Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 1181 - 1202 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12981/mahder.1308449 İndeks Tarihi: 26-09-2023

EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE

Öz:
Kadınların değişik biçimlerde seyyar bir reklam panosu olarak ortalıkta dolaştırıldığı ya da ekonomik ve COVİD-19 pandemisi nedenleriyle eve kapanmak zorunda kaldığı günümüzde cinselliğe yer veren ya da cinselliği ele alan ürünlerin büyük çoğunluğunun da cinselliği pazarladığını, satışa sürdüğünü ve bu yollla ticari ürünler ortaya çıkararak cinselliği sömürdüğünü ve kadın ile birlikte artık erkeği de metalaştırdığını ve bunun yanı sıra toplumda var olan bütün eşitsizlik biçimlerinin ve tahakküm ilişkilerinin de bu ürünler aracılığıyla yeniden üretildiğini görüyoruz. Bu ürünlerin arasında pornografi de gündelik hayattaki yaygınlığından dolayı, önemli bir yer tutmaktadır ve özel olarak araştırılmaya ve tartışılmaya muhtaç durumdadır. Çoğu kez, erotik, müstehcen ve pornografik olan, birbiriyle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Bunun farkına varmamızı sağlayan feminist düşünce ve feminist mücadeleler olmuştur. Bu çalışmada öncelikle erotik, müstehcenlik ve pornografi kavramları iletişim ve medya çalışmaları perspektifinden irdelenecektir, sonrasında ise pornografi üzerine yapılan feminist tartışmalar değerlendirilecektir.
Anahtar Kelime: PORNOGRAFİ EROTİZM FEMİNİZM PORNOGRAFİ KARŞITI KADINLAR MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

ON FEMINIST DISCUSSIONS ON EROTISM AND PORNOGRAPHY

Öz:
Today, as women are forced to parade around in the shape of sentient billboards for various advertisements or shut up in the house due to financial reasons or other causes such as the COVID-19 pandemic, most products of a sexual nature or focusing on sexuality commodify sex itself, market it, and exploit it by making it a source of commercial production. It is not only women who are objectified, but men too; additionally, such products remanufacture every sort of inequality and imbalanced relationships already present in society. Pornography is amongst such products, and due to its pervasive presence in daily life, it is an important phenomenon and needs to be specially researched and debated. Often, the words erotic, obscene, and pornographic are used interchangeably. It is feminist thought and the feminist struggle which has allowed us to realise this. This study explores the concepts of eroticism, obscenity, and pornography from a communication and media studies perspective, followed by a discussion of feminist discourse on pornography.
Anahtar Kelime: Pornography Eroticism Feminism Women Against Pornography Media and Communication Studies

