Yıl: 2023 Cilt: 52 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 556 - 580 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14812/cuefd.1195619 İndeks Tarihi: 07-09-2023

The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress

Öz:
Career stress is one of the current issues that university students have to deal with. Although there are many reasons, it is stated that perfectionism can be one of the main reasons for the formation of stress. On the other hand, it is supported by the literature that the perception of social support can be a source that can reduce this effect. For such reasons, this study aims to examine the mediating role of perceived social support in the relationship between university students' perfectionism and career stress. A total of 433 university students, 311 (71.8%) female and 122 (28.2%) male, participated in the sample of this study. The measurement tools used to collect data in the study are the ‘Big Three Perfectionism Scale-16'', 'Career Stress Scale' and 'Multidimensional Scale of Perceived Social Support'. The research findings explain that the perfectionist personality traits of the students have a positive and significant effect on career stress. It is also explained that perceived multidimensional social support has a partial mediating role between perfectionism and career stress. The findings of the research were discussed in relation to the literature.
Anahtar Kelime: Career Stress Perfectionism Social Support

Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilikleri ile Kariyer Stresi Arasındaki İlişkide Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü

Öz:
Kariyer stresi, üniversite öğrencilerinin sorun yaşadığı güncel konulardan birisidir. Bu stresin birçok nedeni olmakla birlikte, mükemmeliyetçiliğin stres oluşumunda önemli bir neden olabileceği belirtilmektedir. Öte yandan sosyal destek algısının da bu etkiyi azaltabilecek bir kaynak olabileceği alanyazın tarafından desteklenmektedir. Bu nedenle bu araştırmada üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçilikleri ile kariyer stresi arasındaki ilişkide, algılanan sosyal desteğin aracı rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırmaya 311’i kadın (%71,8), 122’ si erkek (%28,2) toplam, 433 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın ölçme araçları ‘Büyük Üçlü Mükemmeliyetçilik Ölçeği’, ‘Kariyer Stresi Ölçeği’ ve ‘Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ dir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, öğrencilerin mükemmeliyetçi kişilik özelliklerinin kariyer stresi üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca algılanan çok boyutlu sosyal desteğin, mükemmeliyetçilik ve kariyer stresi arasında kısmi aracı bir role sahip olduğu da açıklanmaktadır. Bulgular ilgili alanyazın kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: Kariyer Stresi Mükemmeliyetçilik Sosyal Destek

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Achtziger, A., & Bayer, U. C. (2013). Self-control mediates the link between perfectionism and stress. Motivation and Emotion, 37(3), 413–423. https://doi.org/10.1007/s11031-012-9321-6
 • Amaral, A. P., Soares, M. J., Pereira, A. T., Bos, S. C., Marques, M., Valente, J., … Macedo, A. (2013). Perfectionism and stress - A study in college students. European Psychiatry, 28, 1. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(13)76995-5
 • Andrews, L. M., Bullock Yowell, E., Dahlen, E. R., & Nicholson, B. C. (2014). Can perfectionism affect career development? Exploring career thoughts and self efficacy. Journal of Counseling & Development, 92(3), 270–279. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2014.00155.x
 • Arslan, Ü., & Bayraktar-Uyar, B. (2020). Do career decidedness and career distress influence psychological and subjective wellbeing? The mediating role of mindfulness. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 271–280. https://doi.org/10.33200/ijcer.783328
 • Atik, G., & Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational sciences students at the Ankara University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1520–1526. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.228
 • Aydemir, L. (2018). Üniversite öğrencilerinin meslek tercihlerini belirleyen faktörlere yönelik bir inceleme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(5), 713–723. https://doi.org/10.18506/anemon.378084
