Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi

Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 299 - 321 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıkları üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmaktır. Görsel sanatlar eğitiminde kullanılan bir yöntem olan kopya yönteminin yaratıcılığa etkisi konusunda, tarih içinde yapılan araştırmalar sonucunda, farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu çalışmada, konu hakkında önceden yapılmış araştırmalar kuramsal olarak incelenmiş, aynı konudaki görüşlerin benzer ve farklı yönleri ortaya konarak yöntemin sınırlılıkları ve kazanımları belirlenmiştir. Sonuç olarak, kopya yönteminin, kazanımları ve sınırlılıkları dikkate alınarak kullanılırsa, ilköğretim öğrencilerinin görsel sanatlar eğitimindeki yaratıcılıklarına katkı sağlayabileceği kabul edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

The effect of copy method in visual arts on primary education students’ creativity

Öz:
The aim of this research is to try to find out how copy method in visual arts effects on primary education students‟ creativity. There have been different opinions occured according to the researches about the effect of copy method on creativity in history. In this study, the researches about the topic have been studied and exposed different and similar directions about the topic. To improve the children‟s skills on visual arts by using copy method, the advantageous and disadvantageous of copy method in visual arts education were determined. As a result, the research came to the idea that, copy method in visual arts can be useful for elementary school students‟ creativity if it is used by considering the advantages and disadvantageous of it.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alakuş, A. O., Mercin, L., Ayaydın, A., Vural, D. Ü., Tuna, S., Yılmaz, M.G. (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Alkan, C., Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Artut, K. (2002). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aykut, A (2006). Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Yöntemler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 21. 33-42 s. (Şubat 2006).
 • Bagley, A. (1963). The Idea of Immitation. Art Education. Vol. 16, No. 4 pp. 8-10 (Apr., 1963).
 • Çınar, S. (2006). İlköğretim 1. kademe 3. sınıf öğrencilerinin sanat (resim) eğitiminde kopya kuramı ve baskın doğalcı sanat eğitimi kuramının yaratıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2004).Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dewey, J. (2007). Deneyim ve Eğitim, Ankara: Odtü Yayıncılık.
 • Duncum, P. (1988). To Copy or Not To Copy. Studies in Art Education cilt no 29 (sayı 4) sayfa 203-210 (Summer, 1988).
 • Enginer, E. (2000). Öğretimi Uygulama ve Değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erbay, M. (1997). Plastik Sanatlar Eğitimi'nin Gelişimi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Gombrich, E. (1969). Art and Illusion. Oxford: Phaidon Press, 1977.
 • Gökdemir, Z. İ. (2006). İlköğretim I. kademe resim-iş derslerinde kopya yönteminin sanatsal düzenleme öğelerinin öğretilmesine katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gökhan, M. A. (2007). Türkiye’de ilköğretimde plastik sanatlar eğitimi ve önermeler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gönültaş, S. (2010). Sanat ve Sanat Tarihi Eğitimi. http://sanatkop.com/index.php/sanat-ve-sanat-tarihi-egitimi-seher-gonultas/ adresinden 20 Nisan 2009 tarihinde indirilmiştir.
 • Hurwitz, A., Day, M. (1995). Chidren and Their Art. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Kale, N. (1993). “Üç Düşünsel Yeti: Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme”. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Mayıs/Haziran, 28, 24-27.
 • Kasparoğlu, C. (2008). Kopya Yönteminin İlköğretim 2. Kademedeki (12,13,14 Yaş) Öğrenci Resimlerine Etkisi“Batman-Sason İstiklal Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Örneği”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kaya, K. T. (2001). Kopya Yönteminin İlköğretim Birinci Kademe Çağı (9-12 Yaş) Çocuk Resimlerindeki Rolü ve Önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Konak, A. (2008) İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-ekonomik Yapılarındaki Farklılıkların Sanatsal Yaratıcılık Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Lowenfeld, V. (1982). Creative and Mental Growth. New Jersey: Macmillan Publishing Company.
 • Oğuzkan, A. F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Onan, B. C.T.C. (2005). Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Sanat Eğitimi Yöntemleri / Yeni Yaklaşımlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Özsoy, V. (2003). Resim-İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • San, İ. (1985). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • San, İ. (2003). Sanat Eğitimi ve Kuramları, Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Senemoğlu, N. (2000). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sönmez, V. (1993).” Yaratıcı Okul, Öğretmen, Öğrenci” Yaratıcılık ve Eğitim. Ankara: TED yayıncılık.
 • Topcu, A. K. (2008). Görsel sanatlar eğitiminde bir öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Turani, A. (1985). Resimde Deformasyon ve Metamorfoz Olayı. Ankara: Saydam Matbaa.
 • Wilson, B-Wilson, M. (1977). The Iconoclastic View Art Education. Macmillan Publishing Co. Inc. (Ocak 1977)
 • Varış, F. (1991). Eğitim Bilimlerine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Viola, V. (1936). Children Art and Franz Cizek. Venna, Austrain Junior Red Cross.
 • Yolcu, E. (2008). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 11, Sayı 21, Haziran 2011, 299 - 321
APA KARACA G (2011). Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. , 299 - 321.
Chicago KARACA GÜLÇİN Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. (2011): 299 - 321.
MLA KARACA GÜLÇİN Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. , 2011, ss.299 - 321.
AMA KARACA G Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. . 2011; 299 - 321.
Vancouver KARACA G Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. . 2011; 299 - 321.
IEEE KARACA G "Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi." , ss.299 - 321, 2011.
ISNAD KARACA, GÜLÇİN. "Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi". (2011), 299-321.
APA KARACA G (2011). Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(21), 299 - 321.
Chicago KARACA GÜLÇİN Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.21 (2011): 299 - 321.
MLA KARACA GÜLÇİN Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.21, 2011, ss.299 - 321.
AMA KARACA G Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 0(21): 299 - 321.
Vancouver KARACA G Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 0(21): 299 - 321.
IEEE KARACA G "Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.299 - 321, 2011.
ISNAD KARACA, GÜLÇİN. "Görsel sanatlar eğitiminde kopya yönteminin ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarına etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2011), 299-321.