The aim of this study is to determine the effects of shopping centres’ different spatial configurations (open, semi-open and enclosed) on the perceptions of users, investigate current trends and predict likely designs for consumer-wise shopping centres in the future. Accordingly, the open-air Konya Bedesten Bazaar, the semi-open Forum Bornova Shopping Centre, and the enclosed Kule Site Shopping Centre were selected as sample areas. The study questionnaire was administered to 300 participants to determine the participants’ demographic characteristics, reasons for choosing and visiting the shopping centre, and shopping centres’ physical, landscape and sensory effects on the participants. According to the results of the data analysis obtained by the SPSS program, it has been determined that contemporary consumer is less interested in enclosed shopping places, longing for the traditional bazaar. In addition to the spatial configuration, traditional market images and local values were seen to be perceptually prioritized for consumers. In this context, it is very important that open-air shopping centres, which are a new trend for users, emulate the traditional features, establish a relationship with the open air and the environment, and use real equipment such as green-water element, urban furniture strengthens the perception of the city in shopping centres. In addition, the concept of "freshness" was specified as the most important sensory concept by the users. It is essential due to forming a basis for determining the likely design criteria for future shopping centres, creating spatial configurations and fictions according to user requirements, and future theoretical studies related to this. The study contributes to the literature by providing valuable insights for planners, architects, and investors in terms of user perceptions for future shopping centres.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Afkan, K. B., & Rouz, K. R. (2015). Analysis of Bazaars and Shopping Centers as Urban Spaces Via Space Syntax Software (Case Studies: Iranian Bazaars and Tehran Shopping Centers). International Journal of Architecture and Urban Development, 5 (2), 13-22.
 • Akar, T. (2009). Osmanlı Kentinde Ticari Mekânlar: Bedesten-Han-Arasta-Çarşı Mekânları Literatür Değerlendirmesi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 7 (13), 267-292.
 • Aktaş, G. (2012). Sustainable design proposals in shopping center public interiors. International Journal of Energy and Environment, 1 (6), 109-116.
 • Alawadhi, A., & Yoon, S.Y. (2016). Shopping behavioral intentions contributed by store slay out and perceived crowding: An exploratory study using computer walk-through simulation. Journal of Interior Design, 41 (4),1-19.
 • Arslan, T.V. (2009). Türkiye’deki Alışveriş Merkezleri İncelemelerine Eleştirel Bir Bakış: Yorumlar, Eleştiriler, Tartışmalar. Uludağ University Journal of the Faculty of Engineering, 14 (1), 147- 159.
 • Augé, M. (1995). Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Great Britain: Verso.
 • Batı, U. (2007). Tüketim Katedralleri Olarak Alışveriş Merkezlerinin Toplumsal Göstergebilimi: Forum Bornova Alışveriş Merkezi Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4 (1), 26.
 • Baudrillard, J. (1997). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Beddington, N. (1991). Shopping Centres: Retail Development, Design and Management. Oxford: Architectural Press.
 • Benjamin, W. (2004). Pasajlar (Çev. A. Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Birol, G., 2005, Çağdaş Alışveriş Merkezlerinde Kent Dokusunun Yeniden Yorumlanması, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20 (4), 421-427.
 • Bocock, R. (1997). Tüketim (Çev. İrem Kutluk). Ankara: Dost Yayınları.
 • Brookman, F. (2004). Uncommon Common Areas, Chain Store Age. Wilson Select Plus.
 • Ceylan, R., Özbakır, A., & Erol, I. (2018). Alışveriş Merkezlerinin Türkiye’deki Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi�. METU Journal of the Faculty of Architecture, 34 (2), 245-264.
 • Cezar, M. (1985). Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi. Mimar Sinan Üniversitesi Yayını, İstanbul.
 • Dökmeci, V., Yazgi, B., & Ozus, E. (2006). Informal retailing in a global age: The growth of periodic markets in Istanbul, 1980–2002. Cities, 23 (1), 44-55.
 • Erin, İ. & Gönül, T. (2015). Alışveriş Mekânlarının Dönüşümünün Kentsel Mekâna ve Yaşama Etkisi: İstanbul Örneği. Şehir ve Toplum Dergisi, 2, 129-142.
