Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 165 - 176 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17155/omuspd.1217955 İndeks Tarihi: 01-09-2023

Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı paletli yüzme (monopalet) ve yüzme sporcularının beslenme bilgi düzeylerini incelemektir. Çalışmaya 94 Elit Paletli yüzücü ve 81 elit yüzücü olmak üzere toplam 175 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” ve yüzücülerin beslenme bilgi düzeylerini belirlemek için Çırak ve Çakıroğlu (2019) tarafından geliştirilen “Beslenme Bilgi Düzeyi” anketi kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov testi ile bakılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. İki grup karşılaştırmalarında Man-Whitney U testi, üç ve daha fazla grup karşılaştırmalarında ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Çalışmada yüzme ve paletli yüzme sporu ile uğraşan elit sporcuların beslenme bilgi düzeyleri incelendiğinde, paletli yüzme sporcularının beslenme bilgi düzeyi puanlarının yüzme sporcularına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sporcuların beslenme bilgi düzeyi puanları eğitim durumu ve milli sporcu musunuz? değişkenlerine göre alt boyut ve genel toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilirken (p<0,05), cinsiyet, değişkenlerine göre beslenme bilgi düzeyi puanlarının istatistiksel olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Haftada kaç saat antrenman yapıyorsunuz? sorusuna göre beslenme bilgi düzeyi puanları incelendiğinde haftada 8 saat ve daha az antrenman yapan sporcuların puanlarının 9 saat ve üzeri antrenman yapan sporculara göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak paletli yüzme sporcularının beslenme bilgi düzeyleri yüzme sporcularından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: Beslenme bilgi düzeyi Paletli yüzme Spor Yüzme

Examination of Nutritional Knowledge Levels of Elite Swimmers

Öz:
The aim of this study is to examine the nutritional knowledge levels of fin swimming (monopalet) and swimming athletes. A total of 175 athletes, 94 Elite Finned swimmers and 81 elite swimmers, participated in the study voluntarily. In the study, the "Demographic Information Form" created by the researchers and the "Nutrition Knowledge Level" questionnaire developed by Çırak and Çakıroğlu (2019) were used to determine the nutrition knowledge levels of the swimmers. The Kolmogorov Smirnov test was used to determine whether the data showed normal distribution or not. It was determined that the data did not show a normal distribution. The Man-Whitney U test was used for comparisons of two groups, and the Kruskall Wallis test was used for comparisons of three or more groups. In the study, when the nutritional knowledge levels of the elite athletes engaged in swimming and fin swimming were examined, it was determined that the nutritional knowledge level scores of the finned swimmers were higher than the swimmers (p<0.05). Athletes' nutrition knowledge level scores, educational status and are you a national athlete? While there was a statistically significant difference in sub-dimension and general total scores according to the variables (p<0.05). It was determined that the nutritional knowledge level scores did not differ statistically according to the variables of gender (p>0.05). How many hours do you train per week? When the nutritional knowledge level scores were examined according to the question, it was determined that the scores of the athletes who trained for 8 hours or less per week were lower than those who trained for 9 hours or more (p<0.05). As a result, it was revealed that the nutritional knowledge levels of the fin swimmers were higher than the swimmers.
Anahtar Kelime: Nutrition knowledge level Fin swimming Sports Swimming

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, G. (2008). Boksörlerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Andrews, A., Wojcik, JR., Boyd, JM., & Bowers, CJ. (2016). Sports nutrition knowledge among mid-major division university student-athletes. Journal of Nutrition and Metabolism, 1-5. https://doi.org/10.1155/2016/3172460.
 • Arslan, M. (2018). Beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeylerinin analizi: Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri üzerine bir çalışma. Dicle Tıp Dergisi, 45(1), 59-69. https://doi.org/10.5798/dicletip.407246
 • Aslantaş, B. (2018) Spor beslenmesi bilgi anketinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması ve diyet kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Toplum Beslenmesi Programı, Ankara.
