Yıl: 2023 Cilt: 9 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 231 - 244 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31765/karen.1297896 İndeks Tarihi: 29-09-2023

A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS

Öz:
This study aims to examine the changes in the field of minority rights in Bulgaria after it gained the status of the European Union (EU) membership. It has argued that important developments in the field of minority rights have been experienced in Bulgaria after the EU membership and the EU has played a leading role in these changes. To investigate these phenomena, this study poses the following questions: How has the EU contributed to Bulgaria in the democratization and its progress on minority rights? What are the changes in minority rights in Bulgaria after EU membership and what role did the EU play in these changes? This study utilizes Europeanization and Rational Choice Institutionalism as its theoretical framework. Hence, it is aimed to contribute to the literature of Europeanization and Rational Choice Institutionalism in general, and to the EU-Bulgaria relations and the EU's role in the democratization of Bulgaria in particular.
Anahtar Kelime: Europeanization Rational Choice Institutionalism European Union Minority Rights Bulgaria

AZINLIK HAKLARI BAĞLAMINDA BULGARİSTAN’IN AB ÜYELİĞİ ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Öz:
Bu çalışma, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) üyesi statüsü ka- zanması sonrasında ülkede azınlık hakları alanında yaşanan deği- şim ve dönüşümleri incelemektedir. Bulgaristan’da AB üyeliği son- rası azınlık hakları alanında önemli gelişimlerin yaşandığı ve AB’nin bu değişimlerde başat rol oynadığı tartışılmaktadır. Bu bağ- lamda çalışmada, AB Bulgaristan’ın demokratikleşmesi ve azınlık haklarına dair ilerlemesi hususlarında Bulgaristan’a nasıl katkı sunmuştur? AB üyeliği sonrası Bulgaristan’da azınlık hakları ala- nında yaşanan değişimler nelerdir ve AB bu değişimlerde nasıl bir rol oynamıştır? sorularına cevap aranmıştır. Çalışmada Avrupalı- laşma (Europeanization) ve Akılcı Seçim Kurumsalcılığı (Rational Choice Institutionalism) yaklaşımlarından faydalanılmıştır. Böy- lece genel anlamda Avrupalılaşma ile Rasyonel Seçim Kurumsalcı- lığı literatürüne ve özelde AB-Bulgaristan ilişkileri ile AB’nin Bul- garistan’ın demokratikleşmesindeki rolü literatürüne katkı sunul- ması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime: Avrupalılaşma Akılcı Secim Kurumsalcılığı Avrupa Bir- liği Azınlık Hakları Bulgaristan

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arsava, Füsun (1993), Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi Işığında İncelenmesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basımevi.
 • Atasoy, Emin (2011), Bizden Olan Ötekiler: Asimilasyon Kıskacında Bulgaristan Türkleri, Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Bell, Stephen (2002), "Institutionalism: Old and New", Government, Politics, Power And Policy In Australia, (Ed: Dennis Woodward, Andrew Parkin & John Summers), NSW: Longman, 363-380.
 • Börzel, Tanja (1999), "Towards Convergence in Europe? Institutional Adaption to Europeanization in Germany and Spain", Journal of Common Market Studies, 37/4, 573-596.
 • Bulmer, Simon & Burch, Martin (1998), "Organizing for Europe: Whitehall, the British State and the European Union", Public Administration, 76, 601-628.
 • Canikoğlu, Meltem Dikmen (2001), "Anlamı, Kapsamı ve Sınırlarıyla Temel Haklar ve Anayasalarımız", DEÜ Hukuk Fakültesi Mahmut Tevfik Birsel Armağanı, 461-494.
 • Coşkun, Birgül Demirtaş (2001), Bulgaristan'la Yeni Dönem/Soğuk Savaş Sonrası Ankara-Sofya İlişkileri, Ankara: ASAM Yayınları.