 • Aydın, Ç. (2014). Üniversite öğrencilerinde kariyer kararsızlığının özsaygı, denetim odağı ve mükemmeliyetçilik bakımından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Bayrakçeken, E., & Buztepe, S. (2021). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer streslerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 260–266. https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.890243
 • Beehr, T. A., & McGrath, J. E. (1992). Social support, occupational stress and anxiety. Anxiety, Stress, and Coping, 5(1), 7–19. https://doi.org/10.1080/10615809208250484
 • Bozyiğit, E., & Gökbaraz, N. (2020). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde kariyer stresinin belirleyicileri. Journal of Computer and Education Research, 8(15), 181–200. https://doi.org/10.18009/jcer.679874
 • Chen, H., Pang, L., Liu, F., Fang, T., & Wen, Y. (2021). “Be perfect in every respect”: The mediating role of career adaptability in the relationship between perfectionism and career decision-making difficulties of college students. BMC Psychology, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s40359-022-00845-1
 • Cho, B., & Lee, J. (2017). Investigating relationships between career stress and career indecision of female students: Career adaptability as the mediator. Journal of Digital Convergence, 15, 1–12. https://doi.org/10.14400/JDC.2017.15.5.1
 • Choi H. J., & Jung, K. I. (2018). Moderating effects of career decision-making self-efficacy and social support in the relationship between career barriersand job-seeking stress among nursing students preparing for employment. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 24(1), 61–72. https://doi.org/10.11111/jkana.2018.24.1.61
 • Cohen, S., Kamarck, T. P., & Mermelstein, R. J. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health And Social Behavior, 24(4), 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404
 • Cox, B. J., Enns, M. W., & Clara, I. P. (2002). The multidimensional structure of perfectionism in clinically distressed college student samples. Psychological Assessment, 14, 365–373. https://doi.org/10.1037/1040-3590.14.3.365
 • Creed, P. A., Hood, M., & Hu, S. (2017). Personal orientation as an antecedent to career stress and employability confidence: The intervening roles of career goal-performance discrepancy and career goal importance. Journal of Vocational Behavior, 99, 79–92. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.12.007
 • Çam, Z., Deniz, K. Z., & Kurnaz, A. (2014). Okul tükenmişliği: Algılanan sosyal destek, mükemmeliyetçilik ve stres değişkenlerine dayalı bir yapısal eşitlik modeli sınaması. Eğitim ve Bilim, 39(173), 312–327. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2951/710
 • Doğan, B., & Eser, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma yöntemleri: Nazilli MYO örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges- (Aralık UMYOS Özel Sayı), 29–30. https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc/issue/5389/73083
 • D'Souza, F., Egan, S., & Rees, C. (2011). The relationship between perfectionism, stress and burnout in clinical psychologists. Behaviour Change, 28(1), 17–28. https://doi.org/10.1375/bech.28.1.17
 • Dunkley, D. M., Blankstein, K. R., Halsall, J., Williams, M., & Winkworth, G. (2000). The relation between perfectionism and distress: Hassles, coping, and perceived social support as mediators and moderators. Journal of Counseling Psychology, 47(4), 437–453. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0167.47.4.437
 • Dunn, J. C., Whelton, W. J., & Sharpe, D. (2006). Maladaptive perfectionism, hassles, coping, and psychological distress in university professors. Journal of ounseling Psychology, 53(4), 511–523. https://doi.org/10.1037/0022-0167.53.4.511
 • Durak Batıgün, A., & Atay Kayış, A. (2014). Üniversite öğrencilerinde stres faktörleri: Kişilerarası ilişki tarzları ve problem çözme becerileri açısından bir değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 69–80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7788/101807
 • Eker, D., Arkar, H., & Yaldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'nin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17–25. https://www.turkpsikiyatri.com/PDF/C12S1/cokBoyutluAlgilanan.pdf
 • Enns, M. W., & Cox, B. J. (2005). Perfectionism, stressful life events, and the 1-year outcome of depression. Cognitive Therapy and Research, 29(5), 541–553.
