Yıl: 2023 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 467 - 473 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.38108/ouhcd.1020771 İndeks Tarihi: 13-09-2023

COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, COVID-19 salgını sürecinde ebelik öğrencilerinin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin belirlenmesidir. Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Araştırma 10 Mayıs-10 Haziran 2020 tarihleri arasında Samsun’da bir üniversitenin ebelik bölümünde eğitim gören 336 öğrenci ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler; kişisel bilgi formu ve Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği-21 kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.62±2.24’dir ve tamamına yakını (%98.8) bekardır. Öğrencilerin %21.8’inde orta düzeyde orta düzeyde depresyon, %18.4’ünde hafif düzeyde anksiyete, %13.1’inde hafif düzeyde stres belirtileri saptanmıştır. Öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres alt boyut puanları ile yaş, sınıf, medeni durum, çalışma durumu, kronik hastalığa sahip olma değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok iken (p>0.05), salgın öncesi ruhsal sorunlar için destek alma değişkeni, salgın sürecinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyma değişkeni ve salgın sürecinde günlük ortalama COVID-19 hakkında haber izleme saat değişkeni arasında anlamlı düzeyde fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin %48.6’sında depresyon, %30.7’sinde anksiyete ve %32.7’sinde stres belirtileri farklı düzeylerde saptanmıştır. Bu doğrultuda, öğrencilerin ulaşılabilir rehberlik hizmeti alabilmesi önerilmektedir. Özellikle, üniversite yönetimlerinin öğrencilere sunulan psikolojik destek ve danışmanlık sistemlerini COVID-19 pandemi süreci ve sonrasında artırması oldukça önemlidir.
Anahtar Kelime: anksiyete stres Öğrenci ebe COVID-19 depresyon

Depression, Anxiety and Stress Levels of Midwifery Students During COVID-19 Outbreak Process

Öz:
Objective: In this study, it is aimed to determine the levels of depression, anxiety and stress of midwifery students during the COVID-19 outbreak process. Methods: This is a descriptive and cross-sectional study. The research was carried out online with 336 students studying in the midwifery department of a university in Samsun between 10th of May and 10th of June. The data were collected by personal information form and Depression, Anxiety, Stress Scale-21. Descriptive statistical methods were used to evaluate the data. Results: The average age of the students was 20.62±2.24 and almost all of them (98.8%) are single. 21.8% of the students had moderate depression, 18.4% mild anxiety, and 13.1% mild stress symptoms. While there was no statistically significant difference between the depression, anxiety and stress subscale scores of the students and the variables of age, class, marital status, working status, and chronic disease (p>0.05), there was a significant difference between the variable of getting support for psychiatric problems before the outbreak, the need for psychological support variable and the daily news monitoring time variable about COVID-19 during the pandemic process and depression, anxiety and stress subscale scores of the students (p<0.05). Conclusion: The symptoms of depression in 48.6%, anxiety in 30.7% and stress in 32.7% of students were detected at different levels. In this direction, it is recommended that students receive accessible guidance services. In particular, it is very important that university administrations increase the psychological support and counseling systems offered to students during and after the COVID-19 pandemic.
Anahtar Kelime: depression anxiety stress COVID-19 midwifery student