 • Erkip, F., Özüduru, B. (2015). Retail development in Turkey: An Account After Two Decades of Shopping Malls in the Urban Scene. Progress in Planning, 102, 1-33.
 • Falk, P., & Campbell, C. (1997). The Shopping Experience. London, Sage Publication.
 • Faslı, M., Rıza, M., & Erbilen, M. (2016). The Assessment and Impact of Shopping Centers: Case Study Lemar. Open House International, 41 (4), 98-104.
 • Field, K. (2006). Solving the Open-Air Puzzle, Wilson Select Pus. Chain Store Age, 82 (8), 148.
 • Geist, J. F. (1983). Arcades: the history of a building type. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Gose, J. (2004). A Golden Age for Lifestyle Centers, Wilson Select Plus. National Real Estate Investor, 46 (11), 44-48.
 • Gottdiener, M. (2005). Postmodern Göstergeler. İstanbul, İmge Kitabevi.
 • Gruen, V. (1973). Centers for The Urban Environment, Survival of The Cities. New York, Van Nostrand Reinhold Company.
 • Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity. Cambridge, MA: Blackwell.
 • Işın, E. (1995). İstanbul'da gündelik hayat- insan, kültür ve mekân ilişkileri üzerine toplumsal tarih denemeleri. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Kılıç, S. E., & Aydoğan, M. (2006). Katılımcı Bir Kentsel Koruma Projesi: İzmir - Kemeraltı Tarihi Kent Merkezi. Ege Coğrafya Dergisi, 15 (1-2), 61-71.
 • Krier, R., & Rowe, C. (1979). Urban space. London: Academy editions.
 • Kusumowidagdo, A., Sachari, A., & Widodo, P. (2015). Visitors’ perception towards public space in shopping center in the creation sense of place. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 184, 266-272.
 • Lazarus, E. (2006). Main Street Malls. Marketing Magazine, 111 (13), 11-12.
 • Miles, S., & Paddison, R. (1998). Urban Consumption: An Historiographical Note. Urban Studies, 35 (5-6), 815-823.
 • Miller, D. (1998). A Theory of Shopping. Ithaca, Cornell University Press.
 • Mutlu, H. (1993). Tüketici Açısından İstanbul Yerleşiminde Hal ve Diğer Çözümler Üzerine Bir İnceleme. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ng, C.F. (2003). Satisfying Shoppers’ Psychological Needs: From Public Market to Cyber-Mall. Journal of Environmental Psychology, 23, 439–455.
 • Önalan, E. (2004). Alışveriş Merkezleri Kullanımını ve Kullanım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Onay, N. (2005). Kamusal İç Mekân ve Toplumsal Kimlik [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Oppewal, H., & Timmermans, H. (1999). Modeling Consumer Perception of Public Space in Shopping Centers. Environment and Behavior, 31 (1), 45-65.
 • Özdemir, E.E., & Cengizoğlu, P. (2016). Çağdaş Alışveriş Merkezlerinde Kamusal Mekân Nitelikleri ve Mersin Forum AVM Örneği. International Refereed Journal of Design and Architecture, 7, 55-72.
 • Özdeş, G. (1998). Türk Çarşıları. Ankara, Tepe Yayınları.
 • Patricios, N.N. (1979). Human aspects of planning shopping centers. Environment and Behavior, 11 (4), 511-538.
 • Sennet, R. (2002). Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Shields, R. (1992). Lifestyle Shopping: The Subject of Consumption. London, Routledge.
 • Sommer, R., Wynes, M., & Brinkley, G. (1992). Social Facilitation Effects in Shopping Behavior. Environment and Behavior, 24 (3), 285-297.
 • Southworth, M. (2005). Reinventing Main Street: From Mall to Townscape Mall. Journal of Urban Design, 10 (2), 151-170.
 • Sözen, M., & Tanyeli, U. (1986). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü . Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Süer, D., & Yılmaz Sayar, Y. (2002), Küresel Sermayenin Yeni Tüketim Mekanları Lüks Konut Siteleri. Mimarlık ve Tüketim. Boyut Yayınları, İstanbul.
 • Tokatli, N. & Boyacı, Y. (1999). The changing morphology of commercial activity in Istanbul. Cities, 16 (3), 181-193.
