Yıl: 2023 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 199 - 206 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.34108/eujhs.1146695 İndeks Tarihi: 14-08-2023

PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Covid-19 pandemi döneminde eczane çalışanlarının yaşadıkları durumları, bu durumların sonuçlarını ve olası pandemilerde eczane çalışanlarına yönelik yapılması gereken önerileri belirleyerek; eczane çalışanlarının iş-yaşam doyumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada İş Tatmini Ölçeği ile Yaşam Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Ek olarak pandemi döneminde eczane çalışanlarının yaşadıkları durumların tespitine yönelik iki açık uçlu soru katılımcılara yöneltilmiştir. Araştırmanın evrenini 357 eczane çalışanı oluşturmakta olup, bunlardan kolayda örnekleme yöntemi ile 221’ine ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda eczane çalışanlarının iş doyumuna ilişkin istatistiki değerinin 3.513, yaşam doyumuna ilişkin değerinin ise 3.191 olduğu tespit edilmiştir. Eczane çalışanlarının iş doyumlarının yaşam doyumları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Açık uçlu sorulara verilen cevaplarda eczane çalışanları pandemi süresinde maske dağıtmak, ilaç temin etmek, hastalarla birebir iletişimde olmak gibi birçok sorumluluklarının olmasına rağmen sağlık çalışanlarına tanınan haklardan mahrum bırakıldıklarını, emeklerinin karşılıklarını alamadıklarını ve göz ardı edildiklerini vurgulamışlardır. Pandemi dönemlerinde eczane çalışanlarının maruz kaldıkları olumsuz çalışma koşullarının yaşamlarına da olumsuz etkilerinin olabileceği anlaşılmaktadır. Bu araştırma eczane çalışanlarının pandemi döneminde maruz kaldıkları koşulların gözler önüne serilmesi ve diğer sağlık çalışanlarına tanınan haklardan faydalanmaları gerekliliğine vurgu yapmaktadır.
Anahtar Kelime: Covid 19 yaşam doyumu iş doyumu eczane çalışanları

EVALUATION OF WORK AND LIFE SATISFACTION OF PHARMACY EMPLOYEES DURING THE PANDEMIC PERIOD

Öz:
It has been aimed to examine the job-life satis faction of pharmacy employees by determining the situations they experienced during the Covid-19 pandemic period, the consequences of these situations, and there commendations to be made for pharmacy employees in possible pandemics. Job Satisfaction Scaleand Life Satisfaction Scale were used in the research. In addition, to determine the situations experienced by pharmacy employees during the pandemic period, the participants were asked two open-ended questions. The universe of the research consists of 357 pharmacy employees, 221 of whom were reached by convenience sampling method. In the research, it has been determined that the statistical value of pharmacy employees' job satisfaction is 3.513, and the value of life satisfaction is 3.191. It has been observed that the job satisfaction of pharmacy workers is effective on their life satisfaction. In the answers given to the open-ended questions, pharmacy employees emphasized that, al though they have many responsibilities such as distributing masks, supplying medicines, and being in one-to-one communication with patients during the pandemic, they are deprived of the rights granted to health care employees, they cannot get their rewards for their efforts and they are ignored. It is unders tood that the negative working conditions that pharmacy workers are exposed to during pandemic periods may also have negative effects on their lives. This research emphasizes the necessity of revealing the conditions that pharmacy employees are exposed to during the pandemic and benefiting from the rights granted to other health employees.
Anahtar Kelime: Covid-19 life satisfaction job satisfaction pharmacy employees