 • Batmaz, H. (2018). Yetişkinler İçin Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği Geliştirilmesi ve Geçerlik-Güvenirlik çalışması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Baysal, A. (2012). Beslenme. Hatiboğlu Yayını, Ankara.
 • Baysal, A. (2013). Yüz Soruya Yüz Yanıtla Sağlıklı Beslenme. Hatiboğlu Yayını, Ankara.
 • Berk, Y., Ünver, Ş., & Avlayan, H. (2021). The effect of intermittent fasting and exercise on some physiological parameters. Pakistan Journal of Medical and Health Sciences, 15(9), 2793–2798.
 • Bíró, M., Révész, L., & Hidvégi, P. (2015). Swimming History Technique Teaching. Budapeşte: EKC Líceum Press.
 • Botsis, A. E, & Holden S. L. (2015). Nutritional Knowledge of College Coaches. Sport Science Review. 24(3-4): 193- 200. DOI: 10.1515/ssr-2015-0015
 • Burkhard, S. J., & Coad, J. (2010). Assessment of nutrition knowledge and food skills in talented adolescent athletes. In Proceeding of the Nutrition Society of New Zealand, 34,77-80.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, L., Boyraz, D. E. A., Çaldıran, S., Ceylan, T., & Küçük, H. (2022). Examination of Nutrition Knowledge Levels of Individuals Who Received Sports Training Received Sports Training.(2022). Int. J. Life Sci. Pharma Res, 12(5), L11-17.
 • Çırak, O., ve Çakıroğlu, F. (2019). Sporcu beslenme bilgisi ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(1), 35-49.
 • Çolak, A. (2021). Spor salonlarına devam eden bireylerin beslenme bilgi ve alışkanlıklarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Kütahya.
 • Ersoy, G. (2004) Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin Beslenme. 3. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Ersoy, G., ve Büyükkaragöz, A. (2012). Sporcu Beslenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Fadıloğlu, A. (2021). Spor bilimleri fakültesi 1. ve 4. Sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, sporcu beslenme bilgi düzeyi ve antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Gönener, A., ve Gönener, U. (2019). Yüzmede performans testleri. Akademisyen Kitapevi. Ankara.
 • Güzel, C. (2016). Adolesan Dönemde Beslenme ve Metabolizma, Adolesanda Beslenme. Ed. YK. Haspolat, F. Aktar, İ. Yolbaş, 1, 95-100.
 • Hepyükselen, M., ve Taşkıran, A. (2020). Bireysel Spor Dallarında Türk Milli Takımında Yer Alan Sporcular ile Türkiye Şampiyonalarına Katılan Sporcuların Covid-19 Salgın Sürecindeki Beslenme Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Journal of Health and Sport Sciences, 3(3), 58-65.
 • Hornstrom, G. R., Friesen, C. A., Ellery J. E., & Pike, K. (2011). Nutrition knowledge, practices, attitudes, and information sources of mid-american conference college softball players. Food and Nutrition Sciences. 2, 109-117. DOI:10.4236/fns.2011.22015
 • Köroğlu, Y., Şerif, M. Ö., ve Taştan, İ. (2021). Koronavirüs (COVİD-19) Salgın Sürecinde Evde Kalan İlköğretim Öğrencilerinin Yeme Tutum ve Davranışları ile Depresyon Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 3(1), 12-20.
 • Merdol, T. K., Başoğlu, S., ve Örer, N. (1997). Beslenme ve diyetetik açıklamalı sözlük, Hatiboğlu Yayınları, Ankara
 • Mengi, Ö. (2016). Sporcularda beslenme alışkanlıkları, duygu durumu ve performans arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Edirne.
 • Morales, P., (1996) Monofins a Serious Training Tool, Transcripts of American Swimming Coaches Associatman, 14-21.
