Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 111 - 134 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerini belirlemek ve bunun cinsiyet, fakülte, üniversiteye girişteki puan türü, gelir düzeyi ve başarı algılarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada Erwin (1998) tarafından geliştirilen ve genişlik ve derinlik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “Meraklılık Ölçeği”nin Türkçe‟ye uyarlama çalışması yapılmıştır. İç tutarlılığın göstergesi olarak elde edilen Cronbach alfa değeri .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda uyarlama çalışması yapılan ölçekteki maddelerin, orijinal ölçekte olduğu gibi iki alt boyutta toplandığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin (n:620) meraklılık düzeylerinin, ölçekten elde edilen ortalama puanın, ölçek orta puanının üstünde olması nedeniyle yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin genişlik boyutuna ilişkin puan ortalaması, derinlik boyutuna ilişkin puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin meraklılık düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen fakülte ve üniversiteye girişteki puan türü açısından farklılık gösterdiği, gelir düzeyi ve başarı algısı açısından ise farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Investigation of curiosity levels of university students in terms of some variables

Öz:
This research aims at determining university students‟ levels of curiosity and specifying whether or not that varied on the basis of gender, faculty, the type of scores needed to enter university, income level, and achievement perception. In this study, which employs a survey method, “Curiosity Index” composed of two subdimensions, namely breadth and depth, developed by Erwin (1998) was adapted into Turkish. Cronbach alpha value which was found as the indicator of internal consistency was calculated as 0.86. Following the factor analysis conducted in order to determine the construct validity of the scale, it was found that the items of the adapted scale contained two sub-dimensions, as in the original scale. The findings obtained revealed that the students‟ (n:620) level of curiosity was high due to the fact that the average scores received from the scale were above the median of the scale. Besides, the average scores of the breadth dimension of the scale were found to be higher than those of the depth dimension. Moreover, it was also found that the students‟ level of curiosity varied according to gender, faculty attended, and the type of scores required for acceptance into university; yet that it did not differ on the basis of income level or perception of success.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkoyunlu, B. (2008) Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme. Sekizinci Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6 – 8 Mayıs 2007 (s:11-15), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Atacanlı, M. F. (2007) Ankara üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme tercihi değerlendirme ölçeği aracılığıyla yaşam boyu öğrenme davranışının yıllara göre değişiminin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Berlyne, D. E. (1960). Conflict, arousal, and curiosity. New York: McGraw Hill.
 • Brophy, J. (2004) Motivating students to learn. Second Edition. USA: Lawrence Erbaum Ass. Inc. Publishers,
 • Büyüköztürk, Ş. (2005) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2004) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. PegemA Yayıncılık. Ankara.
 • Diker Coşkun Y. (2009) Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Edelman, S. (1997). Curiosity and exploration. California State University, Northridge.
 • http://www.csun.edu/~vcpsy00h/students/explore.htm adresinden 14 Eylül 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Ekinci, N. (2008) Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleri ile ilişkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Eren, A. (2009). Examining the relationship between epistemic curiosity and achievement goals. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 129-144.
 • Fulcher, K. H. (2004) Towards measuring lifelong learning: The curiosity index. Unpublished doctoral dissertation, James Madison University, Department of Graduate Psychology, USA.
 • Kang M., J.H. Ming.,Krajbich, I. M.,Loewenstein,G.,McClure,S.M.,Wang, J.T.& Camerer, C.F. (2006). The hunger for knowledge: neural correlates of curiosity. The Southern California Innovation Project. 2 Eylül 2009 tarihinde http://scip.usc.edu/assets/docs/neuro/Camerer.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Köymen, Ü.(2000). Cüdüleyici Öğrenme. A, Şimşek(Ed.), Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitimsen Yayınları,111-146. http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/1610.pdf adresinden 16 Temmuz 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Loewenstein, G. (1994) The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin , 116(1), 75-98.
 • Noone, S. M. (1994) Mandatory versus voluntary adult learners: implications for trainers. Unpublished doctoral dissertation, Oregon State University, USA.
 • Reio, T. G. (1997) Effects of curiosity on socialization-related learning and job performance In adults. Unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.
 • Scheuch, K., Shouping, H. & Gaston, G.J. (2009) The influences of faculty on undergraduate student participation in research and creative activities. Innovative Higher Education, 34(3), 173-183.
 • Schmitt, F., & Lahroodi, F. (2008) The epistemic value of curiosity. Journal of Educational Theory, 58, (2),125-148.
 • TDK (2009) Türk dil kurumu güncel sözlük. http://www.tdk.gov.tr adresinden 22 Ağustos 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Ünal, H. (2005) The influence of curiosity and spatial ability on preservice middle and secondary mathematics teachers’ understanding of geometry. Unpublished doctoral dissertation, The Florida State University, College Of Education, USA.
APA DEMİREL M, DIKER ÇOSKUN Y (2009). Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. , 111 - 134.
Chicago DEMİREL Melek,DIKER ÇOSKUN YELKIN Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (2009): 111 - 134.
MLA DEMİREL Melek,DIKER ÇOSKUN YELKIN Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. , 2009, ss.111 - 134.
AMA DEMİREL M,DIKER ÇOSKUN Y Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. . 2009; 111 - 134.
Vancouver DEMİREL M,DIKER ÇOSKUN Y Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. . 2009; 111 - 134.
IEEE DEMİREL M,DIKER ÇOSKUN Y "Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi." , ss.111 - 134, 2009.
ISNAD DEMİREL, Melek - DIKER ÇOSKUN, YELKIN. "Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi". (2009), 111-134.
APA DEMİREL M, DIKER ÇOSKUN Y (2009). Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(18), 111 - 134.
Chicago DEMİREL Melek,DIKER ÇOSKUN YELKIN Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.18 (2009): 111 - 134.
MLA DEMİREL Melek,DIKER ÇOSKUN YELKIN Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.18, 2009, ss.111 - 134.
AMA DEMİREL M,DIKER ÇOSKUN Y Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(18): 111 - 134.
Vancouver DEMİREL M,DIKER ÇOSKUN Y Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(18): 111 - 134.
IEEE DEMİREL M,DIKER ÇOSKUN Y "Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.111 - 134, 2009.
ISNAD DEMİREL, Melek - DIKER ÇOSKUN, YELKIN. "Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2009), 111-134.