Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 51 Sayfa Aralığı: 113 - 125 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.52642/susbed.1281310 İndeks Tarihi: 31-08-2023

Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma

Öz:
Kadınlar kariyer gelişimleri bakımından genel olarak iş yaşamında erkeklere göre daha geri planda kalmaktadırlar. Bazı meslek alanları dışında kadınların iş yaşamında yeterli düzeyde temsil edilmediği söylenebilir. Bunun bir sonucu olarak yöneticilik pozisyonları kadınlar açısından ulaşılması daha zor kariyer basamaklarıdır. Kadınlara fizyolojik özellikleri nedeniyle yüklenen sorumluluklar ya da sosyal olarak belirlenen toplumsal roller onların kariyer ilerleme sürecinde karşılaştığı en önemli zorluklar arasındadır. Dolayısıyla fizyolojik ya da sosyal olarak belirlenmiş olan roller kadın yöneticilere yönelik algıyı etkilemektedir. Bu algı kadın yöneticilerin yarattığı iş atmosferi ve yöneticilik başarısı açısından önemli bir faktördür. Bu çalışma kadın yönetici özelliklerinin iş atmosferi üzerindeki etkisini ele almaktadır. Nicel bir yöntemle gerçekleştirilen araştırmaya çalışan kadınlar katılmıştır. Araştırmaya Antalya’da kamu ve özel sektörde çalışan 221 kadın katılmıştır. Araştırmanın katılımcıları kolayda örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma verileri ise anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada kadın yöneticilerin “ilişki yönetme davranışları” ve “iş etiği” özelliklerinin olumlu iş atmosferi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu; “görev yürütme davranışlarının” ise olumsuz iş atmosferi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: Çalışan Kadınlar İş Atmosferi Yöneticilik Kadın Yöneticiler Kariyer

The Effects of Working Behaviours of Women Managers on the Working Environment: A Research Conducted with the Participation of Working Women in Antalya

Öz:
Women are generally more in the background than men in business life. Women are often underrepresented in business life. As a result, managerial positions are a difficult career step for women to achieve. Responsibilities imposed on women due to their physiological characteristics or socially determined social roles are among the most important challenges they face in their career progression process. Therefore, physiological or socially determined roles affect the perception of female managers. This perception is an important factor in terms of the work atmosphere created by female managers and their managerial success. This study deals with the effect of female manager characteristics on the work atmosphere. Working women participated in the study, which was carried out with a quantitative method. 221 women working in the public and private sectors in Antalya participated in the research. The participants in the research were determined by the convenience sampling method and the data were collected by the questionnaire technique. The research has concluded that the "relationship management behaviours" and "work ethics" characteristics of female managers have a significant and positive effect on the positive work atmosphere, while the "task execution behaviours" has a significant and positive effect on the negative work atmosphere.
Anahtar Kelime: Working Women Work Atmosphere Management Women Executives Career