 • O’Brien, L., Collins, K., & Amirabdollhian, F. (2021). Exploring Sports Nutrition Knowledge in Elite Gaelic Footballers. Nutrients, 13(4), 1081. https://doi.org/10.3390/nu13041081
 • Özdemir, G. 2010. Spor Dallarına göre Beslenme. SPORMETRE; 8(1):1-6. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000169
 • Özen, Ş., Esen, Ö., Çotuk, B., Kepoğlu, A., ve Aktaş, Ş. (2012) Paletli yüzme bayan sporcularinda bisiklet ergometresinde VO2-Max ölçümü ve 100m su üstü dereceleri ile ilişkisi. 5. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 159-163). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Öztürk, A. (2006). Profesyonel ve amatör futbolcuların beslenme alışkanlıkları ve vücut bileşimleri. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Sivas.
 • Paugh, S. L. (2005). Dietary habits and nutritional knowledge of college athletes. Master Thesis. Faculty of the School of Graduate Studies and Research, California University of Pennsylvania.
 • Sedek, R., & Yih, T. Y. (2014) Dietary habits and nutrition knowledge among athletes and non-athletes in National University of Malaysia (UKM). Pakistan Journal of Nutrition. 13(12): 752-759.
 • Solsun, G. B. (2021). Aksaray üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde sporcu beslenmesi bilgi düzeyi ve beslenme alışkanlıkları ile ilişkili etmenler. Yüksek Lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Aksaray.
 • Spronk, I., Heaney, S. E., Prvan, T., & O’Connor, H. T. (2015). Relationship between general nutrition knowledge and dietary quality in elite athletes. Int J Sport. Nutr Exerc Metab; 25(3):243-51.
 • Süel, E., Şahin İ., Karakaya, M. A., ve Savucu, Y. (2006). Elit seviyedeki basketbolcuların beslenme bilgi ve alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 20 (4):271–275.
 • Torres-McGehee, T. M., Pritchett, K. L., Zippel, D., Minton, D. M., Cellamare, A., & Sibilia, M. (2012). Sports nutrition knowledge among collegiate athletes, coaches, athletic trainers, and strength and conditioning specialists. Journal of Athletic Training, 47(2), 205–211. PubMed ID: 22488287.
 • Yücel, A. G. (2017). Hokey süper liginde oynayan sporcuların beslenme alışkanlıkları ve beslenme destek ürünü kullanma durumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
APA ARSLAN H, İnaç Y (2023). Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. , 165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
Chicago ARSLAN HAYATİ,İnaç Yücel Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. (2023): 165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
MLA ARSLAN HAYATİ,İnaç Yücel Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. , 2023, ss.165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
AMA ARSLAN H,İnaç Y Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. . 2023; 165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
Vancouver ARSLAN H,İnaç Y Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. . 2023; 165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
IEEE ARSLAN H,İnaç Y "Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi." , ss.165 - 176, 2023. 10.17155/omuspd.1217955
ISNAD ARSLAN, HAYATİ - İnaç, Yücel. "Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi". (2023), 165-176. https://doi.org/10.17155/omuspd.1217955
APA ARSLAN H, İnaç Y (2023). Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 14(2), 165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
Chicago ARSLAN HAYATİ,İnaç Yücel Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 14, no.2 (2023): 165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
MLA ARSLAN HAYATİ,İnaç Yücel Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, 2023, ss.165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
AMA ARSLAN H,İnaç Y Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2023; 14(2): 165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
Vancouver ARSLAN H,İnaç Y Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2023; 14(2): 165 - 176. 10.17155/omuspd.1217955
IEEE ARSLAN H,İnaç Y "Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi." Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 14, ss.165 - 176, 2023. 10.17155/omuspd.1217955
ISNAD ARSLAN, HAYATİ - İnaç, Yücel. "Elit Yüzücülerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi". Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 14/2 (2023), 165-176. https://doi.org/10.17155/omuspd.1217955