 • Cowles, Maria Green & Risse, Thomas (2001), "Transforming Europe: Conclusions", Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, (Ed. Maria Green Cowles, James Caporaso, & Thomas Risse), New York: Cornell University Press, 217-237.
 • Çağlayan, Savaş (2009), "New Perspective of Exile of Bulgarian-Turks in the Case of 1989 Migration Wave", Sosyoloji Dergisi, 20-21, 25-40.
 • Çavuşoğlu, Naz (2001), Uluslararası Insan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, İstanbul: Su Yayınları.
 • Çolakoğlu, Bayram (2015), "Bulgaristan’da Türkçe Eğitim Serencamı", Yeni Türkiye Dergisi, 64, 4439-4444.
 • Doğan, Burcu Göğüş (2018), "Avrupalılaşma Araştırma Programını Kamu Politikaları Yazınıyla Yeniden Düşünmek: ‘Politika Transfer Eden Devlet’ olarak Avrupa Birliği", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 22/2, 283-304.
 • Fiorina, Morris (1995), "Rational Choice and the New(?) Institutionalism", Polity, 28/1, 107-115.
 • Galtung, Johan (1999), Bir Başka Açıdan İnsan Hakları, (Tr: Müge Sözen), İstanbul: Metis Yayınevi.
 • Girasoli, Nicola (1995), National Minorities: Who Are They?, Budapeşte: Akademiai Kiado.
 • Göka, Erol (2006), İnsan Kısım Kısım: Toplumlar, Zihniyetler, Kimlikler, Ankara: Aşina Kitaplar.
 • Gökbel, Ahmet & Karakuş, Aykut (2019), "AB Üyeliği Sonrasında Bulgaristan'da Türk Azınlığa Dair Devam Eden Sorunlar", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3/1, 56-78.
 • Hall, Peter & Taylor, Rosemary (1996), "Political Science and the Three New Institutionalisms", Political Studies, 44, 936-957.
 • Hall, Peter (2009), "Historical Institutionalism in Rationalist and Sociological Perspective", Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power, (Ed: James Mahoney & Kathleen Thelen), Cambridge: Cambridge University Press, 204-223.
 • Immergut, Ellen (1988), "The Theoretical Core of the New Institutionalism", Politics and Society, 26/1, 5-34. Kapani, Münci (1993), Kamu Hürriyetleri, Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Korkud, Refik (1986), Komünist Bulgaristan'ın Dosyası, Ankara: Türkiye Fikir Ajansı.
 • Kuyaksil, Ali (2012), İnsan Hakları: Kavram, Tarihçe, Korunması ve Geliştirilmesi, Gaziantep: Ada Kitabevi.
 • Ladrech, Robert (1994), "The Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France", Journal of Common Market Studies, 32/1, 69-88.
 • McCarthy, Justin (2014), Ölüm ve Sürgün-Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922), (Tr: Fatma Sarıkaya), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Okutan, Çağatay (2004), "Teori ve Uluslararası Metinlerde Azınlık Kavramı", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59/2, 59-75.
 • Oran, Baskın (2010), Türkiye’de Azınlıklar: Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özçelik, Ali Onur (2015), "Avrupalılaşma", Avrupa Birliği: Teori, Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler, (Ed: Cengiz Dinç), Ankara : Savaş Yayınevi, 37-50.
 • Özgür, Nurcan (1999), Etnik Sorunların Çözümünde Hak ve Özgürlükler Hareketi, İstanbul: Der Yayınları.
 • Özlem, Kader (2008), "Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa Etkileri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1-2, 341-371.
 • Özlem, Kader (2015), "Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (2002-2015)", Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 4/2, 85-112.
 • Özlem, Kader (2020), "Göçün Güvenlikleştirilmesi Bağlamında Bulgaristan’ın Suriyeli Göçmenlere Yönelik Politikası", Güvenlik Stratejileri Dergisi, 16/35, 555-594.