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Badak, A. (2019). Pozitif Psikolojik Sermaye, Bilişsel Esneklik, Psikolojik Güvenlik ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişkiler [Doktora Tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barutçu, E., & Kaçar, Z. K. (2017). Kadın Çalışanların Psikolojik Sermayeleri Ve Cam Tavan Sendromunu Aşma Stratejileri Arasındaki İlişki: Denizli Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4), Article 4. https://doi.org/10.30803/adusobed.353413
 • Berkman, Y. A. (2005). Attitudes Towards Women Managers: Development of a New Measure [Yüksek Lisans Tezi]. Koç Üniversitesi.
 • Canbolat, S. G. (2016). Yöneticilerin Liderlik Tarzlarına İlişkin Çalışan Algıları, CEDAŞ Grup Şirketleri Örneği (ÇOĞRUMGAZ, SÜRMELİGAZ, KARGAZ) [Yüksek Lisans Tezi]. Hitit Üniversitesi.
 • Çetin, F., & Varoğlu, A. K. (2015). Psikolojik Sermaye, Performans, Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Etkileşimi: Cinsiyetin Düzenleyici Rolü. İş ve İnsan Dergisi, 2(2), s.105-113, https://doi.org/10.18394/iid.61996
 • Doğan, S. (2020). Kadın Yöneticilerin Örgütsel Psikolojik Sermaye Düzeyleri ve Cam Tavan Algılarının Liderlik Tarzları Bağlamında İncelenmesi [Doktora Tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğan, U., & Karakuş, Y. (2016). Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Çok Boyutlu Yalnızlık. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 57-71. https://doi.org/10.19126/suje.40198
 • Dökmen, Z. Y. (2009). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Remzi Kitabevi.
 • Eroğlu, A. (2006). Çok Değişkenli İstatistik Tekniklerinin Varsayımları. İçinde Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı ve Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (ss. 207-233). Asil Yayın Dağıtım.
 • George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10th ed.). Pearson.
 • Gürdal, D. (2006). Kadın Yöneticileri Motive ve Demotive Eden Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma [Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İmançer, D. (2006). Toplumsal Cinsiyet Oluşumuna İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar. İçinde D. İmançer (Ed.), Medya ve Kadın (ss. 1-22). Ebabil Yayınları.
 • İnce, M., Bedük, A., & Aydoğan, E. (2004). Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, s.423-446.
 • Karakaya, Ş., & Reyhanoglu, M. (2020). Erkek egemen dünyada kadın yönetici olmak: Kadın yönetici çevresi üzerine bir araştırma. Journal of Politics Economy and Management, 3(1), s.47-74.
 • Kayış, A. (2006). Güvenilirlik Analizi. İçinde Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (ss. 403-419). Asil Yayın Dağıtım.
 • Negi̇z, N., & Yemen, A. (2011). Kamu Örgütlerinde Kadın Yöneticiler: Yönetici ve Çalışan Açısından Yönetimde Kadın Sorunsalı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011(24), s.195-214.
 • Öçalır, M. (2017). Kurumsal İletişim Açısından Cam Tavan Sendromu: Orta ve Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Sendromu Hakkındaki Görüşlerinin Yönetim ve İç İletişim Açısından Değerlendirilmesine Yönelik İstanbul Özelinde Nitel Bir Çalışma [Yüksek Lisans Tezi]. Hadir Has Üniversitesi.
 • Özdeveci̇oğlu, M., Bulut, A., Tekçe, E., Çirli, Y., Gemici, T., Tozal, M., & Doğan, Y. (2003). “Kadın ve Erkek Yöneticilerin Yönetimi Altındaki Personelin Motivasyon, Stres ve İş Tatmini Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2), s.125-138.
 • Öztürk, E. (2006). Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli. İçinde Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (ss. 259-269). Asil Yayın Dağıtım.
 • Tabachnick, Barbara. G., & Fidell, Linda. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Pearson.
APA GÜLLÜPUNAR H, ŞİMŞEKLER N, GULLUPUNAR M (2023). Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. , 113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
Chicago GÜLLÜPUNAR HASAN,ŞİMŞEKLER Nazlıhan,GULLUPUNAR Mutlu Dogan Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. (2023): 113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
MLA GÜLLÜPUNAR HASAN,ŞİMŞEKLER Nazlıhan,GULLUPUNAR Mutlu Dogan Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. , 2023, ss.113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
AMA GÜLLÜPUNAR H,ŞİMŞEKLER N,GULLUPUNAR M Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. . 2023; 113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
Vancouver GÜLLÜPUNAR H,ŞİMŞEKLER N,GULLUPUNAR M Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. . 2023; 113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
IEEE GÜLLÜPUNAR H,ŞİMŞEKLER N,GULLUPUNAR M "Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma." , ss.113 - 125, 2023. 10.52642/susbed.1281310
ISNAD GÜLLÜPUNAR, HASAN vd. "Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma". (2023), 113-125. https://doi.org/10.52642/susbed.1281310
APA GÜLLÜPUNAR H, ŞİMŞEKLER N, GULLUPUNAR M (2023). Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (51), 113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
Chicago GÜLLÜPUNAR HASAN,ŞİMŞEKLER Nazlıhan,GULLUPUNAR Mutlu Dogan Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , no.51 (2023): 113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
MLA GÜLLÜPUNAR HASAN,ŞİMŞEKLER Nazlıhan,GULLUPUNAR Mutlu Dogan Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol., no.51, 2023, ss.113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
AMA GÜLLÜPUNAR H,ŞİMŞEKLER N,GULLUPUNAR M Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (51): 113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
Vancouver GÜLLÜPUNAR H,ŞİMŞEKLER N,GULLUPUNAR M Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (51): 113 - 125. 10.52642/susbed.1281310
IEEE GÜLLÜPUNAR H,ŞİMŞEKLER N,GULLUPUNAR M "Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , ss.113 - 125, 2023. 10.52642/susbed.1281310
ISNAD GÜLLÜPUNAR, HASAN vd. "Kadın Yöneticilerin İş Görme Davranışlarının İş Ortamına Etkileri: Antalya’da Çalışan Kadınların Katılımıyla Gerçekleştirilen Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 51 (2023), 113-125. https://doi.org/10.52642/susbed.1281310