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arıduru, T. (2020). Pornografik materyal tüketimi ile toplumsal cinsiyet rolleri ve şiddete yönelik tutumların ilişkisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bataille, G. (2006). Cinsellikten dinselliğe erotizm. (çev.: Bora Akad), İstanbul: Kelebek Arges Yayınları.
 • Berger, J. (1986). Görme biçimleri. (çev.: Yurdanur Salman), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2014). Eril tahakküm. (çev.: Bediz Yılmaz), İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Brulotte, G. - Phillips, J. (2006). Encyclopedia of erotic literature. UK: Routledge Press.
 • Carol, A. (1994). Nudes, prudes and attitudes pornography and censorship. Cheltenham: New Clarion Press.
 • Connell, R.W. (2019). Erkeklikler. (çev.: Nagihan Konukçu), Ankara: Phoenix Yayınları.
 • Coward, R. (1989). Kadınlık arzuları. (çev.: Alev Türker), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Crosson, C. (1998). The sex cencors. International Viewpoint, 298, 23-24.
 • Çoban, B. (2016). Gözün iktidarı üzerine. Panoptikon: Gözün İktidarı, (ed.: Barış Çoban ve Zeynep Özarslan), 111-137, İstanbul: Su Yayınları.
 • Düzkan, A. (1997). Bir tuzak ve haz aracı olarak pornografi. Pazartesi Dergisi, 32.
 • Dworkin, A. (2007). Intercourse. USA: Free Press Paperbacks.
 • Dworkin, A. (1993). Prostitution and male supremacy. Michigan Journal of Gender & Law, 1(1), 1-12.
 • Dworkin, A. (1989). Pornography: Men possessing eomen. London: Penguin Books.
 • Dworkin, A. (1988). Pornography is a Civil Rights Issue for Women, 21 U. Mich. J. L. Reform 55. Dworkin, A. & MacKinnon, C. (1988). Pornography and civil rights: A new day for women's equality. Minneapolis, Minn.: Organizing Against Pornography, 142 pp.
 • Ellis, J. (1992). On pornography. The Sexual Subject: A Screen Reader in Sexuality, (ed.: Mandy Merck), UK: Routledge.
 • Folco, P. D. (2005). Dictionnaire de la pornographie. Paris: Press Universitaires de France.
 • Giddens, A. (1994). Mahremiyetin dönüşümü. (çev.: İdris Şahin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Girgin, Ü. H. (2017). Yeni medya teknolojileri, pornografi ve kültürel dönüşüm. Atatürk İletişim Dergisi, 12, 69-98.
 • Greer, G. (1996). İğdiş edilmiş kadın. (çev.: Mefkure Bayatlı), İstanbul: Pencere Yayınları.
 • Haug, W. F. (1997). Meta estetiğinin eleştirisi. (çev.: Ayşe Gül), İstanbul: Spartaküs Yayınları.
 • Hunt, L. (1996). Introduction: Obscenity and the origin of modernity, 1500-1800. The Invention of Pornography, Obscenity and the Origin of Modernity, 1500-1800, (ed.: Lynn Hunt), 9-45, NewYork:Zone Books,
 • Hyde, M. (1986). Pornografinin tarihi. (çev.: Feride Çiçekoğlu), Ankara: Kalem Yayıncılık.
 • Illouz, E. (2011). Soğuk yakınlıklar: Duygusal kapitalizmin şekillenmesi. (çev.: Özge Çağlar Aksoy), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İşçibaşı, Y. (1998). Televizyonda müstehcenlik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Kendrick, W. (1996). The secret museum: Pornography in modern culture. California: University of California Press.
 • Kıral, S. (2019). Deontolojik etik yaklaşım temelinde pornografi tartışmalarına eleştirel bir bakış. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Lederer, L. (1980). Take back the night, women on pornography. New York: Bantam Books.
 • Linz, D. - Malamuth, N. (1993). Pornography. New York: Sage Publications.
 • MacKinnon, C. A. (2015). Feminist bir devlet kuramına doğru. (çev.: Türkan Yöney), İstanbul: Metis Yayınları.
 • MacKinnon, C. A. (2005). Women’s live, men’s law. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University.
 • MacKinnon, C. A. (1987). Feminism unmodified discourses on life and law. Cambridge: Harvard University Press.
 • MacKinnon, C. A. (1983). Not a moral issue. Yale Law & Policy Review, 2(2), 321-345.
 • MacKinnon, C. A. - Dworkin, A. (1997). In harm’s way: The Pornography civil rights hearings. Massachusetts: Harvard University Press.
 • McElroy W. (1995). Xxx: a woman's right to pornography. New York: Griffin Books St Martin.
 • Mete, L. (2021). Küfürlere göre kişilik çözümlemesi. Psikeart İletişim, (75), 24-25.
 • Millett, K. (1996). Zulüm Politikaları. (çev.: Beril Eyüboğlu), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Navaro, L. (2011). Haset ve rekabet: Kendi kuyruğunu yiyen yılan. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Oskay, Ü. (1982). Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. Ankara: Ankara Üniviveristesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Oskay, Ü. (1982b). Kitle iletişiminde fantazya görünümlü düz şiddet ve pornography gösteriminin kültürel işlevleri. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü Yayını.
