Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 95 Sayfa Aralığı: 55 - 69 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17753/sosekev.1262603 İndeks Tarihi: 21-09-2023

WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA)

Öz:
Employment is a really serious issue in that it can create an economic disruption if it is not dealt with correctly. The wrong solution for employment causes similar results. For this reason, it is important for both the economies of the country and the sector in question to solve the employment problem completely and correctly. In this context, an employment policy should be produced for the aviation sector as well as others. Employment policies should be determined in such a way that both the labour force and qualification need to increase. However, these policies should be in the direction of improving existing policies rather than a radical change. For instance, women’s employment is available in many economies. Therefore, this policy should not be radically changed; on the contrary, it should be in the form of improving existing policies. Within this scope, ignoring women while forming employment policy may have several economic and financial consequences. However, certain factors affect women's employment. These factors can be expressed as follows: the glass ceiling syndrome, the queen bee syndrome, marital status and age, educational status, mobbing and sexual harassment, and wage inequality. In this study, women's employment data are extracted from the USA labour force statistics. The data were subjected to evaluation by the content analysis method. With this method, lots of the data and information independent of one another are examined deeply. By this way general trends can be determined clearly. Therefore, the data in this study are examined within the scope of labour economics. This study concludes that women's employment in the USA aviation market follows a positive course, but this is not enough. To eliminate the insufficiency, a number of economic and financial proposals need to be implemented.
Anahtar Kelime: Civil aviation Employment Employment of women Tax

Havacılıkta Kadın İstihdamı: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Örneği

Öz:
İstihdam, doğru bir şekilde ele alınmadığı takdirde ekonomik bir bozulma yaratabileceği için ciddi bir konudur. İstihdam için yanlış çözümler benzer sonuçlara neden olur. Bu nedenle hem ülke ekonomilerinin hem de söz konusu sektörün istihdam sorununun eksiksiz ve doğru çözülmesi önemlidir. Bu bağlamda havacılık sektörü için olduğu kadar diğerleri için de bir istihdam politikası üretilmesi gerektiği açıktır. İstihdam politikaları, hem işgücünü hem de niteliği artıracak şekilde belirlenmelidir. Ancak bu politikalar radikal bir değişiklikten ziyade mevcut politikaların iyileştirilmesi yönünde olmalıdır. Örneğin, kadın istihdamı birçok ekonomide mevcuttur. Dolayısıyla bu politika kökten değiştirilmemeli, aksine mevcut politikaların iyileştirilmesi şeklinde olmalıdır. Bu kapsamda istihdam politikası oluşturulurken kadınları görmezden gelmenin bir takım ekonomik ve mali sonuçları olabilir. Ancak, bazı faktörler kadın istihdamını etkilemektedir. Bu faktörler şu şekilde ifade edilebilir: cam tavan sendromu, kraliçe arı sendromu, medeni durum ve yaş, eğitim durumu, mobbing ve cinsel taciz ve ücret eşitsizliği. Bu çalışmada kadın istihdamı verileri ABD işgücü istatistiklerinden alınmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu yöntemle birbirinden bağımsız birçok veri ve bilgi derinlemesine incelenir. Bu sayede genel eğilimler net bir şekilde belirlenebilir. Bu nedenle çalışmadaki veriler çalışma ekonomisi kapsamında incelenmiştir. Çalışma, ABD havacılık pazarında kadın istihdamının olumlu bir seyir izlediği ancak bunun yeterli olmadığı sonucuna varmaktadır. Yetersizliğin giderilmesi için bir takım ekonomik ve mali önerilerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime: Sivil havacılık İstihdam Kadın istihdamı Vergi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abel, A.B., & Bernanke, B.S. (2005). Macroeconomics (5th ed.). Pearson Addison-Wesley.
 • Aksu, M., & Şahin, B. (2022). Kraliçe arı sendromu bağlamında kadınların kariyer yolunda erilleşme sorununun teorik incelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, 1 (1), 1–25.
 • Arslan, M. (2013). İş-aile ve aile-iş çatışmalarının kadın çalışanların iş doyumları üzerindeki etkisi. Birey ve Toplum, 2 (1), 99–114.
