Yıl: 2023 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2153 - 2170 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2023.1286 İndeks Tarihi: 01-10-2023

Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri

Öz:
Son zamanlarda pek çok sektörde olduğu gibi yiyecek içecek işletmeleri de tüketici deneyimini zenginleştirmek için teknoloji temelli akıllı uygulamaları kullanmaya başlamışlardır. Tüketiciler farklı deneyimler yaşamak, yeni şeyler keşfetmek ve hızlı servis gibi etkenler sebebiyle yiyecek içecek işletmelerinde yeni teknolojik uygulamaların talep etmektedirler. Bu çalışmada restoran tüketicilerinin deneyimlerinden yola çıkılarak dijital menü uygulamalarının avantajları ve dezavantajlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu araştırmanın nitel araştırma deseni olgu bilim (fenomenoloji) desenidir. Çalışmada örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır ve dijital menü kullanma deneyimine sahip 12 tüketici ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda restoranlarda dijital menü uygulamalarının tüketiciler tarafından talep edildiği görülmüştür. Dijital menünün avantajları; görsel çekicilik sunması, hızlı sipariş imkânı sunması, modern olması, hijyenik olması ve karar vermede kolaylık sağlamasıdır. Dijital menünün dezavantajları ise menü yükleme sorunu, ileri yaşlarda kullanım zorluğu, karekod okutmada yaşanan zorluklar ve garsonla iletişim halinde olunamamasıdır. Bu çalışmayla dijital menü konusundaki literatüre katkı sağlamanın yanı sıra yiyecek içecek işletmelerine rekabet avantajı sağlayacak öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: Akıllı uygulamalar Dijital menü Akıllı restoran uygulamaları

Restaurant Consumers' Opinions on The Digital Menu Experience

Öz:
Recently, as technology has gained importance in every field, food and beverage businesses have started to use technology-based smart applications to enrich the consumer experience. Consumers demand new technological applications in food and beverage businesses due to factors such as having different experiences, discovering new things and fast service. This study aims to reveal the advantages and disadvantages of digital menu applications based on the experiences of restaurant consumers. Qualitative research methods were used in the study. The qualitative research design of this study is the phenomenology design. In the study, easily accessible situation sampling, one of the purposeful sampling methods, was used in sample selection, and face-to-face interviews were conducted with 12 consumers who had experience in using digital menus. The data obtained was analyzed descriptively. As a result of the study, it was seen that digital menu applications in restaurants are demanded by consumers. Advantages of digital menu; It offers visual appeal, offers fast ordering, is modern, hygienic and provides ease of decision-making. The disadvantages of the digital menu are the problem of loading the menu, difficulty of use in older ages, difficulties in scanning the QR code and the inability to communicate with the waiter. In addition to contributing to the literature on digital menus, this study also offers suggestions that will provide a competitive advantage to food and beverage businesses.
Anahtar Kelime: Smart applications Digital menu Smart restaurant applications Food and beverage businesses

