İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Yıl: 2010 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 361 - 389 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı; ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevi yapmabaşarıları ile ailelerinin katılımları arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Bu temelamaç doğrultusunda İlköğretim 5. sınıf öğrenci velilerinin çocuklarının eğitim-öğretimfaaliyetlerine katılımlarının; sosyo-ekonomik düzeye göre farklılaşıp farklılaşmadığıbelirlenmiştir. Bu çalışmada ayrıca ilköğretim 5. sınıf öğretmenlerinin ve velilerinin ailekatılımı, aile katılım sürecinde yaşananlar, performans görevleri, performans görevleriniyapma sürecine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamakamacıyla; Mersin ili Tarsus ilçesinde alt-orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerden 6okulda çocukları 5. sınıfta okuyan 297 veli ve bu sınıflarda görev yapan 8 öğretmen ileçalışılmıştır. Veri toplama araçları olarak; “Aile Katılım Ölçeği”, “Sosyo-EkonomikDüzey Belirleme Anketi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formları” kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, velilerin 100’ünün (%33.7) düşük katılım düzeyine, 108’inin(%36.4) orta katılım düzeyine ve 89’unun (%30) yüksek katılım düzeyine sahipoldukları; Aile Katılım Ölçeği Puanları toplam ve ev temelli katılım alt ölçeği puanlarıile alınan matematik, Türkçe, fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler derslerinden alınanperformans görevi notları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu ortayaçıkmıştır. “Aile Katılım Ölçeği” puanları ile sosyo-ekonomik düzey arasında anlamlı birfarklılaşmanın bulunduğu görülmüştür. Nitel veriler analiz edildiğinde Veliler;performans görevinin araştırma gerektiren ödev olduğunu, performans görevininbaşarısında veli olarak bazı sorumlukları olduğunu, performans görevinin çoğunluklaolumlu yanları olduğunu, çocuklarının tüm derslerden aldıkları performans görevlerineeşit derecede önem verdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler, aile yardımı gerektireceködev vermediklerini, performans görevinin başarısında velinin, öğretmenin veöğrencinin birtakım sorumlulukları olduğunu, performans görevinin öğrencininbaşarısında katkısı olduğunu ve çoğunlukla olumlu yanları olduğunu belirtmişlerdir.
Anahtar Kelime:

An investigation on the relation between the success of fifth class' students'on performance works and the rate of their family support on educational -teaching works

Öz:
The aim of this study is to find out the relation of the fifth class students’success on performance works and the rate of their family support. It is also pointed outthat the fifth class’ students’ parents participation in educational works isaffected bysuch factors as social - economic level, age, sex, job, relation with the child, educationalsituation or not and whether that of support has an important effect on their successrate .It is also searched the views of fifth class’ teachers and parents on parentparticipation, experiences through this process, performance works and the duration ofthis by means of the this study. On the quantitative data, it is studied with 297 fifthclass’ parents and their class teachers differing in social economic level in six schools ofMersin, Tarsus; thus, the rate of their involvement is found by family involvementquestionnaire and the social economic level is indicated by a questionnaire. The relationbetween the students’ performance scores of Turkish, Maths, Science and SocialScience and family involvement is compared. On the qualitative point, it isinterviewed with eight volunteer class teachers and 16 parents based on familyinvolvement scale results.The conclusion of the study is that 100 of parents (%33.7) has a low rate ofinvolvement, 108 of parents (%36.4) has a mediocre rate of involvement and 89 ofparents (%30) has a high rate and there is an acceptable and meaningful relationbetween the scores of Maths, Turkish, Science, Social Science obtained by the result offamily involvement scale and home- based involvement scale. The result of familyinvolvement scale differs mainly from social economic rate. On the solution of theinterview, content analysis technique is used. The analysis of the qualitative dataparents refer that performance works necessitate searching, as parents they haveresponsibilities carrying out this and performance works usually have positive sides,they give equal importance to the works of all lessons. Teachers refer to the facts thatthey don’t give works that necessitate family support, there are responsibilitiesconcerning teachers, students and parents, performance works have effect on studentsuccess and mainly on positive sides.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ahioğlu, Ş. (2006). Öğretmen ve veli görüşlerine göre farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma sürecini etkileme biçiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Akkaya, M.(2007), “Öğretmenlerin Ve Velilerin Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Aile Katılımı Çalışmalarına İlişkin Görüşleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bacanlı, H. (1997). Sosyal İlişkilerde Benlik: Kendini ayarlamanın psikolojisi. İstanbul: MEB Yayınları
 • . Bayrakci, Ö. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersindeki araştırma ödevlerinin (etkinlik, performans ve proje) öğrencilerin sosyalleşmesine katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Beydoğan, Ö. (2006). Ailelerin eğitim sürecine katılımına yönelik modeller ve yaklaşımlar. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 75–90.
