Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 350 - 357 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.26453/otjhs.1274774 İndeks Tarihi: 11-09-2023

The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People

Öz:
Objective: This study aimed to compare and evaluate the efficacy of eccentric and concentric training on quadriceps femoris muscle architecture, muscle strength and proprio- ception in healthy young people. Materials and Methods: Sixty healthy subjects were divided into two groups concentric training (n=30), and eccentric training (n=30). The outcome measurements were Quadriceps Femoris (QF) muscle architecture, mus- cle strength and knee proprioception. The training was carried out on the subjects’ dominant side leg (right), and the participants were trained three times a week for 12 weeks. The measurements were applied before and after training. QF muscle architecture was assessed by using ultrasonography. Isokinetic muscle strength and knee proprioception were assessed with the isokinetic dyna- mometer. Results: The results showed a significant increase in QF architecture, muscle strength and knee proprioception after the training in the two groups (p<0.05). When we compared the training groups, there were no differences regarding the outcome of all variables between groups (p>0.05). Conclusion: Training techniques, including eccentric and concentric training, positively affected QF muscle archi- tecture, muscle strength, and knee proprioception (p<0.05), but there is no superiority between each other (p>0.05).
Anahtar Kelime: Eccentric training muscle architecture muscle strength quadriceps femoris proprioception

Eksentrik-Konsentrik İzokinetik Kas Kuvveti Eğitiminin Sağlıklı Gençlerde Kuadriseps Femoris Kas Mimarisi, Kas Kuvveti ve Propriyosepsiyon Üzerine Etkileri

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı kişilerde eksentrik ve konsentrik eğitimlerin kuadriseps femoris kasının kas mimarisi, kas kuvveti ve propriosepsiyona etkilerini değer- lendirmek ve karşılaştırmaktır. Materyal ve Metot: 60 sağlıklı kişi konsentrik (n=30) ve eksentrik (n=30) kas eğitimi olarak iki gruba ayrıldı. M. Quadriseps Femoris (QF) kas mimarisi, kas kuvveti ve diz propriosepsiyonu değerlendirildi. Eğitim dominant taraf bacak (sağ) üzerinde uygulandı ve katılımcılar haftada 3 kez, 12 hafta boyunca eğitime devam etti. Değerlendirme- ler eğitim öncesi ve eğitim sonrası olarak yapıldı. QF kas mimarisi ultrason ile değerlendirildi. Kas kuvveti ve diz propriosepsiyonu izokinetik dinamometre ile değerlendi- rildi. Bulgular: Bu çalışmanın sonuçlarına göre QF kas mimari- si, kas kuvveti ve diz propriosepsiyonu her iki grupta ben- zer şekilde artış gösterdi (p<0,05). Eğitim gruplarını karşı- laştırdığımızda tüm değerlendirme sonuçları açısından her iki grup arasında fark bulunmadı (p>0,05). Sonuç: Sonuçlar eksentrik ve konsentrik eğitimlerin QF kas mimarisi, kas kuvveti ve diz propriosepsiyonu üzerine pozitif etkilerinin olduğunu (p<0,05), fakat birbirleri üzeri- ne üstünlüklerinin olmadığını işaret etmiştir (p>0,05).
Anahtar Kelime: Eksentrik eğitim kas mimarisi kas kuvveti quadriseps femoris propriosepsiyon