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Atar, A. (2020). Gelenekselden dijitale turizm sektörü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1640-1654.
 • Avşar, M. & Tandoğan, G. K. (2022). Karekod (Qr Kod) menü kullanan restoran işletmeleri üzerine bir araştırma: Amasya örneği. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 858-869.
 • Ayyıldız, A. Y., & Eroğlu, E. (2021). Restoranlarda Kullanılan akıllı teknolojiler ve robot restoranlar hakkında tripadvisor’da yapılan yorumların değerlendirilmesi (Evaluation of Tripadvisor comments on smart technologies used in restaurants and robot restaurants). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 9(2), 1102-1122.
 • Bekar, A., & Kılıç, B. (2017). Menü Planlama Ankara: Detay Yayıncılık
 • Bilgili, M. İ. (2014). Adaptif Bağlam Bilinçli Mobil Uygulama Geliştirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bolden D., Hadlock P., Martin M., Luther A., & Taylor L. (2017). The New Digital Reality for Restaurants. The Boston Consulting Group, Boston USA.
 • Borovska, Y. & Yılmaz, H. (2021). Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin akıllı restoran uygulamalarını kullanma niyetlerinin ölçülmesine yönelik bir araştırma, Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel. 4(1).
 • Cankül, D. (2019). İşletmelerde yenilik uygulamaları: Restoran işletmeleri örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3(2), 225-240.
 • Chen, Y., Perez-Cueto, F. J., Giboreau, A., Mavridis, I., & Hartwell, H. (2021). Consumer preferences for the use of an innovative digital menu solution in public food service settings in four European countries. Food Quality and Preference, 94.
 • Deshmukh, R. & Vyawahare, H. (2017). Digitalized Interactive Dining Table: A review, International. Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering. 5 (3), 5125-5129.
 • Ekincek, S., Yayla, Ö. & Göde, M. Ö. (2021). Yiyecek içecek işletmelerinde menü sertifikasyon sistemi için temel kriterlerin belirlenmesi: Eskişehir örneği. Turizm Akademik Dergisi, 8(1), 213-229.
 • Ercan, F. & Yılmaz, Ö. (2022). Yiyecek içecek işletmelerinde qr menü uygulamalarının tüketiciler perspektifinden değerlendirilmesi. Turkish Studies-Social Sciences, 17(6).
 • Gayke, D., Kaur, A., Gorhe, T., & Kore, D. (2017). Smart restaurant management system. International Journal, 2 (4), 38-41.
 • Ghosh, T., Bhoir, S., Patel, P., Mehta, N., & Mhatre, A. (2015). Smart restaurant. International Journal of Industrial Electronics and Electronical Engineering, 3(11), 37-57.
 • Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of Qualitative Research, 2(105), 163-194.
 • Haller, S. (2010). The things in the internet of things. International Journal of Engineering Science and Computing, 5(8), 26-30.
 • Hazarhun, E. & Devrim, Ö. (2020), Restoranlarda dijital dönüşüm uygulamaları: Touch restoran örneği, Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 4(3), 384-399.
 • Hong Zhu, D. & Ping Chang, Y. (2020). Robot with humanoid hands cooks food better? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(3), 1367–1383.
 • Ivanov, S. H., Webster, C. & Berezina, K. (2017). Adoption of robots and service automation by tourism and hospitality companies. Revista Turismo &Desenvolvimento, 27(28), 1501-1517.
 • Ivanov, S., Webster, C. & Garenko, A. (2018). Young Russian adults’ attitudes toward the potential use of robots in hotels. Technology in Society, 55, 24 –32.
 • Ivanov, S., Gretzel, U., Berezina, K., Sigala, M. & Webster, C. (2019). Progress onrobotics in hospitality and tourism: a review of the literature. Journal of Hospitality and Tourism Technology.
 • İlbay, B. (2022). Digital Menu: Concepts and Planning. Digitalization and Smart Technologies in Gastronomy, 69.
 • Karakuş, F. (2020). Endüstri 4.0 Sürecinde Lojistiğin Yiyecek ve İçecek Endüstrisine Etkisi. Yüksek lisans tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Keeler, N. (2019). 2030 yılı için restoran endüstrisi öngörüleri: Verilere dayalı kararlar, tedarik zinciri lojistiği ve aplikasyonlar önem kazanacak, https://acikradyo.com.tr/biofilia/2030-yili-icin-restoran-endustrisi-ongoruleri-verileredayali-kararlar-tedarik-zinciri Erişim Tarihi: 07.04.2022.
 • Keşkekçi, D & Gençer, K. (2023). Yiyecek içecek işletmelerinde dijital dönüşüm. Journal of Travel and Tourism Research, 22(22), 116-130.
 • Klenke, K. (2016). Qualitative research in the study of leadership. Emerald Group Publishing Limited.
 • Kuo, C.M., Chen, L.C. & Tseng, C.Y. (2017), Investigating an innovative service with hospitality robots. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(5), 1305-1321.
 • Lin, P. M., Peng, K. L., Au, W. C. W., Qiu, H., & Deng, C. D. (2023). Digital menus innovation diffusion and transformation process of consumer behavior. Journal of Hospitality and Tourism Technology. Doi: 10.1108/JHTT-07-2021-0217.
 • Migliavada, R., Torri, L. & Garavelli, G. (2023). The Effect of Different Calorie Labels on Restaurant Menus: A Digital Study of Consumer Behavior. 15th Pangborn Sensory Scıence Symposıum - Meetıng New Challenges in A Changıng World, Nantes.
 • Mogali, S. (2015). Internet of Things and its role in Smart Kitchen. 4th National conferrence of Scientometrics and Internet of Things, s. 1-11, Bangalore.
 • Murphy, J., Hofacker, C. & Gretzel, U. (2017). Dawning of the age of robots in hospitality and tourism: Challenges for teaching and research. European Journal of Tourism Research, 15, 104–111.