 • Emirel, M., & Bozkurt, Ö. (2022). Kariyer stresi ile belirsizlikten kaçınma arasındaki ilişkinin incelenmesi: Sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 13(1), 1–16. https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/68803/1011737
 • Erzen, E., & Kara, A. (2022). Bağlanma stilleri, sosyal destek ve kariyer uyumluluğu: Alternatıf modeller. Öneri Dergisi, 17(57), 340–364. https://doi.org/10.14783/maruoneri.896289
 • Esen, D. (2019). Kariyer stresi ile özyeterlilik inancı ilişkisinin demografik değişkenlerin farklılaştırıcı rolü bağlamında incelenmesi: İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Örneği. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 217–232. https://dergipark.org.tr/en/pub/ikacuiibfd/issue/50123/646994
 • Feher, A., Smith, M. M., Saklofske, D. H., Plouffe, R. A., Wilson, C. A., & Sherry, S. B. (2020). The big three perfectionism scale-short form (BTPS-SF): Development of a brief self-report measure of multidimensional perfectionism. Journal of Psychoeducational Assessment, 38(1), 37–52. https://doi.org/10.1177/0734282919878553
 • Fouad, N. A., Guillen, A., Harris-Hodge, E., Henry, C. & Terry, S. (2006). Need, awareness, and use of career services for college students. Journal of Career Assessment, 14, 407–420. https://doi.org/10.1177/1069072706288928
 • Fouad, N. A., Kantamneni, N., Smothers, M. K., Chen, Y. L., Fitzpatrick, M., & Terry, S. (2008). Asian American career development. Journal of Vocational Behavior, 72, 43–59. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.10.002
 • Flaxman, P. E., Stride, C. B., Söderberg, M., Lloyd, J., Guenole, N., & Bond, F. W. (2017). Relationships between two dimensions of employee perfectionism, postwork cognitive processing, and work day functioning. European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(1), 56–69. https://doi.org/10.1080/1359432X.2017.1391792
 • Franco, M., Hsiao, Y. S., Gnilka, P. B., & Ashby, J. S. (2019). Acculturative stress, social support, and career outcome expectations among international students. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19(2), 275–291. https://doi.org/10.1007/s10775-018-9380-7
 • Frederiksen, P. B. (2009). Perfectionism and career indecision among undecided college students [Unpublised doctoral thesis]. Purdue University
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449–468. https://doi.org/10.1007/BF01172967
 • Ganske, K. H., & Ashby, J. S. (2007). Perfectionism and career decision making self efficacy. Journal of Employment Counseling, 44(1), 17–28. https://doi.org/10.1002/j.2161-1920.2007.tb00021.x
 • Gati, I., Gadassi, R., Saka, N., Hadadi, Y., Ansenberg, N., Friedmann, R., & Asulin-Peretz, L. (2010). Emotional and personality-related aspects of career decision-making difficulties: Facets of career indecisiveness. Journal of Career Assessment, 19(1), 3–20. https://doi.org/10.1177/1069072710382525
 • Gnilka, P. B., Broda, M. D., & Spit for Science Working Group. (2019). Multidimensional perfectionism, depression, and anxiety: Tests of a social support mediation model. Personality and Individual Differences, 139, 295–300. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.11.031
 • Hesler, K. (2015). Perfectionism, social support, and social anxiety in college students. Proceedings of GREAT Day, 9, 21–34. https://knightscholar.geneseo.edu/proceedings-of-great-day/vol2015/iss1/9
 • Işık, M. (2020). Kariyer uyumunun üniversite yaşam tatminine etkisinde sosyal desteğin rolü. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 5(1), 21–38. https://dergipark.org.tr/en/pub/beuiibfaid/issue/53285/702244
 • Kalaldeh M. T., & Shosha, G. M. (2012). The application of perceived stress scale in health studies. An analysis of literature. International Journal of Academic Research, 4(4), 45–50. http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2012/4-4/B.6
 • Karataş, A., & Gizir, C. A. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 250–265. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7791/101920
 • Kang, M., Lee, J., & Lee, A. (2019). The effects of college students’ perfectionism on career stress and indecision: Self-esteem and coping styles as moderating variables. Asia Pacific Education Review, 21, 227–243. https://doi.org/10.1007/s12564-019-09609-w
 • Kanten, P., & Yeşiltaş, M. (2015). The effects of positive and negative perfectionism on work engagement, psychological well-being and emotional exhaustion. Procedia Economics and Finance, 23, 1367–1375. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00522-5
 • Kautish, P., Walia, S., & Kour, P. (2021). The moderating influence of social support on career anxiety and career commitment: An empirical investigation from India. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38(8), 782–801. https://doi.org/10.1080/10548408.2021.1977765
 • Kim, Min-Jeong & Uhm, Jin. (2022). The effects of career barrier and career stress on career preparation behavior of female college students: Mediation effects of career resilience. Korean Association For Learner-Centered Curriculum and Instruction, 22, 259–273. https://doi.org/10.22251/jlcci.2022.22.15.259
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Press.
