Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1421 - 1433 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24315/tred.1170756 İndeks Tarihi: 07-08-2023

ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ

Öz:
Bu araştırmada, ergenlerin kişilik özelliklerinin saldırganlık düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya, farklı lise türlerinde öğrenim görmekte olan toplam 1235 ergen katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, ergenlerin kişilik özelliklerini belirlemek üzere Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi (HBBKT), saldırganlık düzeylerini ölçmek üzere Saldırganlık Ölçeği (SÖ) kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak değişkenler arasındaki ilişkiler, ilişkisel tarama modeli ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ise, korelasyon analizi ile çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ergenlerin kişilik özellikleri ile saldırganlık ve saldırganlığın alt boyutları olan fiziksel, sözel, düşmanlık, öfke arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Uyumluluk, sorumluluk ve duygusal denge kişilik özellikleri saldırganlık ile negatif ilişkilidir. Dışadönüklük ise saldırganlık ile pozitif ilişkilidir. Son olarak yapılan regresyon analizinde ergenlerin uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge ve dışadönüklük kişilik özelliklerinin saldırganlığı anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Kişilik özelliklerini incelemek saldırgan davranışların kaynağını tahmin etmede önemli bulunsa da gelecek araştırmalarda mizaç, karakter ve değer gibi değişkenlerin de incelenmesi önerilmektedir. Bireysel faktörlerin saldırgan davranışlara etkisini bilmek, saldırganlığı önlemede, ruh sağlığında sunulan önleyici hizmetlere ışık tutacaktır
Anahtar Kelime: Ergenler kişilik saldırganlık

THE PREDICTIVE EFFECT OF ADOLESCENTS' PERSONALITY TRAITS ON AGGRESSION LEVELS

Öz:
In this study, it was aimed to examine the predictive effect of adolescents' personality traits on predicting their aggression levels. A total of 1235 students studying at different types of high schools participated in the study. To collect datas, The Quick Big Five Personality Test and the Aggression Scale were used. The research method was examined with the relational screening model. In the data analysis, correlation analysis and multiple regression analysis were used. According to the findings, there were significant relationships between the personality traits of students and their aggression behavior and the physical, verbal, hostility and anger sub-dimensions of aggression. Agreeableness, conscientiousness, and emotional stability traits are negatively related to aggression. Extraversion is positively related to aggression. Finally, in the regression analysis, the personality traits of students' agreeableness, conscientiousness, emotional stability and extraversion significantly predicted aggression. Especially, personality traits are important predictive variable to understand aggressive behaviors but, it is suggested to examine variables such as temperament, character and value in future studies. Knowing the effects of individual factors on aggressive behavior will shed light on the preventive services offered in mental health in preventing aggression.
Anahtar Kelime: Adolescents personality aggression

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abay, E. & Tuğlu, C.(2000). Şiddet ve agresyonun nörobiyolojisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3(1), 21-26.
 • Akse, J., Hale, W. W., III, Engels, R. C., Raaijmakers, Q. A., & Meeus, W. H. (2004). Personality, perceived parental rejection and problem behavior in adolescence. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39, 980–988.
 • Akse, J., Hale, W. W., Engels, R. C., Raaijmakers, Q. A., & Meeus, W. H. (2007). Cooccurrence of depression and delinquency in personality types. European Journal of Personality, 21, 235–256.
 • Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53(1), 27– 51. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135231
 • Antoñanzas J. L. (2020). The relationship of personality, emotional ıntelligence, and aggressiveness in students: A study using the Big Five Personality Questionnaire for Children and Adults (BFQ- NA). European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.3390/ejihpe11010001
 • Ayas, T., Horzum, B.M., & Koç, M. (2017). Lise öğrencilerinde sanal zorbalığın yaygınlığı ve önleme programının etkililiği. TÜBİTAK Proje No: 115K444. https://app.trdizin.gov.tr/proje/TVRjNU9EazU/lise-ogrencilerinde-sanal-zorbaligin-yayginligi-ve- onleme-programinin-etkililigi
 • Aydın, A., & Akgün, S.(2014). Ergenlikte reaktif proaktif saldırganlık, öfke ve narsizm ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 73, 44-59.
 • Baron, R.A. and Neuman, J. (1997). Aggression in the workplace. Antisocial behaviour in organizations, Giacalone, R. & Greenberg, J. (Eds.). Thousand Oaks: Sage Pub.
 • Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Prentice-Hall.
 • Berkowitz, L. (1962). Aggression: A social psychological analysis. McGraw-Hill.
