Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri

Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 87 - 115 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Ankara Üniversitesi Türkçe Eğitimi Programları’nda lisansüstü öğrenim görenöğrencilerin akademik özyeterlik algılarını belirlemektir. Tarama modeline dayalı bu araştırmada, veri toplamatekniği olarak “yarı yapılandırılmış görüşme” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’ne bağlı Türkçe Eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim görenon dokuz öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan kişisel bilgi formu vegörüşme soruları yoluyla toplanmış; “içerik çözümlemesi” tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucundagörüşmecilerin kendilerini en çok “Araştırma Yöntem ve Teknikleri”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “İstatistik”,“Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri”, “Test Geliştirme”, “Araştırma Etiği” ve “Yabancı Dil” konularındayetersiz algıladıkları görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aslan, C. (2006). Türkçe ders kitaplarında Türkçe olmayan sözcüklerin kullanımı üzerine bir inceleme, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 133, 7-19.
 • Aslan, C. (2007). Content analysis on language mistakes made by Turkish, Turkish language and literature teachers in internet. In H. Uzunboylu and N. Çavuş (Eds), 7th International Educational Technology Conference, 2, 03-05 May 2007 (pp. 90-98), North Cyprus: Near East Unıversity.
 • Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algısı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Aydın, İ. (2006a). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2006b). Sosyal bilimlerde araştırmadan yayına etik değerler. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık, I. Ulusal Kurultay Bildirileri.
 • Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy In V. S. Ramachaudran (Ed.) Encyclopedia of Human Behavior, 4, 71-81. New York: Academic Press.
 • Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. Self- efficacy in changing societies. Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1977a). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Bandura, A. (1997a). Self-efficacy in changing societies. In Bandura, A. (Ed.) Exercise of personal and collective efficacy in changing societies (pp. 1-45). New York: Cambridge University Pres
 • Beyreli, L. ve Arı, G. (2008). Türkçe eğitiminde yüksek lisans tezleri ve nitel araştırma tekniklerinin yeri. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2005 (s.178-192), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bıkmaz, F. H. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde özyeterlik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 161.
 • Büyüköztürk, Ş. (1994). Türk eğitim sisteminde araştırma eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), 385-400.
 • Çetin, G., Asker, E., Çirkinoğlu, A. G. ve Karaca, D. (2007). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin karşılaştıkları problemler. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2007 (s. 162-171), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Demirel, M. (2007). Bilim etiği eğitimine çağrı. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2007, (s.785-786), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Eggen, P. & Kauchak, D. (1999). Educational psychology. New Jersey: Printice-Hall, Inc.
 • Gürdal, A., Parim, G., Sürmeli, H., Muşlu, G. ve Alemdar, A. (2008). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisansüstü Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunların Akademik Çalışmalarına Etkileri. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2008 (s.256- 267), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hall, R. V. & Van H. R. (1983). Managing behavior, behavior modification: the measurement of behavior. Austin: U.S.A: Pro-ed.
 • Hamurcu, H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimine yönelik özyeterlik inançları. Eğitim Araştırmaları, 24, 112-122.
 • İpek, C., Tekbıyık, A. ve Ursavaş, Ö. F. (2009). Lisansüstü öğrencilerinin araştırma özyeterlik inançları ve bilgisayar tutumları. III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Özetler Kitabı. (Henüz yayımlanmadı).
 • Kaçalin, M. S. (2008). Türkçe eğitimi lisansüstü çalışmalarında metin incelemeleri. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2008 (s.200-208), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakütük, K. (2000). Avrupa, Asya ve Amerika’da lisansüstü öğretim reformu. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Karakütük, K. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme, lisansüstü öğretimin planlanması. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, Z. (2007). Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi anabilim dalı müzik eğitimi bilim dalı yüksek lisans öğrencilerinin sorunları. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2007 (s.349-357), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis. London: Sage Publications.
 • Kurt, A. A., Yıldırım, Y., Becit, G., Uysal, Ö., Bağcı, H. ve Özdamar, N. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersine ilişkin öğrenci görüşleri. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2007 (s. 371-379), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Meydan, G. (1994). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne kayıtlı lisansüstü öğrencilerinin sorunları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Multon, K. D, Brown, S. D. & Lent, R. W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to cademic outcomes: a meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38(1), 30-38.
 • Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. London: Sage Publications
 • Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
 • Özbay, M. (2008). Türkçe öğretimi alanındaki lisansüstü eğitim programları ve bazı öneriler. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2008 (s.193-199), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özçelik, H. ve Kurt, A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlikleri: Balıkesir ili örneği. İlköğretim Online Dergisi, 6(3) 441-451.
 • Özoğlu, S. Ç. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme, lisansüstü öğretimin planlanması. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: nicel ve nitel yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ramazan, O., Öztuna, A. ve Dibek, E. (2008). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı yüksek lisans tezlerinde yapılan hatalar. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2005 (s.24-34), İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Schunk, D.H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.
 • Schunk, D. H. (2004). Learning theories an educational perspective. Pearson Merrill.
 • Sever, S. (2002). Öğretim dili olarak Türkçenin sorunları ve öğretme-öğrenme sürecindeki etkili yaklaşımlar. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34, 1-2, 11-22.
 • Sever, S. (2006). Türkçe öğretiminin çözülemeyen sorunları. Varlık Aylık Edebiyat ve Kültür Dergisi, 1189, 8-16.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2008). Bilim felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Suna, Ç., Karadağ, R. ve Ay, T. S. (2007). Yüksek lisans programı öğrencilerinin bilimsel araştırma sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2007 (s. 448-456), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2008). Lisansüstü tez çalışmalarındaki yöntem bölümlerinin içerik çözümlemesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 14-16 Mayıs. (Henüz yayımlanmadı.)
 • Tosun, İ. (1997). Bilim adamı yetiştirme: lisansüstü eğitim. TÜBA Bilimsel Toplantılar Serisi, No: 7, 7-8.
 • Tosunoğlu, M. ve Kayadibi, N. (2007). Türkçe eğitimi ve öğretimi yüksek lisans programlarının değerlendirilmesi. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2007 (s.512-520), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • TÜBA (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayını.
 • TÜBA (2007). Bilim etiği el kitabı. Türkiye Bilimler Akademisi Yayını. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Vardarlı, G. (2005). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Genel Özyeterlik Düzeylerinin Yordanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, M., Gürçay, D. ve Ekici, G. (2007). Akademik özyeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.
APA Aslan C (2010). Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. , 87 - 115.
Chicago Aslan Canan Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. (2010): 87 - 115.
MLA Aslan Canan Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. , 2010, ss.87 - 115.
AMA Aslan C Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. . 2010; 87 - 115.
Vancouver Aslan C Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. . 2010; 87 - 115.
IEEE Aslan C "Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri." , ss.87 - 115, 2010.
ISNAD Aslan, Canan. "Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri". (2010), 87-115.
APA Aslan C (2010). Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(19), 87 - 115.
Chicago Aslan Canan Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.19 (2010): 87 - 115.
MLA Aslan Canan Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.19, 2010, ss.87 - 115.
AMA Aslan C Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(19): 87 - 115.
Vancouver Aslan C Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(19): 87 - 115.
IEEE Aslan C "Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.87 - 115, 2010.
ISNAD Aslan, Canan. "Türkçe Eğitimi Programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2010), 87-115.