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Chew N, Lee G, Tan B, et al.A multinational, multicentre study on the psychological out comes and associated physical symptoms amongs the alth care workers during covid-19 outbreak. Brain Behav Immun 2020;88:559-565.
 • 2. Yüncü V, Yılan Y. Covid-19 pandemisinin sağlık çalışanlarına etkilerinin incelenmesi: Bir durum analizi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2020;Ek Sayı:373-402.
 • 3. Çetin B, DenizD, Gemlik HN, Yarar O. Koronavirüs (COVID-19)’ün sağlık çalışanları üzerine etkisi: Nitel bir araştırma. Journal of Academic Perspective on Social Studies 2021;1:45-58.
 • 4. Chaulagain N, Khadka DK. Factors influencing job satisfaction among health care professionals at Tilgangaeye centre, Kathmandu, Nepal. International Journal of Scientific&Technology Research 2012;1(11):32-36.
 • 5. Şencan N, Yegenoglu S, Aydıntan B. Sağlık çalışanla- rı ve eczacılar üzerinde yapılan iş doyumu ve örgüt- sel bağlılık araştırmaları. Marmara Pharmaceutical Journal 2013; 17(2):104-112.
 • 6. Erselcan RC, Özer PS. İş doyumunun performansa etkisinde mutluluğun aracılık rolü üzerine bir araş- tırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 2018;13 (2):148-165.
 • 7. Karabchuk T, Soboleva N. Temporaryemployment, informal work and subjective well-being a cross Europe: Does labor legislation matter? Journal of Happiness Studies 2020;21(5):1879-1901.
 • 8. Çekmecelioğlu HG. Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerinedeki etkisi: Bir araştır- ma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2005;6(2):23-39.
 • 9. Diener E. Subjective well-being. Psychological Bulletin 1984;95(3):542-575.
 • 10. Lorenz EH. Trust and the flexible firm: International comparisons. Industrial Relations1992;31(3):455- 472.
 • 11. Iverson RD, Roy P. A causal model of behavioural commitment: Evidence from a study of australian blue-collaremployees. Journal of Management 1994;20(1):15-41.
 • 12. Kuzulugil Ş. Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tat- minini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakülte- si Dergisi, 2012;41(1):129-141.
 • 13. Çevik N, Korkmaz O. Türkiye’de yaşam doyumu ve iş doyumu arasındaki ilişkinin iki değişkenli sıralı probit model analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014;7(1):126-145.
 • 14. Aşan Ö, Erenler E. İş tatmini ve yaşam tatmini ilişki- si. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2008;13(2):203-216.
 • 15. Özdevecioğlu M. Sosyal destek ve yaşam tatmininin mesleki stress üzerindeki etkileri: Kayseri’de faali- yet gösteren işletme sahipleri ile bir araştırma. Ha- cettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2004;22(1):209-233.
 • 16. Kozma A. Stones, MJ. The measurement of happiness: Development of the memorial university of new foundland scale of happiness (MUNSH). Journal of Gerontology 1980;35(6):906–912.
 • 17. Schwarz N, Clore GL. Mood, misatribution and judgements of wellbeing: Informative and directive functions of affective states. J Pers SocPsychol1983;45(3):513-523.
 • 18. Csikszentmihalyi M, Figurski TJ. Selfavareness and aversive experience in everyday life. Journal of Personality 1982;50(1):15-19.
 • 19. Saari L, Judge TA. Employee attitudes and job satisfaction. Human Resource Management 2004;43(4):395-407.
 • 20. Grenamyer CJ, Melanson K. 1997. Aktaran: Aşan Ö, Erenler E. İş tatmini ve yaşam tatmini ilişkisi. Süley- man Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi2008;13(2):203-216.
 • 21. TC. Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğü. Isparta ili ve ilçeleri eczane listesi. https:// ispartaism.saglik.gov.tr/TR-72115/eczaneler.html; Erişim Tarihi: 15.05.2022.
 • 22. Brayfield, AH, Rothe HF. An index of job satisfaction. J Appl Psychol1951;35(5):307-311.
 • 23. Judge TA, Locke EA, Durham CC, et al. Dispositional effects on joband life satisfaction: The role of core evaluations. J Appl Psychol1998;83(1):17.
 • 24. Keser A, Bilir KBÖ. İş tatmini ölçeğinin türkçe güve- nilirlik ve geçerlilik çalışması. Kırklareli Üniversite- si Sosyal Bilimler Dergisi2019;3(3):229-239.
 • 25. Diener ED, Emmons RA, Larsen RJ., et al.The satisfaction with life scale. J Pers Assess1985;49 (1):71-75.
 • 26. Bekmezci M, Mert İS. Yaşam tatmini ölçeğinin Türk- çe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Toros Üniver- sitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi2018; 5(8):166- 177.
 • 27. Braun V, Clarke V. Using the matic analysis in psychology. Qual Res Psychol 2006;3(2):77-101.
 • 28. Alhojailan MI. The matic analysis: A critical review of ıtsprocess and evaluation. West East Journal of Social Sciences2012;1(1):39-47.
 • 29. Keser A. Çalışma yaşamı ile yaşam doyumu ilişkisi- ne teorik bakış. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül- tesi Mecmuası 2005;55(1):897-913.
 • 30. Tedeschi RG, Calhoun LG. Trauma and transformation, growing in the after math of suffering. Sage Publications. 1995.
 • 31. İzgüden D, Erdem R. Disease-based traumas transform lives: A qualitative study focused on health care professionals. Soc Sci Med 2022;305:1- 9.
APA İZGÜDEN D, TORAMAN A, Erdem R (2023). PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
Chicago İZGÜDEN Dilruba,TORAMAN AYNUR,Erdem Ramazan PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. (2023): 199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
MLA İZGÜDEN Dilruba,TORAMAN AYNUR,Erdem Ramazan PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2023, ss.199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
AMA İZGÜDEN D,TORAMAN A,Erdem R PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2023; 199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
Vancouver İZGÜDEN D,TORAMAN A,Erdem R PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2023; 199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
IEEE İZGÜDEN D,TORAMAN A,Erdem R "PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.199 - 206, 2023. 10.34108/eujhs.1146695
ISNAD İZGÜDEN, Dilruba vd. "PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". (2023), 199-206. https://doi.org/10.34108/eujhs.1146695
APA İZGÜDEN D, TORAMAN A, Erdem R (2023). PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 32(2), 199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
Chicago İZGÜDEN Dilruba,TORAMAN AYNUR,Erdem Ramazan PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi 32, no.2 (2023): 199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
MLA İZGÜDEN Dilruba,TORAMAN AYNUR,Erdem Ramazan PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.32, no.2, 2023, ss.199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
AMA İZGÜDEN D,TORAMAN A,Erdem R PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 32(2): 199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
Vancouver İZGÜDEN D,TORAMAN A,Erdem R PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 32(2): 199 - 206. 10.34108/eujhs.1146695
IEEE İZGÜDEN D,TORAMAN A,Erdem R "PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ." Sağlık Bilimleri Dergisi, 32, ss.199 - 206, 2023. 10.34108/eujhs.1146695
ISNAD İZGÜDEN, Dilruba vd. "PANDEMİ DÖNEMİNDE ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 32/2 (2023), 199-206. https://doi.org/10.34108/eujhs.1146695