 • Boult, B. (2006).176 ways to involve parents: practical strategies for parenting with families. California:Corwin Pres İnc.
 • Cooper, H. (2001). The battle over homework: Common ground for administrators, teacher and parents. California: Corwin Pres Inc.
 • Cotton, K. ve Wikelund, K.R.(2001). Parent involvement in education: School improvement research series”. http://www.nwrel.org/scpd/sirs/3/cu6.html (14.12.2009)
 • Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). Okulöncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: Öğretmen- aile - çocuk ve kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, IV(1), 131-145.
 • Çelenk,S. (2003a). Okul-aile işbirliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 33-39.
 • Çelenk,S. (2003b), Okul başarısının önkoşulu:okul-aile dayanışması. İlköğretim Online Dergisi. 2(2), 28-34, http://www.ilkogretim-online.org.tr (20.01.2006)
 • Dinçer, Ç ve Ulutaş, İ (2005), Öğretmenler ve anne babalar ev ödevlerine nasıl yardımcı olabilirler?. http://www.egitim.com/aile( 25.08.2009).
 • Fantuzzo, J., Tighe, E. ve Childs S.(2000). Family involvement questionnaire: A multivariate assessment of family participation in early childhood education. Journal of Educational Psychology, 2(92), 367–376.
 • Ganzeboom, H. G., ve Nieuwbeerta, P. (1999). Access to education in six Eastern European countries between 1940 and 1985. Results of a cross-national survey. Communist and Post-Communist Studies, 32, 339-357.
 • Genç, S. Z.(2005), İlköğretim I. kademedeki okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 227-243.
 • Gümüşeli, A.İ.(2004). Ailenin katılım ve desteğinin öğrenci başarısına etkisi. Özel Okullar Birliği Bülteni, 2, 14–17.
 • Gürşimşek,I. (2003). Okul öncesi eğitime aile katılımı ve psikososyal gelişim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 125-144.
 • Gürşimşek, I. Kefi, S. ve Girgin, G. (2007), “Okulöncesi Eğitime Babaların Katılım Düzeyi İle İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.s.33,181-191.
 • Haack, M.K. (2007). Parents’ and teachers’ beliefs about parental involvement in schooling. Unpublished Doctoral Dissertation, Presented to the Faculty of, The Graduate College at the University of Nebraska, Lincoln.
 • Hizmetçi, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin ödev stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • İflazoğlu, A., ve Hizmetçi, S. (2006). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkındaki görüşlerine ilişkin nitel bir çalışma örneği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Cilt 2, 427-434, Ankara.
 • Işık, H. (2007). Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği çalışmalarının anne-baba görüşlerine dayalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • İnal, G. ve Üstün, E. (2006). Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara ailelerin ilgi ve katılımı konusundaki öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Avrupa Birliği Sürecinde Okulöncesi Eğitiminin Geleceği Sempozyumu I.Cilt Bildiri Kitabı, Kıbrıs.
 • Kaplan, B.(2006). İlköğretim 6. sınıf ‘‘yaşamımızı yönlendiren elektrik’’ ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, Ö. M. (2002). Okul öncesi eğitim programlarında uygulanan programlara ailelerin ilgi ve katılımları ile okulöncesi eğitim kurumlarının aile eğitimine katkısı konusunda anne-baba görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaya, Ö.M., Dinç, B. ve Cihangir, S.(2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımına yönelik bir model önerisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi I.Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Kongresi III. Cilt Bildiri Kitabı. İstanbul: Ya-pa Yayıncılık.
 • Kliman, M.(2006). Math out of school: Families’ math game playing at home. The School Community Journal, 16(2), 60-90
 • Kotaman, H. (2008). .Türk ana babalarının çocuklarının eğitim-öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 135-149.
 • Kolay, Y. (2004). Okul-aile-çevre iş birliğinin eğitim sistemindeki yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler /164/kolay.html (15.02.09)
 • Loughlin, J, P. (2008). Fostering parental involvement: A critical action research study of title parents’ participation in public elementary schools. Unpublished Doctoral Dissertation, The Pennsylvania State University The Graduate School College of Education.