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Telci EA, Aslan UB, Cavlak U. Sağlıklı quadriseps femoris kasında hand-held dinamometrenin intrarater ve interrater güvenirliği: kas kuvvetinin etkisi. Journal of Marmara University Institute of Health Sciences. 2011;1(2):124-128.
 • 2. Otman SA, Köse N. Tedavi hareketlerinde temel değerlendirme prensipleri. 11th Ed. Ankara, Hipokrat Kitabevi; 2019. 3. Kumar S. Introduction and terminology. In: Muscle Strength (Ed. S Kumar). 1st Ed. CRS Pres LLC. Florida. USA, 2004.
 • 4. Gelecek N, Tomruk M. Dirençli egzersizler. 1st Ed. O’TIP Kitabevi ve Yayıncılık; 2016;5-37.
 • 5. Ratamess NA, Beller NA, Gonzalez AM, et al. The effects of multiple-joint ısokinetic resistance training on maximal ısokinetic and dynamic muscle strength and local muscular endurance. Journal of Sports Science and Medicine. 2016;15:34-40.
 • 6. Şahin Ö. Rehabilitasyonda izokinetik değerlendirmeler. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2010;32:386- 396.
 • 7. Souza-Teixeira F, Paz JA. Eccentric resistance training and muscle hypertrophy. J Sport Med Doping Stud. 2012;1:2161-0673.
 • 8. Fırat T, Delioğlu K. Kas mimarisi temelli fizyoterapi ve rehabilitasyon. 1st Ed. Hipokrat Kitabevi; 2016:203-210.
 • 9. Potier TG, Alexander CM, Seynnes OR. Effects of eccentric strength training on biceps femoris muscle architecture and knee joint range of movement. Eur J Appl Physioly. 2009;105:939- 944.
 • 10.Johansson H, Pedersen J, Bergenheim M, Djupsjobacka M. Peripheral afferents of the knee: their effects on central mechanisms regulating muscle stiffness, joint stability, and propri- oception and coordination. In: Lephart SM, Fu FH, editors. Proprioception and neuromuscular control in joint stability. Illinois: Human Kine- tics; 2000:5-22.
 • 11.Erden Z. Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır? Joint Dis Rel Surg. 2009;20 (1):47-51.
 • 12.Ribeiro F, Oliveira J. Aging effects on joint proprioception: the role of physical activity in proprioception preservation. Eur Rev Aging Phys Act. 2007;4:71-76.
 • 13.Franchi MV, Reeves ND, Narici MV. Skeletal muscle remodeling in response to eccentric vs. Concentric loading: Morphological, molecular, and metabolic adaptations. Front Physiol. 2017;8:447.
 • 14.Ünlü G, Çevikol C, Melekoğlu T. Comparison of the effects of eccentric, concentric, and eccentricconcentric ısotonic resistance training at two velocities on strength and muscle hypertrophy. Journal of Strength and Conditioning Rese- arch. 2020;34(2):337-344.
 • 15.Franke RA, Baroni BM, Rodrigues R, Geremia JM, Lanferdini FJ, Vaz MA. Neural and morphological adaptations of vastus lateralis and vastus medialis muscles to isokinetic eccentric training. Motriz: Rev Educ Fis. 2014;20(3):317-324. doi:10.1590/S1980-65742014000300011
 • 16.Coratella G, Milanese C, Schena F. Unilateral eccentric resistance training: A direct comparison between isokinetic and dynamic constant external resistance modalities. European Journal of Sport Science. 2015;15(8):720-726.
 • 17. Matta TT, Nascimento FX, Trajano GS, et al. Selective hypertrophy of the quadriceps musculature after 14 weeks of isokinetic and conventional resistance training. Clinical Physiology and Nuclear Medicine. 2017;37:137-142 .
 • 18. Baroni BM, Geremia JM, Rodrıgues R, et al. Muscle archıtecture adaptations to knee extesor eccentric training: rectus femoris vs. vastus lateralis. Muscle & Nerve. 2013;48(4):498-506.
 • 19. Demir HM. kuadriseps ve hamstring kaslarına kinesiotape uygulamasının kas kuvvetine, propriosepsiyona ve sıçramaya etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi. Isparta, Türkiye. 2016.
 • 20. Sümbüloğlu V, Sümbüloğlu K. Sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri. Ankara: Hatiboğlu Ya- yıncılık;2004:196.
 • 21. Bagheri T, Abedi B, Hedayatpour N. Effects of 12 weeks concentric and eccentric resistance training on neuromuscular adaptation of quadriceps muscle. Journal of Rehabilitation Sciences and Research (JRSR). 2020;12:161-166.
 • 22. Douglas J, Pearson S, Ross A, McGuigan M. Chronic adaptations to eccentric training: A systematic review. Sports Med. 2017;47:917-941.