 • Baumol, W.J., & Blinder, A.S. (2006). Economics-principles and policy. Thomson South-Western.
 • Becker, G. S. (1973). The Economics of discrimination. University of Chicago.
 • Biçerli, K. (2007). Çalışma ekonomisi (4. baskı). Beta.
 • Blau, F.D., & Kahn, L. M. (2017). The gender wage gap: Extent, trends, and explanations. Journal of Economic Literature, 55 (3), 789–865. https://doi.org/10.1257/jel.20160995
 • Centre For Aviation (8/8/2018): Women airline pilots: A tiny percentage and only growing slowly. Interview with CAPA, https://centreforaviation.com/analysis/reports/women-airline-pilots-a-tiny- percentage-and-only-growing-slowly-432247
 • Coontz, S. (2005). Marriage, a history: How love conquered marriage. Penguin books.
 • Danquah, M., Iddrisu, A. M., Boakye, E. O., & Owusu, S. (2021): Do gender wage differences within households influence women's empowerment and welfare? Evidence from Ghana. Journal of Economic Behavior & Organization, 188, 916–932. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.014
 • Derks, B., Van Laar, C., & Ellemers, N. (2016). The queen bee phenomenon: Why women leaders distance themselves from junior women. The Leadership Quarterly, 27(3), 456–469. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.12.007
 • Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (2002). Reducing prejudice: Combating intergroup biases. Group Processes & Intergroup Relations, 8 (4), 101–105. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00024
 • Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). Women and the labyrinth of leadership. Harvard Business Review, 85 (9), 62–71.
 • Ferla, M., & Graham, A. (2019). Women slowly taking off: An investigation into female underrepresentation in commercial aviation. Research in Transportation Business & Management, 31, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2019.100378
 • Flores, M.M.T., Tovar, L.A.R., & Vilchis, F.L. (2014). Mobbing: A theoretical model quantifying factors affecting the role of women executives in the institutions of public education in Mexico. Contaduría y Administración, 59 (1), 195–228. https://doi.org/10.1016/S0186-1042(14)71249-5.
 • Foley, M., Oxenbridge, S., Cooper, R., & Baird, M. (2022). ‘I’ll never be one of the boys’: Gender harassment of women working as pilots and automotive tradespeople. Gender Work & Organization, 29 (5), 1676–1691. https://doi.org/10.1111/gwao.12443.
 • Fortin, N. M., Bell, B., & Böhm, M. (2017). Top earnings inequality and the gender pay gap: Canada, Sweden and the United Kingdom. Labour Economics, 47, 107–123. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2017.05.010.
 • Ganguli, I., & Terrell, K. (2006). Institutions, markets and men's and women's wage inequality: Evidence from Ukraine. Journal of Comparative Economics, 34 (2), 200–227. https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.02.008.
 • Germain, M.L., Herzog, M.J.R., & Hamilton, P.R. (2012). Women employed in male-dominated industries: Lessons learned from female aircraft pilots, pilots-in-training and mixed-gender flight instructors. Human Resource Development International, 15 (4), 435–453. https://doi.org/10.1080/13678868.2012.707528.
 • Gümüş Dürbin, E. (2021). Havacılıkta Kadın İstihdamı. In D. Macit (Ed.), Havacılık ekonomisi- teori, politika ve güncel araştırmalar (pp. 487–506). Nobel.
 • Harris, D. (2016). Human Performance on The Flight Deck. CRC.
 • Hayflick, L. (1965). The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. Experimental Cell Research, 37 (3), 614–636. https://doi.org/10.1016/0014-4827(65)90211-9.
 • Hewlett, S. A., & Luce, C. (2008). Off-ramps and on-ramps: Keeping talented women on the road to success. Harvard Business Review, 86 (3), 43–54.
 • Karabıyık, İ. (2012). Türkiye’de çalışma hayatında kadın istihdamı. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXXII (I), 231–260.