 • Branje, S.J.T., van Lieshout, C.F.M. & Gerris, J.R.M. (2006). Big five personality development in adolescence and adulthood. European Journal of Personality, 21, 45–62. https://doi.org/10.1002/per.596
 • Bödekker, I., & Stemmler, G. (2000). Who responds how and when to anger? The assessment of actual anger response styles and their relation to personality. Cognition and Emotion, 14, 737-762.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. ( İ.D. Sarıoğlu,Çev.). İstanbul: Kaknus Yayınları.
 • Buss, A.H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459.
 • Büyüköztürk, Ş.(2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: PEGEM
 • Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1993). Early emotional instability, prosocial behaviour, and aggression: Some methodological aspects. European Journal of Personality, 7, 19–36.
 • Caprara, G. V., Gerbino, M., Paciello, M., Di Giunta, L., & Pastorelli, C. (2010). Counteracting depression and delinquency in late adolescence: The role of regulatory emotional and interpersonal self-efficacy beliefs. European Psychologist, 15(1), 34–48. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000004
 • Carrasco Ortiz, M.A. & Barrio, M.V.D. (2006). Study on the relations between temperament, aggression, and anger in children. Aggressive Behavior, 32(3), 207-215. https://doi.org/10.1002/ab.20127
 • Carrasco Ortiz, M.A.,& Barrio, M.V.D.(2007). The Big Five model as a predictor of aggressive behaviour in the child and youth population. Journal of Psychopathology & Clinical Psychology, 12,23–32.
 • Cavalcanti, J.G. & Pimentel, C.E. (2016). Personality and aggression: A contribution of the General Aggression Model. Psychologıcal Assessments, 33(3), 443-451. https://doi.org/10.1590/1982- 02752016000300008
 • Çiçek, İ. & Aslan, A. E. (2020). Kişilik ve beş faktör kişilik özellikleri: Kuramsal bir çerçeve. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 10(1), 137-147.
 • Dane, A.V., & Marini, Z.A. (2014). Overt and relational forms of reactive aggression in adolescents: Relations with temperamental reactivity and self-regulation. Personality and Individual Differences, 60, 60-66.
 • Efilti, E. (2006). Ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin saldırganlık, denetim odağı ve kişilik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Favini, A., Gerbino, M., Eisenberg, N., Lunetti, C., & Thartori, E. (2018). Personality profiles and adolescents’ maladjustment: A longitudinal study. Personality and Individual Differences, 129, 119- 125. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.03.016
 • Fonagy, P., Target, M., Steele, M., Steele, H., Leigh, T., Levinson, A., & Kennedy, R. (1997). Morality, disruptive behavior, borderline personality disorder, crime and their relationship to security of attachment. In L. Atkinson & K. J. Zucker (Eds.), Attachment and psychopathology (pp. 223–274). Guilford Press.
 • Gleason, K.A., Jensen-Campbell, L.A., & Richardson, D.S. (2004). Agreeableness as a predictor of aggression in adolescence. Aggressive Behaviour, 30, 43-61.
 • Goldberg, L. R. (1990). An alternative "description of personality": The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216–1229. https://doi.org/10.1037/0022- 3514.59.6.1216
 • Gökkaya, F. & Tekinsav Sütcü, S. (2020). Akran zorbalığının ortaokul öğrencileri arasındaki yaygınlığının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 40-54.
 • Gunzenhauser, C., Heikamp, T., Gerbino, M., Alessandri, G., von Suchodoletz, A., Di Giunta, L., Caprara, G. V., & Trommsdorff, G. (2013). Self-efficacy in regulating positive and negative emotions: A validation study in Germany. European Journal of Psychological Assessment, 29(3), 197– 204. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000151
 • Güneri Yöyen, E . (2017). Şiddet türleri ve kişilik özellikleri. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 35- 50.
 • Hampson, S. E., Andrews, J. A., Barckley, M., & Peterson, M. (2007). Trait stability and continuity in childhood: Relating sociability and hostility to the five-factor model of personality. Journal of research in personality, 41(3), 507–523. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.06.003
 • Ivanovic, M.Z., Milosevijevic, S.M., & Ivanovic, U.M. (2015). Factorial structure of the relationship between aggresiveness and personality dimensions in junior karatekas. Facta Universitatis Physical Education and Sport, 13(3), 371-381.