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktoz M, Altay H, Aslanger E, Atalar E, Aytekin V, Baykan AO, ve ark. (2020). Türk Kardiyoloji Derneği Uzlaşı Raporu: COVID-19 pandemisi ve kardiyovasküler hastalıklar konusunda bilinmesi gerekenler. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 1, 1-48.
 • Aşkan T, Çayköylü A, Özkan B. (2021). Psikiyatri Hemşireliği Bakış Açısıyla Salgın Hastalık Psikolojisi. Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 5 (1), 69-82.
 • Bahadır-Yılmaz E, Yüksel A. (2022). Effect of the psychosocial adjustment program on midwifery students’ anxiety and psychological well-being during the COVID-19 pandemic. European Journal of Midwifery, 6, 1-2.
 • Cao W, Fang Z, Hou G, Han M, Xu X, Dong J, et al. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 112934. https://doi.org/10.1016/j. psychres.2020.112934
 • Chang J, Yuan Y, Wang D. (2020). Mental health status and its influencing factors among college students during the epidemic of COVID-19. Journal of Southern Medical University, 40(2), 171–176.
 • Fernández-Aranda F, Casas M, Claes L, Bryan DC, Favaro A, Granero R, et al. (2020). COVID-19 and implications for eating disorders. European Eating Disorders Review. The Journal of The Eating Disorders Association, 28(3), 239-245.
 • Göksu Ö, Kumcağız H. (2020). COVID-19 Salgınında Bireylerde Algılanan Stres Düzeyi ve Kaygı Düzeyleri. Turkish Studies, 15(4), 463-479.
 • Hamaideh S H, Al Modallal H, Tanash MA, Hamdan Mansour A. (2022). Depression, anxiety and stress among undergraduate students during COVID 19 outbreak and "home quarantine". Nursing Open, 9(2), 1423-1431.
 • Islam, M. A., Barna, S. D., Raihan, H., Khan, M. N. A., Hossain, M. T. (2020). Depression and anxiety among university students during the COVID-19 pandemic in Bangladesh: A web-based cross-sectional survey. PloS one, 15(8), e0238162.
 • Lovibond PF, Lovibond SH. (1995). The structure of negative emotional states: comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33(3), 335-43.
 • Luo M, Guo L, Yu M, Wang H. (2020). The psychological and mental ımpact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on medical staff and general public - A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Research, 291, 113190. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113190
 • Odriozola-González P, Planchuelo-Gómez Á, Irurtia MJ, de Luis-García R. (2020). Psychological effects of the COVID-19 outbreak and lockdown among students and workers of a Spanish university. Psychiatry Research, 290, 113108. https://doi.org/10.1016 /j.psychres.2020.113108
 • Özdin S, Özdin Ş. (2020). Levels and predictors of anxiety, depression and health anxiety during COVID-19 pandemic in Turkish society: The importance of gender. International Journal of Social Psychiatry, 66(5), 504-511.
 • Sarıçam H. (2018). The psychometric properties of Turkish version of Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) in health control and clinical samples. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7(1), 19-30.
 • Serin E, Koç MC. (2020). Examination of the eating behaviours and depression states of the university students who stay at home during the coronavirus pandemic in terms of different variables. Progress in Nutrition, 22(1), 33-43.
 • UNICEF. Briefing on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 Outbreak. Erişim tarihi: 10 Haziran, 2020, https://www.unicef.org/ukraine/en/reports/ addressing-mental-health-and-psychosocial-aspects- COVID-19 -outbreak
 • Üstün A, Bayar A. (2015). Üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4, 384-390.
 • Vindegaard N, Eriksen BM. (2020). COVID-19 pandemic and mental health consequences: Systematic review of the current evidence. Brain, Behavior and Immunity, 89, 531-542.
 • Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. (2020). Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. International Journal of Environmental Research And Public Health, 17(5), 1729. https://doi.org/10.3390/ijerph17051729
 • Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J et al. (2020). Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-ınfected pneumonia in Wuhan, China. The Journal of the American Medical Association, 323(11), 1061–1069.
 • Yıldız İ, Çıkrıkçılı U, Yüksel Ş.(2020). Türk Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, Karantinanın ruhsal etkileri ve koruyucu önlemler. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2020, https://www.psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/ KarantinaCOVID.pdf
 • Zhang WR, Wang K, Yin L, Zhao WF, Xue Q, Peng M, et al. (2020). Mental health and psychosocial problems of medical health workers during the COVID-19 epidemic in China. Psychotherapy and Psychosomatic, 9, 1-9
APA KOÇ E, Basgol S (2023). COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. , 467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
Chicago KOÇ EMINE,Basgol Sukran COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. (2023): 467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
MLA KOÇ EMINE,Basgol Sukran COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. , 2023, ss.467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
AMA KOÇ E,Basgol S COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. . 2023; 467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
Vancouver KOÇ E,Basgol S COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. . 2023; 467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
IEEE KOÇ E,Basgol S "COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi." , ss.467 - 473, 2023. 10.38108/ouhcd.1020771
ISNAD KOÇ, EMINE - Basgol, Sukran. "COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi". (2023), 467-473. https://doi.org/10.38108/ouhcd.1020771
APA KOÇ E, Basgol S (2023). COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , 6(2), 467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
Chicago KOÇ EMINE,Basgol Sukran COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) 6, no.2 (2023): 467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
MLA KOÇ EMINE,Basgol Sukran COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , vol.6, no.2, 2023, ss.467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
AMA KOÇ E,Basgol S COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) . 2023; 6(2): 467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
Vancouver KOÇ E,Basgol S COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) . 2023; 6(2): 467 - 473. 10.38108/ouhcd.1020771
IEEE KOÇ E,Basgol S "COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi." Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , 6, ss.467 - 473, 2023. 10.38108/ouhcd.1020771
ISNAD KOÇ, EMINE - Basgol, Sukran. "COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi". Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) 6/2 (2023), 467-473. https://doi.org/10.38108/ouhcd.1020771