 • Karakılıç, N.Y. (2019). Evaluation of glass ceiling syndrome in terms of gender discrimination perception. Journal of Management and Economics Research, 17 (2), 214–233. https://doi.org/10.11611/yead.495207.
 • Kim, S. Y. (2022). Analyzing the impacts of informal institutional factors affecting gender inequality: Evidence from 43 countries. World Development Perspectives, 28, 1–11, https://doi.org/10.1016/j.wdp.2022.100470.
 • Lutte, R.K. (2021). Aviation Institute Faculty Publications, Women in aviation: A workforce report. Nebraska: NASA Nebraska Space Grant. https://digitalcommons.unomaha.edu/aviationfacpub/6
 • Mankiw, N.G. (2008). Principles of economics (5th ed.). South Western Cengage Learning.
 • Mincer, J., & Polachek, S. (1974): Family investments in human capital: Earnings of women. Journal of Political Economy, 82 (2, Part 2), 76–108. https://doi.org/10.1086/260293.
 • Njuki, J., Eissler, S., Malapit, H., Meinzen-Dick, R., Bryan, E., & Quisumbing, A. (2021). A review of evidence on gender equality, women’s empowerment and food systems. Global Food Security, 33, 1–12. https://dx.doi.org/10.48565/scfss2021-1q69.
 • Oster Jr, C.V. (1997). Who's flying this plane? Education and training for aviation careers. In Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Transportation Research Forum: Volume 2 (pp. 852-874). Northwestern University. https://hdl.handle.net/2027/ien.35556028232759
 • Örücü, E., Kılıç, R., & Kılıç, T. (2007). Cam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerindeki engeller: Balıkesir ili örneği. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (2), 117–135.
 • Özcan, M. B., & Şen, G. (2022): Örgütsel sinizmin çalışanların performansı ve işe bağımlılık düzeyleri üzerindeki etkisi: Türkiye’de hava aracı bakım kuruluşlarında bir araştırma. Business Economics and Managment Research Journal, 5 (2), 97–120.
 • Parkin, M. (2010). Economics (9th ed.). Pearson.
 • Riach, P. A., & Rich, J. (2002). Field experiments of discrimination in the market-place. The Economic Journal, 112 (483), 480–518. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00080.
 • Sadi, B., & Karatepe Gürün, S. (2021). Eğitimli kadın istihdamının sorunlarına yönelik bir araştırma. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2 (2), 21–50.
 • Samek, A. (2019). Gender differences in job entry decisions: A university-wide field experiment. Management Science, 65 (7), 3272–3281. https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3107.
 • Saraçoğlu, F, Çakar Pürsünlerli, E., & Ömercioğlu, A. (2021). Vergi hukuku (12. baskı). Gazi.
 • Schaie, K. W. (2005). Developmental influences on adult intelligence: The seattle longitudinal study. Cambridge University.
 • Seneviratne, P. (2020). Gender wage inequality during sri lanka’s post-reform growth: A distributional analysis. World Development, 129, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104878.
 • Sposito-Akpınar, C. (2013). Career barriers for women executives and the glass ceiling syndrome: The case study comparison between French and Turkish women executives. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75, 488–497, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.053.
 • Straines, G. L., Tavris, C., & Jayaratne, T.E. (1974). The queen bee syndrome. Psychology Today, 8 (7), 56–60. Şahin, H. (2010). İktisada giriş (8. baskı). Ezgi Kitabevi.
 • Şahinoğlu, T., & Ağırkaya, M.B. (2021). Kadın istihdamını etkileyen unsurlar ve bu unsurların demografik özelliklerle ilişkisi: Erzurum ili örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 6 (6), 398–421, https://doi.org/10.25204/iktisad.902806.
 • Tanyaş, B. (2014). Nitel araştırma yöntemlerine giriş: Genel ilkeler ve psikolojideki uygulamalar, (5), 25–38. Eleştirel Psikoloji Bülteni. http://elestirelpsikolojibulteni.todap.org/p/yayimlanmis-sayilar.html
 • Turgut, A.Ş. (2019). Türkiye’deki gelir eşitsizliğinin toplumsal cinsiyet, kadının istihdamı ve kadın yoksulluğu açısından değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (38), 315–329, https://doi.org/10.35343/kosbed.581637.
