Yıl: 2011 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1439 - 1454 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı

Öz:
Dünyada yaşanan siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, insanın hayat şartlarınıderinden etkilemektedir. Değişen veya gelişen hayat şartları, insanın inandığı, yaşatmayaçalıştığı insani ve ahlaki değerlerde kaymalara, yozlaşmalara neden olmaktadır. Bunun sonucuolarak özellikle son yıllarda gençler arasında şiddet eğilimi, ebeveynlere ve öğretmenlere karşıasi olma, sorumsuzluk, sahtekârlık, toplumsal kuralları ihlal etme, madde bağımlılığı, intihargibi kendine ve başkalarına zarar verici davranışlarda artışlar gözlenmektedir. Bireylerinsergilediği olumsuz davranışları engellemek; onların kendilerine ve yaşadıkları topluma yararlıolmalarını sağlamak için insani ve ahlaki değerleri benimsemeleri gerekir. Sağlam karakterli,erdemli bireyler yetiştirmede aileler kadar artık okullar da sorumludur. insanın davranışlarınayön veren insani ve ahlaki değerlerin çocuklara kazandırılması için uygulanan çeşitli yöntemlervardır. Okullarda yapılan karakter eğitiminde edebi eserlerden yararlanmak, etkili bir yöntemolarak kabul edilir. Okuma çalışmalarında olumlu karakter özelliklerinin edebî eserleraracılığıyla irdelenmesi, öğrencilerin hem ahlaki hayal güçlerini harekete geçirir hem deolumlu davranış ve tutumları değer olarak algılamalarını ve benimsemelerini sağlar. Buçalışmada edebî eserlere dayalı yapılan karakter eğitiminde kullanılan ahlaki muhakemeyöntemi ve örnek uygulanmasına yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • AÇIKGÖZ Kamile Ün (2009). Aktif Öğrenme, İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • ADLER Alfred (1994). İnsan Tabiatını Tanıma, Çev. A.Yörükan, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • AKARSU Bedia (1998). Felsefe Terimleri Sözlüğü, (11.Baskı) İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • ANDREWS Sharon Vincz (1994). Teaching Kids to Care: Exploring Values Through Literature and Inquiry, Terre Haute, Indiana: EDINFO Press. (ERIC Document Reproduction, No. ED 372414).
 • BAŞARAN İbrahim Ethem (2005). Eğitim Psikolojisi, Gelişim, Öğrenme ve Ortam. (6. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • BATTISTICH Victor (2005). Character Education, Prevention and Positive Youth Development, Washington, DC: Character Education Partnership.
 • BENDER Merih Tekin (2005). ―John Dewey‘in Eğitime Bakışı Üzerine Yeni Bir Yorum‖, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, (6), 1, s.13-19.
 • BENNETT William J. (1995). The Children’s Book of Virtues, New York: Simon and Schuster.
 • BOHLİN Karen E. (2005). Teaching Character Education Thorough Literature, USA: RoutledgeFalmer.
 • CESUR Sevim (2003). ―Çocuk ve Ergenlerde Ahlak Gelişimi ve Eğitimi‖, Çocuk, Ergen, Anne ve Baba (Edt. Gül Şendil), İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • CEVİZCİ Ahmet (2003). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • ÇAĞLAYAN Ahmet (2005). Ahlak Pusulası: Ahlak ve Değerler Eğitimi, İstanbul: DEM
 • DİLMAÇ Bülent (1999). İlköğretim Öğrencilerine İnsani Değerler Eğitimi Verilmesi ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği ile Eğitimin Sınanması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
 • İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • DAVIES Ian, GORARD Stephen ve MCGUINN Nick (2005). ―Citizenship Education and Character Education: Similarities and Contrasts‖, British Journal of Educational Studies, (53), 3, s.341-358.
 • EDGINGTON William D. (2002). ―To Promote Character Education, Use Literature for Children and Adolescents‖, The Social Studies, May/June, s.113-116.
 • EKŞİ Hali (2003). ―Temel Ġnsani Değerlerin Kazandırılmasında Bir YaklaĢım: Karakter Eğitimi Programları‖, Değerler Eğitimi Dergisi, (1), 1, s.79-96.
 • FORGAN James W. (2002). ―Using Bibliotherapy to Teach Problem Solving‖, Intervention In School And Clinic, (38), 2, s.75-82.
 • GENCAN Tahir Nejat vd. (1974). Yazın Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • GIBBS Linda J., and Earley, Edward J. (1994). Using Children’s Literature to Develop Core Values. (Report No. ISBN-0-87367-362-X). Bloomington, Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 366992).
 • GÖKÇEK B. Seval (2007). 5-6 Yaş Çocukları İçin Hazırlanan Karakter Eğitimi Programının Etkisinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • GÜNTEKİN Reşat Nuri (1981). Leyla ile Mecnun, ―Avukat‖, (6.Baskı) İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, s.177-180.