 • Poulton, Hugh (1993), Balkanlar: Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler, (Tr: Yağmur Alogan), İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Rakner, Lise (1996), "Rational Choice and the Problem of Institutions: A Discussion of Rational Choice Institutionalism and its Application by Robert Bates", Michelsen Institute Development Studies and Human Rights, Bergen, 1-31.
 • Şimşir, Bilal (2012), Bulgaristan Türkleri, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Tendre, Gerald (2000), "The Problem of Minority Education in an International Perpective", International Journal of Educational Research, 33, 577-583.
 • Tezcan, Ercüment (2004), "Avrupa Birliği'ne Katılma Yolunda Bulgaristan, Romanya ve Türkiye: Komisyonun 2003 İlerleme Raporları Işığında Bir Karşılaştırma", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 3/2, 95-109.
 • Thelen, Kathleen (1999), "Historical Institutionalism in Comparative Politics", Annual Review of Political Science, 2, 369-404.
 • Uğur, Ömer & Aksoy, Metin (2015), "Avrupalılaşma Kavramı ve Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecine Etkisi", KTÜ SBE Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 163-180.
 • Vink, Maarten & Graziano, Paolo (2007), "Challenges of a New Research Agenda", Europeanization, New Research Agendas, (Ed: Maarten Vink & Paolo Graziano), Londra: Palgrave-Macmillan, 3-20.
 • Yanık, Celalettin (2013), "Etnisite, Kimlik ve Milliyetçilik Kavramlarının Sosyolojik Analizi", Kaygı Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20, 225-237.
 • Yazgan, Hatice (2012), "Bir Kavramsal Çerçeve Olarak “Avrupalılaşma”: Kapsam, Gereklilik ve Sınırlar", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12/4, 123-140.
 • Yıldırım, Bülent (2016), Bulgaristan'da İnsan Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler, Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası.
 • Yıldız, Nevin Türker (2018), "Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği'ne Üyelik Süreçlerinin Değerlendirilmesi", Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7/1, 1-16.
APA KALKAN E, KÜÇÜK H (2023). A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. , 231 - 244. 10.31765/karen.1297896
Chicago KALKAN EROL,KÜÇÜK HAKAN A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. (2023): 231 - 244. 10.31765/karen.1297896
MLA KALKAN EROL,KÜÇÜK HAKAN A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. , 2023, ss.231 - 244. 10.31765/karen.1297896
AMA KALKAN E,KÜÇÜK H A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. . 2023; 231 - 244. 10.31765/karen.1297896
Vancouver KALKAN E,KÜÇÜK H A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. . 2023; 231 - 244. 10.31765/karen.1297896
IEEE KALKAN E,KÜÇÜK H "A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS." , ss.231 - 244, 2023. 10.31765/karen.1297896
ISNAD KALKAN, EROL - KÜÇÜK, HAKAN. "A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS". (2023), 231-244. https://doi.org/10.31765/karen.1297896
APA KALKAN E, KÜÇÜK H (2023). A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 9(19), 231 - 244. 10.31765/karen.1297896
Chicago KALKAN EROL,KÜÇÜK HAKAN A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 9, no.19 (2023): 231 - 244. 10.31765/karen.1297896
MLA KALKAN EROL,KÜÇÜK HAKAN A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.19, 2023, ss.231 - 244. 10.31765/karen.1297896
AMA KALKAN E,KÜÇÜK H A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2023; 9(19): 231 - 244. 10.31765/karen.1297896
Vancouver KALKAN E,KÜÇÜK H A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS. Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2023; 9(19): 231 - 244. 10.31765/karen.1297896
IEEE KALKAN E,KÜÇÜK H "A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS." Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 9, ss.231 - 244, 2023. 10.31765/karen.1297896
ISNAD KALKAN, EROL - KÜÇÜK, HAKAN. "A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA BEFORE AND AFTER THE EU MEMBERSHIP IN CONTEXT OF MINORITY RIGHTS". Karen- Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 9/19 (2023), 231-244. https://doi.org/10.31765/karen.1297896