 • Mcbridge B. A, Bae J. H. ve Wright M. S. (2002). An examination of family-school partnership initiatives in rural pre-kindergarden programs. Early Education & Development, 13(1),107–128.
 • MEB.(2005), İlköğretim 1-5. sınıf programları tanıtımı el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB.(2008), İlköğretim bilişim teknolojileri 1, 2 ve 3. basamak öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Moles, O. C. (1982). Synthesis of recent research on parent participation in children’s education. Educational Leadership,11, 44-47.
 • Oehm, J. (2009). The use of varied homework assignments to motivate ninth grade algebra students to complete homework. Unpublished Masters of Arts, Curriculum and Instruction Caldwell College, USA.
 • Oğuz, Ö. (2008). Matematik dersi performans görevlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özben, B.G. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi derslerindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, Ç. (2007). Toplumsal değişme karşısında aile ve okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 185–198.
 • Resmi Gazete 24.12.2003 tarih ve 27090 sayılı
 • Resmî Gazete 02.05.2006 tarih ve 20156 sayılı
 • Seeley, D. S.(1989), A new paradigm for parent involvement. Educational Leadership, 1, 46-48.
 • Sirvani, H.(2007). The effect of teacher communication with parents on students’ mathematics achievement. American Secondary Education, 36(1), 31–47.
 • Smith-Hill, L.(2007). A profound partnership: Parents and schools improving outcomes for students. Unpublished Doctoral Dissertation, Willmington College
 • Stout, A. (2009). Comparing rural parent and teacher perspectives of parental involvement: A mixed methods study. Unpublished Doctoral Dissertation, Walden University College Of Education, USA.
 • Şahin, T.F., Ünver, N. (2005). Okulöncesi eğitim programlarına aile katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 23-30.
 • Tebliğler Dergisi (1965), Sayı:1363
 • Turanlı, A.S.(2007), Gerçek bir ikilem: Ödev vermek ya da vermemek?. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1,136–154.
 • Tutkun, Ö.F. ve Köksal, E.A.(2002). Okul-aile işbirliğinde yeni yaklaşımlar. Eğitim Araştırmalar, 8, 216–224.
 • Türkoğlu, A., İflazoğlu, A., ve Karakuş, M. (2007), İlköğretimde ödev. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Yıldırım, C. M. ve Dönmez, B.(2008). Okul -aile işbirliğine ilişkin bir araştırma (İstiklal İlköğretim Okulu örneği).Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,7(23),98–115.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H.(2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yücel, A. (2008). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde verilen performans ödevleri hakkında öğretmen–veli öğrenci görüşleri (Konya örneği)”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • Zembat, R. ve Unutkan, Ö.(1999). Okulöncesinde çocuğun sosyal gelişiminde aile katılımının önemi, okulöncesi eğitimde temel konular. İstanbul: Ya-pa Yayınları Turan Ofset
APA SABAN İFLAZOĞLU A, ŞEKER M (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. , 361 - 389.
Chicago SABAN İFLAZOĞLU Ayten,ŞEKER Meltem İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. (2010): 361 - 389.
MLA SABAN İFLAZOĞLU Ayten,ŞEKER Meltem İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. , 2010, ss.361 - 389.
AMA SABAN İFLAZOĞLU A,ŞEKER M İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. . 2010; 361 - 389.
Vancouver SABAN İFLAZOĞLU A,ŞEKER M İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. . 2010; 361 - 389.
IEEE SABAN İFLAZOĞLU A,ŞEKER M "İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi." , ss.361 - 389, 2010.
ISNAD SABAN İFLAZOĞLU, Ayten - ŞEKER, Meltem. "İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi". (2010), 361-389.
APA SABAN İFLAZOĞLU A, ŞEKER M (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 361 - 389.
Chicago SABAN İFLAZOĞLU Ayten,ŞEKER Meltem İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19, no.3 (2010): 361 - 389.
MLA SABAN İFLAZOĞLU Ayten,ŞEKER Meltem İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.3, 2010, ss.361 - 389.
AMA SABAN İFLAZOĞLU A,ŞEKER M İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010; 19(3): 361 - 389.
Vancouver SABAN İFLAZOĞLU A,ŞEKER M İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010; 19(3): 361 - 389.
IEEE SABAN İFLAZOĞLU A,ŞEKER M "İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, ss.361 - 389, 2010.
ISNAD SABAN İFLAZOĞLU, Ayten - ŞEKER, Meltem. "İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19/3 (2010), 361-389.