 • KANT Immanuel (2009). Eğitim Üzerine, Çev.Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.
 • KARATAY Halit (2007a). ―Dil Edinimi ve Değer Öğretimi Sürecinde Masalın Önemi ve İşlevi‖, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (5), 3, s.463-477.
 • KARATAY Halit (2007b). ―Değer Aktarımı Açısından Yerli ve Yabancı Çocuk Edebiyatı Ürünleri‖, 38.ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, (10– 15 Eylül 2007) Ankara.
 • KERSCHENSTEINER Georg (1997). Karakter Kavramı ve Terbiyesi, Çev. Fikret Kanad, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • KÖKNEL Özcan (1999). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, (15. Baskı), İstanbul: Altın Kitaplar.
 • LEMING James S. (1993). ―In Search of Effective Character Education‖, Educational Leadership, (51), 3, s. 63-71.
 • LEMING James S. (2000). ―Tell Me a Story: An Evaluation of a Literature-based Character Education Programme‖, Journal of Moral Education, (29), 4, s.413-427.
 • LICKONA Thomas (1991). Educating for Character. New York: Bantam Books.
 • LICKONA Thomas (1993). ―The Return of Character Education‖, Educational Leadership, 51, s.6–11.
 • LICKONA Thomas (1997). ―The Teacher‘s Role in Character Education‖, Journal of Education, (179), 2, s.63-81.
 • LICKONA Thomas (1998). ―Character Education: Seven Crucial Issues‖, Action in Teacher Education, (4) 20, s.77–84.
 • MCDANIEL Annette Kusgen (1998). ―Character Education: Developing Effective Programs. Journal of Extension‖, (36), 2. (EJ No:563579)
 • NARVAEZ Darcia (2002). ―Does Reading Moral Stories Build Character?‖, Educational Psychology Review, (14), 2, s.155-171.
 • O‘SULLIVAN Sherly (2004). ―Books to live by: Using Children‘s Literature for Character Education‖, The Reading Teacher. (57), 7, s.640-645. Yayınları.
 • ÖZDEMİR Veysel (2009). ―Değer Öğretiminde Farklı Bir Uygulama: İyilik Kutusu‖, I. Ulusal İyilik Sempozyumu (20-21 Haziran 2009), Elazığ: Milli Eğitim Müdürlüğü, s.117-125.
 • RYAN Kevin ve Bohlin, Karen E. (1999). Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life. San Francisco: Jossey-Bass.
 • SEYYAR Ali (2007). İnsan ve Toplum Bilimleri Terimleri Ansiklopedik Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • SRIDHAR Dheepa ve Vaughn, Sharon (2000). ―Bibliotherapy for All: Enhancing Reading Comprehension, Self-Concept, and Behavior‖, Teaching Exceptional Children, (33), 2, s.74-82.
 • TOMLINSON Carl and LYNCH, Carol-Brown (1996). Essentials of Children’s Literature. Boston. Mass.: Allyn and Bacon.
 • Türkçe Sözlük (1998). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • UYSAL Ferhat (2008). Karakter Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • VARIŞ Fatma(1981). Eğitim Bilimine Giriş. (2. Baskı), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, no: 98. Sevinç Mabaası.
 • WYNNE Edward A., and Ryan, Kevin (1997). Reclaiming Our Schools: Teaching Character, Academics, and Discipline. (2nd Ed.), Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall.
 • YÖRÜKOĞLU Atalay (1997). Aile ve Çocuk. (5. Baskı), İstanbul: Özgür Yayınları.
APA KARATAY H (2011). Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. , 1439 - 1454.
Chicago KARATAY HALIT Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. (2011): 1439 - 1454.
MLA KARATAY HALIT Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. , 2011, ss.1439 - 1454.
AMA KARATAY H Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. . 2011; 1439 - 1454.
Vancouver KARATAY H Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. . 2011; 1439 - 1454.
IEEE KARATAY H "Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı." , ss.1439 - 1454, 2011.
ISNAD KARATAY, HALIT. "Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı". (2011), 1439-1454.
APA KARATAY H (2011). Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. Turkish Studies (Elektronik), 6(1), 1439 - 1454.
Chicago KARATAY HALIT Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. Turkish Studies (Elektronik) 6, no.1 (2011): 1439 - 1454.
MLA KARATAY HALIT Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. Turkish Studies (Elektronik), vol.6, no.1, 2011, ss.1439 - 1454.
AMA KARATAY H Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. Turkish Studies (Elektronik). 2011; 6(1): 1439 - 1454.
Vancouver KARATAY H Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı. Turkish Studies (Elektronik). 2011; 6(1): 1439 - 1454.
IEEE KARATAY H "Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı." Turkish Studies (Elektronik), 6, ss.1439 - 1454, 2011.
ISNAD KARATAY, HALIT. "Karakter eğitiminde edebî eserlerin kullanımı". Turkish Studies (Elektronik) 6/1 (2011), 1439-1454.