Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 122 - 152 Metin Dili: Türkçe

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın iki amacı vardır. Çalışmanın ilk amacı, tercih edilen öğretim elemanlarının uzmanlık alanları arasındaanlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın ikinci amacı, ilköğretim matematik öğretmenadaylarının ilk ve son tercihlerine dayalı olarak öğretim elemanlarının benimsenen ve benimsenmeyen özelliklerinitespit etmek olmuştur. Çalışma 2010–2011 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bir eğitim fakültesindegerçekleştirilmiştir. Çalışmaya basit tesadüfi örnekleme tekniği ile seçilen 134 4.sınıf ilköğretim matematiköğretmen adayı katılmıştır. İlköğretim matematik öğretmen adayları tarafından seçilen 10 öğretim elemanınuzmanlık alanları ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Nitel veriler içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Benimsenen vebenimsenmeyen öğretim elemanı özellikleri şu temalar altında toplanmıştır: (1)Kişisel özellikler, (2)iletişimbecerileri, (3)dersin işlenişine yönelik özellikler, (4)sınıf yönetimi, (5)konu alanına yönelik özellikler ve (6)ölçme vedeğerlendirme özellikleridir.
Anahtar Kelime:

Investigation of elementary mathematics teacher candidates’ opinions towards teaching staff features