 • 23. Benford J, Hughes J, Waldron M, Theis N. Concentric versus eccentric training: Effect on musc- le strength, regional morphology, and architecture. Transl Sports Med. 2021;4:46-55.
 • 24. Schoenfeld BJ, Ogborn DI, Vigotsky AD, Franchi MV, Krieger JW. Hypertrophic effects of con- centric vs. Eccentric muscle actions: A systematic review and meta-analysis. J Strength Cond Res. 2017;31:2599-2608.
 • 25. Higbie EJ, Cureton KJ, Warren GL, Prior BM. Effects of concentric and eccentric training on muscle strength, cross-sectional area, and neural activation. J Appl Physiol. 1996;81:2173-2181.
 • 26. Quinlan JI, Franchi MV, Gharahdaghi N, et al. Muscle and tendon adaptations to moderate load eccentric vs. concentric resistance exercise in young and older males. GeroScience. 2021;43:1567-1584.
 • 27. Blazevich AJ, Cannavan D, Coleman DR, Horne S. Influence of concentric and eccentric resistance training on architectural adaptation in human quadriceps muscles. J Appl Physiol. 2007;103:1565-1575.
 • 28. Raj IS, Bird SR, Westfold BA, Shield AJ. Effects of eccentrically biased versus conventional weight training in older adults. Med Sci Sports Exerc. 2012;44:1167–1176.
 • 29. Methenitis S, Theodorou A, Chatzinikolaou P, Margaritelis N, Nikolaidis M, Paschalis V. The effects of chronic concentric and eccentric training on position sense and joint reaction angle of the knee extensors. European Journal of Sport Science. 2023. doi:10.1080/17461391.2023. 2184726
 • 30.Shiravand M, Rashedi H, Beigrezai M. A comparison of the effects of long term concentrıc versus eccentrıc exercıse on knee joınt postıon sense of healthy females. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 2014;4(3):45-49.
APA ince parpucu t, Algun Z, toprak u, Türkoğlu S (2023). The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. , 350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
Chicago ince parpucu tuba,Algun Zeliha Candan,toprak ugur,Türkoğlu Sefa The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. (2023): 350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
MLA ince parpucu tuba,Algun Zeliha Candan,toprak ugur,Türkoğlu Sefa The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. , 2023, ss.350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
AMA ince parpucu t,Algun Z,toprak u,Türkoğlu S The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. . 2023; 350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
Vancouver ince parpucu t,Algun Z,toprak u,Türkoğlu S The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. . 2023; 350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
IEEE ince parpucu t,Algun Z,toprak u,Türkoğlu S "The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People." , ss.350 - 357, 2023. 10.26453/otjhs.1274774
ISNAD ince parpucu, tuba vd. "The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People". (2023), 350-357. https://doi.org/10.26453/otjhs.1274774
APA ince parpucu t, Algun Z, toprak u, Türkoğlu S (2023). The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
Chicago ince parpucu tuba,Algun Zeliha Candan,toprak ugur,Türkoğlu Sefa The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 8, no.3 (2023): 350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
MLA ince parpucu tuba,Algun Zeliha Candan,toprak ugur,Türkoğlu Sefa The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, 2023, ss.350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
AMA ince parpucu t,Algun Z,toprak u,Türkoğlu S The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 8(3): 350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
Vancouver ince parpucu t,Algun Z,toprak u,Türkoğlu S The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 8(3): 350 - 357. 10.26453/otjhs.1274774
IEEE ince parpucu t,Algun Z,toprak u,Türkoğlu S "The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People." Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, ss.350 - 357, 2023. 10.26453/otjhs.1274774
ISNAD ince parpucu, tuba vd. "The Effects of Eccentric-Concentric Isokinetic Muscle Strength Training on Quadriceps Femoris Muscle Architecture, Muscle Strength and Proprioception in Healthy Young People". Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 8/3 (2023), 350-357. https://doi.org/10.26453/otjhs.1274774