 • Narimawati, U. & Pangestu, A. (2020). Designing Electronic Menu Applications for Restaurant Businesses. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 879, No. 1.
 • Oktavia, T., Krisdy, S., Nathaniel, M., Joe, J., Adiwidjaja, J., Kurniawan, M., & Ong, S. (2023). Digital menu transformation: Usability testing approach for the food and beverage ındustry's. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 101(10).
 • Peters, A., & Mennecke, B. (2011). The role of dynamic digital menu boards in consumer decision making. In CHI'11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. Vancouver.
 • Pyanikova, E. A., Kovaleva, A. E., Galchenko, S. I., Kobchenko, S. N., Occhinnikova, E. V. & Pikalova, M. B. (2020), Digitalization of restaurant business as a factor of competitiveness increase. Russian Conference on Digital Economy and Knowledge Management (RuDEcK 2020) (ss. 546-550). Atlantis Press.
 • Rahman, M. (2016). IoT & Big Data Based Applications for Restaurant Questions of Opportunities, Challenges, Benefits & Operations. https://www.researchgate.net/publication/321197950_IoT_Big_Data_Based_Applications_for_Restaurant_Questions_of_Opportunities_Challenges_Benefits_Operations?channel=doi&linkId=5a1484e10f7e9b925cd51277&showFulltext=true Erişim Tarihi:07.04.2022.
 • Rastegar, N. (2018). Adoption of Self-service Kiosks in Quick-service Restaurants. Yayımlanmamış Doktora Tezi Ontorio: The University of Guelph, 66.
 • Seyitoğlu, F., Ivanov, S., Atsız, O. & Çifçi, İ. (2021). Robots as restaurant employees-Adouble-barrelled detective story. Technology in Society, 67
 • Süzer, Ö., Uçuk, C., Doğdubay, M & Dinç, Y. (2021). Endüstri 4.0’ın yiyecek içecek endüstrisine bir yansıması olarak bulut mutfaklar (Kavramsal bir analiz). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9 (2), 975-989
 • Toasttab, (2021). http://toasttab.com/blog/ytpes-of-retaurant-technology Erişim Tarihi: 08.04.2022
 • Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N., Çelik, P. & Bahar, M. (2018). Turizm 4.0 – turist 5.0: insan devriminin neden endüstri devrimlerinden bir numara önde olduğuna ilişkin bakış: Journal of Tourism Intelligence and Smartness. 1(2),1-11.
 • Türk, A. E., & Yılmaz, İ. (2023). Menü kartları ile dijital menülerin karşılaştırmalı incelenmesi (Comparative examination of menu cards and digital menus). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1433-1461.
 • Wang, Y. (2012). Designing restaurant digital menus to enhance user experience. Doktora Tezi, Iowa State Üniversitesi.
 • Wong, I. A., Huang, J., Lin, Z., & Jiao, H. (2022). Smart dining, smart restaurant, and smart service quality (SSQ). International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(6), 2272-2297.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, E & Davutoğlu, N. A. (2020). Turizm 4.0’dan gastronomi 4.0’a giden yolda: Geleceğin restoranları ve yönetimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(109), 301-318.
 • Yusni, A., Ab Rashid, P. D., Isa, M. M., Badiuzaman, A. F., Saliza, N., & Salmi, M. A. A. (2022). Customers’ Satisfaction Towards Online Digital Menu Experience and Intention to Revisit Family-Style Restaurants Post COVID-19 Pandemic. In Proceedings of the 2nd International Joint Conference on Hospitality and Tourism. Singaraja, Bali.
APA Özgür Göde M (2023). Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. , 2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
Chicago Özgür Göde Merve Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. (2023): 2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
MLA Özgür Göde Merve Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. , 2023, ss.2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
AMA Özgür Göde M Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. . 2023; 2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
Vancouver Özgür Göde M Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. . 2023; 2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
IEEE Özgür Göde M "Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri." , ss.2153 - 2170, 2023. 10.21325/jotags.2023.1286
ISNAD Özgür Göde, Merve. "Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri". (2023), 2153-2170. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1286
APA Özgür Göde M (2023). Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11(3), 2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
Chicago Özgür Göde Merve Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 11, no.3 (2023): 2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
MLA Özgür Göde Merve Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.11, no.3, 2023, ss.2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
AMA Özgür Göde M Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2023; 11(3): 2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
Vancouver Özgür Göde M Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2023; 11(3): 2153 - 2170. 10.21325/jotags.2023.1286
IEEE Özgür Göde M "Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11, ss.2153 - 2170, 2023. 10.21325/jotags.2023.1286
ISNAD Özgür Göde, Merve. "Restoran Tüketicilerinin Dijital Menü Deneyimine Yönelik Görüşleri". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 11/3 (2023), 2153-2170. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1286