 • Van Vianen, A.E.M., & Fisher, A.H. (2002). Illuminating the glass ceiling: The role of organizational culture preferences. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75 (3), 315–337. https://doi.org/10.1348/096317902320369730.
 • Yanıkoğlu, Ö., Kılıç, S., & Küçükönal, H. (2020). Gender in the cockpit: Challenges faced by female airline pilots. Journal of Air Transport Management, 86, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101823.
 • Yaprak, Ş. (2009). Kadınların yönetim kademelerinde yer almalarının önündeki engeller ve cam tavan olgusu. In B. Baytekin, F. Fidan, G. Hazer, D. Aygin, N. Yıldırım, M. Hayır & F. Şimşek (Eds.), Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongre Bildirileri: I. Cilt (pp.181-192). Sakarya Üniversitesi. http://www.kadinkongre.sakarya.edu.tr/formlar.html
 • Yıldız, K. (2014). İşsizlik türleri, her bir işsizlik türünün toplam işsizlikteki payı ve çeşitli demografik parametrelerle ilişkisi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (45), 0-0.
 • Yıldız, N., & Özkan, H. (2022): Türkiye’de turizmde mobbing ile ilgili literatürde yer alan çalışmaların bibliyometrik analizi. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 5 (2), 357–368. https://doi.org/10.46737/emid.1149660.
 • Waite, L. J., & Gallagher, M. (2000). The case for marriage: why married people are happier, healthier and better off financially. Doubleday.
 • Zel, U. (2002). İş arenasındaki kadın yöneticilerin algılanması ve kraliçe arı sendromu. Amme İdaresi Dergisi, 35 (2), 39–48.
APA BOYACILAR Ç, Gümüş Ö, Ekici F, atalık o (2023). WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). , 55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
Chicago BOYACILAR ÇIGDEM,Gümüş Öner,Ekici Filiz,atalık ozlem WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). (2023): 55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
MLA BOYACILAR ÇIGDEM,Gümüş Öner,Ekici Filiz,atalık ozlem WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). , 2023, ss.55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
AMA BOYACILAR Ç,Gümüş Ö,Ekici F,atalık o WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). . 2023; 55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
Vancouver BOYACILAR Ç,Gümüş Ö,Ekici F,atalık o WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). . 2023; 55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
IEEE BOYACILAR Ç,Gümüş Ö,Ekici F,atalık o "WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA)." , ss.55 - 69, 2023. 10.17753/sosekev.1262603
ISNAD BOYACILAR, ÇIGDEM vd. "WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA)". (2023), 55-69. https://doi.org/10.17753/sosekev.1262603
APA BOYACILAR Ç, Gümüş Ö, Ekici F, atalık o (2023). WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). EKEV AKADEMİ DERGİSİ, (95), 55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
Chicago BOYACILAR ÇIGDEM,Gümüş Öner,Ekici Filiz,atalık ozlem WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). EKEV AKADEMİ DERGİSİ , no.95 (2023): 55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
MLA BOYACILAR ÇIGDEM,Gümüş Öner,Ekici Filiz,atalık ozlem WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol., no.95, 2023, ss.55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
AMA BOYACILAR Ç,Gümüş Ö,Ekici F,atalık o WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2023; (95): 55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
Vancouver BOYACILAR Ç,Gümüş Ö,Ekici F,atalık o WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA). EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2023; (95): 55 - 69. 10.17753/sosekev.1262603
IEEE BOYACILAR Ç,Gümüş Ö,Ekici F,atalık o "WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA)." EKEV AKADEMİ DERGİSİ, , ss.55 - 69, 2023. 10.17753/sosekev.1262603
ISNAD BOYACILAR, ÇIGDEM vd. "WOMEN’S EMPLOYMENT IN AVIATION: THE CASE OF UNITED STATES (USA)". EKEV AKADEMİ DERGİSİ 95 (2023), 55-69. https://doi.org/10.17753/sosekev.1262603