Öz:
There are two purposes of this study. The first purpose of this study was to identify whether there is a significantdifference between expertise areas of preferred teaching staff or not. The second purpose of this study was to identifyadopted and not adopted features of teaching staff based on the first and last preference of elementary mathematicsteacher candidates. Study was conducted in the first period of 2010-2011 academic year in an educational faculty.134 4thgrade elementary mathematics teacher candidates selected with simple random sampling technique took partin this study. Expertise areas of 10 preferred teaching staff by elementary mathematics teacher candidates wereanalyzed with Chi-Square test. Qualitative data were examined with content analysis. Adopted and not adoptedfeatures of teaching staff were grouped under that themes: (1) Personal features, (2) communication skills, (3)features for handling the course, (4) classroom management, (5) facilities for the subject area and (6 )features ofmeasurement and evaluation.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, K. (1990). Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesi. Yayınlanmamış Araştırma Raporu, Malatya, İnönü Üniversitesi.
 • Akgöl, H.(1994). “Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanları Ve Öğrencilerin İdeal Bir Öğretim Elemanı‟nın Nitelikleri Hakkındaki Görüşleri İle Kendi Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının Bu Niteliklere Uygunluklarının Karşılaştırılması.” Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Aleamoni, L. M. (1981). Students ratings of instruction. In Millman, J. (Eds.), Handbook of Teacher Evaluation. Beverly Hills: Sage.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. (4.Baskı). Adapazarı: Sakarya Kitabevi, s. 132.
 • Arubayi, A.E. (1987). Students‟evaluations of instruction in higher education: a review, Assessment and Evaluation in Higher Education, 11, 1-10.
 • Birol, C. (1996) “Öğretim Elemanlarının İletişimsel Etkililiklerine Yönelik Karşılaştırmalı Değerlendirme.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Centra, J. (1993). Reflective faculty evaluation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Cohen, P. A. (1980). Using student ratings feedback for improving college instruction: A meta- analysis of findings, Research in Higher Education, 13, 321–341.
 • Çakmak, M.(2009). Prospective Teachers‟ Thoughts on Characteristics of an “Effective Teacher”. Eğitim ve Bilim. 34(153), 74-82.
 • Duman, T. ve Koç, G. (2004). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri.” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
 • Kurultayı, 6-9 temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Erdem, A.R. ve Sarıtaş, E. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Algıları: PAÜ Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,(16), 526-538. [Online]:
 • http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr:8080/82/1/erdem.pdf adresinden 11.08.2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Ergün, M., Duman, T., Kıncal., R. Y. ve Arıbaş, S. (1999). İdeal Bir Öğretim Elemanının Özellikleri.[online]: http://www.egitim.aku.edu.tr/ergrup1.htm adresinden 20.09.2010 tarihinde alınmıştır.
 • Gürgan, U. (1999). “Bilimsel Davranışlar Açısından Öğretim Elemanlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Köseoğlu, K., (1992). “İlköğretime Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanı Yeterliklerinin Değerlendirilmesi.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Küçükahmet, L. (1989). Demokrasi Eğitiminde Boyutlar ve Sorunlar. Demokrasi İçin Eğitim. Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Miller, R.I. (1998). Evaluating faculty for promotion and tenure. San Francisci: Jossey-Bass.
 • Murat, M., Aslantaş, H.İ. ve Özgan, H. (2006). Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim-Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 3, 263-278.
 • Murray, H.G. (1983). Low-Interence classroom teaching behaviors and student rating of college teaching effectiveness. Journal of Educational Psychology, 75, 138-149. [Online]:
 • http://www.gefad.gazi.edu.tr//window/dosyapdf/2006/3/2006-3-263-278-19- mehmetmurat,haciismailaslantacvehabibczgan.pdf adresinden 11.10.2010 tarihinde alınmıştır.
 • Parpala, A. ve Lindblom-Ylanne, S. (2007) University teachers‟ conceptions of good teaching in the units of high-quality education, Studies in Educational Evaluation, 33, 355-370.
 • Saylan, N. ve Uyangör, N. (1998). Öğrenci Görüşlerine Göre Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarında Bulunan Öğretmenlik Niteliklerinin Belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 35-67, [Online]:
 • http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c1s2/makale/c1s2m3.pdf 11.09.2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Seldin, P. (1984). Changing practices in faculty evaluation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Swanson, A.R. ve Sisson, J.D. (1971). The Development, Evaluation and Utilization of A Depertmental Faculty Appraisal System, Journal of Industrial Teacher Education, 9, 64– 79.
 • Şen, H. Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116
 • Telli, S., den Brok P. ve Çakıroğlu, J.(2008). Teachers‟ and Students‟ Perceptions of the Ideal Teacher. Eğitim ve Bilim, 33(149), 118-129.
 • Vatthaisong, S. (1983) “Study of Thai Undergraduate Students Perceptions of Characterisrics of Effective İnstructors” –akt. Akgöl, H.(1994). “Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanları Ve Öğrencilerin İdeal Bir Öğretim Elemanı‟nın Nitelikleri Hakkındaki Görüşleri İle Kendi Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının Bu Niteliklere Uygunluklarının Karşılaştırılması.” Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yaman, E. (2002). “Öğretimde Kalite Açısından Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, Y. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık, s. 227.
APA ÖZDEMİR E, ÜZEL D (2010). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. , 122 - 152.
Chicago ÖZDEMİR Emine,ÜZEL DEVRİM İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. (2010): 122 - 152.
MLA ÖZDEMİR Emine,ÜZEL DEVRİM İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. , 2010, ss.122 - 152.
AMA ÖZDEMİR E,ÜZEL D İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. . 2010; 122 - 152.
Vancouver ÖZDEMİR E,ÜZEL D İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. . 2010; 122 - 152.
IEEE ÖZDEMİR E,ÜZEL D "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi." , ss.122 - 152, 2010.
ISNAD ÖZDEMİR, Emine - ÜZEL, DEVRİM. "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi". (2010), 122-152.
APA ÖZDEMİR E, ÜZEL D (2010). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(20), 122 - 152.
Chicago ÖZDEMİR Emine,ÜZEL DEVRİM İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.20 (2010): 122 - 152.
MLA ÖZDEMİR Emine,ÜZEL DEVRİM İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.20, 2010, ss.122 - 152.
AMA ÖZDEMİR E,ÜZEL D İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(20): 122 - 152.
Vancouver ÖZDEMİR E,ÜZEL D İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 0(20): 122 - 152.
IEEE ÖZDEMİR E,ÜZEL D "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.122 - 152, 2010.
ISNAD ÖZDEMİR, Emine - ÜZEL, DEVRİM. "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretim elemanı özelliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2010), 122-152.