 • Korkut Owen, F. (2018). Üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim ihtiyaçları. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32(2), 28–39. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/78
 • Kurt, E. (2013). Algılanan sosyal destek ve iş performansı ilişkisinde işe bağlılığın aracı etkisi: Turizm işletmelerinde bir araştırma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • La Rocque, C. L., Lee, L., & Harkness, K. L. (2016). The role of current depression symptoms in perfectionistic stress enhancement and stress generation. Journal of Social and Clinical Psychology, 35(1), 64–86. https://doi.org/10.1521/jscp.2016.35.1.64
 • Lecic-Tosevski, D., Vukovic, O., & Stepanovic, J. (2011). Stress and personality. Psychiatriki, 22(4), 290–297. https://www.researchgate.net/publication/221772331_Stress_and_Personality
 • Lee, J., & Jang, S. (2015). An exploration of stress and satisfaction in college students. Services Marketing Quarterly, 36(3), 245–260. https://doi.org/10.1080/15332969.2015.1046774
 • Lee, G., Park, T. I., & Cho, H. (2020). Maladaptive perfectionism and college adjustment of international students in Korea: A moderated mediation model of social support. Sustainability, 12(11), 4729–4749. https://doi.org/10.3390/su12114729
 • Marcoulides, G., & Schumacher, R. (2001). New developments and techniques in structural equation modeling. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Mensah, A. (2021). Job stress and mental well-being among working men and women in Europe: The mediating role of social support. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), 2494–2512. https://doi.org/10.3390/ijerph18052494
 • Mert, A., Duman, A. E., & Kahraman, M. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinde kariyer karar verme öz-yeterliğinin yordayıcıları olarak benlik saygısı ve algılanan sosyal destek. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 594–619. https://doi.org/10.23891/efdyyu.2019.183
 • Mitchelson, J. K., & Burns, L. R. (1998). Career mothers and perfectionism: Stress at work and at home. Personality and Individual Differences, 25, 477–485. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00069-5
 • Mosadeghrad, A. M. (2014). Occupational stress and its consequences: Implications for health policy and management. Leadership in Health Services, 27(3), 224–239. https://doi.org/10.1108/LHS-07-2013-0032
 • Nisar, S. K., & Rasheed, M. I. (2020). Stress and performance: Investigating relationship between occupational stress, career satisfaction, and job performance of police employees. Journal of Public Affairs, 20(1), e1986. https://doi.org/10.1002/pa.1986
 • Özbay, F., Johnson, D. C., Dimoulas, E., Morgan III, C. A., Charney, D., & Southwick, S. (2007). Social support and resilience to stress: from neurobiology to clinical practice. Psychiatry (Edgmont), 4(5), 35–45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921311/
 • Özden, K., & Sertel-Berk, Ö. (2017). Kariyer Stresi Ölçeği'nin (KSÖ) Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları, 37(1), 35–51. https://dergipark.org.tr/en/pub/iupcd/issue/32435/297680
 • Page, J., Bruch, M. A., & Haase, R. F. (2008). Role of perfectionism and Five-Factor model traits in career indecision. Personality and Individual Differences, 45, 811–815. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.08.013
 • Park, H., Choi, B. Y., Nam, S. K., & Lee, S. M. (2011). The role of career stress in the relationship between maladaptive perfectionism and career attitude maturity in South korean undergraduates. Journal of Employment Counseling, 48, 27–36. https://doi.org/10.1002/j.2161-1920.2011.tb00108.x
 • Pişkin, M. (2013). Kariyer gelişimi sürecini etkileyen faktörler. B. Yeşilyaprak (Ed.), Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı: Kuramdan uygulamaya (ss. 44–75). Pegem Akademi.