 • Toksözlü, Z. (2011). Açık Hava Alışveriş Merkezlerinin Peyzaj Planlama ve Tasarım Kriterlerinin Oluşturulması Açısından Türkiye Koşullarının İrdelenmesi ve İzmir Forum Bornova Örneği [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi.
 • Tokyay, V. (2005). Yeni Tasarım Kültürü Işığında Alışveriş Mimarlığı ve Gösteri Kültürü. Yapı Dergisi, 286, 58-64.
 • Toprak, Z. (1995). Tüketim Örüntüleri ve Osmanlı Mağazaları. Cogito: Dünya Büyük Bir Mağaza, No. 5, 25-28.
 • Ünlükara, T., & Berköz, L. (2016). Shopping Centers’ Selection Criteria: The Case of Istanbul. MEGARON, 11 (3), 437-448.
 • Urry, J. (1998). Mekânları Tüketmek. İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Uzun, F., Gül, İ. E., Gül, A., & Uzun, İ. (2017). Alışveriş merkezlerinin (AVM) mekânsal kullanımlarının ve kullanıcı eğilim ve beklentilerin irdelenmesi; Isparta kenti örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 2 (1), 1-16.
 • Uzun, İ. (2008). Kamusal Mekân Tüketim Olgusu Etkileşiminin İzmir’deki Alışveriş Merkezleri Bağlamında Değerlendirilmesi [Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Uzzell, D.L. (1995). The Myth of The Indoor City. Journal of Environmental Psychology, 15 (4), 299-310.
 • Wakefield, K.L., & Baker, J. (1998). Excitement at the mall: determinants and effects on shopping response. Journal of Retailing, 74 (4), 515-539.
 • Weber, M. (1999). Essays in economic sociology. Princeton University Press.
 • Zengel, R. (2002). Tarih İçinde Değişen Tüketim Mekanları. Ege Mimarlık, 40-41, 10-13.
 • Zorlu, A. (2003). Tüketicilerin Ankara'daki Üç Hipermarketi Tercih Etme Nedenleri. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 93-121.
 • Zukin, S. (1996). The Cultures of Cities. Blackwell Publishers.
APA ERDOGAN E, yıldız z, ERDOGAN H (2023). User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. , 207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
Chicago ERDOGAN EBRU,yıldız zeynep,ERDOGAN Hacı Abdullah User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. (2023): 207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
MLA ERDOGAN EBRU,yıldız zeynep,ERDOGAN Hacı Abdullah User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. , 2023, ss.207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
AMA ERDOGAN E,yıldız z,ERDOGAN H User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. . 2023; 207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
Vancouver ERDOGAN E,yıldız z,ERDOGAN H User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. . 2023; 207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
IEEE ERDOGAN E,yıldız z,ERDOGAN H "User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations." , ss.207 - 228, 2023. 10.15320/ICONARP.2023.239
ISNAD ERDOGAN, EBRU vd. "User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations". (2023), 207-228. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2023.239
APA ERDOGAN E, yıldız z, ERDOGAN H (2023). User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, 11(1), 207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
Chicago ERDOGAN EBRU,yıldız zeynep,ERDOGAN Hacı Abdullah User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. ICONARP International Journal Of Architecture And Planning 11, no.1 (2023): 207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
MLA ERDOGAN EBRU,yıldız zeynep,ERDOGAN Hacı Abdullah User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, vol.11, no.1, 2023, ss.207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
AMA ERDOGAN E,yıldız z,ERDOGAN H User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. ICONARP International Journal Of Architecture And Planning. 2023; 11(1): 207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
Vancouver ERDOGAN E,yıldız z,ERDOGAN H User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations. ICONARP International Journal Of Architecture And Planning. 2023; 11(1): 207 - 228. 10.15320/ICONARP.2023.239
IEEE ERDOGAN E,yıldız z,ERDOGAN H "User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations." ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, 11, ss.207 - 228, 2023. 10.15320/ICONARP.2023.239
ISNAD ERDOGAN, EBRU vd. "User Perceptions of Shopping Centres with Different Spatial Configurations". ICONARP International Journal Of Architecture And Planning 11/1 (2023), 207-228. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2023.239