Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 431 - 446 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.54704/akdhfd.1231821 İndeks Tarihi: 12-09-2023

MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ

Öz:
Maden mevzuatında özel hukuk hükümleri kapsamında devredilebilir maden hakları düzenlenmiştir. Bu hakların devrine ilişkin sözleşmelerin şekil şartına tabi olup olmadığı konusunda hem yargı kararlarında hem de doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşlerin şekil özgürlüğü/zorunluluğu ayrımı içerisinde ele alınması gerekmektedir. Genel bir perspektiften bakılarak, bir sözleşmeyi belirli bir şekilde yapma zorunluğu söz konusu olabilmesi için gerekli şartlar irdelenmiştir. Ardından bu şartların maden hakları devri sözleşmeleri için de geçerli olup olmadığı açıklanmıştır.
Anahtar Kelime: Maden Hakkı Maden Ruhsatı Maden Hakları Devir Sözleşmesi Şekil Özgürlüğü

FORM OF MINING RIGHTS TRANSFER AGREEMENTS

Öz:
In the mining legislation, transferable mineral rights are regulated within the scope of private law provisions. There are different opinions in both the judicial decisions and the doctrine as to whether the agreements regarding the transfer of these rights are subject to the form requirement. These views need to be handled within the freedom of form/obligation distinction. From a general perspective, the conditions necessary for a contract to be made in a certain way must be examined. Then, it is explained whether these conditions are also valid for mining rights transfer agreements.
Anahtar Kelime: Mining Rights Mining License Mining Rights Transfer Agreement Freedom of Form

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alfred, Koller, Vom Formmangel und seinen Folgen: der formungültige Grundstückkauf, In Koller, Alfred (ed.): Der Grundstückkauf, (St. Gallen: Dike Verlag, 1989), s. 94-156.
 • Arthur, Meier-Hayoz, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum. 1. Teilband: Systematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Art. 674-654 ZGB, (Bern, 1981).
 • Aydın, Gülan, Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri, İstanbul 2008, s. 198 vd.; Halit Erol Çanga, Bora Çanga, Maden Kanunu (Danıştay Kararları ile Açıklamalı, İstanbul, 1996).
 • Bünyamin, Çitil, Tüm Yönleriyle Maden Hukuku (Cumhurbaşkanlığı Sistemi KHK ve Kararnameleri Işığında), (Seçkin Yayınları, Ankara, 2018).
 • Cemal Dursun, Karşılaştırmalı Hukukta Rödovans Sözleşmesinin Tarafları, Konusu, Hukuki Niteliği ve Geçerliliği, Ankara Üniversitesi SBE, 2017.
 • Demet Özdamar, Maden Hakkının Verilmesi ve Bu Hakkın Devri, (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001).
 • Demet, Özdamar, Maden Hakkı ve Maden İrtifakı, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, (İzmir 2001).
 • Erdoğan Göğer, Maden Hukuku, (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1979).
 • Erdoğan, Kemal, Maden Hakkını Devir Sözleşmesi ile Rödövans Sözleşmesi Arasındaki Ayrım, (AHBVÜHFD, C. 22, Y. 2018).
 • Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, (Anakara, 2021).
 • Feyzi Necmeddin Feyzioğlu, Şufa Hakkının Mevzuu ve Süjeleri, İÜHFM, Cilt 18, S. 3-4, 1952.
 • Gökhan, Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1,1, (İstanbul, 2019).
 • Haab, Robert, Simonius, August/Scherrer, Werner/Zobl, Dieter: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, Erste Abteilung, Das Eigentum Art. 641 bis 729.
 • Halil, Kılıç, Gayrimenkul Davaları (Teori, Açıklamalar, Kararlar),(Adalet Yayınevi, Ankara, 2013).
 • Hans, Leemann: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Band IV: Sachenrecht I. Abteilung Art. 641-729, 2. Auflage Bern 1920.
 • Hayrettin Kurt, Türk Hukukunda Maden Ruhsatı ve Sicili, (Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2020), s. 51.
 • Hüseyin, Altaş, Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, (Ankara, 1998).
 • Hüseyin, Amıkoğlu, Rödovans Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • İhsan Erdoğan, Hukuki Açıdan Define, GÜHFD, C. XVII, Y. 2013, S. 1-2.
 • Kemal Gürsoy, Fikret Eren ve Erol Cansel, Türk Eşya Hukuku (Zilyetlik, Tapu Sicili, Mülkiyet, Sınırlı Ayni Haklar), (AÜHF Yayınları, 1984, 2. Baskı).
 • Kemal, Erdoğan, Rödövans Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 43.
 • Muradiye, Çevikçelik, Türk İdare Hukukunda Maden İşletme ve Rödovans Sözleşmeleri, (Ankara 2017).
 • Mustafa Topaloğlu, Maden Hukuku, (Karahan Yayınevi, Adana 2011).
 • Mustafa Topaloğlu, Yaşar Kayserili, Türk Maden Hukuku ve Yeraltı Zenginlikleri Mevzuatı, (Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1990).
 • Mustafa, Topaloğlu, 7164 Sayılı Kanunla Maden Kanununda Yapılan Değişikliklerin Hukuki Değerlendirilmesi; https://www.mtopaloglu.av.tr/img/makaleler/7164-sayili- kanunla-maden-kanununda-yapilan-degisikliklerin-hukuki-degerlendirilmesi-539. pdf; e.t. 5.12.2022.
 • Mustafa, Topaloğlu, Rödovans Sözleşmeleri ile İlgili Değişiklikler ve Yasaklamalar”, Sektörden Haberler, Ağustos 2015.
 • Sezin Öztoprak, (6592 sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle) Kömür Ocaklarının Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilmesi, (Ankara 2015).
 • Turgut, Uygur, Borçlar Kanunu Genel Hükümler, C. 2, (Ankara, 1990).
 • Yalçın, Kavak, Borçlar Hukukunda Yazılı Şekil, (İstanbul, 2015).
 • Yaşar Kayserili, Mustafa Topaloğlu, Türk Maden Hukuku ve Yeraltı Zenginlikleri Mevzuatı, (Kazancı Hukuk Yayınları No: 75, İstanbul 1990).
APA KARAUZ A (2023). MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. , 431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
Chicago KARAUZ Agah Kürşat MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. (2023): 431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
MLA KARAUZ Agah Kürşat MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. , 2023, ss.431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
AMA KARAUZ A MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. . 2023; 431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
Vancouver KARAUZ A MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. . 2023; 431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
IEEE KARAUZ A "MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ." , ss.431 - 446, 2023. 10.54704/akdhfd.1231821
ISNAD KARAUZ, Agah Kürşat. "MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ". (2023), 431-446. https://doi.org/10.54704/akdhfd.1231821
APA KARAUZ A (2023). MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1), 431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
Chicago KARAUZ Agah Kürşat MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13, no.1 (2023): 431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
MLA KARAUZ Agah Kürşat MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, 2023, ss.431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
AMA KARAUZ A MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2023; 13(1): 431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
Vancouver KARAUZ A MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2023; 13(1): 431 - 446. 10.54704/akdhfd.1231821
IEEE KARAUZ A "MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ." Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13, ss.431 - 446, 2023. 10.54704/akdhfd.1231821
ISNAD KARAUZ, Agah Kürşat. "MADEN HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ". Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13/1 (2023), 431-446. https://doi.org/10.54704/akdhfd.1231821