 • Polat, F. B. (2022). Kariyer stresinin ve kariyer kararlılığının psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 62–80. https://doi.org/10.53443/anadoluibfd.1112084
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879–891. https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879
 • Rice, K. G., & Preusser, K. J. (2002). The Adaptive/Maladaptive Perfectionism Scale. Measurement and evaluation in counseling and development, 34, 210–222. https://doi.org/10.1080/07481756.2002.12069038
 • Öztemel, K. (2013). Lise öğrencilerinin kariyer karar verme güçlüklerinin yordayıcıları olarak algılanan sosyal destek ve cinsiyet. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(3), 241–257. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26091/274938
 • Sarıkaya, T., & Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393–423. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26107/275067
 • Sherry, S. B., Hewitt, P. L., Sherry, D. L., Flett, G. L., & Graham, A. R. (2010). Perfectionism dimensions and research productivity in psychology professors: Implications for understanding the (mal) adaptiveness of perfectionism. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 42(4), 273–283. https://doi.org/10.1037/a0020466
 • Sherry, S. B., Law, A., Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Besser, A. (2008). Personality and Individual Differences, 45, 339–344. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.05.001
 • Sippel, L. M., Pietrzak, R. H., Charney, D. S., Mayes, L. C., & Southwick, S. M. (2015). How does social support enhance resilience in the trauma-exposed individual?. Ecology and Society, 20(4), 1–10. https://www.jstor.org/stable/26270277
 • Sirois, F. M., & Molnar, D. S. (Eds.). (2016). Perfectionism, health, and well-being. Springer Publishing. Slade, P. D., & Owens, R. G. (1998). A dual process model of perfectionism based on reinforcement theory. Behavior Modification, 22(3), 372–390. https://doi.org/10.1177/01454455980223010
 • Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and Social Psychology Review, 10, 295–319. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1004_2
 • Stoeber, J., & Rennert, D. (2008). Perfectionism in school teachers: Relations with stress appraisals, coping styles, and burnout. Anxiety, Stress, and Coping, 21(1), 37–53. https://doi.org/10.1080/10615800701742461
 • Stoeber, J., & Stoeber, F. S. (2009). Domains of perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age, and satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 46, 530–535. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.12.006
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Tak, Y. R., & Mccubıın, M. (2002). Family stres, perceived social support and coping following the diagnosis of a child’s congenital heart disease. Journal of Advanced Nursing, 39(2), 190–198. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02259.x
 • Tekin-Tayfun, A., & Korkmaz, A. (2016), Üniversite öğrencilerinde işsizlik kaygısı: Süleyman Demirel üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534–558. https://dergipark.org.tr/en/pub/makusobed/issue/45268/567048
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O., & Akbolat, M. (2017). Sağlık işletmeleri yönetimi. Nobel Kitabevi.
 • Tican, C. (2020). Öğretmen adaylarının girişimcilik yetenekleri ile kariyer streslerine yönelik kullanım alanları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2768–2795. https://doi.org/10.15869/itobiad.777304
 • Torun, Y., Çakar, H., & Budak, S. (2021). Üniversite öğrencilerinin temel benlik değerlendirmeleri ile kariyer stresleri arasındaki ilişkide girişimcilik niyetinin aracılık rolü: Bir vakıf üniversitesi örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 280–304. https://doi.org/10.9779.pauefd.796817
 • Towbes, L., & Cohen, L. (1996). Chronic stress in the lives of college students: Scale development and prospective prediction of distress. Journal of Youth and Adolescence, 25(2), 199–217. https://doi.org/10.1007/BF01537344
 • Turan, M. E., & İskender, M. (2020). Ergenlerde kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliliğinin, üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu ve algılanan arkadaş sosyal desteği ile ilişkisi. Ekev Akademi Dergisi, 24(84), 435–448. https://dergipark.org.tr/en/pub/sosekev/issue/71841/1154879
 • Serinkan, C., Kaymakçı, K., Alişan, U., & Avcık, C., 2012. Kamu sektöründe örgütsel stres ve kariyer: Denizli'de yapılan bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 21–32. https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16339/171080
 • Sutherland, V. J., & Cooper, C. L. (1990). Understanding stress: A psychological perspective for health professionals. Chapman and Hall.