 • Öğüt, S. (2010). Pornografi ve tesettür, egemenliğin iki diferansiyeli. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Öngören, M. T. (1982). Sinemada kadın ve cinsellik sömürüsü. Ankara: Dayanışma Yayınları.
 • Özdemir, İ. (2009). Türkiye’de popüler kadın magazin dergileri: Yeni kadın kimliği ve sunulan yaşam tarzları. Medya Tüketim Kültürü ve Yasam Tarzları Türkiye Medyasından Örüntüler, (ed.: Banu Dağtaş ve Erdal Dağtaş, 202-239, Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Özden, U. (2016). Endüstriyel bir form olarak müstehcenliğin medyatik üretimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Pornography (1992). The American Heritage Dictionary of the English Language, United States: Houghton Mifflin.
 • Rubin, G. (1992). Misguided, dangerous and wrong: An analysis of anti-pornography politics. Bad Girls and Dirty Pictures, (ed.: A. Assiter & A. Carol), 244-251, Pluto.
 • Segal, L. (1993). False premises: Anti-pornography feminism. The Socialist Register, 29, 92-105.
 • Segal, L. (1992). Ağır çekim: Değişen erkeklikler, değişen erkekler. (çev.: Volkan Ersoy). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Soydan, E. (2019). Kültürün pornolaşması: İnternet çağında pornografi. İstanbul: Heyamola Yayınları.
 • Strossen, N. (1996). Defending pornography-free speech, sex and the fight for Women’s Rights. London: Abacus.
 • Vance, C. S. (1984). Pleasure and danger: Exploring female sexuality. UK: Routledge.
 • Willis, E. (2012). No more nice girls: Countercultural essays. U of Minnesota Press.
 • Wollstonecraft, M. (2012). Kadın haklarının müdafaası. (çev.: Kevser Erol), İstanbu: Doruk Yayınları.
 • Yalom, I. D. (2002). Aşkın celladı ve diğer psikoterapi öyküleri. (çev.: Handan Saraç), İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Elektronik Kaynaklar
 • URL-1: Pornography. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/pornogra phy (Erişim: 17.06.2023)
 • URL-2: Porno. https://www.tdk.gov.tr/ & https://sozluk.gov.tr/ (Erişim: 17.06.2023)
 • URL-3: Pornography. https://ahdictionary.com/word/search.html?q=pornography (Erişim: 17.06.2023)
 • URL-4: A feminist overview of pornography, ending in a defense thereof. http://www.feministezine.com/feminist/postfeminism/Feminist- Overview-of-Pornography.html (Erişim: 17.06.2023)
 • URL-5: Pornografi ve kadına şiddet. http://bianet.org/bianet/bianet/88323-pornografi-ve-kadina-siddet
 • URL-6: Feminist tartışmalar ışığında pornografi ve sansüre “ayıplar cenneti” Türkiye'den bakmak, Türkiye'ye bakmak. http://www.academia.edu/222479/FEM%C4 (Erişim: 17.06.2023)
APA ÖZDEMİR İ, ATAY T (2023). EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. , 1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
Chicago ÖZDEMİR İlker,ATAY TÜLAY EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. (2023): 1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
MLA ÖZDEMİR İlker,ATAY TÜLAY EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. , 2023, ss.1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
AMA ÖZDEMİR İ,ATAY T EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. . 2023; 1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
Vancouver ÖZDEMİR İ,ATAY T EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. . 2023; 1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
IEEE ÖZDEMİR İ,ATAY T "EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE." , ss.1181 - 1202, 2023. 10.12981/mahder.1308449
ISNAD ÖZDEMİR, İlker - ATAY, TÜLAY. "EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE". (2023), 1181-1202. https://doi.org/10.12981/mahder.1308449
APA ÖZDEMİR İ, ATAY T (2023). EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 16(43), 1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
Chicago ÖZDEMİR İlker,ATAY TÜLAY EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16, no.43 (2023): 1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
MLA ÖZDEMİR İlker,ATAY TÜLAY EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.16, no.43, 2023, ss.1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
AMA ÖZDEMİR İ,ATAY T EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2023; 16(43): 1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
Vancouver ÖZDEMİR İ,ATAY T EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2023; 16(43): 1181 - 1202. 10.12981/mahder.1308449
IEEE ÖZDEMİR İ,ATAY T "EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE." Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 16, ss.1181 - 1202, 2023. 10.12981/mahder.1308449
ISNAD ÖZDEMİR, İlker - ATAY, TÜLAY. "EROTİZM VE PORNOGRAFİYE YÖNELİK FEMİNİST TARTIŞMALAR ÜZERİNE". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16/43 (2023), 1181-1202. https://doi.org/10.12981/mahder.1308449