 • Jensen-Campbell, L. A., & Graziano, W. G. (2001). Agreeableness as a moderator of interpersonal conflict. Journal of Personality, 69(2), 323–362. https://doi.org/10.1111/1467-6494.00148
 • Jensen-Campbell, L. A., Gleason, K. A., Adams, R., & Malcolm, K. T. (2003). Interpersonal Conflict, Agreeableness, and Personality Development. Journal of Personality, 71(6), 1059– 1085. https://doi.org/10.1111/1467-6494.7106007
 • Jessor, R. (2016). The origins and development of problem behavior theory: The collected works of Richard Jessor. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40886-6
 • Jones, S.E., Miller, J.D., & Lynam, D. (2011). Personality, antisocial behavior and aggression: A meta- analytic review. Journal of Criminal Justice, 39(4), 329-337.
 • Kağıtçıbaşı Ç. (2005). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri. (pp 57-83). Ankara: Anı Yayıncılık. (2. Baskı)
 • Kaya, Z., İkiz, F.E., & Asıcı, E. (2016). Ergenlerin Saldırganlık Düzeyi İle Değer Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EJER 2016 Bildiri Özetleri Kitabı, 1577-1576.
 • Kaya, Z., İkiz, F. E. & Asıcı, E. (2019). Ergenlerin saldırganlık düzeyinin değer yönelimleri, cinsiyet ve anne babanın eğitim düzeyi açısından yordanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 75-84. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2306
 • Klimstra, T. A., Akse, J., Hale, W. W., Raaijmakers, Q. A., & Meeus, W. H. (2010). Longitudinal associations between personality traits and problem behavior symptoms in adolescence. Journal of Research in Personality, 44, 273–284.
 • Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., & Čolović, P. (2014). School bullying in adolescence and personality traits: A person-centered approach. Journal of Interpersonal Violence, 29(4), 736–757. https://doi.org/10.1177/0886260513505216
 • Kokkinos, C. M., Antoniadou, N., & Markos, A. (2014). Cyber-bullying: An investigation of the psychological profile of university student participants. Journal of Applied Developmental Psychology, 35, 204e214.
 • Kokkinos, C. M., & Voulgaridou, I. (2016a). Links between relational aggression, parenting and personality among adolescents. European Journal of Developmental Psychology, 14(3), 249-264. https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1194265
 • Kokkinos, C.M., Voulgaridou, I., & Markos, A. (2016b). Personality and relational aggression: Moral disengagement and friendship quality as mediators. Personality and Individual Differences, 95, 74- 79.
 • Kokkinos, C. M., Karagianni, K., & Voulgaridou, I. (2017). Relational aggression, big five and hostile attribution bias in adolescent. Journal of Applied Developmental Psychology, 52, 101-113.
 • Krueger, R.F., & Tackett, J.L. (2006). Personality and psychopathology, Guilford Press, New York.
 • Longobardi, C., Badenes-Ribera, L., Fabris, M. A., Martinez, A., & McMahon, S. D. (2019). Prevalence of sudent violence against teachers: A meta-analysis. Psychology of Violence, 9(6), 596–610. https://doi.org/10.1037/vio0000202
 • Moeller, T.G. (2001). Youth aggression and violence. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
 • Morsümbül, Ü. (2014). Hızlı büyük beşli kişilik testi Türkçe versiyonu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27, 316-322.
 • Pakaslahti, L.(2000). Children’s and adolescents’ aggressive behavior in context: The development and application of aggressive problem-solving strategies. Aggression and Violent Behavior, 5(5), 467- 490.
 • Parke, R. D.,&Asher, S. R. (1983). Social and personality development. Annual Review of Psychology, 34, 465–509.
 • Roberts, B. W., & Mroczek, D. (2008). Personality trait change in adulthood. Current Directions in Psychological Science, 17(1), 31–35. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00543.x
 • Robles-Haydar, C.A.; Martínez-González, M.B.; Flórez-Niño, Y.A.; Ibáñez-Navarro, L.M.; Amar-Amar, J.J. (2021). Personal and environmental predictors of aggression in adolescence. Brain Sciences, 11, 933. https://doi.org/10.3390/brainsci11070933
 • Mitsopoulou, E., & Giovazolias, T. (2015). Personality traits, empathy and bullying behavior: A meta- analytic approach. Aggression and Violent Behavior, 21, 61– 72. https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.01.007
 • Nair, B. & Ercan, H. (2019). Ergenlerde saldırganlığın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science, 12 (3) , 1067-1094. https://doi.org/10.30831/akukeg.420615
 • Salmivalli, C., Ojanen, T., Haanpää, J., Peets, K. (2005). ‘I'm OK but you're not’ and other peer-relational schemas: Explaining individual differences in children's social goals. Developmental Psychology, 41, 363-375, https://doi.org/10.1037/0012-1649.41.2.363
 • Seyran, F. & Gürhan, N. (2021). Eğitim kurumlarında öğrenciler arasında yaygınlaşan şiddet: Okul zorbalığı üzerine bibliyometrik bir araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1690-1723.