 • Vertsberger, D., & Gati, I. (2015). The effectiveness of sources of support in career decision-making: A two year follow-up. Journal of Vocational Behavior, 89, 151–161. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.06.004
 • Wang, D., Hou, Z. J., Ni, J., Tian, L., Zhang, X., Chi, H. Y., & Zhao, A. (2020). The effect of perfectionism on career adaptability and career decisionmaking difficulties. Journal of Career Department, 47(4), 469–483. https://doi.org/10.1177/0894845318803192
 • Yam, F. C. (2020). Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kariyer streslerinin psikolojik iyi oluşları üzerindeki yordayıcı rolü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(72), 710–721. https://doi.org/10.17719/jisr.10828
 • Yerin Güneri, O., Owen D.W., Tanrıkulu, I., Dolunay Cuğ, F., & Büyükgöze Kavas, A., (2016). Examining career development needs of faculty of education students. Journal of Theory & Practice in Education, 12(1),178–193. https://hdl.handle.net/20.500.12428/1424
 • You, S., & Yoo, J. (2021). Relations among socially prescribed perfectionism, career stress, mental health, and mindfulness in Korean college students. International Journal of Environmental Research And Public Health, 18(22), 12248. https://doi.org/10.3390/ijerph182212248
 • Yu, E. Y., & Yang, Y. J. (2013). A study on the difference among college students' department satisfaction and career maturity and the influence on career stress. Journal of Digital Convergence, 11(12), 557–568. https://doi.org/10.14400/JDPM.2013.11.12.557
 • Zencirkıran, M. (2016). Kültür, toplumsallaşma ve kişilik. M. Zencirkıran (Ed.), Davranış bilimleri içinde (ss. 129–155). Dora Yayıncılık.
 • Zhou, W. H., & Yu, S. F. (2007). Relationship between social support and occupational stress. Chinese Journal of Industrial Hygiene and Occupational Diseases, 25(4), 220–223. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17535654/
 • Zhou, X., Zhu, H., Zhang, B., & Cai, T. (2013). Perceived social support as moderator of perfectionism, depression, and anxiety in college students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 41(7), 1141–1152. https://doi.org/10.2224/sbp.2013.41.7.1141
APA BİLGİZ ÖZTÜRK Ş, DOGANÜLKÜ H (2023). The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. , 556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
Chicago BİLGİZ ÖZTÜRK Şeyma,DOGANÜLKÜ HACI ARIF The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. (2023): 556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
MLA BİLGİZ ÖZTÜRK Şeyma,DOGANÜLKÜ HACI ARIF The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. , 2023, ss.556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
AMA BİLGİZ ÖZTÜRK Ş,DOGANÜLKÜ H The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. . 2023; 556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
Vancouver BİLGİZ ÖZTÜRK Ş,DOGANÜLKÜ H The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. . 2023; 556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
IEEE BİLGİZ ÖZTÜRK Ş,DOGANÜLKÜ H "The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress." , ss.556 - 580, 2023. 10.14812/cuefd.1195619
ISNAD BİLGİZ ÖZTÜRK, Şeyma - DOGANÜLKÜ, HACI ARIF. "The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress". (2023), 556-580. https://doi.org/10.14812/cuefd.1195619
APA BİLGİZ ÖZTÜRK Ş, DOGANÜLKÜ H (2023). The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52(2), 556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
Chicago BİLGİZ ÖZTÜRK Şeyma,DOGANÜLKÜ HACI ARIF The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 52, no.2 (2023): 556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
MLA BİLGİZ ÖZTÜRK Şeyma,DOGANÜLKÜ HACI ARIF The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.52, no.2, 2023, ss.556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
AMA BİLGİZ ÖZTÜRK Ş,DOGANÜLKÜ H The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 52(2): 556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
Vancouver BİLGİZ ÖZTÜRK Ş,DOGANÜLKÜ H The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 52(2): 556 - 580. 10.14812/cuefd.1195619
IEEE BİLGİZ ÖZTÜRK Ş,DOGANÜLKÜ H "The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress." Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, ss.556 - 580, 2023. 10.14812/cuefd.1195619
ISNAD BİLGİZ ÖZTÜRK, Şeyma - DOGANÜLKÜ, HACI ARIF. "The Mediating Role of Perceived Social Support in the Relationship Between University Students' Perfectionism and Career Stress". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 52/2 (2023), 556-580. https://doi.org/10.14812/cuefd.1195619