 • Somer, O., Korkmaz, M., & Tatar, A. (2002). Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin geliştirilmesi-1: Ölçek ve alt ölçeklerin oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 21–33.
 • Steinberg, L., & Morris, A. S. (2001). Adolescent development. Annual Review of Psychology, 52, 83–110.
 • Steinberg L. (2005). Cognitive and affective development in adolescence. Trends in cognitive sciences, 9(2), 69–74. https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.005
 • Sümer, N. (2003). Personality and behavioral predictors of traffic accidents: testing a contextual mediated model. Accident Analysis and Prevention, 35, 949–964.
 • Tani, F., Greenman, P. S., Schneider, B. H., & Fregoso, M. (2003). Bullying and the Big Five: A study of childhood personality and participant roles in bullying incidents. School Psychology International, 24(2), 131–146. https://doi.org/10.1177/0143034303024002001
 • Totterdel, P., Holman, D. & Hukin A. (2008). Social networkers: measuring and examining individual differences in propensity to connect with others. Social Networks, 30, 283-296.
 • Ünlü, A., Evcin, U., Burakgazi-Yılmaz, H., & Dalkılıç, A. (2013). İstanbul devlet liselerinde suç ve şiddet yaygınlığı: Okul türlerinin karşılaştırılması. Anatolian Journal of Psychiatry, 14, 152-60.
 • Van den Akker, A. L., Deković, M., Asscher, J. J., Shiner, R. L., & Prinzie, P. (2013). Personality types in childhood: Relations to latent trajectory classes of problem behavior and overreactive parenting across the transition into adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 104(4), 750– 764. https://doi.org/10.1037/a0031184
 • Vanbrabant, K.; Kuppens, P.; Braeken, J.; Demaerschalk, E.; Boeren, A.; Tuerlinckx, F.; & Elsevier S.(2012). A relationship between verbal aggression and personal network size. Social Networks, 34(2), 164-170.
 • Vermulst, A.A., & Gerris, J.R.M. Q.B.F (2005). Quick big five personality test manual. Leeuwarden, The Netherlands: LDC Publications.
 • Volk, A. A., Schiralli, K., Xia, X., Zhao, J., & Dane, A.V. (2018). Adolescent bullying and personality: A cross-cultural approach. Personality and Individual Differences, 125, 126-132.
 • Xie, X., & Chen, W. (2015). The relationship between personality types and prosocial behavior and aggression in Chinese adolescents. Personality and Individual Differences, 95,56-61. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.02.002
 • Zahn-Waxler, C., Shirtcliff, E. A., & Marceau, K. (2008). Disorders of childhood and adolescence: gender and psychopathology. Annual review of clinical psychology, 4, 275–303. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091358
APA KAYA Z, DONAT BACIOĞLU S (2023). ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. , 1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
Chicago KAYA ZOHRE,DONAT BACIOĞLU SEDA ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. (2023): 1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
MLA KAYA ZOHRE,DONAT BACIOĞLU SEDA ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. , 2023, ss.1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
AMA KAYA Z,DONAT BACIOĞLU S ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. . 2023; 1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
Vancouver KAYA Z,DONAT BACIOĞLU S ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. . 2023; 1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
IEEE KAYA Z,DONAT BACIOĞLU S "ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ." , ss.1421 - 1433, 2023. 10.24315/tred.1170756
ISNAD KAYA, ZOHRE - DONAT BACIOĞLU, SEDA. "ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ". (2023), 1421-1433. https://doi.org/10.24315/tred.1170756
APA KAYA Z, DONAT BACIOĞLU S (2023). ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi, 13(2), 1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
Chicago KAYA ZOHRE,DONAT BACIOĞLU SEDA ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi 13, no.2 (2023): 1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
MLA KAYA ZOHRE,DONAT BACIOĞLU SEDA ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.2, 2023, ss.1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
AMA KAYA Z,DONAT BACIOĞLU S ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(2): 1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
Vancouver KAYA Z,DONAT BACIOĞLU S ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ. Trakya Eğitim Dergisi. 2023; 13(2): 1421 - 1433. 10.24315/tred.1170756
IEEE KAYA Z,DONAT BACIOĞLU S "ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ." Trakya Eğitim Dergisi, 13, ss.1421 - 1433, 2023. 10.24315/tred.1170756
ISNAD KAYA, ZOHRE - DONAT BACIOĞLU, SEDA. "ERGENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ". Trakya Eğitim Dergisi 13/2 (2023), 1421-1433. https://doi.org/10.24315/tred.1170756